Search result for

recs

(870 entries)
(0.1026 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recs-, *recs*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา recs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *recs*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา
rechtsstaat (n ) ประเทศที่ใช้กฎหมายเป็นบรรทัดฐาน

English-Thai: Longdo Dictionary
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ
rechargeable(adj) ชาร์จได้ใหม่หลายครั้ง (แบตเตอรี่)
reclaimed land(n) การถมทะเลหรือคลองให้เป็นพื้นดิน
unrecoverable(adj) ไม่สามารถกู้คืนได้, ไม่สามารถเอากลับคืนได้, ไม่สามารถรักษาได้, S. irrecoverable, R. recover
depreciation(n) ค่าเสื่อมราคา
cumulative record(n phrase) ระเบียนสะสม
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป
recursive(adj) ลักษณะการทำงานหรือการคำนวณที่ให้ผลลัพธ์แบบย้อนกลับหรือทำซ้ำขั้นตอนเดิม คำในลักษณะ recursive เช่น GNU = GNU's not Unix, PHP = PHP: Hypertext Processor , S. recur, recurring, recursion, R. recursive function
indirect seeding(n) การปักดำ(นา) เช่น Transplanting, or indirect seeding, is the process of growing seedlings in a greenhouse or other controlled. environment before placing plants outdoors.
Image:
direction(n) คำสั่ง คำแนะนำ (ให้ปฏิบัติหรือให้ทำ), S. instructions
reconnaissance plane(n phrase ) เครื่องบินลาดตระเวน
receive(vi vt) รับ, ได้รับ, รับรู้, ประสบ, ค้ำจุน, กำจัดวง, บรรจุ, ระงับ, ทักทาย, ต้อนรับ, เล็งเห็น, S. get,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
- Report to Managing Director / Supervise 3 Junior Administration staffs - Day- to- (org )
absolute receivership (n) คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
account receivable (n) ลูกหนี้การค้า
appreciationค่าเพิ่ม
direct cost (n) ต้นทุนตรง
directionality (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
directionality[ได-เรก-ชัน-นา-ลิ-ตี้] (n ) การมีทิศทางที่แน่นอน
director-generalอธิบดี
executive directorผู้อำนวยการบริหาร
For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumich (n vt adv prep pron. phrase ) For our fourth Meet & Greet Division Director Interview feature we present Yasumichi Murase, Director of the Rechargeable Battery Business Division (AIS Company). We look forward to hearing your thoughts on the article!
indirect seeding (n) การปักดำ (นา)
Kostenberechnung {f} (n) บัญชีต้นทุน
leprechaun (n) ภูติจิ๋ว
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
Not a new direction or challenge for information systems security, but a direction oNot a new direction or challenge for information systems security, but a direction often not pursued and a challenge often not addressed, information systems auditing is critically required in today’s information systems intensive environment. It is required to ensure that our mission critical or lifeblood systems are designed and continue to be maintained with confidentiality, integrity, and availability foremost in mind. In addition, information systems auditing is required by professional auditing standards when information systems are involved in the area being audited. To assist in this effort, a new set of standards, CobiT (Control Objectives for Information and Related Technology) was recently issued which contains both information technology (IT) control objectives, for management and users, and information systems audit guidelines, for auditors.
precursor (n ) ต้นเค้า
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง
receive with open arms ( ) ยอมรับ
See also: S. To welcome cordially,
Received byผู้ชื่อรับเงิน, ให้กรอกชื่อผู้ที่รับเงิน, ผู้ที่ได้รับเอกสาร พัสดุ ฯลฯ, ผู้ที่ได้รับของ
receiverผู้พิทักษ์ทรัพย์
receptivity (n) การรับ การรับรอง การต้อนรับ งานตอบรับ การรับวิทยุ การรับเข้า
See also: S. receptiveness,
recipientตัวทดลอง, ผู้รับการทดลอง
recirculation (n) การเกิดขึ้นอีกครั้ง
reclaimationการฟื้นฟูสภาพ
reclaimed feeเงินบำรุงเรียกคืน
reconcile (n ) กระทบยอด
recorder (n) ขลุ่ย
recoupmentการชดใช้ การชดเชย
recreational facility (n phrase ) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสันทนาการ
recursion (n ) การเรียกตัวเองซ้ำ
recyclable (adj) ทำให้หมุนเวียน,นำมาใช้อีก,ทำให้นำมาใช้ประโยชน์ได้อีก
See also: R. recycle
self-directed learning[เซลฟฺ ไดเรคทิด เลิร์น'นิง ] (n ) การเรียนรู้ด้วยตนเอง
Similar rectilinear figures are such as have their angles severally equal and the si (n vt adv ) ไม่ทราบ
tape player and recorderเครื่องเทป
track record ( ) ภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่รับรู้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reck    [VI] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
reck    [VT] ระมัดระวัง, See also: ห่วงใย
erect    [ADJ] ซึ่งตั้งตรง, See also: ตั้งชัน, ลุก, ชู, โด่, Syn. upright, vertical
erect    [VT] ทำให้ตั้งขึ้น, Syn. lift up, raise, set up
erect    [VT] สร้างขึ้น, See also: สร้าง, Syn. build, construct
recap    [VT] ปะยางรถ
recap    [N] การปะยางรถ
recce    [N] การทำจารกรรม, Syn. reconnaissance, recon
recon    [N] การทำจารกรรม
recto    [N] หน้าหนังสือด้านขวามือ, Ant. verso
recur    [VI] เกิดขึ้นอีก, See also: กลับมาอีก, Syn. happen again, return, revert
wreck    [VT] ทำให้เสียหาย, See also: ทำให้หายนะ, Syn. demolish, destroy, ruin
wreck    [VT] ทำให้ (เรือ) อับปาง, See also: ทำให้จม, ทำให้ล่ม
direct    [VT] จัดการ, See also: ควบคุม, สั่งการ, กำกับ, Syn. command, bid, charge, manage
direct    [VT] จ่าหน้าซอง
direct    [VT] ชี้ทาง, See also: บอกทาง, นำทาง, Syn. guide, conduct, lead, show, Ant. mislead, misquide
direct    [ADJ] ตรงไป, See also: ไม่เบี่ยงเบน, Syn. straight, right
direct    [ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรงๆ, ไม่คลุมเครือ, เปิดเผย, Syn. open, candid, unhidden, Ant. concealed
direct    [ADJ] ทันที, Syn. immediate, firsthand
direct    [VT] มุ่งความสนใจไปที่, Syn. point to
direct    [VT] สั่งสอน (คำทางการ), See also: สอน, แนะนำ, ชี้แนะ
precis    [N] บทคัดย่อ
precis    [VT] ย่อความ
recall    [VI] ระลึก, See also: รำลึก, หวนคิด, Syn. recollect, remember
recall    [VT] ทำให้หวนคิดถึง, See also: ทำให้ระลึกถึง, ทำให้นึกถึง, Syn. call to mind, think of
recall    [VT] เรียกกลับ, See also: เรียกคืน, นำกลับ, สั่งให้กลับ, Syn. repeal, retract, revoke
recall    [VT] ยกเลิก, See also: เพิกถอน, Syn. cancel, withdraw
recall    [N] การระลึกได้, See also: การจำได้, Syn. memory, remembrance
recall    [N] การยกเลิก, See also: การเพิกถอน, Syn. cancellation, withdrawal
recant    [VT] ถอนกลับ, Syn. disclaim, repudiate
recant    [VI] ถอนคำ, See also: กลับคำ, Syn. disown, retract
recast    [VT] สร้างขึ้นใหม่, See also: ทำใหม่, Syn. remodel, revolutionize
recede    [VI] ถอยหลัง, See also: ล่าถอย, Syn. recoil, turn back
recede    [VI] ห่างออก, Syn. be distant
recede    [VI] ตกต่ำ, Syn. abate, decrease
recent    [ADJ] เร็วๆ นี้, See also: ไม่นานมานี้, Syn. current, contemporary, up-to-date
recess    [N] การหยุดพักผ่อน, See also: ช่วงหยุดพัก, Syn. rest, pause, interlude
recess    [VT] หยุดพักผ่อน
recess    [VI] ให้หยุดพักผ่อน
recipe    [N] ตำรากับข้าว, See also: วิธีปรุง, Syn. cookbook
recipe    [N] สูตร, Syn. formula, method
recipe    [N] ใบสั่งยาของแพทย์, See also: ใบสั่งแพทย์, ใบสั่งยา, Syn. prescription
recite    [VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite    [VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate
reckon    [VT] นับ, See also: คำนวณ, Syn. count, calculate
reckon    [VT] พิจารณาว่า, See also: ถือว่าเป็น, Syn. judge, regard
reckon    [VT] คิด, Syn. believe, think
recoil    [VI] ถอยหลัง, See also: หดตัว, Syn. draw back, rebound
recoil    [N] การล่าถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. reaction
record    [N] บันทึก, See also: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ, Syn. reminder, report

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial gastrectomyการตัดกระเพาะบางส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctagra; proctalgia; proctodynia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
partial rectificationการเรียงกระแสตรงบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
Precambrian Eraมหายุคพรีแคมเบรียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
precancerous; premalignant-ก่อนเป็นมะเร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardiac; precordial-หน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precardium; precordiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precarious loanการยืมที่ไม่มีกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precarious possessionสิทธิครอบครองที่ไม่แน่นอน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precatory wordsคำแสดงความปรารถนา, คำขอร้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precautionความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedenceการทำก่อน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
protected recordระเบียนอารักขา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pressoreceptive; pressosensitive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressosensitive; pressoreceptive-รับความดันเลือด, ไวต่อความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
passive reciprocationการตอบสนองแบบกสานติ์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
piston engine; reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
piston engine reciprocating engineเครื่องยนต์ลูกสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
personal recognizanceการปล่อยชั่วคราวโดยให้ประกันตัวเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumoprecordiumภาวะช่องหน้าหัวใจมีอากาศ [มีความหมายเหมือนกับ pneumomediastinum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicectomy; phrenectomy; phreniconeurectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreniconeurectomy; phrenectomy; phrenicectomy; phrenicotomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy recordบันทึกการตั้งครรภ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pectus excavatum; chest, funnel; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pectus recurvatum; chest, funnel; pectus excavatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premonitory symptom; symptom, precursory; symptom, signalอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pelvirectal-เชิงกรานร่วมไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyeloureterectasisภาวะกรวยไตและท่อไตโป่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium receiptใบรับเงินค่าเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
precordium; precardiumบริเวณหน้าหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precursor๑. สารตั้งต้น, สารต้น๒. อาการต้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
precursory symptom; symptom, premonitory; symptom, signalอาการล่วงหน้า, อาการบอกเหตุ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
population forecastการพยากรณ์ประชากร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
photoreceptive-รับรู้แสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
photoreceptorตัวรับแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pubertas praecox; puberty, precociousภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
puberty, precocious; pubertas praecoxภาวะเริ่มเจริญพันธุ์ก่อนวัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phrenicotomy; phrenectomy; phrenicectomy; phreniconeurectomyการตัดประสาทกะบังลม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctodynia; proctagra; proctalgia; rectalgiaอาการปวดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctopexy; rectopexyการเย็บตรึงไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctoplasty; rectoplastyศัลยกรรมตกแต่งไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyrectic๑. -ไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyretic; pyrexial; pyrexic]๒. สารก่อไข้ [มีความหมายเหมือนกับ pyretogen; pyrogen] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political forecastingการคาดคะเนทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precedenceการทำก่อน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedentกรณีเดิมที่อาจถือเป็นบรรทัดฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
precedentแบบอย่าง, บรรทัดฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precedent conditionเงื่อนไขบังคับก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
precentral-หน้าศูนย์, -หน้าศูนย์กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recordingsแผ่นเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape recordingsแถบบันทึกเสียง (Tape recording)

