Search result for

regen

(94 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regen-, *regen*. Possible hiragana form: れげん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regent    [N] ผู้สำเร็จราชการ
regent    [N] สมาชิกสภามหาวิทยาลัย
regency    [N] ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
Regency [ADJ] ช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ (ประวัติศาสตร์)
Regency [ADJ] ซึ่งมีรูปแบบตามที่นิยมในช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ
regency    [N] ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, See also: การปกครองภายใต้ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, Syn. authority, reign
regenerate    [VT] ทำให้เกิดใหม่, See also: สร้างใหม่, ให้ชีวิตใหม่, Syn. invigorate, revivify
regenerate    [VI] เกิดใหม่, Syn. revive
regenerate    [VT] ปฏิรูป, See also: สร้างรูปแบบใหม่
regenerate    [ADJ] ซึ่งเกิดใหม่, Syn. reborn, reformed

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Regencyสมัยรีเจนซี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
regeneration systemระบบอุ่นอากาศเข้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
regenerative coolingการทำความเย็นจากความร้อนปล่อยทิ้ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
regentผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
regentผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน, ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regenerationการสร้างใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerationรีเจนเนอร์เรชั่น
รีเจนเนอเรชัน รีเจนเนอเรชัน หมายถึง การทำให้เรซินหรือถ่านกัมมันต์(Activated Carbon) ที่หมดอำนาจเพราะว่าไอออนอิสระส่วนใหญ่ถูกนำไปแลกกับไอออนอื่นในน้ำจนหมดสิ้นไปแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นมามีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนใหม่อีก - การทำรีเจนเนอเรชัน เรซินที่หมดอำนาจ (ชั่วคราว) เป็น ได้แก่ การขับไล่ไอออนในเรซินที่แลกมาจากน้ำ และเติมไอออนอิสระให้กับเรซิน ทำให้เรซินกลับคืนสภาพเดิม และมีอำนาจในการแลกเปลี่ยนไอออนอีกครั้งหนึ่ง สารเคมีที่ใช้เติมไอออนอิสระให้กับเรซินที่เสื่อมอำนาจไปแล้วเรียกว่า สารรีเจนเนอแรนต์ (Regenerant) ตัวอย่างของสารรีเจนเนอแรนต์ ได้แก่ NaCl ซึ่งใช้เติม Na+ หรือ Cl- ให้กับเรซิน หรือ H2SO4 ซึ่งใช้เติม H+ ให้กับเรซิน เป็นต้น - การรีเจนเนอเรชันถ่านกัมมันต์เพื่อฟื้นอำนาจการดูดติดผิวและนำกลับมาใช้ใหม่อีก สามารถนำไปทำรีเจนเนอเรชันได้ตลอดไป แต่ทุกครั้งที่มีการทำรีเจนเนอเรชันต้องเติมคาร์บอนใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อทดแทนคาร์บอนที่กลายเป็นผงไปในระหว่างการฟื้นอำนาจ และการสูญเสียคาร์บอนไม่ควรเกิน 5% ของคาร์บอนทั้งหมด ซึ่งจะใช้การรีเจนเนอเรชันด้วยวิธีเคมีและวิธีชีวก็อาจใช้ได้แต่ไม่ได้ผลดีเท่าวิธีที่ใช้ความร้อนสูง โดยวิธีเผาในเตาที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งควบคุมปริมาณออกซิเจนและความชื้นได้ [สิ่งแวดล้อม]
Regenerationการงอกใหม่ (อวัยวะ) [TU Subject Heading]
regenerationรีเจเนอเรชัน, การเจริญทดแทน, การสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะใหม่ขึ้นมาทดแทนเนื้อเยื่อหรืออวัยวะเก่าที่หลุดหรือขาดออกไป  เช่น การเจริญทดแทนของหางจิ้งจก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Regeneration (Biology)การสืบต่อพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration (Botany)การงอกใหม่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regeneration of a depressionการก่อตัวขึ้นใหม่ ของดีเปรสชัน [อุตุนิยมวิทยา]
Regenerative medicineเวชศาสตร์การฟื้นฟูสภาวะเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regenerative Medicineการแพทย์ทางเลือกใหม่
วิธีการบำบัดรักษาโดยการเปลี่ยนแปลงเซลล์ต้นตอให้เป็นเซลล์ชนิดจำเพาะที่ต้องการเพื่อนำไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ถูกทำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regency(รี'เจินซี) n. ตำแหน่งอำนาจของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,การปกครองโดยผู้สำเร็จราชการ,ระยะเวลาของการเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่,สร้างใหม่,ให้ชีวิตใหม่,ทำให้มีพลังงานใหม่ vi.,adj. ปฏิรูป,สร้างรูปแบบใหม่,เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...
regent(รี'เจินทฺ) n. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,อุปราช,ผู้ว่าการ,สมาชิกสภามหาวิทยาลัย,ข้าหลวง adj. เกี่ยวกับผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน,ปกครอง, See also: regental adj. regentship n.
prince regentn. ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
vice-regent(ไวสฺ'รี'เจินทฺ) n. รองผู้สำเร็จราชการ. adj. เกี่ยวกับตำแหน่งรองผู้สำเร็จราชการ., See also: vice-regency n., Syn. deputy regent

