Search result for

renias

(82 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -renias-, *renias*, renia
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา renias มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *renias*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
schizophrenia[N] โรคจิตเภท, See also: โรคจิตเสื่อม, Syn. dementia praecox

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
schizophrenia(สคิส'โซฟรี'เนีย) n. โรคจิตที่สำคัญที่สุด มีอาการขาดการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมหรือมีบุคลิกภาพที่แตกแยก,โรคจิตเภท., See also: schizophrenic adj., Syn. dementia praecox,

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
schizophreniaโรคจิตเภท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Addison's disease; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, Addison's; hypadrenia; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypadrenia; disease, Addison's; hypoadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoadrenia; disease, Addison's; hypadreniaโรคต่อมหมวกไตพิการ, โรคแอดดิสัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Schizophreniaจิตเภท [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paranoid schizophrenia (n ) โรคจิตเภทแบบหวาดระแวง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Most common cause of anhedonia is schizophrenia. Sure, in white folk.ปกติส่วนใหญ่ของโรคซึมเศร้า จะเห็นภาพหลอน Joy (2008)
There is no history of schizophrenia in my family, I have never suffered any mental condition.เธอบอกว่าคุณไม่ยอมรับโทรศัพท์ นี่อะไร The Eye (2008)
Well, drug addiction and schizophreniaการติดยา และ โรคจิตเภท(อาการหลอน) Demonology (2009)
Who probably had onset schizophrenia or tourette's syndrome.ซึ่งเป็นไปได้มากว่า เขาจะมีอาการจิตเภท(บุคลิกแตกแยก) หรือ เป็นโรคที่พูดอะไรออกมาโดยไม่รู้ตัว Demonology (2009)
Schizophrenia humor.อารมณ์ขันแบบจิตเภท I Always Feel Like Somebody's Watchin' Me (2009)
Your delusions of persecution are a telltale sign of early stage paranoid schizophrenia.อาการหลอนว่าถูกแกล้งของนาย เป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคจิตเภท Throwdown (2009)
Renfield's syndrome is usually accompanied by varying levels of schizophrenia.โรคที่แฝงมาโดยปกติจะเกิดขึ้นกับ ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีหลายระดับ ...................................... The Performer (2009)
Accompanied by extreme schizophrenia,สอดคล้องว่าเป็น โรคภาวะทางจิตขั้นรุนแรง The Performer (2009)
Coupled with schizophrenia,ควบคู่กับโรคจิตแฝง The Performer (2009)
When he was admitted, he was diagnosed with acute paranoid schizophrenia.ตอนที่เขาถูกรับตัวเข้ามา เขามีอาการ โรคจิตเภท แบบหวาดระแวง Grey Matters (2009)
14 years ago, Dr. Paris refers him to a mental hospital with the psychiatric equivalent of a cough, which then develops into full-blown schizophrenia.14 ปีก่อน ดร.ปารีสส่งตัวเขา ไปยังโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการทางจิตเวช ที่เริ่มต้นด้วยอาการไอ Grey Matters (2009)
Schizophrenia?โรคจิตเภทหรือ Frankie & Alice (2010)
- Seeing patterns where none exist is a symptom of schizophrenia.มันเป็นอาการของโรคจิตเสื่อม ทำไมหรอ คุณเห็นอะไร? The Proof in the Pudding (2010)
Out of the five possible symptoms needed to be diagnosed with schizophrenia, delusions, hallucinations, disorganized speech, disorganized behavior and the negative symptoms,จากอาการที่เป็นไปได้ห้าข้อ ที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคจิตเภท อาการหลงผิด ประสาทหลอน Take Shelter (2011)
Schizophrenia starts at 12. So...โรคจิตเภทเริ่มที่ 12 ดังนั้น... Take Shelter (2011)
Now you said here that your mother was diagnosed with paranoid schizophrenia in her 30s.คุณบอกว่า แม่เคยถูกวินิจฉัยว่า เป็นโรคจิตหวาดระแวงช่วงวัยสามสิบ Take Shelter (2011)