แถบบันทึกเสียง

หมายถึงวัสดุที่แบนยาวเคลือบด้วยสารแม่เหล็กใช้บันทึกสัญญาณเสียง เป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ บันทึก เสียงได้ทั้งสองแถบและสามารถลบเสียงเดิมออกแล้วบันทึกเสียงใหม่ได้ ต่างจากแผ่นเสียงที่เมื่อบันทึกเสียงลงไปแล้วจะคงอยู่ตลอด ไปจนกว่าแผ่นเสียงจะสึกหรอหรือแตกหัก เทปบันทึกเสียง มี 3 ลักษณะ ได้แก่

1.เทปม้วน (tape open reel-to reel)

2.เทปตลับแบบคาสเซท (tape cassette)

3.เทปตลับแบบ cartridge

(tape cartridge) การจัดเก็บเทปบันทึกเสียง จะจัดเก็บไว้ในกล่อง เรียงตามลำดับเลขทะเบียนหรือหัวเรื่องที่กล่องเทปและที่วงของเทปมีป้ายระบุรายละเอียดไดว้คือ ผู้ผลิต ชื่อเรื่อง สถานที่ วัน เดือน ปี หมายเลขจำนวนระยะเวลาที่เล่น และอัตราความเร็ว

บรรณานุกรม : พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์, การใช้ห้องสมุด กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Date receivedวันที่ได้รับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนาม
Directory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Official recordบันทึกทางราชการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Automatic speech recognitionการรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical characters recognitionการรู้จำตัวอักษร (โปรแกรมแปลงภาพเอกสารเป็นข้อความ) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
High requency rectifierวงจรเรียงกระแสความถี่สูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่
วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. “เวกเตอร์” ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 77-105. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Precipitation (Chemistry)การตกตะกอน (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electrostatic precipitationการตกตะกอนเชิงไฟฟ้้าสถิต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pattern recognition systemการรู้จำรูปแบบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical character recognitionการรู้จำอักขระด้วยวิธีการทางแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rubber, Reclaimedยางรีเคลม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sound recording libraryห้องสมุดเสียง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา
ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Directionalเทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเล
เทคนิคการเจาะหลุมผลิตในทะเลโดยเจาะเป็นมุมเอียงหรือทแยงไปจากแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้เจาะหลุมพัฒนา (Development well) หลายๆหลุมได้จากแท่น (platform) เดียวกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Secondary Recoveryการผลิตขั้นทุติยภูมิ
การผลิตที่มีการอัดน้ำหรือก๊าซเข้าไปในแหล่งกักเก็บ เพื่อให้น้ำหรือก๊าซนี้ไปแทนที่น้ำมันดิบ ไล่น้ำมันดิบมาเข้าหลุมผลิต น้ำหรือก๊าซที่เข้าไปแทนที่น้ำมันนี้ไม่สามารถแทนที่น้ำมันได้หมด จะมีน้ำมันเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากการผลิตขั้นทุติยภูมิได้สิ้นสุดลง ในการผลิตขั้นทุติยภูมินี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตขึ้นมาได้ (เมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบที่มีทั้งหมด) สำหรับน้ำมันชนิดหนัก ชนิดหนักปานกลาง และชนิดเบา มีค่าประมาณ 5-10%, 5-15% และ10-25%ตามลำดับ [ปิโตรเลี่ยม]
Primary Recoveryการผลิตขั้นปฐมภูมิ
การผลิตที่ใช้พลังงานตามธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ ทำให้เกิดการไหลของน้ำมันดิบจากแหล่งกักเก็บเข้ามาในหลุมผลิต ขบวนการผลิตแบบนี้เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ (เมื่อเทียบกับน้ำมันทั้งหมดที่มีในแหล่งกักเก็บ) จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหินกักเก็บ คุณสมบัติของน้ำมันดิบ และชนิดของพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บ เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบ ที่ผลิตได้โดยกระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิสำหรับน้ำมันดิบชนิดหนักมาก (extra heavy crude oil) ชนิดหนัก (heavy crude) ชนิดหนักปานกลาง (medium crude) และชนิดเบา (light crude) มีค่าประมาณ 1-5%, 1-10%, 5-30% และ 10-40% ตามลำดับ ช่วงของเปอร์เซ็นต์แสดงถึงกลไกการผลิตในแหล่งกักเก็บที่ต่างกัน [ปิโตรเลี่ยม]
Recoverable Oil in Placeปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, ปริมาณน้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บใต้ดินที่คาดว่าจะสามารถผลิตขึ้นมาได้และคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Recovery Factorค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้, ค่าตัวแปรที่ใช้บ่งถึงอัตราส่วนของปริมาณปิโตรเลียมที่เราสามารถนำขึ้นมาใช้ได้ต่อปริมาณทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่ง [ปิโตรเลี่ยม]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิ
เมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Ultimate Recoveryปริมาณก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ
ปริมาณทั้งหมดของก๊าซธรรมชาต ิหรือน้ำมันดิบที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้จากหลุมเจาะ หรือจากแอ่งภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสภาพทางวิศวกรรม Ultimate recovery อาจจะเป็นการผลิตขั้นปฐมภูมิอย่างเดียว หรือรวมทั้งการผลิตขั้นทุติยภูมิด้วย เช่น การทำ water flood (ดูคำ Water Flood) เมื่อพิจารณาว่าคุ้มค่าต่อการลงทุน [ปิโตรเลี่ยม]
Unrecoverable Volumesปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้
ปริมาณน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ประมาณได้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งว่าจะเหลืออยู่ในแหล่งกักเก็บหลังจากที่หยุดผลิตไปแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้โดยเทคโนโลย ีและสภาพเศรษฐกิจที่คาดการณ์ได้ ณ เวลานั้น [ปิโตรเลี่ยม]
Enhanced Oil Recoveryวิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติ, วิธีการที่ช่วยในการผลิตน้ำมันขึ้นมาจากหลุมหลังจากที่ได้มีการผลิตตามธรรมชาติแล้ว ได้แก่ การผลิตขั้นทุติยภูมิ และ การผลิตขั้นตติยภูมิ (ดูคำ Secondary Recovery และ Tertiary Recovery) [ปิโตรเลี่ยม]
Microbial Enhanced Oil Recoveryกระบวนการทางจุลชีวะ, กระบวนการทางจุลชีวะเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ำมันดิบ
พวก Micro-organisms จะทำให้เกิดขบวนการทางเคมี เช่น surfactant, acid solvent และ gas ซึ่งจะไปทำให้น้ำมันดิบในแหล่งกักเก็บสามารถเคลื่อนตัวได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Accounts receivableบัญชีลูกหนี้ [เศรษฐศาสตร์]
Box-Jenkins forecastingพยากรณ์แบบบอกซ์-เจนกินส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Weather forecastingพยากรณ์อากาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Demand forecastingการคาดคะเนอุปสงค์ [เศรษฐศาสตร์]
Depreciationค่าเสื่อมราคา [เศรษฐศาสตร์]
Depreciation allowanceค่าเผื่อค่าเสื่อมราคา [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic forecastingการคาดคะเนภาวะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Capital depreciationการเสื่อมค่าของทุน [เศรษฐศาสตร์]
Economic recessionความถดถอยทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic reconstructionการบูรณะเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Economic recoveryการฟื้นต้วทางเศรษฐกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Energy forecastการคาดคะเนพลังงาน [เศรษฐศาสตร์]
Data recovery (Computer science))การกู้ข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Tariff reclassificationการจัดประเภทพิกัดอัตราศุลกากรใหม่ [เศรษฐศาสตร์]
Recycling (Waste,etc.))การใช้ของเสียให้เป็นประโยชน์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Direct actionการกระทำโดยตรง
การที่รังสีถ่ายเทพลังงานโดยตรงให้กับชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอ และโปรตีน แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโมเลกุลนั้น [เศรษฐศาสตร์]
Magnetic Ink Character Recognition การรู้จำอักขระหมึก [คอมพิวเตอร์]
Precast concreteคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Optical Character Recognitionการรู้จำอักขระด้วยแสง, การรู้จำอักขระด้วยแสง เขียนทับศัพท์เป็น โอซีอาร์ [คอมพิวเตอร์]
Pattern recognition การรู้จำรูปแบบ [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recMy eyes have become less appreciative of colors.
recI recognized her by the hat she was wearing.
recI recommend it strongly.
recI received a letter written one week ago.
recI received a telegram from her.
recI have no less than one thousand records.
recI received a letter three months later.
recI have received no reply from you yet.
recMy recommendation is that you invest in government bonds.
recI had the pleasure of learning that you recently became the manager of the production division.
recI am impressed by your recent advertisement in the New York Times.
recI learned that you are in the hospital recovering from heart surgery.
recI'm glad to know that you are on the way to a full recovery.
recI recall your mother that you are met.
recI cannot recognize your plan.
recI received your letter yesterday.
recI got a video cassette recorder cheap at that shop.