English-Thai: Nontri Dictionary
regency(n) การสำเร็จราชการ
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่,ทำให้เกิดใหม่,งอกใหม่,วกกลับมาใหม่
regeneration(n) การงอก,การเกิดใหม่,การฟื้นฟู
regenerative(adj) ที่ให้ชีวิตใหม่,ที่เกิดใหม่,ที่เปลี่ยนรูป
regent(n) อุปราช,ผู้สำเร็จราชการ,ข้าหลวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์    [N] regent, Example: การรักษาความปลอดภัยผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นหน้าที่ของกรมราชองครักษ์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ ในกรณีที่พระองค์จะไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักร หรือในกรณีที่ทรงบริหารราชการไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้สำเร็จราชการ[n. exp.] (phū samret rātchakān) EN: regent   FR: régent [m]
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์[n. exp.] (phū samret rātchakān thaēn phra-ong) EN: regent   FR: régent [m]
รีเจนซี่[TM] (Rījēnsī) EN: Regency   FR: Regency [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGEN    R EH1 G AH0 N
REGENT    R IY1 JH AH0 N T
REGENCY    R IY1 JH AH0 N S IY0
REGENTS    R IY1 JH AH0 N T S
REGENCY'S    R IY1 JH AH0 N S IY0 Z
REGENERON    R IY0 JH EH1 N ER0 AO2 N
REGENERATE    R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T
REGENSBURG    R IY1 G AH0 N Z B ER0 G
REGENERATED    R IY0 JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
REGENERATION    R IY0 JH EH1 N ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regent    (n) (r ii1 jh @ n t)
regency    (n) (r ii1 jh @ n s ii)
regents    (n) (r ii1 jh @ n t s)
regencies    (n) (r ii1 jh @ n s i z)
Regensburg    (n) (r ei1 g @ n z b @@ g)
regenerate    (j) (r i1 jh e1 n @ r @ t)
regenerate    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t)
regenerated    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t i d)
regenerates    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t s)
regenerating    (v) (r i1 jh e1 n @ r ei t i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Regen(n) |der, nur Sg.| ฝน, See also: regnen vt.
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน
Regenzeit(n) |die| ฤดูฝน
aufregend(adj adv) ตื่นเต้น, เร้าใจ, See also: S. spannend, A. langweilig

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
リーゼント[, ri-zento] (n) (abbr) regent style; pompadour [Add to Longdo]
リーゼントスタイル[, ri-zentosutairu] (n) regent style (hair fashion); ducktail [Add to Longdo]
回生[かいせい, kaisei] (n,vs) resurrection; resuscitation; regeneration; (P) [Add to Longdo]
回生ブレーキ[かいせいブレーキ, kaisei bure-ki] (n) regenerative brake [Add to Longdo]
虎ノ門事件;虎の門事件[とらのもんじけん, toranomonjiken] (n) Toranomon Incident (assassination attempt on Prince Regent Hirohito, Dec. 27, 1923) [Add to Longdo]
五摂家[ごせっけ, gosekke] (n) (See 摂関) the five regent houses; five families of the Fujiwara clan (Konoe, Kujo, Nijo, Ichijo, and Takatsukasa) entrusted as imperial regents and advisors starting in the Kamakura period [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] (n,vs,adj-no) playback; regeneration; resuscitation; return to life; rebirth; reincarnation; refresh; narrow escape; reclamation; regrowth; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再生制动[zài shēng zhì dòng, ㄗㄞˋ ㄕㄥ ㄓˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] regenerative brake [Add to Longdo]
摄政[shè zhèng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ, / ] regent [Add to Longdo]
摄政王[shè zhèng wáng, ㄕㄜˋ ㄓㄥˋ ㄨㄤˊ, / ] regent [Add to Longdo]
自力更生[zì lì gēng shēng, ㄗˋ ㄌㄧˋ ㄍㄥ ㄕㄥ, ] regeneration through one's own effort (成语 saw); self-reliance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
自動再表示[じどうさいひょうじ, jidousaihyouji] implicit regeneration [Add to Longdo]
信号再生[しんごうさいせい, shingousaisei] signal regeneration [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
こうもり傘[こうもりがさ, koumorigasa] Regenschirm [Add to Longdo]
土砂降り[どしゃぶり, doshaburi] Regenguss, Platzregen [Add to Longdo]
執権[しっけん, shikken] Regent [Add to Longdo]
摂政[せっしょう, sesshou] Regentschaft, Regent [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
梅雨[ばいう, baiu] Regenzeit [Add to Longdo]
降雨量[こううりょう, kouuryou] Regenmenge [Add to Longdo]
[あめ, ame] Regen [Add to Longdo]
雨傘[あまがさ, amagasa] Regenschirm [Add to Longdo]
雨垂れ[あまだれ, amadare] Regentropfen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

  regen [reɤ°ən]
     rain
  

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Regen [reːgən] (n) , s.(m )
     rain
  

Are you satisfied with the result?

Go to Top