ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retirement

R IY0 T AY1 ER0 M AH0 N T   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retirement-, *retirement*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retirement[N] การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัว, การอยู่อย่างเงียบๆ, ความสันโดษ, การอยู่ตามลำพัง, Syn. relinquishment, resignation, seclusion, withdrawal, Ant. entrance, exposure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retirement(รีไท'เออะเมินทฺ) n.,adj. การปลดเกษียณ,การอยู่อย่างสันโดษ,สถานที่สันโดษ

English-Thai: Nontri Dictionary
retirement(n) การปลดเกษียณ,การลาออก,การเลิกกิจการ,การปลดประจำการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
retirementการเกษียณอายุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirementการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่, การเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityเงินรายปีเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement annuityบำนาญเหตุออกจากงาน, บำนาญเหตุเกษียณอายุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement by rotationการออกจากตำแหน่งตามวาระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement income policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ มีความหมายเหมือนกับ retirement policy [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retirement migrationการย้ายถิ่นหลังเกษียณ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
retirement policyกรมธรรม์แบบเกษียณอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Retirementการเกษียณอายุ [TU Subject Heading]
Retirement ageวัยเกษียณ [TU Subject Heading]
Retirement incomeเงินได้เมื่อเกษียณอายุ [เศรษฐศาสตร์]
Retirement mutual fundกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มากกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แล้วแต่กรณี ผู้ลงทุนจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดภาษีเงินได้ทันที ตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มลงทุน [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is a retirement ville. Sort of like Florida.ยังกับบ้านคนชราที่ฟลอริด้าเลย Casualties of War (1989)
- Before you plan your retirement party, we're gonna drop you off at school.แต่ก่อนลูกจะเกษียณ เราจะรับส่งลูกไปเรียน The Amityville Horror (2005)
Here's a retirement present.นี่เป็นของขวัญอำลา Mission: Impossible III (2006)
Point blank, Dean Witter needs to be managing your retirement portfolio.พูดตรงๆ เราต้องการจัดการกองทุนให้คุณ The Pursuit of Happyness (2006)
Mr. Henderson should have put her in a retirement home years ago.น่าจะส่งเธอไปบ้านพักคนชราเป็นปีแล้วนะ Fido (2006)
It's a retirement village.ที่นี่มันหมู่บ้านผู้เกษียณอายุ Art Isn't Easy (2007)
And a retirement village is fun?หมู่บ้านคนชราเนี่ยนะน่าสนุก Art Isn't Easy (2007)
It is a lot easier to resent your parents when you know they're safe in some retirement village, but to know that she's out there, maybe lying facedown in an alley...แต่มันง่ายกว่าที่จะส่งพ่อแม่ของคุณไปบ้านพักคนชรา แต่คุณก็รู้ ว่าเธออยู่ข้างนอกนั่น อาจจะฟุบอยู่บนตรอกที่ไหนก็ได้ Distant Past (2007)
I used to hit retirement homes, communities.ผมเคยเข้าบ้านพักคนชรา หมู่บ้านคนชรา Dex, Lies, and Videotape (2007)
He came out of retirement to be here, and it's an honor to have him.เขาออกมาจากการเกษียณอายุ จะเป็นที่นี่ และเป็นเกียรติที่จะมีเขา Balls of Fury (2007)
- A retirement party for 200 people.- งานเกษียณอายุ คนประมาณ 200 . National Treasure: Book of Secrets (2007)
His mother lives there in a retirement home.แม่ของเขาอยู่ที่นั่น Interference (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retirementAfter retirement, Teresa devoted herself to caring for orphans.
retirementAge discrimination is illegal and retirement is mandatory in only a few occupations.
retirementAt our company, the retirement age is 60.
retirementHe served without any serious errors until he reached retirement age.
retirementHe took to fishing after retirement.
retirementHe was paid one million dollars in retirement allowance.
retirementHis income was diminished by half after retirement.
retirementHis life after retirement was unhappy.
retirementI bought an eight acre farm for my retirement.
retirementI bought a small lot on the hillside in Southern France where I plan to build a retirement home.
retirementI can't say I'm happy about retirement.
retirementI'd like to live a quiet life in the country after retirement.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสันโดษ[N] solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
