Search result for

rel

(178 entries)
(1.478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rel-, *rel*
English-Thai: Longdo Dictionary
relative clause(n phrase) อนุประโยคที่ใช้ขยาย
shoreline(n) แนวชายฝั่ง
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rely[VI] อาศัย, See also: พึ่งพาอาศัย, Syn. count upon, depend
rely[VI] เชื่อใจ, Syn. believe, trust
relax[VI] ผ่อนคลาย, See also: พักผ่อน, Syn. calm down, rest, repose
relax[VT] ทำให้ผ่อนคลาย, See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์, Syn. ease, loosen, slacken
relay[N] การถ่ายทอด, Syn. shift, turn
relay[N] การวิ่งผลัด, Syn. team race
relay[N] เครื่องถ่ายทอดกระแสไฟฟ้า
relay[N] เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ, Syn. broadcast, transmission
relay[VT] ถ่ายทอด, See also: ส่งผ่าน, Syn. pass on, send
relay[VT] ถ่ายทอดสัญญาณ, Syn. broadcast, transmit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress
relate(รีเลท') vt. บอก,เล่า,บรรยาย,ทำให้มีความสัมพันธ์กัน,ทำให้เกี่ยวข้องกัน,vi. เกี่ยวข้อง,สัมพันธ์,สอดคล้อง,เป็นญาติกัน, See also: relatability n. relatable adj. relater n., Syn. tell,narrate,delineate
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated
relation(รีเล'เชิน) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดองกัน,ญาติ,เครือญาติ,การบรรยาย,เรื่องราว, Syn. existing connection, See also: relational adj.
relational databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หมายถึง ฐานข้อมูลแบบหนึ่ง ที่ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลที่แยกต่างหากออกจากกันเป็นหลาย ๆ แฟ้ม แต่ละแฟ้มเหล่านั้นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่ การเรียกหาข้อมูลในแฟ้มหนึ่งจะโยงไปหาแฟ้มอื่นได้ เช่น เราอาจมีแฟ้มข้อมูลที่เก็บสินค้า และอีกแฟ้มข้อมูลหนึ่งเก็บรายชื่อลูกค้า เราอาจสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ แล้วเลือกเฉพาะข้อมูลที่ต้องการจากแต่ละแฟ้มให้มาสัมพันธ์กัน เพื่อจะรู้ได้ว่า ลูกค้าคนใดสั่งสินค้าใดไปจำนวนเท่าใด ทั้งสิ้นขึ้นกับการออกแบบระบบให้แฟ้มเหล่านั้นสัมพันธ์กันด้วย
relational operatorตัวดำเนินการสัมพันธ์หมายถึง สัญลักษณ์ =, > หรือ < ซึ่งใช้แทนความหมาย เท่ากับ, มากกว่า น้อยกว่า ที่ใช้ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ตัวดำเนินการเหล่านี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) หรือโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (database management)
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน,adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวข้องกัน
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
relatively(เรล'ละทิฟวลี) adv. ค่อนข้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด,ถอยกลับ,กำเริบใหม่,กลับสภาพเดิม
relate(vt) เกี่ยวพันกัน,บอกเล่า,เทียบเคียง,สัมพันธ์
relation(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ญาติพี่น้อง
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
relative(adj) สัมพันธ์,เกี่ยวข้องกัน,ได้ส่วน,โดยอนุโลม,โดยอุปมา
relative(n) ญาติพี่น้อง
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relapsable-เกิดโรคกลับได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseการเกิดโรคกลับ, การเป็นโรคกลับ [ดู recidivation; recidivism ๑ และ recurrence ประกอบ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapseอาการโรคกลับ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relapse, intercurrentการเกิดไข้กลับทับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relapsing feverโรคไข้กลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationความสัมพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relation๑. ความสัมพันธ์๒. ตารางความสัมพันธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationความสัมพันธ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Related companyบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน [การบัญชี]
