Search result for

recken

(118 entries)
(1.7503 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recken-, *recken*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา recken มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *recken*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agent Dearborn? Nick Breckenridge.จนท.เดียร์บอร์น ผมนิค เบรคเคนรินด์ Mors Praematura (2013)
You, quadropaint. Sprecken Sie English?นาย Madagascar (2005)
- I sprecken.ว่าไงนะ. Madagascar (2005)
At the end of Breckenridge Road.สุดถนนเบรคเคนริดจ์ Pilot (2005)
In a plot behind my old place over on Breckenridge.ในหลังบ้านเก่าของฉันที่ Breckenridge Pilot (2005)
Sorry if I frightened you, but if I hadn't, you'd have screamed, and our friend up there would have been on to both of us.Ich wollte Sie nicht erschrecken, aber sonst hätten Sie womöglich geschrien. Und unser Freund da oben hätte uns beide bemerkt. Zombie (1979)
He felt that he could in some way become a guinea pig, that he could help in discovering what was causing the horrors that were destroying our island, transforming it into a wasteland of terror.Er dachte, er könnte als Testobjekt herhalten. Dass er dabei helfen könnte, den Ursprung dieses Schreckens zu finden, der unsere Insel zerstörte und sie zu einem lebensfeindlichem Ödland machte. Zombie (1979)
Now, if I were a mind to rob you or perhaps molest your lady friend this gun wouldn't scare you at all.Wenn ich die Absicht hätte, dich auszuplündern... oder deine Freundin zu belästigen... dann würde dich dieser Revolver hier nicht abschreckenThe Villain (1979)
Lift, drift, push, thrust, stretch of Hung Boxing.Und den Hung-Stil: Heben, treiben, drücken, stoßen, strecken. Heben, treiben, drücken und stoßen und... Knockabout (1979)
Do not try to scare me all the time.Und hört auf, mich ständig zu erschreckenDon't Go in the House (1979)
You scared the hell out of us.Du wolltest uns zu Tode erschreckenDon't Go Near the Park (1979)
Don't be scared, dolly!Nicht erschrecken, Schätzchen! Terror Express (1980)
so that the grim battle should not affright the grief-stricken woman?Sollte die grimmige Wal nicht schrecken ein gramvolles Weib? Die Walküre (1980)
Quiet, bay! Don't breach the peace!Der Recken Zwist entzweit noch die Rosse! Die Walküre (1980)
surround my sleep by fearsome terrors so that only the freest fearless hero will one day find me on the rock!Die Schlafende schütze mit scheuchendem Schrecken daß nur ein furchtlos freiester Held hier auf dem Felsen einst mich fänd'! Die Walküre (1980)
Let it strike devouring fear into the faint-hearts.Mit zehrenden Schrecken scheuch' es den Zagen Die Walküre (1980)
No, no, don't be alarmed, Miss Hamilton.Nein, erschrecken Sie nicht Miss Hamilton. Spaceball (1980)
Troy, this is frightening.Troy, das ist erschreckend. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
I know it's frightening, but at least it's worth taking the chance.Ich weiß, es klingt erschreckend, aber es kann nur besser werden. The Inspiration (1980)
I don't wanna to track up a clean floor.Ich will den Boden nicht verdreckenThe Outrage: Part 2 (1980)
The facts, they are frightening.Die Fakten sind erschreckend. The Premonition (1980)
And I must say Hamphrey These facts are a frightening indictment of bureaucratic sloppiness and self indulgence.Ich muss sagen, Humphrey, diese Fakten sind eine erschreckende Anklage bürokratischer Nachlässigkeit und Maßlosigkeit. The Economy Drive (1980)
Weapon of intimidation.- Abschreckend, nicht wahr? Le guignolo (1980)
Also, Supperware products are ideal for storing leftovers to help stretch your food dollar.Supperware-Produkte sind ideal um Essensreste aufzubewahren und so das Haushaltsgeld zu streckenAirplane! (1980)
All rolled into one. That's the kind of sex life your old fogey has.Genuss und wahnsinnige Erregung und Schrecken und Schweinerei, alles in einem wilden Durcheinander. From the Life of the Marionettes (1980)
Locusts!HeuschreckenThe Blues Brothers (1980)
They're blanks, unfortunately Only good for scaring themLeider sind es Platzpatronen, ich kann sie nur erschreckenCity of Women (1980)
You gave me a fright.Sie können einen aber erschreckenThe Umbrella Coup (1980)
So we have a top-to-bottom grouping and from the angle of entry, I'd say your killer was right-handed.Sie erstrecken sich also abwärts und nach dem Einstichwinkel zu urteilen, war der Täter Rechtshänder. Cruising (1980)