recI received a Christmas card from my brother in Italy.
recI am listening to his recital.
recI received a telegram saying that my uncle had arrived.
recI received his personal visit yesterday.
recI can recommend this book to you.
recI don't like any of these records.
recI had Mr Jones correct my composition.
recI recognized him at once.
recIt cost me 3,000 yen to buy the record.
recI have a high opinion of the film director.
recI received the hospitality of the family.
recI failed to recall the song's title.
recI cannot recall the words of the song.
recI had received the letter three days before.
recI recalled a newspaper story about those twins.
recI reconciled myself to the loss.
recI have no recollection of seeing the man.
recI have been recommended to visit the museum.
recI was able to answer the question correctly.
recI could recite the story by heart.
recI had never received such an abusive letter before.
recInstead of coming directly home, I took the long way and stopped by the post office.
recI got Mary to correct the errors in my composition.
recI have recovered my health already.
recI appreciate good music.
recI recorded a rugby game on videotape.
recI've left out the nuts in this recipe because Delia's allergic to them.
recI have recovered from my bad cold.
recI like all films that Juzo Itami directs.
recI recognized him at first glance.
recI received a letter written in English.
recI keep a daily record of the temperature.
recI look to him for direction in everything.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a/cs rec.abbr. accounts receivable
appreciable(อะพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งประเมินค่าได้,จำนวนมาก (discernible,noticeable)
appreciate(อะพรี'ชีเอท) vt. เห็นคุณค่า,แสดงความพอใจ,ชมเชย,ชื่นชม,ตระหนัก. -vi. มีค่าสูงขึ้น. -appreciator n. -appreciatingly adv., Syn. recognize,acknowledge
appreciation(อะพรี'ชีเอ'เชิน) n. ความรู้คุณค่า,ความกตัญญู, การประเมินค่า,การตระหนัก, การหยั่งรู้,การเพิ่มขึ้นของราคา,การวิจารณ์,บทวิจารณ์, Syn. esteem, acknowledgment, advance ###A. disregard, depreciation)
appreciative(อะพรี'ชีเอทิฟว) adj. รู้สึกขอบคุณ,เห็นคุณค่า,สามารถเห็นคุณค่าหรือขอบคุณได้. -appreciativeness n., Syn. pleased)
areca(แอ'รีคะ,แอรี'คะ) n. พืชหมาก,ผลหมาก
breccian. หินที่เป็นก้อนแหลมเหลี่ยมเล็ก ๆ จับกันอยู่เป็นก้อน
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
computer appreciationคอมพิวเตอร์วิจักขณ์หมายถึง การเรียนรู้วิชาทางคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะรู้เรื่องราว ความเป็นมา องค์ประกอบ การใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งวิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอ สมควร มีความหมายเหมือน computer education
correct(คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง, See also: correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect
correction(คะเรค'เชิน) n. การแก้ไข,การตรวจแก้,สิ่งที่ได้แก้ไข,การลงโทษ,การตำหนิ, Syn. rectification
correctitude(คะเรค'ทิทูด) n. ความถูกต้อง,ความประพฤติที่เหมาะสม, Syn. correctness
corrective(คะเรค'ทิฟว) adj. เป็นการแก้ไข,เป็นการรักษา n. วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง,สิ่งที่ใช้แก้ไขให้ถูกต้อง, Syn. improving
creche(เครช) n. สถานเลี้ยงเด็กในเวลากลางวันโรงเรียนเด็กกำพร้า,ภาพพระเยซูประสูติ
current directoryสารบบปัจจุบัน <คำแปล>สารบบที่กำลังใช้อยู่ <คำแปล>หมายถึงสารบบ (directory) ที่กำลังใช้งานอยู่ในขณะนั้น ในขณะใดขณะหนึ่งจะมี สารบบปัจจุบันได้เพียงสารบบเดียว ในระบบดอสการย้ายเข้า/ออกจากสารบบปัจจุบัน ใช้คำสั่ง CD..... ดู cd
data recordระเบียนข้อมูลหมายถึง หน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูล โดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู data field ประกอบ
day of reckoningn. วันชำระบัญชี,ดูJudgment day
deprecate(เดพ'ระเคท) vt. ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ติเตียน,ดูถูก., See also: deprecation n. ดูdeprecate deprecator n. ดูdeprecate, Syn. protest ###A. condone
deprecative(เดพ'ระเคทิฟว) adj. ซึ่งคัดค้าน,ซึ่งติเตียน,ซึ่งดูถูก, Syn. deprecatory
deprecatory(เดพ'ระคะโทรี) adj. เกี่ยวกับการคัดค้าน,เกี่ยวกับการติเตียน,เป็นการขอโทษ, See also: deprecatorily adv. deprecatoriness n
depreciable(ดิพรี'ชะเบิล) adj. ซึ่งลดคุณค่าได้,ซึ่งเป็นส่วนลดภาษีได้
depreciate(ดิพรี'ชีเอท) vt. ลดค่าของเงิน,หักค่าเสื่อม,ลดราคา,ขอเป็นส่วนลดภาษีได้ vi. (ค่า) ลดลง,เสื่อมราคา, See also: depreciator n. ดูdepreciate
depreciation(ดิพรีชีเอ'เชิน) n. การเสื่อมราคา,การลดลงของคุณค่า, Syn. drop ###A. appreciation
depreciatory(ดิพรี'ชีอะโทรี) adj. ซึ่งลดต่ำลง (ค่า) ,เป็นการดูหมิ่น
direct(ดิเรคทฺ',ไดเรคทฺ') v. ชี้ทาง,นำทาง,ชี้แนว,แนะแนว,ควบคุม,อำนวยการ,บัญชาการ,จ่าหน้าซอง,มุ่งส่ง,เล็ง,บ่าย adj.,adv. โดยตรง,เปิดเผย,แน่นอน,เด็ดขาด, See also: directness n., Syn. control,straight,candid
direct accessการเข้าถึงโดยตรงหมายถึง การเข้าถึงข้อมูลโดยใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้เร็วเท่ากันหมด ไม่ขึ้นกับตำแหน่งที่เก็บ หมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลจะเก็บอยู่ที่ส่วนใดของสื่อที่ใช้บันทึก หัวอ่าน (read head) ก็จะเจาะตรงลงไปอ่านได้เลย เช่น การอ่านข้อมูลจากจานบันทึก ซึ่งผิดกับการอ่านข้อมูลจากแถบบันทึก (tape) ที่ต้องอ่านเรียงไปตามลำดับตั้งแต่ต้นเทปไปจนกว่าจะถึงข้อมูลที่ต้องการทุกครั้ง ทำให้ช้ากว่ากันมากดู indirect access เทียบ
direct access storage devอุปกรณ์หน่วยเก็บข้อมูลเข้าถึงโดยตรงใช้ตัวย่อว่า DASD (อ่านว่าแดสดี) หมายถึงหน่วยเก็บข้อมูลที่ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกไว้ ณ ส่วนใด เช่น จานบันทึก ดู direct access ประกอบ
direct mailn. การส่งทางไปรษณีย์โดยตรงไปยังผู้รับ
direction(ดิเรค'เชิน,ไดเรค'เชิน) n.การชี้ทาง,ทิศทาง,การบัญชา,การควบคุม,การเล็ง,การจ่าหน้าซอง,การมุ่งหมาย,ชื่อและตำบลที่อยู่ของผู้รับ, Syn. way,aim
directionaladj. เกี่ยวกับทิศทาง,ซึ่งปรับสำหรับทิศทางการรับและส่งสัญญาณวิทยุ
directiveadj. ซึ่งเป็นการชี้ทาง,ซึ่งเป็นการบัญชา n. คำสั่ง,คำบัญชา
directly(ดิเรคทฺ'ลี) adv. โดยตรง,ทันที,ไม่ช้า,ถัดไป -conj. ทันทีที่, Syn. at once
director(ดิเรค'เทอะ,ไดเรค'เทอะ) n. ผู้อำนวยการ,ผู้ชี้ทาง,ผู้แนะนำ,ผู้บัญชา,ผู้ส่ง,ผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์,หัวหน้าวงดนตรี
director generaln. อธิบดี
directorate(ดิเรค'เทอเรท) n. สำนักงานผู้อำนวยการ,ตำแหน่งผู้อำนวยการ,คณะกรรมการบริหาร,คณะกรรมการ
directorial(ดิเรคโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้อำนวยการ,เกี่ยวกับคณะกรรมการ, Syn. directive
directory(ดิเรค'ทะรี) n. หนังสือรวบรวมชื่อและที่อยู่ของบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ,แผ่นป้ายแสดงชื่อหน่วยงานและชั้นที่อยู่ของอาคารธุรกิจหลังใหญ่,คณะกรรมการ. adj. เกี่ยวกับการชี้ทาง,เกี่ยวกับการแนะแนว, Syn. list สารบบหมายถึง การแบ่งจานบันทึก (โดยเฉพาะจานบันทึกที่มีความจุมาก ๆ ที่สามารถบรรจุแฟ้มข้อมูลได้หลายร้อยแฟ้ม) ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อสะดวกในการค้นหา จานบันทึกทุก ๆ จานจะมีสารบบอย่างน้อยหนึ่งสารบบ เป็นสารบบเริ่มต้นเรียกว่า " สารบบราก " (root directory) เราอาจใช้คำสั่งสร้างสารบบ หรือสารบบย่อยเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เก็บแฟ้มประเภทเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันเอาไว้ด้วยกัน ก็ได้ การเก็บแฟ้มข้อมูลด้วยวิธีนี้ทำให้หาง่ายขึ้น
directress(ดิเรค'เทรส) n. ผู้อำนวยการหญิง,ผู้บัญชาการหญิง
directrix(ดิเรค'ทริคซ) n. เส้นคงที่แสดงเกี่ยวกับเส้นโค้งหรือผิวหน้า,เส้นแม่นยำ -pl. directrixes,directrics
erect(อีเรคทฺ') adj. ตั้งตรง,ตั้งชัน,ลุก,ชู vt. สร้าง,ก่อสร้าง,ยก,ชู,จัดตั้ง,ทำให้ตั้งตรง,ติดตั้ง., See also: erectable adj. ดูerect
erectile(อีเรค'ไทลฺ,-เทิล) adj. ซึ่งสามารถตั้งตรงขึ้นได้,ลุกได้,ชูได้,แข็งตัวได้., See also: erectivity n. ดูerectile
erection(อีเรค'เชิน) n. การตั้งตรง,การลุก,การชู,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
erector(อีเรค'เทอะ) n. ผู้ตั้งตรง,สิ่งที่ตั้งตรง,สิ่งที่ลุก,กล้ามเนื้อลุกชัน
error correcting codeรหัสแก้ความผิดพลาดหมายถึง รหัสที่สามารถช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะอ่านข้อมูล ส่งข้อมูล และพิมพ์ผลลัพธ์ การค้นพบนี้จะอาศัยการใช้บิตเสริม (parity bit) พิเศษในข้อมูลนั้น ๆ ซึ่งจะชี้ไปที่บิตที่มี ความผิดพลาด และจะเปลี่ยนค่าจาก 0 เป็น 1 หรือ 1 เป็น 0 ให้
file directoryสารบบแฟ้มหมายถึง รายชื่อแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่เก็บไว้ในจานบันทึก หรือฮาร์ดดิสก์
firecrackern. ประทัด,ประทัดไฟ,ประทัดจีน
forecast(ฟอร์'คาสทฺ) {forecast/forecasted,forecasting,forecasts} vt. ทำนาย,คาดคะเน,พยากรณ์,วางแผน. vi. พยากรณ์,ทำนาย. n. การทำนาย,การพยากรณ์,คำทำนาย,คำพยากรณ์., See also: forecaster n., Syn. prognosis
foreclose(ฟอร์'โคลส) v. ยึดทรัพย์สิน ที่จำนองไว้,เพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น,กำจัด,ขจัด,ขัดขวาง,ป้องกัน. -foreclosable n.
foreclosure(ฟอร์โคล'เชอะ) n. การเพิกถอนสิทธิการถ่ายถอนจำนอง หรือคำมั่น

