Search result for

reit

(106 entries)
(0.0172 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reit-, *reit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reiterate[VT] พูดซ้ำ, See also: กล่าวซ้ำ, ทำซ้ำ, Syn. ingeminate, repeat
reiteration[N] การทำซ้ำๆ, See also: การกล่าวซ้ำ, Syn. repetition, recapitulation, restatement, redundancy
reiterative[ADJ] ซึ่งทำซ้ำๆ, See also: ซึ่งกล่าวซ้ำ, Syn. repeating, tautological
reiteratively[ADV] อย่างซ้ำๆ, See also: โดยกล่าวซ้ำๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reiterant(รีอิท'เทอเรินทฺ) adj. ย้ำ,กล่าวซ้ำ
reiterate(รีอิท'เทอเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กระทำซ้ำ, See also: reiterable adj. reiteration n. reiterative, Syn. repeat,iterate,stress

English-Thai: Nontri Dictionary
reiterate(vt) กล่าวซ้ำ,ย้ำ,ทำซ้ำ
reiteration(n) การกล่าวซ้ำ,การย้ำ,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reiteratureการเขียนสั่งซ้ำ (ใบสั่งยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Reita's late.ไรตะ มาสาย Gokusen: The Movie (2009)
Reita!ไรตะ! Gokusen: The Movie (2009)
Reita Takasugi of Akado. Got a problem?ไรกะ ทากาสุกิ แห่ง เอคาโด มีอะไรไหม? Gokusen: The Movie (2009)
Whoever they were, Reita showed them.มันจะเป็นใครก็ช่าง ไรตะทำมันหงายเก๋งไปแล้ว Gokusen: The Movie (2009)
You're awesome, Reita.นางยอดมาก ไรตะ Gokusen: The Movie (2009)
Reita Takasugi, come out here!ไรตะ ทากาสุกิ ออกมานี่เสะ! Gokusen: The Movie (2009)
Reita stopped them from extorting money from us.ไรตะ ไม่ให้มันรีดไถ่พวกเรา Gokusen: The Movie (2009)
You okay, Reita?นายเป็นไงมั้ง ไรตะ? Gokusen: The Movie (2009)
Reita!ไรตะ! Gokusen: The Movie (2009)
Uh, yes, only to reiterate the fact that we have nothing to talk about.เออ ใช่ เพียงแค่ย้ำเรื่องจริง ว่าเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุย Petty in Pink (2011)
I spoke with their family and reiterated your pledge that their murders will not go unpunished.ชั้นได้พูดกับครอบครัวของพวกเค้า และยืนยันคำมั่นของท่าน ว่าฆาตรกรจะไม่ลอยนวน You Bury Other Things Too (2011)
♪ A thousand faces, I reiterate ♪# ใบหน้าเป็นพัน กำชับกำชา # I Am Unicorn (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สั่งย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
ทวนกลับ[V] repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
พูดซ้ำซาก[V] repeat, See also: reiterate, restate, Syn. พูดจำเจ, Example: แม่พูดซ้ำซากจนฉันรำคาญจะแย่อยู่แล้ว, Thai definition: พูดแล้วพูดอีกอย่างเรื่องเดียวกันร่ำไป
ย้ำ[V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
สำทับ[V] reiterate, See also: iterate, Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ, Example: แม่สำทับไปอีกว่าให้ซื้อมาแค่พอกินเท่านั้น, Thai definition: พูดย้ำหรือพูดซ้ำๆ เพื่อเน้นให้หนักแน่นมั่นคง
กำชับ[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: แม่กำชับให้เขามารับน้องที่สนามบินให้ทันเวลา, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
กำชับกำชา[V] reiterate, See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly, Syn. สั่งย้ำ, Example: หัวหน้ากำชับกำชาให้ทุกคนเตรียมตัว, Thai definition: สั่งย้ำให้แน่นอน, สั่งสำทับ, สั่งแล้วสั่งอีก
การย้ำ[N] repetition, See also: reiteration, recapitulation, Syn. การทำซ้ำๆ, การเน้น, Example: การย้ำถึงอดีตเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ, Thai definition: การพูดหรือการทำซ้ำๆ เพื่อเน้นให้แน่น ให้กระชับ ให้มั่นคง
การซ้ำ[N] repeat, See also: reiteration, repetition, reshowing, Thai definition: การมีหรือการทำอย่างเดียวกันอีกครั้งหนึ่งหรือหลายๆ ครั้ง
การซ้ำซ้อน[N] repetition, See also: reiteration, repetition, reshowing, Syn. การซ้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate   FR: répéter ; réitérer
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate   FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate   FR: répéter ; réitérer
ซ้ำซาก[adj.] (samsāk) EN: repetitious ; monotonous   FR: répétitif ; réitéré ; itératif ; monotone
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat   FR: réitérer
ย้ำ[v.] (yam ) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert   FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand   FR: réaffirmer sa position