เงินบำเหน็จ[N] pension, See also: retirement pay, Syn. บำเหน็จ, Example: หลังจากเกษียณอายุราชการแล้ว เขาได้รับเงินบำเหน็จมาก้อนหนึ่ง, Count unit: ก้อน, Thai definition: เงินตอบแทนที่ได้ทำงานมา ซึ่งจ่ายครั้งเดียวเมื่ออกจากงาน
การเกษียณ[N] retirement, Example: การเกษียณราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย
การเกษียณอายุ[N] retirement, See also: superannuation, Example: การเกษียณอายุราชการของนายอำเภอทำให้ชาวบ้านที่รักเขาพลอยใจหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเหน็จ[n.] (bamnet) EN: pension ; retirement allowance   FR: pension [f]
การเกษียณอายุ [n. exp.] (kān kasīen-āyu) EN: retirement   
การเกษียณก่อนกำหนด[n. exp.] (kān kasīen køn kamnot) EN: early retirement   
ความสันโดษ[n.] (khwām sandōt) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion   FR: solitude [f]
เงินบำเหน็จ[n. exp.] (ngoen bamnet) EN: pension ; retirement pay ; gratuity   FR: pension [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RETIREMENT R IY0 T AY1 ER0 M AH0 N T
RETIREMENT R IH0 T AY1 ER0 M AH0 N T
RETIREMENTS R IH0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENTS R IY0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENT'S R IH0 T AY1 R M AH0 N T S
RETIREMENT'S R IY0 T AY1 R M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retirement (n) rˈɪtˈaɪəmənt (r i1 t ai1 @ m @ n t)
retirements (n) rˈɪtˈaɪəmənts (r i1 t ai1 @ m @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
退休[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
退休金[tuì xiū jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pay; pension, #23,082 [Add to Longdo]
退下金[tuì xià jīn, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, 退] retirement pension [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altenheim {n}retirement home [Add to Longdo]
Pensionierung {f} | vorgezogene Pensionierungretirement | early retirement [Add to Longdo]
Pensionierungsalter {n}retirement age [Add to Longdo]
Rentenalter {n}retirement age [Add to Longdo]
Rücktritt {m} | Rücktritte {pl}retirement | retirements [Add to Longdo]
Ruhestand {m} | vorgezogener Ruhestand | im Ruhestand | bei Eintritt in den Ruhestandretirement | early retirement | retired | upon retirement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
依願退職[いがんたいしょく, igantaishoku] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
依願免官[いがんめんかん, iganmenkan] (n) retirement at one's own request [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]
引退相撲[いんたいずもう, intaizumou] (n) exhibition match held at sumo wrestler's retirement ceremony [Add to Longdo]
隠居[いんきょ, inkyo] (n,vs) (1) retirement; (2) retired person; (P) [Add to Longdo]
隠居仕事[いんきょしごと, inkyoshigoto] (n) post-retirement job; work done by a retired person where earning an income is not a primary concern [Add to Longdo]
隠退[いんたい, intai] (n,vs) retirement; seclusion [Add to Longdo]
隠遁[いんとん, inton] (n,vs) retirement (from the world); seclusion [Add to Longdo]
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will [Add to Longdo]
下野[げや, geya] (n,vs) (1) (of a public servant) retirement from public office; (2) (of a political party) (See 野党) going into opposition; losing power; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Retirement \Re*tire"ment\, n. [Cf. F. retirement.]
   1. The act of retiring, or the state of being retired;
    withdrawal; seclusion; as, the retirement of an officer.
    [1913 Webster]
 
       O, blest Retirement, friend of life's decline.
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
       Retirement, rural quiet, friendship, books.
                          --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   2. A place of seclusion or privacy; a place to which one
    withdraws or retreats; a private abode. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       This coast full of princely retirements for the
       sumptousness of their buildings and nobleness of the
       plantations.             --Evelyn.
    [1913 Webster]
 
       Caprea had been the retirement of Augustus.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Solitude; withdrawment; departure; retreat; seclusion;
     privacy. See {Solitude}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retirement
   n 1: the state of being retired from one's business or
      occupation
   2: withdrawal from your position or occupation
   3: withdrawal for prayer and study and meditation; "the
     religious retreat is a form of vacation activity" [syn:
     {retirement}, {retreat}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top