Note, if you will, the extreme enlargement of the skull and the limb, which is useless, the alarming curvature of the spine.Beachten Sie die extreme Vergrößerung des Schädels, den rechten Arm, der völlig nutzlos ist, die erschreckende Krümmung der Wirbelsäule. The Elephant Man (1980)
Hey, Stevie, I don't wanna keep you awake or anything, you know.Ich will dich ja nicht aus deiner Ruhe aufschrecken, aber... The Exterminator (1980)
In the summer, Appis flew a stunt kite to intimidate the birds who he blamed directly for his predicament.Im Sommer flog Appis einen gelben Drachen, um Vögel zu erschrecken, die er direkt für seine Lage verantwortlich machte. The Falls (1980)
And reach.Und streckenFame (1980)
- Stop at nothing.- Schrecken Sie vor nichts zurück. Flash Gordon (1980)
You come to help me or scare me to death?Willst du helfen oder mich zu Tode erschreckenFriday the 13th (1980)
Think they're gonna scare us, did they?Die glauben wohl, sie erschrecken uns? Gloria (1980)
Sisters... mistresses of the horrors of humanity.Schwestern... Herrinnen der Schrecken der Menschheit. Inferno (1980)
Its hοrror is my life now.Seine Schrecken sind nun mein Leben. Inferno (1980)
You deserted him, and left him to die in a stinking ditch, and you didn't have the decency to...Sie haben ihn in einem stinkenden Loch verrecken lassen und hatten nicht mal den Anstand, sich zu melden. The Long Good Friday (1980)
The blond one, that Colin, always asked him to do the chauffeuring on the long runs.Der Blonde, dieser Colin, er hat ihn immer gebeten, ihn auf Langstrecken zu fahren. The Long Good Friday (1980)
You keep losin', you're gonna have to rob another train, scare some more innocent folk half to death.Wenn du weiter verlierst, musst du noch 'nen Zug ausrauben und ein paar unschuldige Leute zu Tode erschreckenThe Long Riders (1980)
You ride into town, guns blazin', scaring' the Jesus out of everyone until they're frozen, ride right in the bank on your horse, dynamite the safe and ride off with the loot, hootin' an' hollerin' the same damn way you came in.Was gibt's da schon zu können? In die Stadt reiten, Pistolen abfeuern, alle so erschrecken, dass sie sich nicht mehr rühren, direkt in die Bank reiten, den Safe sprengen und johlend mit der Beute auf dem gleichen Weg wieder wegreiten. The Long Riders (1980)
Is that the Martin N Fenn who produced the Terror in Trinidad?Ist das derselbe Marty N. Fenn, der Schrecken in Trinidad produzierte? The Mirror Crack'd (1980)
- and scare the wits out of a person?- und Leute zu erschreckenPopeye (1980)
I fail to see any good in needlessly terrifying the entire community.Ich finde es nicht gut, unsere Gemeinde in Angst und Schrecken zu versetzen. Prom Night (1980)
If you don't want people to know, you shouldn't go looking for whores.Außerdem könnte ich doch sowieso keinen großen Jungen erschreckenThe Young Master (1980)
IKids can scare you to death.Kinder können einen zu Tode erschreckenThe Shining (1980)
I could really write my own ticket if I went back now, couldn't I?Aber deinetwegen könnte ich ruhig in Boulder verreckenThe Shining (1980)
Only an idiot like you could ever think that anyone could wage war again after all this horror here.Dass nach diesen Schrecken noch jemand in den Krieg geht, kann nur ein solcher Trottel wie du glauben. The Medal (1980)
They're gonna find us wandering in the woods six months from now, living on locusts and wild honey.Man wird uns in sechs Monaten im Wald umherirrend finden, während wir uns von Heuschrecken und wildem Honig ernähren. Stardust Memories (1980)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRECKENRIDGE    B R EH1 K AH0 N R IH2 JH
SCHRECKENGOST    SH R EH1 K IH0 NG G AH0 S T

German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ
erschrecken(vt) |erschreckte, hat erschreckt, jmdn.| ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งตกใจหรือกลัว เช่น Der plötzliche Tsunami hat mich furchtbar erschreckt. สึนามิที่เกิดขึ้นกะทันหันทำให้ฉันตกใจมาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschrecken {n} (von Stahl)quenching (of steel) [Add to Longdo]
Erschrecken {n}fright [Add to Longdo]
Flugstrecke {f} | Flugstrecken {pl}flight route | flight routes [Add to Longdo]
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror [Add to Longdo]
Gräueltat {f}; Greueltat {f} [alt]; Schreckenstat {f} | Gräueltaten {pl}; Greueltaten {pl} [alt]; Schreckenstaten {pl}atrocity | atrocities [Add to Longdo]