relationความสัมพันธ์, เซตของคู่อันดับ เช่น {(1,  2),  (2, 3),  (3, 4)} [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Relational Databaseฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลแบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยตารางข้อมูลจำนวนมาก แต่ละตารางอาจใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคน สถานที่ เหตุการณ์ สิ่งต่างๆ หรือความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องเหล่านี้ การเก็บข้อมูลเป็นตารางๆ นี้นอกจากมีลักษณะสอดคล้องกับการใช้งานข้อมูลในชีวิตประจำวันเช่น ตารางเดินรถไฟแล้ว ยังมีพื้นฐานหลัการมาจากคณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ความสัมพันธ์ หรือ relations ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Relational Database Management Systemระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ซอฟแวร์สำหรับจัดการข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นแบบตารางหลายๆ ตาราง และเอื้ออำนวยให้เรานำตารางเหล่านี้มาเชื่อมโยงกันเป็นตารางใหม่ ค้นหาข้อมูลที่ต้องการในตาราง จัดทำตารางต่างๆ และมีภาษาสำหรับใช้กับการสร้างและค้นหาข้อมูลในตารางได้ ซอฟแวร์ RDBMS ที่ได้รับความนิยมในขณะนี้มีมาก เช่น Oracle,Informix,Ingres,Progress,Access,dBASE,FoxPro [คอมพิวเตอร์]
Relational databasesฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
relational operatorตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์
ในการเขียนโปรแกรมการใช้สเปรดชีด และการใช้ฐานข้อมูลนั้นเราจำเป็นต้องอาศัยตัวดำเนินการสำหรับเปรียบเทียบค่าสองค่าว่าเท่ากันหรือเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ หรืออาจเปรียบเทียบค่าหนึ่งมากกว่าหรือน้อยกว่าอีกค่าหนึ่ง ในการเปรียบเทียบนี้เราจำเป้นจะต้องอาศัยตัวดำเนินการเชิงสัมพันธ์ ซึ่งอาจจะเขียนเป็นลักษณะได้ดังนี้ = เท่ากับ > มากกว่า < น้อยกว่า <> ไม่เท่ากับ >= มากกว่าหรือเท่ากับ <= น้อยกว่าหรือเท่ากับ [คอมพิวเตอร์]
Relationsความสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Relations with womenความสัมพันธ์กับสตรี [TU Subject Heading]
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน $ RBE = \frac{ปริมาณรังสีจากรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากโคบอลต์-60}{ปริมาณรังสีจากรังสีชนิดอื่น} $ [นิวเคลียร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relationship (vi) ความสัมพันธ์
relative clauseคุณานุประโยค
relief (n) การสับเปลี่ยนกำลัง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, good. That--that's a relief.โอ้ นั่นช่วยได้มากเลยครับ The Serena Also Rises (2008)
See if my lawyer can have you released into his custody.ลองดูว่าทนายของฉันช่วยอะไรนายได้บ้าง The Serena Also Rises (2008)
You've been released.คุณกลับบ้านได้ The Serena Also Rises (2008)
Besides, boyfriends are so much less reliable than girlfriends.อีกอย่าง เพื่อนผู้ชายน่ะไว้ใจได้ ไม่เท่าผู้หญิงหรอก The Ex-Files (2008)
Relax. Nothing happened with madame butterfly.ใจเย็นน่า ไม่มีอะไรหรอกแม่คุณ The Dark Night (2008)
I expressed an interest in your relationship.ฉันแปลกใจที่เธอทำเป็นไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น The Dark Night (2008)
Relax, gorgeous.เอาเถอะ.. The Dark Night (2008)
I would have relaxed and dropped the manipulative plotting and devoted myself to being the best girlfriend ever.ฉันควรจะรู้สึกเบาใจ และ ลดความพยายามที่จะปรับตัวไปแล้ว ฉันวางบทและทุ่มเทตัวของฉันเพื่อที่จะเป็น แฟนที่ดีที่สุด ที่เค้าเคยมี Never Been Marcused (2008)
We are not related.พวกเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันซักนิด O Brother, Where Bart Thou? (2008)
I never wanted to weigh in about your relationship.ผมไม่เคยคิดเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างคุณกับบาธ ผม.. It's a Wonderful Lie (2008)
I'm thankful for new relationshipsขอขอบคุณ ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ The Magnificent Archibalds (2008)
And you ruin our relationship forever...และทำลายความสัมพันธ์ของเราตลอดกาล.. The Magnificent Archibalds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relHe's observed on the relationship between the two countries.
relTo my relief he recovered from his illness.
relThe relationship is convenient and symbiotic.
relWages vary in relation to age of the worker.
relShe wanted to live a more relaxing life.
relA cup of coffee relieved me of my headache.
relIt is important that we make plans in relation to anticipated changes.
relIndeed he is rich, but he is not reliable.
relI can't relax when I'm talking with him.
relIn Japan, relations between neighbors are apt to be cooler than in USA.
relUp till now American has called itself the world's police and continued suppression relying on military force.