English-Thai: Nontri Dictionary
appreciable(adj) ซึ่งประเมินได้,ซึ่งรู้สึกได้
appreciate(vt) เห็นคุณค่า,เล็งเห็น,ยกย่อง,ชมเชย,สำนึกบุญคุณ,ซาบซึ้ง
appreciation(n) การเห็นคุณค่า,การยกย่อง,การชมเชย,การสำนึกบุญคุณ
appreciative(adj) ซึ่งเห็นคุณค่า,รู้สึกขอบคุณ
correct(adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร
correct(vt) แก้ไข,ตรวจ,ทำให้ถูกต้อง
correction(n) การตรวจ,การแก้ไข,การทำให้ถูกต้อง
corrective(adj) ซึ่งทำให้ถูก,เป็นการแก้ไข
corrective(n) สิ่งที่ดัดแปลงแก้ไข,วิธีแก้
deprecate(vt) ต่อต้าน,ไม่เห็นด้วย,คัดค้าน,ชิงชัง
deprecation(n) การต่อต้าน,ความไม่เห็นด้วย,การคัดค้านความชิงชัง
depreciate(vi) เสื่อมค่า,เสื่อมราคา,ลดลง
depreciate(vt) เสื่อมคุณค่า,ลดค่าเงิน,ลดราคา,ทำให้เสื่อมทราม
depreciation(n) การเสื่อมคุณค่า,การเสื่อมลง,การเสื่อมราคา
direct(adj) โดยตรง,แน่นอน,ไม่มีทางเลี่ยง,เด็ดขาด
direct(vt) มุ่ง,นำ,ชี้ทาง,ชี้แนว,เพ่งเล็ง,บัญชา,สั่ง,ควบคุม,บ่าย
direction(n) ทิศทาง,การควบคุม,แนวโน้ม,คำสั่ง,การชี้แนะ,การจ่าหน้าซอง
directly(adv) โดยตรง,ทันที,ถัดไป,ไม่ช้าไม่นาน
directness(n) ความตรง
director(n) ผู้อำนวยการ,ผู้บัญชา,ผู้แนะนำ,ผู้กำกับการแสดง
directory(n) ประชาสงเคราะห์,คณะกรรมการ
erect(adj) ตั้งตรง,ตั้งชัน,ชะลูด,ลุก
erect(vt) สร้าง,สถาปนา,ก่อตั้ง,จัดตั้ง,ก่อสร้าง,ติดตั้ง
erection(n) ความตั้งชัน,การตั้งตรง,การลุก,การสร้าง,สิ่งก่อสร้าง
firecracker(n) ประทัด
forecast(n) คำทำนาย,การคาดคะเน,การพยากรณ์,คำพยากรณ์
forecast(vt) ทำนาย,พยากรณ์,คาดคะเน
forecastle(n) ดาดฟ้าเรือ,กะลาสีเรือ
foreclose(vi,vt) กีดกั้น,ยึด,ริบ,ถอนสิทธิ์,ตัดสิทธิ์,ขัดขวาง,ขจัด,ป้องกัน
freckle(n) จุด,กระ
freckle(vi) เป็นจุด,ตกกระ
Grecian(adj) เกี่ยวกับประเทศกรีก
imprecate(vt) สาป,แช่ง,แช่งด่า
imprecation(n) การแช่ง,การสาป,คำสบถ
incorrect(adj) ไม่ถูกต้อง,ไม่เหมาะสม,ผิด
indirect(adj) อ้อมค้อม,ไม่ตรง
insurrection(n) การกบฏ,การจลาจล,การลุกลาม
irreclaimable(adj) เรียกคืนไม่ได้,เอาคืนไม่ได้
irreconcilable(adj) ปรองดองกันไม่ได้,เข้ากันไม่ได้
irrecoverable(adj) กลับคืนดีไม่ได้,รักษาไม่ได้
misdirect(vt) แนะนำผิด,ชักนำผิด
precarious(adj) ไม่คงทน,ล่อแหลม,ใกล้อันตราย,ำ่ากลัว,เสี่ยง
precaution(n) การระมัดระวัง,การป้องกันไว้ก่อน
precautionary(adj) ระมัดระวัง,ป้องกันไว้ก่อน
precede(adj) นำหน้า,อยู่หน้า,มาก่อน,สำคัญกว่า
precedence(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedency(n) การอยู่หน้า,ฐานันดร,การมีลำดับเหนือกว่า
precedent(n) เรื่องราวแต่ก่อน,แบบอย่าง,ตัวอย่าง
preceding(adj) อันก่อน,ที่มาก่อน,ที่ต้องปฏิบัติก่อน,นำหน้า
precept(n) กฎ,คำสั่งสอน,ธรรมะ,ศีล,ภาษิต,การอบรม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกค่าเสียหาย [V] recover damage, Syn. เรียกร้องค่าเสียหาย, Ant. จ่ายค่าเสียหาย, ชดใช้ค่าเสียหาย, Example: การกระทำเช่นนี้ ทายาทของบริษัทมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายฐานละเมิดลิขสิทธิ์ได้สบายๆ
ค่าไฟฟ้า    [N] electricity bill, See also: electricity charge, electricity record, Syn. ค่าไฟ, Example: การใช้เครื่องไฟฟ้าที่ประหยัดไฟจะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าและประหยัดพลังงานได้มาก, Thai definition: ค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า
คำขอบคุณ    [N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
จอรับภาพ    [N] television set, See also: television receptor/receiver, Syn. จอภาพ, Example: จอรับภาพมีลักษณะคล้ายจอโทรทัศน์
ตรงจุด    [V] direct to the point, Syn. ถูกจุด, Example: รัฐบาลยังแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนักทำให้เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว
ถ่ายเสียง    [V] transcribe, See also: record, Syn. ถ่ายถอดเสียง, Example: นักภาษาศาสตร์ถ่ายเสียงภาษาถิ่นเป็นสัทอักษร
ทะเบียนคนไข้    [N] patient's record, See also: patient's registration, Example: โรงพยาบาลใช้คอมพิวเตอร์ในการทำทะเบียนคนไข้, Thai definition: บัญชีรายชื่อและประวัติของคนไข้
ที่ผ่านมา    [ADV] preceding, See also: last, Example: นี่ถือเป็นการเยือนสหรัฐครั้งแรกของผู้นำหมีขาวในรอบศตวรรษที่ผ่านมาเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ทุกแง่ทุกมุม    [N] every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
นักจัดรายการ    [N] DJ (disc jockey), See also: program manager, program director, Syn. ดีเจ, Example: ยามเช้าพ่อมักจะฟังรายการที่นักจัดรายการท่านนี้จัดเป็นประจำ, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าดำเนินรายการในวิทยุ
ผู้ทำลาย    [N] destroyer, See also: wrecker, Syn. คนทำลาย, Ant. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์, Example: ผู้ที่ตัดไม้ทำลายป่าถือเป็นผู้ทำลายธรรมชาติอย่างร้ายกาจ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้หมดสิ้นไป
ผู้บันทึก    [N] recorder, See also: secretary (for a meeting), Syn. คนบันทึก, Example: ผมได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บันทึกสถิติในการทดสอบครั้งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่จดข้อความไว้เพื่อช่วยความทรงจำหรือเพื่อเป็นหลักฐาน,
ผู้รับ    [N] receiver, See also: recipient, Syn. คนรับ, Ant. ผู้ให้, คนให้, Example: เราควรจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ, Count unit: คน
พุ่งตรง    [V] direct, See also: go straight, Example: ทันทีที่เสียงปืนก็ดังขึ้น กระสุนก็พุ่งตรงไปยังคนขับลินคอล์นคันใหม่เอี่ยม, Thai definition: ปล่อยออกไปโดยตรง
มือฉมัง    [ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
รับสมัคร    [V] enrol, See also: accept, recruit, join up, sign up, Example: โรงเรียนของกรมสามัญศึกษาจะรับสมัครเด็กเข้าเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี
รับเสด็จ    [V] welcome, See also: greet, receive, Example: ฝูงชนโบกธงรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Thai definition: ทำให้ผู้มาหาหรือผ่านมาสะดวกสบาย, Notes: (ราชา)
อ่อนไหว    [ADJ] sensible, See also: susceptible, receptive, responsive, changeable, Example: ลายกนกสะบัดปลายบิดไปมาราวกับธรรมชาติของเถาไม้และใบไม้ที่อ่อนไหว
ขายตรง    [N] direct sale, Example: ปัจจุบันนี้ธุรกิจแบบขายตรงกำลังเฟื่องฟู ทำรายได้ให้ผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก, Thai definition: การจำหน่ายสินค้าโดยตัวแทนนำสินค้าไปขายลูกค้า โดยไม่ผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง
เช็คบิล [V] ask for the bill, See also: figure out expenses, reckon up the bill, Syn. เก็บเงิน, Example: ผมกระดกเบียร์เข้าปากจนหมดแก้วจากนั้นจึงเรียกสาวเสิร์ฟมาเช็คบิลจ่ายเงิน, Thai definition: เรียกเก็บเงินตามเกณฑ์ที่ต้องชำระ, Notes: (อังกฤษ)
ถือศีลกินเจ    [V] observe religious precepts or rite, See also: observe the commandments, Syn. ถือศีลกินเพล, Example: แม่จะถือศีลกินเจในช่วงเทศกาลเจ, Thai definition: ถือปฏิบัติตามศีลกำหนด
ประมาณการณ์    [V] expect, See also: guess, anticipate, predict, forecast, Syn. คาดการณ์, คาดหมาย, Example: นักวิเคราะห์ประมาณการณ์กันว่าในอนาคตยอดขายไมโครคอมพิวเตอร์จะสูงกว่ายอดขายทางด้านเมนเฟรม, Thai definition: คาดหมายเหตุที่อาจเป็นไป
ผบ. [N] director, See also: Dir., Syn. ผู้บังคับบัญชา
ผอ. [N] director, Syn. ผู้อำนวยการ
เอ็มดี [N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
สถานที่รับเลี้ยงเด็ก    [N] day nursery, See also: creche
สิ่งล้ำค่า    [N] precious thing, See also: priceless thing, Syn. สิ่งสูงค่า, สิ่งล้ำเลิศ
สถานเริงรมย์    [N] place of amusement, See also: place of recreation
สิ่งชดเชย    [N] compensation, See also: recompose
หูฟัง    [N] earpiece, See also: receiver
น้ำยาลบคำผิด    [N] correcting fluid
ผู้กำกับเวที    [N] stage director, See also: stage manager
ผู้อำนวยการแสดง    [N] director, See also: producer, Syn. ผู้กำกับการแสดง
แผนกต้อนรับ [N] reception
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า    [N] rectangle
เห็นคุณค่า [V] appreciate, See also: gratify, acknowledge, Syn. เห็นค่า, Ant. ไม่เห็นคุณค่า, Example: ปัจจุบันนี้ ผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของยาสมุนไพรมากขึ้น, Thai definition: เล็งเห็นถึงสิ่งดีของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อุทิศตัว    [V] devote oneself to, See also: direct oneself to, Example: ตลอดชีวิต ท่านได้อุทิศตนให้แก่งานศิลปะอย่างจริงจัง, Thai definition: สละสิ่งที่เกี่ยวตนให้กับผู้อื่น
คนละทิศคนละทาง    [ADV] in all direction, Syn. คนละทาง, Ant. ทางเดียวกัน, Example: ทุกคนกระโดดหนีกันไปคนละทิศคนละทางเพียงแค่ได้ยินเสียงร้องของแมว, Thai definition: ไม่ไปทางหรือแนวเดียวกัน
ศิลปนิยม    [N] art appreciation, Example: เขาศึกษาคุณค่าของศิลปนิยมอย่างจริงจังตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่ม, Thai definition: ความนิยมชมชอบในทางศิลปะ
สี่เหลี่ยมผืนผ้า    [N] rectangle, Example: ฐานใต้กำแพงมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพื่อใช้รับน้ำหนักกำแพง, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านขนานคู่หนึ่งยาวกว่าอีกคู่หนึ่งและมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
แม่นยำ [ADJ] accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ [ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
ฤษี    [N] hermit, See also: recluse, Syn. ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต, Count unit: ตน
ศีล    [N] precept, Syn. ข้อกำหนด, ข้อปฎิบัติ, ข้อห้าม, Count unit: ข้อ
สั่งซื้อ    [V] order, See also: request, direct
สำนึก    [V] realize, See also: appreciate, Syn. รู้ตัว, รับรู้
สืบค้น    [V] retrieve, See also: recover, find, Syn. ค้น, ค้นหา
สุนทรียภาพ    [N] arts and appreciation
สูงชัน    [V] be steep, See also: be precipitous, Syn. ชัน
ข้อมูลจริง    [N] correct information, See also: truth, Example: เมื่อจะเขียนเรื่องที่เกิดในต่างประเทศ นักเขียนควรจะเดินทางไปเก็บข้อมูลจริง, Thai definition: ข้อมูลที่ได้รับจากประสบการณ์จริง หรือประสบด้วยตนเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[v.] (ābat) EN: transgress a precept   
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อาจารย์ใหญ่[n. exp.] (ājān yai) EN: headmaster ; principal   FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อาคารวิจัย[n. exp.] (ākhān wijai) EN: research center   FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts   FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อำพราง[v.] (amphrāng) EN: conceal ; cover up ; hide ; keep secret ; keep back ; suppress the truth ; maintain secrecy ; bogus ; hide ; deceive ; delude ; gloss over   FR: camoufler ; déguiser
อันธพาล[adj.] (anthaphān) EN: delinquent ; rascally ; wayward ; rough ; unruly; refractory ; recalcitrant ; social evil doer   
อนุมาน[v.] (anumān) EN: estimate ; reckon ; expect ; deduce ; infer ; speculate   FR: estimer ; spéculer ; déduire ; inférer
อนุโมทนาบัตร[n.] (anumōthanābat) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege   
อนุสรณ์[n.] (anusøn) EN: remembrance ; commemoration ; memory ; recollection ; recalling ; souvenir   FR: commémoration [f] ; souvenir [m]
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]
เอาคืนมา[v. exp.] (ao kheūn mā) FR: reprendre ; récupérer
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
อัด[v.] (at) EN: record ; copy ; duplicate   FR: enregistrer
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
อธิการ[n.] (athikān) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior   FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิการบดี[n.] (athikānbodī) EN: chancellor ; president of a university ; rector of a university/college   FR: doyen [m] ; recteur [m]
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector   FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]
อาทิตย์ก่อน[n. exp.] (āthit køn) EN: last week   FR: la semaine précédente
อัดคำปราศรัย[v. exp.] (at khamprāsai) EN: record a speech   FR: enregistrer un discours
อาวัล[n. exp.] (āwan) EN: recourse guarantee ; aval   
บ้าบิ่น[adj.] (bābin) EN: hasty ; reckless ; rash ; foolhardy ; audacious   FR: imprudent ; casse-cou
ใบรับ[n.] (bairap) EN: receipt   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบรับของ[n. exp.] (bairap khøng) EN: receipt   
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
ใบสั่งจ่าย[n.] (baisangjāi) EN: voucher ; check ; payment order   FR: reçu [m]
ใบเสร็จ[n.] (baiset) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: reçu [m] ; récépissé [m]
ใบเสร็จรับเงิน[n.] (baiset rap ngoen) EN: receipt ; bill ; sales check   FR: quittance [f] ; acquit [m] ; reçu [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song khøng) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip   FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บัญชา[v.] (banchā) EN: order ; command ; direct ; lead   FR: commander ; ordonner ; diriger
บัญชาการ[v.] (banchākān) EN: order ; command ; direct an undertaking ; instruct   FR: commander ; ordonner
บัญชีลูกหนี้[n. exp.] (banchī lūknī) EN: accounts receivable   
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce   FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner
บังคับการ[v.] (bangkhapkān) EN: command ; direct ; control ; govern   FR: commander
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor   FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikārinī) EN: editress ; woman editor   FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit   FR: se rétablir ; retrouver la forme
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกเสียง[v. exp.] (bantheuk sīeng) EN: record voices   FR: enregistrer la voix ; enregistrer le son
บันทึกเทป[n. exp.] (bantheukthēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater

CMU English Pronouncing Dictionary
REC    R EH1 K
RECK    R EH1 K
RECO    R IY1 K OW0
RECO    R EH1 K OW0
RECH    R EH1 K
RECON    R IY1 K AO0 N
BRECK    B R EH1 K
RECAP    R IY1 K AE2 P
RECAP    R IH0 K AE1 P
BRECO    B R EH1 K OW0
FRECH    F R EH1 K
FRECK    F R EH1 K
RECHT    R EH1 K T
GRECH    G R EH1 K
RECUR    R IH0 K ER1
GRECO    G R EH1 K OW0
ERECT    IH0 R EH1 K T
RECUR    R IY0 K ER1
RECIO    R EH1 CH IY0 OW0
WRECK    R EH1 K
KRECH    K R EH1 K
RECZEK    R EH1 CH EH0 K
DIRECT    D ER0 EH1 K T
DIRECT    D AY0 R EH1 K T
RECKON    R EH1 K AH0 N
DIRECT    D IY0 R EH1 K T
RECOUP    R IH0 K UW1 P
DIRECT    D IH0 R EH1 K T
KRECKO    K R EH1 K OW0
RECINE    R EH0 CH IY1 N IY0
RECEDE    R AH0 S IY1 D
GRECKO    G R EH1 K OW0
RECOIL    R IY0 K OY1 L
RECESS    R AH0 S EH1 S
RECESS    R IY1 S EH0 S
RECTOR    R EH1 K T ER0
RECTUM    R EH1 K T AH0 M
EURECA    Y UW1 R EH0 K AH0
RECENT    R IY1 S AH0 N T
ERECTS    IH0 R EH1 K T S
NORECO    N AO0 R EH1 K OW0
RECUSE    R IH2 K Y UW1 Z
GRECCO    G R EH1 K OW0
RECTAL    R EH1 K T AH0 L
RECIPE    R EH1 S AH0 P IY0
RECANT    R IY0 K AE1 N T
STRECK    S T R EH1 K
SHRECK    SH R EH1 K
RECITE    R AH0 S AY1 T
RECORE    R EH0 K AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rec    (n) (r i1 s ii1 v d)
recd    (n) (r i1 s ii1 v d)
areca    (n) (a1 r i k @)
erect    (v) (i1 r e1 k t)
recap    (v) (r ii1 k a p)
recap    (v) (r ii2 k a1 p)
recce    (n) (r e1 k ii)
recto    (n) (r e1 k t ou)
recur    (v) (r i1 k @@1 r)
wreck    (v) (r e1 k)
Recife    (n) (r e1 s ii1 f @)
arecas    (n) (a1 r i k @ z)
direct    (v) (d i1 r e1 k t)
erects    (v) (i1 r e1 k t s)
recall    (v) (r i1 k oo1 l)
recant    (v) (r i1 k a1 n t)
recaps    (v) (r ii1 k a p s)
recaps    (v) (r ii2 k a1 p s)
recast    (v) (r ii2 k aa1 s t)
recces    (n) (r e1 k i z)
recede    (v) (r i1 s ii1 d)
recent    (j) (r ii1 s n t)
recess    (v) (r i1 s e1 s)
recipe    (n) (r e1 s @ p ii)
recite    (v) (r i1 s ai1 t)
reckon    (v) (r e1 k @ n)
recoil    (v) (r i1 k oi1 l)
record    (n) (r e1 k oo d)
record    (v) (r i1 k oo1 d)
recoup    (v) (r i1 k uu1 p)
rectal    (j) (r e1 k t @ l)
rector    (n) (r e1 k t @ r)
rectos    (n) (r e1 k t ou z)
rectum    (n) (r e1 k t @ m)
recurs    (v) (r i1 k @@1 z)
wrecks    (v) (r e1 k s)
Lautrec    (n) (l ou t r e1 k)
Grecian    (j) (g r ii1 sh @ n)
Utrecht    (n) (y uu1 t r e k t)
correct    (v) (k @1 r e1 k t)
directs    (v) (d i1 r e1 k t s)
erected    (v) (i1 r e1 k t i d)
erectly    (a) (i1 r e1 k t l ii)
freckle    (v) (f r e1 k l)
precast    (j) (p r ii2 k aa1 s t)
precede    (v) (p r i1 s ii1 d)
precept    (n) (p r ii1 s e p t)
precise    (j) (p r i1 s ai1 s)
recalls    (v) (r i1 k oo1 l z)
recants    (v) (r i1 k a1 n t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
占う[うらなう, uranau] Thai: ทำนาย English: to forecast
貰う[もらう, morau] Thai: ได้รับ English: to receive
薦める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ(สนับสนุน) English: to recommend
蘇る[よみがえる, yomigaeru] Thai: ฟื้นกลับคืน English: to be resurrected
募集[ぼしゅう, boshuu] Thai: การรับสมัคร English: recruiting (vs)
すれ違う[すれちがう, surechigau] English: to pass each other
すれ違う[すれちがう, surechigau] Thai: คลาดกัน English: to miss each other
戴く[いただく, itadaku] Thai: ได้รับ(ใช้แสดงความถ่อมตน) English: to receive (hon)
立つ[たつ, tatsu] Thai: ตั้งสิ่งของ English: to erect
判例[はんれい, hanrei] Thai: คดีตัวอย่าง English: (judicial) precedent
先例[せんれい, senrei] Thai: ตัวอย่างก่อนหน้านี้ English: precedent
やり直す[やりなおす, yarinaosu] Thai: แก้ตัวใหม่ English: to recommence
誤報[ごほう, gohou] Thai: รายงานข่าวผิดพลาด English: incorrect report
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently
載る[のる, noru] Thai: บันทึก English: to be recorded
受け入れる[うけいれる, ukeireru] Thai: ได้รับไว้ English: to receive
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception
思い出す[おもいだす, omoidasu] Thai: นึกขึ้นได้ English: to recall
正解[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
正解[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
受け取る[うけとる, uketoru] Thai: รับไว้ English: to receive
勧める[すすめる, susumeru] Thai: แนะนำ English: to recommend
暴挙[ぼうきょ, boukyo] Thai: การกระทำทารุณกรรม English: a reckless action