CMU English Pronouncing Dictionary
REIT    R AY1 T
REITS    R AY1 T S
REITZ    R AY1 T S
REITH    R IY1 TH
REITEN    R AY1 T AH0 N
REITER    R AY1 T ER0
REITAN    R AY1 T AH0 N
REITANO    R EY0 IY0 T AA1 N OW0
REITSMA    R AY1 T S M AH0
REITMAN    R AY1 T M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Reitman    (n) (r ai1 t m @ n)
reiterate    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t)
reiterated    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t i d)
reiterates    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t s)
reiterating    (v) (r ii1 i1 t @ r ei t i ng)
reiteration    (n) (r ii1 i2 t @ r ei1 sh @ n)
reiterations    (n) (r ii1 i2 t @ r ei1 sh @ n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
reiten(vt) |ritt, ist/hat geritten, etw.(A)| ขี่ม้า
Freitag(n) |der| วันศุกร์
Streit(n) |der, nur Sing.| การทะเลาะเบาะแว้ง
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
breit(adj) กว้าง
Vorbereitungskurs(n) |der, pl. Vorbereitungskurse| วิชาหรือหลักสูตรปูพื้นฐานความรู้ก่อนเข้าเรียนในสาขาใดๆ
Ausbreitung(n) |die, pl. Ausbreitungen| การแพร่ขยาย การระบาด, See also: S. Verbreitung, Verteilung
Vorreiter(n) |der, pl. Vorreiter| ผู้บุกเบิก, ผู้ริเริ่ม เช่น Deutschland ist Vorreiter polizeilicher Zusammenarbeit in Europa.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reitbahn {f}hippodrome [Add to Longdo]
Reiter {m}cavalier [Add to Longdo]
Reiter {m}equestrian [Add to Longdo]
Reiter {m} | Reiter {pl}horseman | horsemen [Add to Longdo]
Reiter {m} | Reiter {pl}rider | riders [Add to Longdo]
Reiter {m} | Reiter {pl}trooper | troopers [Add to Longdo]
Reiterei {f} | Reitereien {pl}cavalry | cavalries [Add to Longdo]
Reiterin {f} | Reiterinnen {pl}horsewoman | horsewomen [Add to Longdo]
Reitersporn {m}spur [Add to Longdo]
Reiter-Stellwerk {n}gantry-style signal tower [Add to Longdo]
Reithalle {f}indoor riding arena [Add to Longdo]
Reithose {f}; Stiefelhose {f} | Reithosen {pl}; Stiefelhosen {pl}riding breeches; breeches | breeches [Add to Longdo]
Reithosen {pl}jodhpurs [Add to Longdo]
Reitkloben {m}vise jaw [Add to Longdo]
Reitkunst {f}horsemanship [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーテキュレイト;アーテキュレット[, a-tekyureito ; a-tekyuretto] (n) articulate [Add to Longdo]
アイソレイト[, aisoreito] (n) isolate [Add to Longdo]
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[, akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n,vs) accumulate [Add to Longdo]
アキュレイト;アキュレット[, akyureito ; akyuretto] (n) accurate [Add to Longdo]
アシミレイト[, ashimireito] (vs) assimilate [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[, ansupeshifaidobittoreito] (n) {comp} unspecified bit rate [Add to Longdo]
オペレーティングシステム;オペレイティングシステム[, opere-teingushisutemu ; opereiteingushisutemu] (n) {comp} operating-system; OS [Add to Longdo]
グレイテールエンジェルフィッシュ[, gureite-ruenjierufisshu] (n) Chaetodontoplus poliourus (species for marine angelfish) [Add to Longdo]
コラボレイティブ[, koraboreiteibu] (n) collaborative [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
オペレイティングシステム[おぺれいていんぐしすてむ, opereiteingushisutemu] OS, operating system [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate [Add to Longdo]
ビットレイト[びっとれいと, bittoreito] bit rate [Add to Longdo]
命令取り出しサイクル[めいれいとりだしサイクル, meireitoridashi saikuru] fetch cycle [Add to Longdo]
命令取出し段階[めいれいとりだしだんかい, meireitoridashidankai] instruction fetch cycle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
冷凍器[れいとうき, reitouki] Kuehlschrank, Kuehlanlage [Add to Longdo]
冷徹[れいてつ, reitetsu] -kuehl, unberuehrt [Add to Longdo]
冷淡[れいたん, reitan] -kalt, kaltherzig, gleichgueltig [Add to Longdo]
零点[れいてん, reiten] -Null, Nullpunkt [Add to Longdo]
馬術[ばじゅつ, bajutsu] Reitkunst, Dressurreiten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reit \Reit\ (r?t), n.
   Sedge; seaweed. [Obs. or Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 REIT
   n 1: an investment trust that owns and manages a pool of
      commercial properties and mortgages and other real estate
      assets; shares can be bought and sold in the stock market
      [syn: {Real Estate Investment Trust}, {REIT}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top