It says your mother was diagnosed with paranoid schizophrenia in her early 30s.พบว่าแม่เป็นโรคจิตเภทชนิดหวาดระแวง ตั้งแต่วัยสามสิบต้น ๆ Take Shelter (2011)
But schizophrenia doesn't explain why his blood pressure skyrocketed, and he threw up in the MRI.3 ต่อ 2 แต่อาการจิตเภทไม่ได้อธิบาย ทำไมความดันของเขาพุ่งสูงขึ้น และเค้าก็อ้วกตอนทำMRI Fall from Grace (2011)
If this is schizophrenia, you're gonna need regular care.ถ้านี่คือโรคจิตเภท คุณต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ Fall from Grace (2011)
You know, that profile kind of makes it sound like schizophrenia leads to serial killing.นายรู้มั้ย, ว่าโปรไฟล์นี้ มันฟังดูเหมือนกับ อาการทางจิตนำไปสู่ การฆาตกรรมต่อเนื่อง With Friends Like These (2011)
You know, my mom has schizophrenia.นายรู้มั้ย, ว่าแม่ฉันก็เป็นโรคจิต With Friends Like These (2011)
Which means it's either caused by the schizophrenia medication or maybe it's situational.หมายความว่าเกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง จากยาที่ใช้รักษาอาการทางจิต หรือไม่ก็จากสถานการณ์ With Friends Like These (2011)
I cross-checked it with ones that have gone to local pharmacies to get schizophrenia medication like thorazine or prolixin.ฉันตรวจสอบคนหนึ่งในนั้น ที่ไปร้านขายยาท้องถิ่น เพื่อซื้อยากล่อมประสาท พวกทอราซีนหรือโพรลิซิน With Friends Like These (2011)
You think he had schizophrenia?เธอคิดว่าเขาเป็นโรคประสาทเหรอ? With Friends Like These (2011)
He may have suffered from some mental disease, but schizophrenia usually presents itself in your late teens or early 20s.บางทีเขาอาจเจ็บป่วย ด้วยโรคทางจิตบางอย่าง แต่โรคจิตเภทจะแสดงอาการ ในช่วงวัยรุ่นตอนปลาย หรือในช่วง 20 ต้นๆ With Friends Like These (2011)
I think that schizophrenia might fundamentally be a disorder of time perception.ฉันคิดว่าอาจจะมีอาการจิตเภท พื้นฐาน ความผิดปกติของการรับรู้เวลา Does Time Really Exist? (2011)
This is exactly what happens in schizophrenia.ตรงนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเภท Does Time Really Exist? (2011)
I'd consider schizophrenia, except he's the wrong age for the first psychotic break.ผมกำลังคิดถึงโรคจิต ที่เห็นภาพหลอน เว้นแต่อายุเขาไม่ได้ อยู่ในช่วงอาการเริ่มแรก Dorado Falls (2011)
I thought I'd cure schizophrenia by the time I was 25.ผมคิดว่าผมจะรักษา โรคจิตเภทให้หาย ก่อนที่ผมจะครบ 25 True Genius (2012)
By not curing schizophrenia?เพราะไม่สามารถรักษา โรคจิตเภทได้น่ะเหรอ True Genius (2012)
How about a 22-year-old female, with an electronic implant in her brain to control schizophrenia struck by lightning?งั้นคนไข้หญิงอายุ22 ฝังเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าไว้ในสมอง เพื่อคุมอาการโรคจิตเภท แล้วโดนฟ้าผ่า Doctor Strange (2016)
Does Cameron have any history of schizophrenia, delusion? - Any meds I should know about?คาเมร่อนมีประวัติอาการจิตเภช คิดนึกไปเอง อาการอื่นล่ะ Incarnate (2016)
Schiz-o-fucking-phrenia... all over town last night.มีไอ้มาตกรเพี้ยน อยู่ในเมืองเราเมื่อคืน The Lawnmower Man (1992)
He spent time in a state mental hospital, treated for post-adolescent schizophrenia.(Scully) Ray Soames เป็นเหยื่อรายที่ 3 Deep Throat (1993)
I oversaw his treatment for a year for clinical schizophrenia. He couldn't grasp reality.(เสียงหมอ) ใช่ Ray Soames เป็นคนไข้ของผม Deep Throat (1993)
The mayor has called an emergency meeting... of law enforcement and medical agencies... to discuss an apparent epidemic of paranoid schizophrenia.นายกฯได้เรียกประชุมฉุกเฉินเป็นการด่วน ทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหารือถึงเรื่องความหวาดวิตกของประชาชนจนเกินเหตุ In the Mouth of Madness (1994)
- Schizophrenia.- ประสาทหลอน ไม่ อย่านะ The Truman Show (1998)