Heuschrecke {f} | Heuschrecken {pl}locust | locusts [Add to Longdo]
Kriechstreckenverlängerung {f}insulation barrier [Add to Longdo]
Kurzstreckenflug {m}short-haul flight [Add to Longdo]
Kurzstreckenlauf {m} [sport]short-distance race [Add to Longdo]
Kurzstreckenrakete {f}short-range missile [Add to Longdo]
nukleare Mittelstreckenwaffen {pl} [mil.]intermediate range nuclear forces (INF) [Add to Longdo]
Route {f}; Strecke {f}; Richtung {f}; Leitung {f} | Routen {pl}; Strecken {pl}route | routes [Add to Longdo]
Schrecken {m}amazement [Add to Longdo]
Schrecken {m}fright [Add to Longdo]
Schrecken {m} | Schrecken {pl}horror | horrors [Add to Longdo]
Schrecken {m}; Schreck {m}; Erschrecken {n}; Entsetzen {n} | Schrecken {pl} | starr vor Schreckterror | terrors | paralysed with terror [Add to Longdo]
Schreckensbotschaft {f}terrible news [Add to Longdo]
Schreckensherrschaft {f}reign of terror [Add to Longdo]
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news [Add to Longdo]
Schreckensschrei {m} | Schreckensschreie {pl}cry of dismay | cries of dismay [Add to Longdo]
Schreckenstat {f}terrible act; terrible deed [Add to Longdo]
Streckenarbeiter {m}; Erdarbeiter {m}; Kanalarbeiter {m}navvy [Br.] [Add to Longdo]
Streckenbeobachter {m}track marshal; road marshal [Add to Longdo]
Streckeneinspeisung {f}line feed; intermediate power feed [Add to Longdo]
Streckenführung {f}routing [Add to Longdo]
Streckenkarte {f}zone ticket [Add to Longdo]
Streckenlast {f}line load [Add to Longdo]
Streckenwärter {m}linesman [Add to Longdo]
Teilstreckenverfahren {n}store-and-forward principle [Add to Longdo]
Waffe {f} | Waffen {pl} | in Waffen stehen; unter Waffen stehen | Waffen tragen | Waffen abgeben | die Waffen strecken | jdn. mit den eigenen Waffen schlagen [übtr.]weapon; arms | weapons; arms | to be under arms | to bear arms | to decommission weapons | to lay down one's arms | to defeat sb. with his own arguments [Add to Longdo]
Wegstrecke {f} | Wegstrecken {pl}stretch of way | stretches of way [Add to Longdo]
Weitverkehrs-Übertragungsstrecken {pl}wide area transmission networks [Add to Longdo]
abkratzen; verrecken; den Löffel abgeben [ugs.]to peg out [Add to Longdo]
abkühlen; abschreckento quench [Add to Longdo]
abschreckento discourage [Add to Longdo]
abschrecken [techn.]to chill [Add to Longdo]
abschrecken; abhalten | abschreckend | abgeschreckt | nicht abgeschrecktto deter | deterring | deterred | undeterred [Add to Longdo]
abschreckend {adj}deterrent [Add to Longdo]
abschreckend {adv}deterrently [Add to Longdo]
alarmieren; beunruhigen; aufschrecken | alarmierend; beunruhigend; aufschreckend | alarmiert; beunruhigt; aufgeschrecktto alarm | alarming | alarmed [Add to Longdo]
aufschrecken | aufschreckend | aufgeschrecktto scare | scaring | scared [Add to Longdo]
aufschrecken | aufschreckend | aufgeschreckt | jdn. auf Trab bringen [ugs.]to jolt | jolting | jolted | to jolt sb. into action [Add to Longdo]
aufschrecken | aufschreckend | aufgeschreckt | schreckte aufto startle | startling | startled | startled [Add to Longdo]
aufschreckend {adv}startlingly [Add to Longdo]
ausstrecken; ausspreizento sprawl out [Add to Longdo]
ausstrecken; hinstrecken; vorstreckento thrust out [Add to Longdo]
ausstreckento outstretch [Add to Longdo]
ausstreckento reach out [Add to Longdo]
sich ausstrecken; sich verbreiten; sich ausbreitento spread {spread; spread} oneself [Add to Longdo]
die Fühler ausstrecken nach ...to put out feelers to ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中距離競走[ちゅうきょりきょうそう, chuukyorikyousou] Mittelstreckenlauf [Add to Longdo]
伸ばす[のばす, nobasu] strecken, ausstrecken [Add to Longdo]
伸びる[のびる, nobiru] laenger_werden, sich_ausstrecken, wachsen, zunehmen [Add to Longdo]
及ぶ[およぶ, oyobu] erreichen, reichen_bis, sich_erstrecken, ebenbuertig_sein [Add to Longdo]
恐怖[きょうふ, kyoufu] Furcht, Schrecken, Grauen [Add to Longdo]
恐怖政治[きょうふせいじ, kyoufuseiji] Schreckensherrschaft [Add to Longdo]
戦禍[せんか, senka] Kriegswirren, Schrecken_des_Krieges, Kriegsschaeden [Add to Longdo]
抑止[よくし, yokushi] abschrecken, abwehren [Add to Longdo]
遠泳[えんえい, en'ei] Langstreckenschwimmen [Add to Longdo]
驚かす[おどろかす, odorokasu] in_Erstaunen_setzen, ueberraschen, erschrecken [Add to Longdo]
驚がく[きょうがく, kyougaku] das_Erstaunen, das_Erschrecken, das_Entsetzen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  recken [rɛkən]
     to elongate
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top