Search result for

remained

(30 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remained-, *remained*, remain, remaine
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When it was over, charred roofs were all that remained.เมื่อทุกอย่างจบลง ที่เหลือก็มีแต่ภาพหลังคาบ้านถูกเผา The Forbidden Kingdom (2008)
He was the only human who had ever... successfully been combined with alien genetics and remained alive.เขาเป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นทีประสบ ... ผลสำเร็จในการที่ยีนส์สามารถรวมตัวกับเอเลี่ยน และเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ District 9 (2009)
At the time, the detectives were able to collect samples of the murderer's DNA but they didn't have a primary suspect, so the cases have remained unsolved.ในเวลานั้นตำรวจสืบสวนสามารถรวบรวมตัวอย่าง DNA ของฆาตกรไว้ได้... ...แต่กลับไม่พบผู้ตรงสงสัย ทำให้คดีนี้ถูกพักเอาไว้ Episode #1.5 (2009)
Even if it had, the chip should have remained benign.ถึงแม้จะเกิดเหตุแบบนั้น ชิปก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดี Dream Logic (2009)
I have remained behind to complete my paperผมยังล่าช้าในการทำรายงาน The Adhesive Duck Deficiency (2009)
It's the only place that... that has remained constant.นี่เป็นเพียงสถานที่เดียว ที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป The Turning Point (2009)
NOAA, the National Oceanic and Atmospheric Administration, remained silent tonight.สภาวะ อากาศ และ มหาสมุทรที่แปรปรวน Knowing (2009)
Canter has since remained absent from the public eye.ชื่อของ Canter ลบเลือนหายไปในที่สุด Surrogates (2009)
I kept my head down and remained neutral.ผมก็แสร้งมองไม่เห็นและวางตัวเป็นกลาง Shanghai (2010)
Is it something that could've remained in her effects... and been transferred to her father without much collateral contamination?-ไม่ได้ทำอะไร - แม้ว่าการจมน้ำนั้นเป็นอุบัติเหตุ... ...ร่างพวกนั้น ถูกพบโดยทีมผู้ตรวจ สารกัมมันตภาพรังสี และจัดการเรื่องของความปลอดภัย Edge of Darkness (2010)
Half a day passed, and only two remained...ครึ่งวันผ่านไป เหลือรอดอยู่สองคน Legends (2010)
Not enough coin remained to liberate him.เงินค่าไถ่ตัวมันไม่พอน่ะ Great and Unfortunate Things (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remainedThe boy remained silent.
remainedShe has remained abroad ever since.
remainedDavid remained on the platform while the train was in sight.
remainedThe door remained closed.
remainedHe remained poor despite being a hard worker.
remainedThey remained good friends.
remainedThe senator remained neutral in the furious controversy.
remainedThere remained no more than 20 people in the village.
remainedNot knowing what to do, she remained silent.
remainedThat country remained neutral throughout World War II.
remainedHe remained calm in the face of such danger.
remainedHe has remained pro-conservative throughout.

CMU English Pronouncing Dictionary
REMAINED    R AH0 M EY1 N D
REMAINED    R IY0 M EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remained    (v) (r i1 m ei1 n d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zugebliebenremained shut [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remain \Re*main"\ (r?-m?n"), v. i. [imp. & p. p. {Remained}
   (-m?nd"); p. pr. & vb. n. {Remaining}.] [OF. remaindre,
   remanoir, L. remanere; pref. re- re- + manere to stay,
   remain. See {Mansion}, and cf. {Remainder}, {Remnant}.]
   [1913 Webster]
   1. To stay behind while others withdraw; to be left after
    others have been removed or destroyed; to be left after a
    number or quantity has been subtracted or cut off; to be
    left as not included or comprised.
    [1913 Webster]
 
       Gather up the fragments that remain. --John vi. 12.
    [1913 Webster]
 
       Of whom the greater part remain unto this present,
       but some are fallen asleep.      --1 Cor. xv.
                          6.
    [1913 Webster]
 
       That . . . remains to be proved.   --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. To continue unchanged in place, form, or condition, or
    undiminished in quantity; to abide; to stay; to endure; to
    last.
    [1913 Webster]
 
       Remain a widow at thy father's house. --Gen.
                          xxxviii. 11.
    [1913 Webster]
 
       Childless thou art; childless remain. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To continue; stay; wait; tarry; rest; sojourn; dwell;
     abide; last; endure.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top