German-Thai: Longdo Dictionary
Recht(n) |das, pl. Rechte| ขวา
Recht(n) |das| ความถูกต้อง
Sprecher(n) |der, pl. Sprecher| โฆษก, ผู้ประกาศ
rechnenคำนวณ
recht(adj, adv) ดี, ถูกต้อง, เหมาะสม
sprechen(vi) |spricht, sprach, gesprochen| พูด, กล่าว, ปราศัย เช่น Wovon sprichst du? เธอพูดถึงอะไรนะ
mundgerecht(adj) ที่มีขนาดพอดีคำ พอดีปาก เช่น Den Salat in mundgerechte Stücke schneiden, einmal durch die Pfanne schwenken und mit den Tomaten unter den Kartoffelsalat heben.
senkrecht(adj) อยู่ในแนวตั้ง, ตั้งฉาก, ทำมุม 90 องศา, See also: vertikal
waagerecht(adj) อยู่ในแนวนอน, See also: horizontal
dreckig(adj) สกปรก เลอะเทอะ, See also: schmutzig
Rechner(n) |der, pl. Rechner| เครื่องคำนวณ, คอมพิวเตอร์, See also: der Computer
frech(adj) ทะลึ่ง
frech(adj) คึกคะนอง
Recht(n) |das| สิทธิ
recht(adj) ด้านขวา ทางขวา เช่น die rechte Hand
Recht(n) |das| กฎหมาย
rechts(adv, Präp) ทางขวา เช่น nach rechts abbiegen
recht habenถูกต้อง, พูดได้ถูกต้อง เช่น Er hat mit dieser Aussage recht.
Erstgeburtsrecht(n) |das| สิทธิของการเป็นลูกคนโต
widersprechen(vi) |widersprach, hat widersprochen| โต้แย้ง, ไม่เห็นด้วย
ansprechen(vt) |sprach an, hat angesprochen| ทัก, เอ่ย, พูดจาทักทาย เช่น Er hat als erstes mich auf der Party angesprochen. เขาเป็นคนแรกที่ทักฉันในงานเลี้ยง
Rechtsverkehr(n) |der, nur Sg.| การจราจรโดยขับทางขวาของถนน, See also: A. der Linksverkehr,
waagrecht(adj) ที่อยู่ในแนวนอน , ที่ขนานพื้น, See also: S. horizontal, A. senkrecht,
entsprechen(vt) |entspricht, entsprach, hat entsprochen| เทียบเท่ากับ, สัมพัทธ์ : etw. entspricht etw.(Dat) เช่น 50 Baht entsprechen circa 1 Euro. เงินห้าสิบบาทเทียบได้เท่ากับหนึ่งยูโร
entsprechend(adj) ที่เข้ากันได้, ที่สัมพัทธ์กัน เช่น Ich möchte eine entsprechende Hose zu diesen Schuhen kaufen. ฉันอยากซื้อกางเกงหนึ่งตัวที่เข้ากับรองเท้าคู่นี้ , See also: S. passend ,
entsprechen(prep) สมควรแก่, ที่เหมาะสมแก่, ตาม เช่น entsprechend den Vorschriften arbeiten ทำงานตามกฏระเบียบ, See also: S. gemäß,
Berechtigung(n) |die, pl. Berechtigungen| การอนุญาต เช่น Sie können das Forschungszentrum nur mit einer Berechtigung betreten. คุณสามารถเข้าศูนย์วิจัยได้ถ้ามีใบอนุญาต , See also: S. Genehmigung, Erlaubnis,
erbrechen(vi vt) |erbrach, hat erbrochen| อาเจียนออกมา, อ้วก, See also: S. sich erbrechen, sich übergeben, kotzen,
sich versprechen(vt) |versprach sich, hat sich versprochen| พูดผิด เช่น Der Redner war sehr nervös und hat sich dauernd versprochen. ผู้พูดอภิปรายตื่นเต้นเกินไป และพูดผิดตลอดเวลา
Taschenrechner(n) |der, pl. Taschenrechner| เครื่องคิดเลข
umrechnen(vt) |rechnete um, hat umgerechnet, in etw.(A)| คำนวณเปลี่ยนหน่วย เช่น Euro in Baht umrechnen คำนวณเปลี่ยนเงินยูโรเป็นเงินบาท
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก
Heuschrecke(n) |die, pl. Heuschrecken| ตั๊กแตน
Menschenrecht(n) |das, pl. Meschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Das Menschenrecht auf Freiheit ist die Basis des Staates.
Menschenrecht(n) |das, pl. Menschenrechte| สิทธิมนุษยชน เช่น Gibt es ein Menschenrecht auf Wasser? Und wenn ja, wie kann dieses gestaltet werden?
Rechenbrett(n ) |das, pl. Rechenbretter| ลูกคิด เช่น Als der einfachste »Computer« unserer Geschichte kann das Rechenbrett betrachtet werden., See also: S. der Abakus

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*esetzmäßigkeit {f}; Legalität {f}; Rechtmäßig* (n) ถูกต้องตามกฎหมาย
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj} (adj ) เหมาะสม
brechen (n vi vt modal ver) brechen
die Gleichberechtigung, -en (n ) สิทธิความเท่าเทียม, สิทธิความเสมอภาค
Gerechtigkeit {f} (n ) ความยุติธรรม
situationsgerecht (adv ) ตามความเหมาะสม อย่างเหมาะสม ตามสภาพการณ์
Sprechzeiten (n) เวลาทำการ (ขององกรณ์ หรือ บริษัทต่างๆ)
See also: S. Besucherzeiten,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mir ist's recht.It's all right with me. [Add to Longdo]
Muss das (ausgerechnet) heute sein?Does it have to be today (of all days)? [Add to Longdo]
Nun erst recht nicht!Now less then ever! [Add to Longdo]
Nun tue ich's erst recht nicht!Now I certainly won't! [Add to Longdo]
Rechnen Sie nicht mit mir!You can count me out! [Add to Longdo]
Sie brauchen sich nicht zu rechtfertigen.You needn't justify yourself. [Add to Longdo]
Sie haben recht.You're right. [Add to Longdo]
Sie haben schon Recht, aber ...You're quite right, but ... [Add to Longdo]
Sie kann gut rechnen.She's good at sums. [Add to Longdo]
So eine Frechheit!Confound his impudence! [Add to Longdo]
Soweit ich mich erinnere ...So far as I recall ... [Add to Longdo]
Soweit ich mich erinnern kann ...To the best of my recollection ... [Add to Longdo]
Unterbrechen Sie mich nicht!Don't interrupt me! [Add to Longdo]
Verzeihung, ich habe nicht recht verstanden.Sorry, I didn't quite understand. [Add to Longdo]
Vielen Dank, sehr nett von Ihnen.Thank you, I appreciate it. [Add to Longdo]
Wahrscheinlich haben Sie recht.I dare say you're right. [Add to Longdo]
Wann wirst du wieder gesund sein?How long will it take you to recover? [Add to Longdo]
Was für eine Frechheit!What cheek! [Add to Longdo]
Wenn ich mich recht erinnere ...If I remember rightly ... [Add to Longdo]
Wenn ich mich recht erinnere ...If my memory serves me right ... [Add to Longdo]
Wenn ich's recht bedenke ...When I come to consider it ... [Add to Longdo]
Wer Vergnügen schenkt, wird Freude erhalten.Who pleasure gives shall joy receive. [Add to Longdo]
... werden zum alten Satz berechnet.... will be charged at the former rate. [Add to Longdo]
Wir brachten ihn zum Sprechen.We made him talk. [Add to Longdo]
Wir kamen auf ... zu sprechen.The subject of ... came up. [Add to Longdo]
Wir müssen uns nach der Decke strecken.We must live within our means. [Add to Longdo]
Wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren.You can't squeeze blood out of a turnip. [Add to Longdo]
Antiemetikum {n}; Mittel gegen Erbrechen [med.]antiemetic; substance to stop vomiting [Add to Longdo]
Bulimie {f}; Ess-Brech-Sucht {f} [med.]bulimia [Add to Longdo]
Emesis {f}; Vomitus; Erbrechen {n} [med.]emesis; vomitus; vomiting [Add to Longdo]
Emetikum {n}; Brechmittel {n} [med.]emetic; substance to cause vomiting [Add to Longdo]
Erbrechen {n} [med.]regurgitation [Add to Longdo]
Fallbesprechung {f} [med.]case conference [Add to Longdo]
Hysterektomia {f}; operative Entfernung der Gebärmutter [med.]hysterectomy [Add to Longdo]
Mutismus {m}; Stummheit bei intaktem Sprechorgan [med.]mutism [Add to Longdo]
Oophorektomie {f}; Entfernung eines Eierstockes [med.]oophorectomy; removal of an ovary [Add to Longdo]
Patient mit Rezidiv; Rückfallpatient {m} [med.]recidivist [Add to Longdo]
Piloarrektion {f}; Sichaufrichten der Körperhaare [med.]piloerection [Add to Longdo]
Rekurrenslähmung {f}; Stimmbandlähmung {f} [med.]paralysis of the recurrent nerve [Add to Longdo]
Rezidiv {n}; Rückfall {m} [med.]relapse; recurrence [Add to Longdo]
anorektal {adj} [med.]anorectal [Add to Longdo]
brechen [med.] | gebrochen | ungebrochento fracture | fractured | unfractured [Add to Longdo]
kolorektal {adj}; Dick- und Mastdarm betreffend [med.]colorectal [Add to Longdo]
präklinisch; vorklinisch {adj} [med.]preclinical [Add to Longdo]
präkordial {adj}; vor dem Herzen [med.]precordial [Add to Longdo]
Krickente {f} [ornith.]Eurasian Teal (Anas crecca) [Add to Longdo]
Säbelschnäbler {m} [ornith.]Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) [Add to Longdo]
Sommergoldhähnchen {n} [ornith.]Firecrest (Regulus ignicapillus) [Add to Longdo]
Affengans {f} [ornith.]Freckled Duck [Add to Longdo]
Heuschreckenteesa [ornith.]Grasshopper Buzzard Eagle [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,
apprécier(vt) 1) ประมาณค่า 2)ชื่นชม
recherche(n) |f| งานวิจัย, การวิจัย, See also: S. étude,

