Search result for

reef

(65 entries)
(0.0577 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reef-, *reef*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reef[N] แนวหินโสโครก, See also: แนวปะการังใต้ทะเล, Syn. submerged rock
reef[N] สายแร่, See also: ทางแร่
reef[N] ส่วนของใบเรือที่ชักลงมา (เมื่อมีลมแรง)
reefer[N] เสื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์ตัวสั้น
reefer[SL] ตู้เย็น
reefer[SL] บุหรี่ยัดไส้กัญชา
reef in[PHRV] พับใบเรือ, See also: หุบใบเรือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reef(รีฟ) n. หินโสโครก,โขดหินใต้น้ำหรือสูงขึ้นมาเกือบพันระดับน้ำทะเล,ทางแร่
coral reefn. โขดหินปะการัง
threefoldadj.,adv. สามเท่า,ประกอบด้วย3ส่วน,สามทบ., Syn. triple

English-Thai: Nontri Dictionary
reef(n) หินโสโครก,หน้าผา,ทางแร่
threefold(adj) สามเท่า,สามทบ,สามหน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reef๑. พืดหินใต้น้ำ, หินโสโครก๒. ทางแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Coral reefs, for example, are extremely sensitive to the slightest change in water temperature.ปะการังบอบบางมาก กับการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยเช่นนี้ แม้เพียงเล็กน้อย 30% ของมัน หายไปแล้ว Home (2009)
Yeah, then they baked it with reefer in it.นี่, พอน่า ใช่ใบเขียวๆนั่นเนื้อแน่นอน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Jim had the idea to try to do something about it, to stop this, so I began documenting reefs around the world.จิม จึงมีความคิด ที่จะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมัน เพื่อหยุดความเสื่อมนี้ ผมเลยเริ่มที่ถ่ายสารคดี ตามแนวปะการังทั่วโลก The Cove (2009)
Vizcaya Reef Hotel.โรงแรม วิซกาย่า รีฟ Remains to Be Seen (2009)
I smoke a little reefer...ฉันสูบกัญชานิดหน่อย... Frankie & Alice (2010)
All perishables go in the reefer. All right.- ของสดเอาไปใส่ตู้เย็น Iwo Jima (2010)
Reef the mainsail and furl the jib!ลดใบเรือใหญ่และม้วนเก็บแขนปั้นจั่น! Beginner Pottery (2010)
This is the tropical reef tank where the tiger shark was kept prior to release.นี่คือตู้ปะการังใต้ทะเลเขตร้อน ที่ที่ฉลามเสือนั่นอยู่ก่อนที่จะถูกปล่อย The Predator in the Pool (2010)
Is this a live feed of the tropical reef tank at the aquarium?นี่ี่คือชีวิตในแท้งค์ปะการังใต้ทะเลเขตร้อน ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำใช่มั้ย The Predator in the Pool (2010)
No, I mean since the Shamy hit a reef.ไม่ ฉันหมายถึงตั้งแต่เชมมี่ ปะฉะดะกัน The Zazzy Substitution (2010)
What does "hit a reef" mean?"ปะฉะดะ" หมายความว่ายังไง The Zazzy Substitution (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reefThe ship was wrecked on a sunken reef.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โขดหิน[N] rock, See also: reef, Syn. โขด, Example: นกยางทิ้งกองก้างปลาไว้ตามหลืบตามซอกของโขดหิน, Count unit: โขด, Thai definition: หินที่สูงขึ้นเป็นโคกเป็นเนิน, หินที่เป็นจอมสูงขึ้นพ้นน้ำบ้าง อยู่ใต้น้ำบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลามครีบดำ [n. exp.] (chalām khrīp dam) EN: Blacktip Reef Shark   
หินปะการัง[n. exp.] (hin pakārang) EN: coral reef   FR: récif de corail [m]
หินโสโครก[n. exp.] (hinsōkhrōk) EN: submerged rocks ; submerged reefs   FR: récif [m]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: islet ; isle ; reef   FR: îlot [m] ; récif [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ปะการัง[n.] (pakārang) EN: coral ; coral reef ; coral colony   FR: corail [m]
ไตร[X] (trai) EN: three ; triple ; threefold   FR: triple
ไตรสรณคมน์ = ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranakhom = traisaranākhom) EN: Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha)   
ไตรสิกขา[n.] (traisikkhā) EN: three studies (morality, concentration and wisdom) ; threefold method of training in morality, concentration and wisdom   