Could it be schizophrenia?อาจจะเป็นโรคชิโซฟรีเนีย Infernal Affairs (2002)
It's a well trusted drug used to treat schizophreniaมันใช้ได้ผลดี ทำให้เป็นโรคจิต Oldboy (2003)
"Signs of paranoid schizophrenia... or a schizo-affective disorder accompanied by a bipolar disorder.""มีอาการจิตหวาดระแวงชนิดเก็บตัว รวมไปถึงอาการประสาทเสื่อมร่วมกันด้วย The Haunting of Molly Hartley (2008)
Well,that's the tragedy of schizophrenia.นี่ล่ะค่ะ เรื่องน่าเศร้า ของอาการจิตเสื่อม I Know What You Did Last Summer (2008)
Course laid in for Durenia iv, sir.- Kurs auf Durenia IV eingeschlagen. Remember Me (1990)
And if this turns out to be a mistake then we'll be a little late arriving at Durenia iv.Wenn es sich als Fehler herausstellt, dann kommen wir etwas später auf Durenia IV an. Remember Me (1990)
I feel like a kid in a candy store.Es ist wie als Kind im SüßwarenIaden. Treehouse of Horror II (1991)
I feel like a car in a candy store!Ich komme mir vor... wie ein Auto in einem SüßwarenIaden. The Problem with Popplers (2000)
It's a Teirenian ant colony.- Eine tairenianische Ameisenkolonie. Child's Play (2000)
-Schizophrenia doesn't just kick in.- Schizophrenia kommt nicht plötzlich. The One (2001)
Get to work. I'm going to take a look around. Don't get lost.Sagen Sie ihm den Namen seines dritten Kindes, TreniaExile (2003)
I won't be long. I just heard from your captain.Sie wollten sie Trenia nennen. Exile (2003)
- [ Drums ] - "Schizophrenia.""Schizophrenia". Young@Heart (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โรคจิตเภท[N] schizophrenia, Example: โรคจิตเภทเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา อาชีพ และฐานะเศรษฐกิจ, Thai definition: กลุ่มอาการของโรคทางจิตที่ทำให้ความคิด การรับรู้ อารมณ์และบุคลิกภาพผิดปกติ, Notes: (อังกฤษ)
จิตเภท[N] schizophrenia, See also: mental illness, psychiatric disorder, Example: มีงานวิจัยพบว่า ฤทธิ์ของกัญชาอาจทำให้เกิดอาการที่เรียกว่าจิตเภท, Thai definition: ชื่อโรคจิตชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โรคจิตเภท[n. exp.] (rōk jit phēt) EN: schizophrenia   FR: schizophrénie [f]
แววมยุรา [n. exp.] (waēo mayurā) EN: Wishbone flower ; Bluewings, Torenia   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCHIZOPHRENIA    S K IH2 T S AH0 F R IY1 N IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
schizophrenia    (n) (s k i2 t s ou f r ii1 n i@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schizophrenie {f}schizophrenia [Add to Longdo]
Schizophrenie {f} [med.]schizophrenia [Add to Longdo]
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
スキゾフレニア[, sukizofurenia] (n) schizophrenia [Add to Longdo]
トレニア[, torenia] (n) Torenia (plant) [Add to Longdo]
ミレニアム[, mireniamu] (n) (new) millennium; (P) [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
精神分裂症[せいしんぶんれつしょう, seishinbunretsushou] (n) (obs) (sens) (See 精神分裂病,統合失調症) schizophrenia [Add to Longdo]
精神分裂病[せいしんぶんれつびょう, seishinbunretsubyou] (n) (obs) (sens) (See 精神分裂症,統合失調症) schizophrenia [Add to Longdo]
早発性痴呆症[そうはつせいちほうしょう, souhatsuseichihoushou] (n) schizophrenia [Add to Longdo]
統合失調症[とうごうしっちょうしょう, tougoushicchoushou] (n) schizophrenia [Add to Longdo]
破瓜病[はかびょう, hakabyou] (n) hebephrenia (disorganized schizophrenia) (disorganised) [Add to Longdo]
分裂症[ぶんれつしょう, bunretsushou] (n) (abbr) (See 精神分裂症) schizophrenia [Add to Longdo]
分裂病[ぶんれつびょう, bunretsubyou] (n) (abbr) (obs) (See 精神分裂病) schizophrenia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精神分裂症[jīng shén fēn liè zhèng, ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄈㄣ ㄌㄧㄝˋ ㄓㄥˋ, ] schizophrenia; split personality [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミレニアム[みれにあむ, mireniamu] Millenium [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top