Search result for

recès

(72 entries)
(1.8387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recès-, *recès*, recè
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recess[N] การหยุดพักผ่อน, See also: ช่วงหยุดพัก, Syn. rest, pause, interlude
recess[VT] หยุดพักผ่อน
recess[VI] ให้หยุดพักผ่อน
recession[N] การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessive[ADJ] ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถดถอย, Syn. receding, regressive
recessional[ADJ] เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary[ADJ] เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recession(รีเซส'เชิน) n. การถอย,การถอน,ส่วนเว้าเข้าของกำแพงหรืออาคาร,ระยะซบเซาของธุรกิจ,การตกต่ำของราคา ,การคืนกรรมสิทธิ์กลับเจ้าของเดิม,การมอบคืน, See also: recessional adj.
recessive(รีเซส'ซิฟว) adj. ถอย,ถอยกลับ,เกี่ยวกับลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน n. ลักษณะกรรมพันธุ์อ่อน, See also: recessiveness n., Syn. receding ###A. forward

English-Thai: Nontri Dictionary
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
recession(n) การคืนทรัพย์ให้,การถอน,การตกต่ำ,ความซบเซา
recessive(n) ซึ่งถอยลง,ซึ่งซบเซา,ซึ่งตกต่ำลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recessซอกเล็ก, โพรงเล็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ)๒. การเลื่อนการนั่งพิจารณาคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recess๑. การพักการนั่งพิจารณา (ก. วิ.)๒. การพักการประชุม (สภานิติบัญญัติ) (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
recessionภาวะเศรษฐกิจถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
recessionการดึงออก, การร่น, การหดห่างไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession moraine; stadial moraineกองตะกอนธารน้ำแข็งถอยกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
recession, atrophic gingival; ulatrophyเหงือกฝ่อร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
recession, gingivalเหงือกร่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
recession curverecession curve, กราฟน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
recession phaserecession phase, ช่วงน้ำแห้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Recessionsภาวะเศรษฐกิจซบเซา [TU Subject Heading]
recessiveลักษณะด้อย, ลักษณะทางพันธุกรรมที่ไม่สามารถแสดงออกมาได้  เมื่อยีนที่ควบคุมลักษณะนั้นเป็นยีนเฮเทอโรไซกัส แต่ถ้าเป็นยีนฮอมอไซกัสก็จะแสดงลักษณะนั้นออกมาได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะถดถอย[N] recession, Example: เงินยูโรถือกำเนิดขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในระดับที่ย่ำแย่ที่สุด นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา, Thai definition: สภาพที่แย่ลงกว่าเดิม
ลักษณะด้อย[ADJ] recessive, Ant. ลักษณะเด่น, Example: ยีนลักษณะด้อยจะแฝงอยู่ในบิดามารดาซึ่งดูลักษณะเป็นปกติทุกประการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่วงพัก[n. exp.] (chūang phak) EN: recess   FR: repos [m]
ล่า[v.] (lā) EN: retreat ; recess ; withdraw   FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
ลักษณะด้อย[adj.] (laksana døi) EN: recessive   
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ[n. exp.] (phāwa sētthakit toktam) EN: economic recession   
เศรษฐกิจอ่อนตัว[n. exp.] (sētthakit øntūa) EN: economic recession   
เศรษฐกิจตกฅ่ำ[n. exp.] (sētthakit toktam) EN: economic depression ; economic recession ; cyclical downturn   FR: dépression [f] ; crise économique [f]
ซอก[n.] (søk) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge   FR: fente [f] ; fissure [f] ; interstice [f] ; passage étroit [m] ; recoin [m] ; diverticule [m]
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate   
ตกต่ำ[v.] (toktam) EN: low ; decline ; diminish ; be reduced (to) ; take a fall ; go down ; fall off ; suffer a decline ; be depressed ; be in recession ; be down on one's luck ; be in low circumstances ; become impoverished   FR: décliner ; déprécier
เวลาเลิกเรียน[n. exp.] (wēlā loēk rīen) EN: recess   FR: récréation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECESS    R AH0 S EH1 S
RECESS    R IY1 S EH0 S
RECESSED    R AH0 S EH1 S T
RECESSED    R IY1 S EH1 S T
RECESSES    R IY1 S EH0 S AH0 Z
RECESSIVE    R AH0 S EH1 S IH0 V
RECESSION    R IY2 S EH1 SH AH0 N
RECESSION    R AH0 S EH1 SH AH0 N
RECESSING    R IY2 S EH1 S IH0 NG
RECESSIONS    R AH0 S EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recess    (v) (r i1 s e1 s)
recessed    (v) (r i1 s e1 s t)
recesses    (v) (r i1 s e1 s i z)
recessing    (v) (r i1 s e1 s i ng)
recession    (n) (r i1 s e1 sh @ n)
recessive    (j) (r i1 s e1 s i v)
recessions    (n) (r i1 s e1 sh @ n z)
recessional    (n) (r i1 s e1 sh @ n l)
recessionals    (n) (r i1 s e1 sh @ n l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベントリーリセッション[, inbentori-risesshon] (n) inventory recession [Add to Longdo]
グロースリセッション[, guro-surisesshon] (n) growth recession [Add to Longdo]
リセッション[, risesshon] (n) recession; (P) [Add to Longdo]
円高不況[えんだかふきょう, endakafukyou] (n) recession caused by the strong yen [Add to Longdo]
遠退き角[とおのきがく, toonokigaku] (n) angle of recess (of a gear) [Add to Longdo]
遠退き弧[とおのきこ, toonokiko] (n) arc of recess (of a gear) [Add to Longdo]
奥山[おくやま, okuyama] (n) remote mountain; mountain recesses; (P) [Add to Longdo]
休み[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
休み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
休会[きゅうかい, kyuukai] (n,vs,adj-no) adjournment; recess [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
休惜[xiū xī, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ, ] recess [Add to Longdo]
山旮旯[shān gā lá, ㄕㄢ ㄍㄚ ㄌㄚˊ, ] recess in mountains [Add to Longdo]
墙旮旯[qiáng gā lá, ㄑㄧㄤˊ ㄍㄚ ㄌㄚˊ, / ] recess between walls [Add to Longdo]
隱性[yǐn xìng, ˇ ㄒㄧㄥˋ, ] recessive (gene) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top