Search result for

raunen

(51 entries)
(0.0447 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raunen-, *raunen*
Possible hiragana form: らうねん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raunen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raunen*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ortlinde's mare carries Wittig, the Irming.Führ deinen Braunen fort von der Grauen Die Walküre (1980)
There are only eight of us: one of us is still missing.Bei dem braunen Wälsung weilt wohl noch Brünnhild' Die Walküre (1980)
Never again can I share secret counsels with you.Gemeinsam mit dir nicht darf ich Rat mehr raunen Die Walküre (1980)
They could remove these spots, but not the veins and wrinkles.Ich fragte 3 Ärzte, was ich mit meinen Händen tun soll. Die braunen Flecken können sie wegmachen, aber die Adern, die Runzeln, scheußlich! From the Life of the Marionettes (1980)
Gophers! Not golfers! The little brown furry rodents!Ich meine nicht die Golfer, sondern die kleinen braunen Nagetiere! Caddyshack (1980)
♪ 'Cause don't it make my brown eyes blue ♪Denn färbt es nicht meine braunen Augen blau! Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I noticed a brown sort of ball...Ich bemerkte eine Art braunen Ball... The Falls (1980)
Brown boots, sort of Cheltenham type.Mit den braunen Cheltenham-Stiefeln. The Mirror Crack'd (1980)
- You see Polonius, a little brown one?- Sahst du Polonius, den BraunenSeems Like Old Times (1980)
If you make one move, I'm gonna put a hole... right between those gorgeous brown eyes.Eine falsche Bewegung und ich schieße dir ein Loch zwischen deine schönen braunen Augen. Smokey and the Bandit II (1980)
The guy with the brown wool jacket, I know him.Den mit der braunen Wolljacke, den ... kenne ich doch, den .. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
When those big brown eyes gleamed with desperation and hunger.Mit diesen großen, braunen Augen. Voller Verzweiflung und Hunger. The Phenom (1981)
You take a little brown powder.Dann nimmst du etwas braunen Puder Blow Out (1981)
There are too many blondes.Die braunen, nicht die blonden. The Woman Next Door (1981)
Slipped the scheme to the minister privately, under plain cover!Er hat den Vorschlag dem Minister privat untergeschoben, getarnt in einem einfachen, braunen Umschlag. The Challenge (1982)
We have looked into every brown envelope... every... every account book and everything is completely in order.Wir haben uns wirklich jeden braunen Umschlag mit... in dem in dem wir etwas vermuteten, angesehen, fanden aber nur korrekte Belege. Und auch in den Büchern war alles absolut korrekt. The Moral Dimension (1982)
Madame Redfern now takes the bath, heard by Monsieur Gardner, the bath no one would admit to taking, in order to wash off the suntan.Nun nahm Madame Redfern ein Bad. Das Bad, das angeblich niemand nahm. Sie musste den braunen Teint abwaschen. Evil Under the Sun (1982)
Yet men governments, dignitaries from all over the world have joined hands today to pay homage to this little brown man in the loincloth who led his country to freedom.Aber dennoch haben sich heute Regierungsoberhäupter, Würdenträger aus aller Welt hier vereinigt um diesen kleinen braunen Mann im Lendentuch zu ehren der sein Land in die Freiheit geführt hat. Gandhi (1982)
A white shepherd leading a brown Sammy!Ein weißer Hirte, der einen braunen Sammy begleitet! Gandhi (1982)
Which Sammy is it?Wer von euch Braunen ist das? Gandhi (1982)
Open those big brown eyes and give us a growl. I'm worried about him.Öffne deine großen, braunen Augen und brumme. Ich mache mir Sorgen um ihn. The Only Church in Town (1983)
There was an old brown fox... that used to sneak into a barn and steal chickens.Es gab da einen alten braunen Fuchs, der sich immer in eine Scheune schlich und die Hühner stahl. The Taxicab Wars (1983)
" He longed to unveil the mystic secrets of her flesh... " to run his hands madly across the soft... tawny curves of her shimmering form.""Er sehnte sich danach, ihren Körper zu enthüllen, seine Hände wild über ihre weichen, braunen Kurven gleiten zu lassen..." Love Among the Steele (1983)
Your Eskimo brown eyes, I... Your one green eye, your one brown eye.Ihre eskimobraunen Augen in Ihr grünes und Ihr braunes Auge... Steele's Gold (1983)
