Search result for

raunt

(57 entries)
(0.0207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raunt-, *raunt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raunt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raunt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What about yourAunt Helen?แล้วป้าเฮเลนล่ะ? The Perks of Being a Wallflower (2012)
The Ministry doesn't send people to Azkaban... ... forblowingup theiraunts.โถ่เอ้ยแฮร์รี่ กระทรวงไม่จับใครเข้าอัซคาบัน เพราะว่าทำให้ป้าตัวเองพองลมหรอกนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
you're part-time at a family restauraunt.เอ๊ะ เธอทำงานพิเศษในร้านอาหารสำหรับครอบครัวหรอ We Can Get Married If I Make It to the Koshien!? (2007)
A lovely shade of brown.Ein wunderschöner Braunton. Part Two (1984)
Quiet, quiet.(MENGE RAUNT) WALTERS: Ruhe, Ruhe. Murder Between Friends (1985)
- (Don't let him touch you.)- (raunt) Laß ihn dich nicht anfassen. A Fish Called Wanda (1988)
[CHEERING](Menge rauntLuck Be a Lady: Part 2 (1989)
rich browns, reds, big animal prints.Starke Brauntöne, rot, große Tiermuster. Gia (1998)
Then the interior, Tim.Für den Innenraum wählten Sie den Braunton, das ergibt die Konstellation. From Top to Bottom (1998)
At the time I had a supporter in Rina Morelli... who was very protective and used to hiss from backstage...Ich genoss damals die Sympathien Rina MoreIIis, die mich immer in... Schutz nahm und mir nun zuraunte: Luchino Visconti (1999)
And we're pulling back and Buster is muttering to Charlie, not moving his lips:Wir treten zurück, und Buster raunt Charlie etwas zu, ohne die Lippen zu bewegen: Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Very scary stuff. If I were you, I'd pack 'em extra underoos.Pack mal besser 'n paar Extraunterhosen ein. Attention Deficit (2003)
It's all right, baby. It's OK. Come here.Die Menge raunt, Elizabeth schluchzt. Starsky & Hutch (2004)
I personally know of a couple of Rangers who swear that they see only in tertiary colors now,Ich kenne selbst ein paar Rangers, die schwören, sie können nur noch in Brauntönen sehen The Manchurian Candidate (2004)
"He scorns to tell a story! "He don't exclaim, "'I blush for shame So kindly be indulgent.'Geschichten raunt sie nimmer, sprach nie im Wahn:'Werd' rot vor Scham, so übet bitte Nachsicht. " Brick (2005)
Yellow, orange orbrown.Gelb, Orange oder Brauntöne. Netto (2005)
[CROWD GASPS](Menge rauntHappy Feet (2006)
Did they ever get a GI camera study ?Haben Sie die "G.I." Kamerauntersuchung gemacht? In Which Addison Has a Very Casual Get Together (2007)
We'll set up for the camera study.Wir bereiten alles für die Kamerauntersuchung vor. In Which Addison Has a Very Casual Get Together (2007)
[CROWD GASPS, LAUGHTER](MENGE RAUNT, GELÄCHTER) It's a Wonderful Lie (2008)
- Maybe you can, uh, take that algebra class next semester.Vielleicht kannst du, äh..., diesen Algebraunterricht nächstes Semester nehmen. Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
You whispered softly You were waiting for meLeise hast du mir zugeraunt, dass du bereits erwartet wirst auf der anderen Seite. Hideaway (Le refuge) (2009)
The lofty peak of Carrauntoohil.Der erhabene Gipfel von Carrauntoohil. Nights in Ballygran (2010)
People murmured that this was the ghost of the court clerk, a compassionate spirit who haunted the maze of archives.Dies war, so raunte man, der mitfühlende Geist des Gerichtsangestellten, der im Labyrinth des Archivs umging. Rose, c'est Paris (2010)
[CROWD MURMURING](MENGE RAUNTThe Recruit (2010)
[CROWD GASPING](MENGE RAUNTClash of the Titans (2010)
[CROWD MURMURING](MENGE RAUNTHappy Feet Two (2011)
[CROWD GASPING](MENGE RAUNTHappy Feet Two (2011)
[CROWD GASPS](MENGE RAUNTHappy Feet Two (2011)
[CROWD GASPS](MENGE RAUNTHappy Feet Two (2011)
[CROWD CHATTERING](MENGE RAUNTNew Year's Eve (2011)
Are you stupid or what?(Publikum raunt enttäuscht) Bist du bescheuert, oder was? Woman in Love (2011)
[CROWD GASPS THEN MURMURS](MENGE SCHNAPPT NACH LUFT UND RAUNT DANN) Devil in a Blue Dress (2011)
[CROWD GASPING AND MURMURING](MENGE RAUNT UND MURMELT) Dark Shadows (2012)
Some deep oranges and browns, and maybe some dark greens.Dunkle Orange- und Brauntöne und vielleicht auch ein sattes Grün. This Is 40 (2012)
[CROWD GASPS](MENGE RAUNTThe Motherload (2012)
(camera shutters clicking)(MENGE RAUNTDirty Rotten Scandals (2012)
[GLASS SHATTERING AND CROWD CLAMORING](GLAS KLIRRT UND MENGE RAUNTThe Great Gatsby (2013)
[CROWD MURMURS](PUBLIKUM RAUNTJack the Giant Slayer (2013)
[CROWD MURMURING](MENGE RAUNTJack the Giant Slayer (2013)
Tell me, does he bring murmurings of peace or of war?Raunt er in Unser Ohr von Krieg oder von Frieden? Siblings (2013)
That's a gorgeous shade of... of brown.Das ist wirklich ein schöner Braunton. Murder à la Mode (2013)
[CROWD CLAMORING](MENGE RAUNTThe Lego Movie (2014)
(CROWD GASPS)(Menge rauntPompeii (2014)
To wrap you in His sheltering wings And whisper you to sleepLegt seine Arme schützend um dich und raunt dich in den Schlaf Noah (2014)
That whispers you to sleepDer raunt dich in den Schlaf Noah (2014)
That whispers as you sleepDer raunt dich in den Schlaf Noah (2014)
To whisper you to sleepUnd raunt dich in den Schlaf Noah (2014)
That whispers you to sleepDer raunt dich in den Schlaf Noah (2014)
That whispers as You sleepDer raunt dich... in den Schlaf Noah (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Braunton    (n) (b r oo1 n t @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
murmeln; raunen; murren | murmelnd; raunend; murrend | gemurmelt; geraunt; gemurrt | er/sie murmelt | ich/er/sie murmelteto murmur | murmuring | murmured | he/she murmurs | I/he/she murmured [Add to Longdo]
Brauntinamu {m} [ornith.]Little Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラウントビー[, kurauntobi-] (n) clown toado (Canthigaster callisterna); clown toby [Add to Longdo]
ブラウントラウト[, burauntorauto] (n) brown trout (Salmo trutta, esp. Salmo trutta fario) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top