CMU English Pronouncing Dictionary
REEF    R IY1 F
REEFS    R IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reef    (v) (r ii1 f)
reefs    (v) (r ii1 f s)
reefed    (v) (r ii1 f t)
reefer    (n) (r ii1 f @ r)
reefers    (n) (r ii1 f @ z)
reefing    (v) (r ii1 f i ng)
reef-knot    (n) - (r ii1 f - n o t)
reef-knots    (n) - (r ii1 f - n o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reffkauschen {pl}reef cringles [Add to Longdo]
Riff {n} | Riffe {pl}reef | reefs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
イエローテイルリーフフィッシュ[, iero-teiruri-fufisshu] (n) yellowtail reeffish (Chromis enchrysura); Caribbean chromis [Add to Longdo]
イソハゼ属[イソハゼぞく, isohaze zoku] (n) Eviota (genus of very small reef-associated Indo-Pacific gobies in the family Gobiidae); pygmy gobies [Add to Longdo]
カマストガリザメ[, kamasutogarizame] (n) blacktip shark (Carcharhinus limbatus, species of reef-associated requiem shark) [Add to Longdo]
カリビアンリーフシャーク;カリビアン・リーフ・シャーク[, karibianri-fusha-ku ; karibian . ri-fu . sha-ku] (n) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[, karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
グレイリーフシャーク;グレイ・リーフ・シャーク[, gureiri-fusha-ku ; gurei . ri-fu . sha-ku] (n) grey reef shark (Carcharhinus amblyrhynchos, species of Indo-Pacific requiem shark) [Add to Longdo]
スクエアユニコーンフィッシュ[, sukueayuniko-nfisshu] (n) squarenose unicornfish (Naso mcdadei, species of Indo-West Pacific tang found from East Africa to the Great Barrier Reef) [Add to Longdo]
タスキモンガラ[, tasukimongara] (n) reef triggerfish (Rhinecanthus rectangulus); picasso triggerfish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiāo, ㄐㄧㄠ, ] reef; shoal rock [Add to Longdo]
礁岛[jiāo dǎo, ㄐㄧㄠ ㄉㄠˇ, / ] reef island [Add to Longdo]
礁石[jiāo shí, ㄐㄧㄠ ㄕˊ, ] reef [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reef \Reef\, n. [Akin to D. reef, G. reff, Sw. ref; cf. Icel.
   rif reef, rifa to basten together. Cf. {Reeve}, v. t.,
   {River}.] (Naut.)
   That part of a sail which is taken in or let out by means of
   the reef points, in order to adapt the size of the sail to
   the force of the wind.
   [1913 Webster]
 
   Note: From the head to the first reef-band, in square sails,
      is termed the first reef; from this to the next is the
      second reef; and so on. In fore-and-aft sails, which
      reef on the foot, the first reef is the lowest part.
      --Totten.
      [1913 Webster]
 
   {Close reef}, the last reef that can be put in.
 
   {Reef band}. See {Reef-band} in the Vocabulary.
 
   {Reef knot}, the knot which is used in tying reef pointss.
    See Illust. under {Knot}.
 
   {Reef line}, a small rope formerly used to reef the courses
    by being passed spirally round the yard and through the
    holes of the reef. --Totten.
 
   {Reef points}, pieces of small rope passing through the
    eyelet holes of a reef-band, and used reefing the sail.
 
   {Reef tackle}, a tackle by which the reef cringles, or rings,
    of a sail are hauled up to the yard for reefing. --Totten.
 
   {To take a reef in}, to reduce the size of (a sail) by
    folding or rolling up a reef, and lashing it to the spar.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reef \Reef\ (r[=e]f), n. [Akin to D. rif, G. riff, Icel. rif,
   Dan. rev; cf. Icel. rifa rift, rent, fissure, rifa to rive,
   bear. Cf. {Rift}, {Rive}.]
   1. A chain or range of rocks lying at or near the surface of
    the water. See {Coral reefs}, under {Coral}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining.) A large vein of auriferous quartz; -- so called
    in Australia. Hence, any body of rock yielding valuable
    ore.
    [1913 Webster]
 
   {Reef builder} (Zool.), any stony coral which contributes
    material to the formation of coral reefs.
 
   {Reef heron} (Zool.), any heron of the genus {Demigretta};
    as, the blue reef heron ({Demigretta jugularis}) of
    Australia.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reef \Reef\, v. t. [imp. & p. p. {Reefed} (r[=e]ft); p. pr. &
   vb. n. {Reefing}.] (Naut.)
   To reduce the extent of (as a sail) by rolling or folding a
   certain portion of it and making it fast to the yard or spar.
   --Totten.
   [1913 Webster]
 
   {To reef the paddles}, to move the floats of a paddle wheel
    toward its center so that they will not dip so deeply.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reef
   n 1: a submerged ridge of rock or coral near the surface of the
      water
   2: a rocky region in the southern Transvaal in northeastern
     South Africa; contains rich gold deposits and coal and
     manganese [syn: {Witwatersrand}, {Rand}, {Reef}]
   3: one of several strips across a sail that can be taken in or
     rolled up to lessen the area of the sail that is exposed to
     the wind
   v 1: lower and bring partially inboard; "reef the sailboat's
      mast"
   2: roll up (a portion of a sail) in order to reduce its area
   3: reduce (a sail) by taking in a reef

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top