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
frech; unverschämt {adv}[ca y est de retour] (n vi vt modal ver) ca y est de retour

Japanese-English: EDICT Dictionary
螠(oK)[ゆむし;ユムシ, yumushi ; yumushi] (n) (uk) spoonworm (esp. species Urechis unicinctus) [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
DMA[ディーエムエー, dei-emue-] (n) {comp} direct memory access; DMA [Add to Longdo]
DVD−R;DVDR[ディーブイディーアール, dei-buidei-a-ru] (n) DVD-R (digital versatile disc recordable) [Add to Longdo]
DVDレコーダー[ディーブイディーレコーダー, dei-buidei-reko-da-] (n) DVD recorder [Add to Longdo]
ICレコーダー[アイシーレコーダー, aishi-reko-da-] (n) IC recorder [Add to Longdo]
ITU勧告[アイティーユーかんこく, aitei-yu-kankoku] (n) {comp} ITU Recommendation [Add to Longdo]
OV[オーブイ, o-bui] (n) (abbr) (See オリジナルビデオ) film released direct-to-video [Add to Longdo]
OVA[オーブイエー, o-buie-] (n) (abbr) (See オリジナルビデオアニメーション) animated film released direct-to-video [Add to Longdo]
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
VTR[ブイティーアール;ブイティアール(ik), buitei-a-ru ; buiteia-ru (ik)] (n) (See ビデオテープレコーダー) videotape recorder; VTR [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
[, a] (int) (1) Ah! (expression of surprise, recollection, etc.); Oh!; (2) Hey! (to get someone's attention) [Add to Longdo]
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
あて先変更;宛て先変更;宛先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] (n) {comp} redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止;宛て先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] (n) {comp} redirection disallowed originator [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
いくない[, ikunai] (exp,adj-i) (incorrect conjugation of 良い) (See 良い・1) not good [Add to Longdo]
いったい何なんですか[いったいなんなんですか, ittainannandesuka] (exp) what is it exactly?; what is it precisely [Add to Longdo]
うろ覚え;疎覚え;空覚え[そらおぼえ(空覚え);うろおぼえ, soraoboe ( sora oboe ); urooboe] (n) (1) (空覚え only) rote memorization; rote memorisation; (2) vague recollection; faint memory [Add to Longdo]
ええ[, ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]
おしゃま[, oshama] (n,adj-na) precocity [Add to Longdo]
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
お迎え[おむかえ, omukae] (vt) receiving; welcoming [Add to Longdo]
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お持たせ;御持たせ[おもたせ, omotase] (n) (hon) (uk) (abbr) (See 御持たせ物) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お持たせ物;御持たせ物[おもたせもの, omotasemono] (n) (hon) (See お持たせ) gift received from a visitor (usu. used when offering the visitor to partake of part of that gift) [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お目にかかる;お目に掛かる;御目にかかる;御目に掛かる[おめにかかる, omenikakaru] (exp,v5r) (1) (hum) (See 会う,目にかかる) to meet (someone of higher status); (2) (arch) to be recognized (esp. by someone of higher status); to be visible; to be seen; to be noticed [Add to Longdo]
お目に留まる;お目にとまる;御目に留まる[おめにとまる, omenitomaru] (exp,v5r) to be recognized (by someone of higher status); to be noticed; to get attention [Add to Longdo]
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.) [Add to Longdo]
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
きっかり[, kikkari] (adv) exactly; precisely [Add to Longdo]
きっちり[, kicchiri] (adv,vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
け;っけ[, ke ; kke] (prt) particle indicating that the speaker is trying to recall some information [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ここにきて[, kokonikite] (exp) (1) (id) came here; coming here; (2) recently [Add to Longdo]
こそ[, koso] (prt) for sure (emphasize preceding word); (P) [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[, kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
この間(P);此の間[このあいだ(P);このかん, konoaida (P); konokan] (n-t,n-adv) (1) the other day; lately; recently; during this period; (2) (このかん only) meanwhile; in the meantime; (P) [Add to Longdo]
この頃(P);此の頃[このごろ(P);このころ, konogoro (P); konokoro] (n-adv,n-t) recently; nowadays; these days; now; at present; (P) [Add to Longdo]
この所;此の所[このところ, konotokoro] (n) (uk) lately; recently [Add to Longdo]
この節;此の節[このせつ, konosetsu] (n-adv) these days; now; recently [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] (precise meaning unknown, relates to iron); variant of 劦 or of 協|协 [Add to Longdo]
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, / ] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured. [Add to Longdo]
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, / ] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction [Add to Longdo]
一掷千金[yī zhì qiān jīn, ㄧ ㄓˋ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, / ] lit. stake a thousand pieces of gold on one throw (成语 saw); to throw away money recklessly; extravagant [Add to Longdo]
一头[yī tóu, ㄧ ㄊㄡˊ, / ] one head; a head full of sth; one end (of a stick); one side; headlong; directly; rapidly; simultaneously [Add to Longdo]
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, ] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink) [Add to Longdo]
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
三顾茅庐[sān gù máo lú, ㄙㄢ ㄍㄨˋ ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] lit. three humble visits to a thatched cottage; cf famous episode in the fictional Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义 in which Liu Bei 劉備|刘备 recruits Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 (the Hidden Dragon 臥龍|卧龙) to his cause by visiting him three times [Add to Longdo]
不以为然[bù yǐ wéi rán, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄨㄟˊ ㄖㄢˊ, / ] not to accept as correct (成语 saw); to object; to disapprove; to take exception to [Add to Longdo]
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, / ] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition [Add to Longdo]
不共戴天[bù gòng dài tiān, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥˋ ㄉㄞˋ ㄊㄧㄢ, ] (of enemies) cannot live under the same sky; absolutely irreconcilable [Add to Longdo]
不准确[bù zhǔn què, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄣˇ ㄑㄩㄝˋ, / ] imprecise [Add to Longdo]
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer [Add to Longdo]
不承认主义[bù chéng rèn zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] policy of non-recognition [Add to Longdo]
不景气[bù jǐng qì, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧˋ, / ] depression; recession; slump [Add to Longdo]
不治而愈[bù zhì ér yù, ㄅㄨˋ ㄓˋ ㄦˊ ㄩˋ, / ] to recover spontaneously (from an illness); to get better without medical treatment [Add to Longdo]
不甘[bù gān, ㄅㄨˋ ㄍㄢ, ] unreconciled to; not resigned to; unwilling [Add to Longdo]
不甘心[bù gān xīn, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄒㄧㄣ, ] not reconciled to; not resigned to [Add to Longdo]
不知其所以然[bù zhī qí suǒ yǐ rán, ㄅㄨˋ ㄓ ㄑㄧˊ ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ ㄖㄢˊ, ] not recognized for what it is [Add to Longdo]
不知死活[bù zhī sǐ huó, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙˇ ㄏㄨㄛˊ, ] act recklessly [Add to Longdo]
不管三七二十一[bù guǎn sān qī èr shí yī, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄢˇ ㄙㄢ ㄑㄧ ㄦˋ ㄕˊ ㄧ, ] regardless of the consequences; recklessly relying on a hopelessly optimistic forecast [Add to Longdo]
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, / ] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly [Add to Longdo]
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, / ] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors [Add to Longdo]
不识泰山[bù shí Tài shān, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˋ ㄕㄢ, / ] can't recognise Mt Taishan (成语 saw); fig. not to recognize a famous person [Add to Longdo]
不识高低[bù shí gāo dī, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄍㄠ ㄉㄧ, / ] can't recognize tall or short (成语 saw); doesn't know what's what [Add to Longdo]
不错[bù cuò, ㄅㄨˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] correct; right; not bad; pretty good [Add to Longdo]
不顾一切[bù gù yī qiè, ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ ㄧ ㄑㄧㄝˋ, / ] reckless; regardless of everything [Add to Longdo]
世界纪录[shì jiè jì lù, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄌㄨˋ, / ] world record [Add to Longdo]
中国精密机械进出口公司[zhōng guó jīng mì jī xiè jìn chū kǒu gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥ ㄇㄧˋ ㄐㄧ ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄣˋ ㄔㄨ ㄎㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] China Precision Machinery Import-Export Corporation (CPMIEC) [Add to Longdo]
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
主任[zhǔ rèn, ㄓㄨˇ ㄖㄣˋ, ] director; head [Add to Longdo]
主持[zhǔ chí, ㄓㄨˇ ㄔˊ, ] preside over; direct [Add to Longdo]