The journal speaks of someone with one green eye and one brown eye.Im Tagebuch steht etwas von einem grünen und einem braunen Auge. Steele's Gold (1983)
[GRETCHEN CLEARS THRO AT]Unser letzter Punkt auf der Tagesordnung, meine Damen, betrifft unseren neuen goldbraunen Selbstbräuner Pour les Femmes. There Goes the Neighborhood (1983)
- Something about 6'2", 190lb with brown eyes.Irgendwas, 1,85m lang, 80kg schwer mit braunen Augen. Never Say Never Again (1983)
What would you do if some crazy Law said all men called Avigdor or all men with brown eyes were forbidden to study?Was tätest du, wenn ein verrücktes Gesetz besagte, kein Mann namens Avigdor oder kein Mann mit braunen Augen dürfe studieren? Yentl (1983)
[MEN MURMURING](MÄNNER RAUNENI Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
[MEN MURMURING](MÄNNER RAUNENI Am Not Now, nor Have I Ever Been... a Spy (1984)
My brown ones with buckles?Die braunen Schuhe? Mit Schnallen? Happy Easter (1984)
Sleepless nights, lonely hours, hoping, praying that once more I would gaze into your ravishing brown eyes.Schlaflose Nachte, einsame Stunden, in denen ich hoffte, betete, noch einmal in deine hinreißenden braunen Augen zu schauen. Top Secret! (1984)
She had on a brown coat and long black hair.Sie hatte einen braunen Mantel an und lange schwarze Haare. Bless the Boys in Blue (1985)
All right, the evidence is in a brown '78 Chevy in a downtown parking structure.Der Aktenkoffer ist in einem braunen 78er Chevy in der Innenstadt in einem Parkhaus. KITTnap (1985)
I don't care how sophisticated my image-enhancement software program is... there are limits.Aber einen braunen Aktenkoffer erkennt man ganz deutlich! Ich habe eine Idee. The Nineteenth Hole (1985)
This party is color cooperated.Halt, Sie können mit den braunen Schuhen nicht reingehen! Phil the Shill (1985)
Mrs. King was seen leaving the embassy carrying a large manila envelope.Mrs. King wurde gesehen, wie sie mit einem braunen Umschlag rauskam. Spiderweb (1985)
I don't care about the rest, but I'm going to miss that bay.Auf Klamotten kann ich verzichten, aber nicht auf meinen BraunenSilverado (1985)
"The suspects are described as white males, 30 to 35 years old, "one with black, the other with brown hair."Die Verdächtigen sind männlich, weiß, 30 bis 35 Jahre alt einer mit schwarzen, der andere mit braunen Haaren." To Live and Die in L.A. (1985)
Get the brown tweed.Holt den braunen aus Tweed. That's Our Dad (1986)
The brown tweed.Den braunen Tweed. That's Our Dad (1986)
You still have those brown contact lenses?Hast du noch diese braunen Kontaktlinsen? Night Crawler (1986)
Did you see a little tan dog?Haben Sie einen kleinen braunen Hund gesehen? Down and Out in Beverly Hills (1986)
Are these all you've got?Haben Sie keine Braunen? Na gut, keine BraunenNuit d'ivresse (1986)
Fondly. He referred to you as "the cute little Jewish kid with sandy hair and hazel eyes. "Er nannte dich "den kleinen Judenjungen mit sandfarbenem Haar und braunen Augen." Wise Guys (1986)
If I never see brown rice again, it'll be too soon.Aber ohne braunen Reis, sonst vergeht mir der Appetit. The Poison Pen (1987)
Have you seen, uh, a young man with, uh, dark brown hair, short, kind of curly?Haben Sie einen jungen Mann mit braunen Haaren gesehen? Root of All Evil (1987)
Not at all.Ich träume von Jeanie Mit dem hellbraunen Haaren Fire and Ice (1987)
Let the women look to you and admire you, oh, except for those two women who live in the brown house and say they're sisters.Lass dich von den Frauen bewundern. Außer von denen im braunen Haus. Den angeblichen Schwestern. Sixteen Years and What Do You Get (1987)
Well, didn't you find that a little strange, Mr. Shawcross, that as trustee, you never met the man the government claims controls this fund?- und in einen braunen Umschlag getan? - Ja, das habe ich. War dieser Umschlag unbeschriftet? Contempt of Court (1987)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
murmeln; raunen; murren | murmelnd; raunend; murrend | gemurmelt; geraunt; gemurrt | er/sie murmelt | ich/er/sie murmelteto murmur | murmuring | murmured | he/she murmurs | I/he/she murmured [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top