relWarm human relations were fostered.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ศาสนสถาน[N] religious place, Example: พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีการสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้หลายแห่ง, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
วงการศาสนา[N] religious circles, Syn. แวดวงศาสนา, Example: ทุกวงการก็มีคนเลว ไม่เว้นแม้แต่วงการศาสนา, Count unit: วงการ, Thai definition: หน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
คลายทุกข์[V] relieve distress, Syn. คลายความทุกข์, Example: พวกเขาคลายทุกข์ได้เพียงชั่วระยะหนึ่งจากเสียงดนตรีของพวกเรา, Thai definition: ช่วยให้ความเดือดร้อนใจหรือความไม่สบายใจทุเลาลง
ปัจจัยภายใน[N] internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ศาสนกิจ[N] religious activities
ศาสนสถาน[N] religious place
ศาสนา[N] religious, Count unit: ศาสนา
สัมพันธ์[N] relatedness, See also: connection
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
ไอร์แลนด์[n. prop.] (Ailaēn) EN: Ireland   FR: Irlande [f]
เหนือ[n. prop.] (Ailaēn Neūa) EN: Northern Ireland   FR: Irlande du Nord [f]
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa thammachāt) EN: supernatural power ; supernatural   FR: pouvoir surnaturel [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อ่านตัวเลขบนมิเตอร์ไฟฟ้า [xp] (ān tūalēk bon mitoē faifā) FR: relever le compteur (électrique)
อ่านทวน[v.] (ān thūan) FR: relire
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger

CMU English Pronouncing Dictionary
RELF    R EH1 L F
RELY    R IY0 L AY1
RELY    R AH0 L AY1
RELPH    R EH1 L F
RELLA    R EH1 L AH0
RELAX    R AH0 L AE1 K S
RELAX    R IY0 L AE1 K S
RELAY    R IY1 L EY2
RELIC    R EH1 L IH0 K
RELATE    R AH0 L EY1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rely    (v) (r i1 l ai1)
relax    (v) (r i1 l a1 k s)
relay    (n) (r ii1 l ei)
relay    (v) (r ii2 l ei1)
relay    (v) (r i1 l ei1)
relic    (n) (r e1 l i k)
relaid    (v) (r ii2 l ei1 d)
relate    (v) (r i1 l ei1 t)
relays    (n) (r ii1 l ei z)
relays    (v) (r ii2 l ei1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Forelle(n) |die, pl. Forellen| ปลาประเภทหนึ่งที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็น รสชาดดี รูปร่างคล้ายปลาแซลมอนแต่มีขนาดเล็กกว่า ตามท้องปลามักมีจุดสีดำ เนื้อปลามีทั้งสีขาวและสีส้ม
generell(adj) ทั่วไป, See also: A. speziell,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Relais {n}relay [Add to Longdo]
Relaisanker {m}relay armature; relay keeper [Add to Longdo]
Relaisanker {m}cutout blade; cutout arm [Add to Longdo]
Relation {f} [math.]relation [Add to Longdo]
Relation {f}relation; relationship [Add to Longdo]
Relativierung {f}relativization [Add to Longdo]
Relativismus {m} [phil.]relativism [Add to Longdo]
Relativbeschleunigung {f}relative acceleration [Add to Longdo]
Relativbewegung {f}relative motion [Add to Longdo]
Relativgeschwindigkeit {f}relativ velocity [Add to Longdo]
Relativität {f} | Relativitäten {pl}relativity | relativities [Add to Longdo]
Relativitätstheorie {f}theory of relativity [Add to Longdo]
Relativität {f}relativeness [Add to Longdo]
Relativsatz {m}relative clause [Add to Longdo]
Relativwert {m}relative value [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
PL教団[ピーエルきょうだん, pi-eru kyoudan] (n) (See パーフェクトリバティー教団) Church of Perfect Liberty (religious group founded in Japan in 1924) [Add to Longdo]
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仗势欺人[zhàng shì qī rén, ㄓㄤˋ ㄕˋ ㄑㄧ ㄖㄣˊ, / ] relying on force to bully others (成语 saw) [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave [Add to Longdo]
依托[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, ] rely on; depend on [Add to Longdo]
保释[bǎo shì, ㄅㄠˇ ㄕˋ, / ] release on bail; bail [Add to Longdo]
修会[xiū huì, ㄒㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, / ] religious order [Add to Longdo]
修行[xiū xíng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄥˊ, ] religious practice (Buddh.) [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] rely on; to resemble [Add to Longdo]
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, ] relief printing plate [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ˋ ㄕㄨㄚ, ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターネットリレーチャット[いんたーねっとりれーちゃっと, inta-nettorire-chatto] Internet relay chat (IRC) [Add to Longdo]
サービス信頼性[サービスしんらいせい, sa-bisu shinraisei] service reliability [Add to Longdo]
セルリレー[せるりれー, serurire-] cell relay [Add to Longdo]
セルリレーサービス[せるりれーさーびす, serurire-sa-bisu] cell relay service [Add to Longdo]
テストリリース[てすとりりーす, tesutoriri-su] test release [Add to Longdo]
テスト版[テストばん, tesuto ban] test version, edition, release [Add to Longdo]
パートナー関係[パートナーかんけい, pa-tona-kankei] partner relation [Add to Longdo]
フレームリレー[ふれーむりれー, fure-murire-] frame relay [Add to Longdo]
フレームリレーサービス[ふれーむりれーさーびす, fure-murire-sa-bisu] frame relay service [Add to Longdo]
プレビューリリース[ぷれびゅーりりーす, purebyu-riri-su] preview release [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] RELIGION, SEKTE [Add to Longdo]
宗教[しゅうきょう, shuukyou] Religion, Glaube [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] religioese_Ekstase, Ekstase, Begeisterung [Add to Longdo]
浮き彫り[うきぼり, ukibori] Relief [Add to Longdo]
祭礼[さいれい, sairei] religioeses_Fest [Add to Longdo]
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  rel [rɛl]
     agitation; riot; tumult
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top