主料[zhǔ liào, ㄓㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, ] main ingredients (in a cooking recipe) [Add to Longdo]
乘人之危[chéng rén zhī wēi, ㄔㄥˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄨㄟ, ] to take advantage of sb's precarious position [Add to Longdo]
乙状结肠[yǐ zhuàng jié cháng, ㄧˇ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, / ] sigmoid colon (anat.); bent colon, linking the descending colon to the rectum [Add to Longdo]
乱花[luàn huā, ㄌㄨㄢˋ ㄏㄨㄚ, / ] to spend recklessly; to waste money [Add to Longdo]
[le, ㄌㄜ˙, ] (modal particle intensifying preceding clause); (completed action marker) [Add to Longdo]
二手[èr shǒu, ㄦˋ ㄕㄡˇ, ] indirectly acquired; second-hand (information, equipment etc) [Add to Longdo]
二手房[èr shǒu fáng, ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄈㄤˊ, ] second-hand house; house acquired indirectly through a middle-man [Add to Longdo]
互惠[hù huì, ㄏㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, ] reciprocal [Add to Longdo]
人不知鬼不觉[rén bù zhī guǐ bù jué, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄓ ㄍㄨㄟˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] in absolute secrecy [Add to Longdo]
人行区[rén xíng qū, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄩ, / ] pedestrian precinct [Add to Longdo]
仙童[xiān tóng, ㄒㄧㄢ ㄊㄨㄥˊ, ] elf; leprechaun [Add to Longdo]
伊瑞克提翁庙[Yī ruì kè tí wēng miào, ㄧ ㄖㄨㄟˋ ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, / ] the Erechteum, Athens [Add to Longdo]
休惜[xiū xī, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ, ] recess [Add to Longdo]
休养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] to recuperate; to recover; to convalesce [Add to Longdo]
休养生息[xiū yǎng shēng xī, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄧ, / ] recuperate [Add to Longdo]
估摸[gū mo, ㄍㄨ ㄇㄛ˙, ] to reckon; to guess [Add to Longdo]
估计[gū jì, ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] estimate; reckon [Add to Longdo]
似是而非[sì shì ér fēi, ㄙˋ ㄕˋ ㄦˊ ㄈㄟ, ] lit. seems so, but no (成语 saw, from Zhuangzi 莊子|庄子); apparently correct, but actually wrong; specious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー回復[エラーかいふく, era-kaifuku] error recovery [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
エラー訂正[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂正符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
オンラインディレクトリー[おんらいんでいれくとりー, onraindeirekutori-] online directory [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
カレントディレクトリ[かれんとでいれくとり, karentodeirekutori] current directory [Add to Longdo]
キーリカバリー[きーりかばりー, ki-rikabari-] key recovery [Add to Longdo]
ケーブルの再工事[ケーブルのさいこうじ, ke-buru nosaikouji] recabling [Add to Longdo]
コミットログ記録[こみっとろぐきろく, komittorogukiroku] log-commit record [Add to Longdo]
コンパイラ指示命令[コンパイラしじめいれい, konpaira shijimeirei] compiler-directing statement [Add to Longdo]
コンパイル済みモジュール[コンパイルすみモジュール, konpairu sumi moju-ru] precompiled module [Add to Longdo]
サブディレクトリ[さぶでいれくとり, sabudeirekutori] subdirectory [Add to Longdo]
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file [Add to Longdo]
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ダイアログ回復[ダイアログかいふく, daiarogu kaifuku] dialogue recovery [Add to Longdo]
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility [Add to Longdo]
ダイレクトコネクション[だいれくとこねくしょん, dairekutokonekushon] direct connection [Add to Longdo]
ダイレクト接続[ダイレクトせつぞく, dairekuto setsuzoku] direct connection [Add to Longdo]
ダミーレコード[だみーれこーど, dami-reko-do] dummy record [Add to Longdo]
チャネルパス再接続[チャネルパスさいせつぞく, chanerupasu saisetsuzoku] CPR, Channel Path Reconnection [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
テキスト平面定義ベクトル[テキストへいめんていぎべくとる, tekisuto heimenteigibekutoru] text direction vectors [Add to Longdo]
テレチョイス[てれちょいす, terechoisu] Telechoice [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
データレコード[でーたれこーど, de-tareko-do] data record (DR) [Add to Longdo]
データ記述レコード[データきじゅつレコード, de-ta kijutsu reko-do] data descriptor record [Add to Longdo]
データ記録装置[データきろくそうち, de-ta kirokusouchi] Data Recording Device [Add to Longdo]
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
ディジタル検出遅延時間[ディジタルけんしゅつちえんじかん, deijitaru kenshutsuchienjikan] recognition time [Add to Longdo]
ディレクティブ[でいれくていぶ, deirekuteibu] directive [Add to Longdo]
ディレクトリ[でいれくとり, deirekutori] directory [Add to Longdo]
ディレクトリエントリ[でいれくとりえんとり, deirekutorientori] directory entry, link [Add to Longdo]
ディレクトリサービス[でいれくとりさーびす, deirekutorisa-bisu] directory service [Add to Longdo]
ディレクトリシステムエージェント[でいれくとりしすてむえーじえんと, deirekutorishisutemue-jiento] Directory System Agent (DSA) [Add to Longdo]
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA [Add to Longdo]
ディレクトリスタック[でいれくとりすたっく, deirekutorisutakku] directory stack [Add to Longdo]
ディレクトリツリー[でいれくとりつりー, deirekutoritsuri-] directory tree [Add to Longdo]
ディレクトリ管理領域[ディレクトリかんりりょういき, deirekutori kanriryouiki] Directory Management Domain (DMD) [Add to Longdo]
ディレクトリ構造[ディレクトリこうぞう, deirekutori kouzou] directory structure [Add to Longdo]
ディレクトリ情報ベース[ディレクトリじょうほうベース, deirekutori jouhou be-su] Directory Information Base, (DIB) [Add to Longdo]
ディレクトリ名[ディレクトリめい, deirekutori mei] directory name [Add to Longdo]
ディレクトリ名による受信者指定[ディレクトリめいによるじゅしんしゃしてい, deirekutori meiniyorujushinshashitei] designation of recipient by directory name, MTPR [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者エージェント[ディレクトリりようしゃエージェント, deirekutori riyousha e-jiento] Directory User Agent (DUA) [Add to Longdo]
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA [Add to Longdo]
デイレクTV[ディレクティービー, deirekutei-bi-] Direct TV [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
下相談[したそうだん, shitasoudan] Vorbesprechung [Add to Longdo]
不当[ふとう, futou] ungerecht, nicht_richtig [Add to Longdo]
不正[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
予測[よそく, yosoku] Vorausberechnung, Vorhersage [Add to Longdo]
人権[じんけん, jinken] Menschenrechte [Add to Longdo]
仁義[じんぎ, jingi] Humanitaet_und_Gerechtigkeit [Add to Longdo]
休止[きゅうし, kyuushi] Pause, Unterbrechung [Add to Longdo]
会計[かいけい, kaikei] Rechnung [Add to Longdo]
会談[かいだん, kaidan] Gespraech, Besprechung [Add to Longdo]
伸ばす[のばす, nobasu] strecken, ausstrecken [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
倒れる[たおれる, taoreru] umfallen, fallen, zusammenbrechen [Add to Longdo]
元年[がんねん, gannen] das_erste_Jahr (einer_Zeitrechnung) [Add to Longdo]
公憤[こうふん, koufun] oeffentliche_Entruestung, gerechter_Zorn [Add to Longdo]
公法[こうほう, kouhou] oeffentliches Recht [Add to Longdo]
公約[こうやく, kouyaku] oeffentliches_Versprechen [Add to Longdo]
[じゅん, jun] ENTSPRECHEND ANWENDEN, NACHAHMEN [Add to Longdo]
凶悪[きょうあく, kyouaku] schrecklich, abscheulich [Add to Longdo]
凶行[きょうこう, kyoukou] Gewalt, Gewalttat, Verbrechen, -Mord [Add to Longdo]
切り崩す[きりくずす, kirikuzusu] (Erde) abtragen, brechen, zerbrechen [Add to Longdo]
割れる[われる, wareru] bersten, zerbrechen, sich_spalten [Add to Longdo]
[がい, gai] (EIN VERBRECHEN) UNTERSUCHEN, ANKLAGE ERHEBEN [Add to Longdo]
勘定[かんじょう, kanjou] Berechnung, Abrechnung, Rechnung [Add to Longdo]
区間[くかん, kukan] Strecke [Add to Longdo]
厚顔[こうがん, kougan] Frechheit, Unverschaemtheit [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
取り扱い注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
取扱注意[とりあつかいちゅうい, toriatsukaichuui] Vorsicht,zerbrechlich! [Add to Longdo]
口約[こうやく, kouyaku] muendliches_Versprechen [Add to Longdo]
口走る[くちばしる, kuchibashiru] sich_verplaudern, sich_versprechen [Add to Longdo]
[みぎ, migi] rechts [Add to Longdo]
右から左へ[みぎからひだりえ, migikarahidarie] von_rechts_nach_links, sogleich [Add to Longdo]
右と言えば左[みぎといえばひだり, migitoiebahidari] (staendig) widersprechen [Add to Longdo]
右手[みぎて, migite] die_rechte_Hand, zur_Rechten [Add to Longdo]
右折禁止[うせつきんし, usetsukinshi] Nach_rechts_abbiegen_verboten! [Add to Longdo]
右方[うほう, uhou] die_rechte_Seite [Add to Longdo]
右派[うは, uha] die_Rechten, die_Rechte [Add to Longdo]
右翼[うよく, uyoku] der_rechte_Fluegel, die_Rechten [Add to Longdo]
司法[しほう, shihou] Rechtspflege, Justiz [Add to Longdo]
吐き気[はきけ, hakike] Brechreiz, Uebelkeit, -Ekel [Add to Longdo]
吐く[はく, haku] ausspucken, sich_erbrechen, sich_uebergeben, von_sich_geben [Add to Longdo]
吐露[とろ, toro] sich_offenbaren, sich_aussprechen [Add to Longdo]
嘱望[しょくぼう, shokubou] viel_erwarten (von), sich_viel_versprechen (von) [Add to Longdo]
垂直[すいちょく, suichoku] senkrecht, vertikal [Add to Longdo]
垂線[すいせん, suisen] senkrechte_Linie [Add to Longdo]
執行[しっこう, shikkou] Vollstreckung, Vollziehung [Add to Longdo]
執行猶予[しっこうゆうよ, shikkouyuuyo] Aufschub_der_Strafvollstreckung [Add to Longdo]
壊す[こわす, kowasu] zerbrechen, abbrechen, niederreissen, zerstoeren, beschaedigen [Add to Longdo]
壊れる[こわれる, kowareru] zerbrechen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top