หรือคุณหมายถึง reßources?
Search result for

ressources

(10 entries)
(0.0243 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ressources-, *ressources*, ressource
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert   FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล[n. exp.] (jaonāthī fāi bukkhon) EN: human ressources officer   
การบริหารงานบุคคล[n. exp.] (kān børihān ngān bukkhon) EN: personnel management ; human resource management ; personnel administration   FR: gestion des ressources humaines [f]
การบริหารทรัพยากรมนุษย์[n. exp.] (kān børihān sapphayākøn manut) EN: human ressources management   FR: gestion des ressources humaines [f]
การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ[n. exp.] (kān prayat sapphayākøn thammachāt) EN: conservation of natural ressources   FR: conservation des ressources naturelles
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Sapphayākøn Thammachāt lae Singwaētløm) EN: Ministry of Natural Ressources and Environment   FR: ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement [m]
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (phatthanā sapphayākøn thammachāt) EN: utilize the natural ressources   
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล[n. exp.] (phūjatkān fāi bukkhon) EN: personnel manager   FR: directeur du personnel [m] ; directeur des ressources humaines [m]
ทรัพย์[n.] (sap) EN: property ; wealth ; assets ; possessions ; treasures ; riches ; ressources ; possessions ; money   FR: biens [mpl] ; richesse [f] ; fortune [f] ; trésor [m] ; galette [f] (fam. - vx) ; propriété [f] ; possessions [fpl] ; ressources [fpl]
ทรัพยากร[n.] (sapphayākøn) EN: ressource ; ressources ; material resource ; resource property ; property ; assets ; resort ; means ; course; device   FR: ressources [fpl]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top