Search result for

ratées

(687 entries)
(8.5673 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ratées-, *ratées*, ratée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ratées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ratées*)
English-Thai: Longdo Dictionary
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
cheese grater(n) ที่ขูดเนยแข็ง
overrated(adj) ที่ถูกตีค่าสูงเกินจริง, ไม่เก่งจริง, ไม่ดีจริง เช่น It's completely overrated. The beach itself is a real disappointment. It has a rocky shelf and the water is murky at best.
unadulterated(adj) ไม่มีสิ่งเจือปน บริสุทธิ์ เช่น These are unadulterated facts. ; Unadulterated maternal adoration
united arab emirates(n) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rate    [N] อัตราความเร็ว, See also: อัตราเร็ว, ความเร็ว, Syn. speed, velocity
rate    [N] ราคา, See also: อัตรา, Syn. charge, cost, price
rate    [N] อัตราต่อหน่วย
rate    [VT] ตีราคา, See also: ประมาณราคา, Syn. estimate
rate    [VT] ประเมินค่า, Syn. evaluate, value
rate    [VT] จัดลำดับ, Syn. classify, grade, rank
crate    [N] กล่องขนาดใหญ่, See also: ลังไม้, Syn. box, cage, carton
crate    [VI] ใส่ในลัง
crate    [VT] ใส่ในลัง
crate    [SL] รถปุโรทั่ง, See also: รถที่เก่ามาก
grate    [N] ตะแกรง, See also: ตาข่าย, Syn. grit, grille, lattice
grate    [N] เตาผิง
grate    [VT] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
grate    [VT] พูดเสียงแหบ
grate    [VI] ทำให้กระวนกระวาย, See also: ทำให้เดือดดาล
grate    [VI] บดขยี้, See also: เคี้ยว, ครูด, สี, Syn. crush, grind
irate    [ADJ] โกรธเป็นไฟ, See also: โมโหร้าย, Syn. furious, incensed, Ant. cool, calm
orate    [VT] กล่าวสุนทรพจน์ (โดยเฉพาะในที่สาธารณะ), See also: ปราศรัย, กล่าวอย่างเป็นทางการ, Syn. address, speak, declaim
prate    [VI] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย, Syn. blabber, clack, jabber
prate    [VT] พูดพร่ำ, See also: พูดเรื่อยเปื่อย
prate    [N] การพูดพร่ำ, See also: การพูดเรื่อยเปื่อย
aerate    [VT] ทำให้อากาศผ่านเข้าไปได้
berate    [VT] ตำหนิหรือด่าว่า
crater    [N] ปล่องภูเขาไฟ
curate    [N] ผู้ช่วยพระ
curate    [VI] ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์
curate    [VT] ทำหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์
grater    [N] เครื่องขูด, See also: ที่ขูด
gyrate    [VI] หมุนเป็นวงกลม, See also: ส่ายเป็นวงกลม
karate    [N] คาราเต้, See also: ศิลปะการป้องกันตัวของประเทศญี่ปุ่น
pirate    [VT] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate    [VI] ปล้นสะดม, Syn. hijack
pirate    [VT] ละเมิดลิขสิทธิ์
pirate    [N] โจรสลัด, See also: ผู้ปล้นสะดม, Syn. buccaneer, corsair, plunderer
pirate    [N] เรือโจรสลัด
pirate    [N] ผู้ละเมิดลิขสิทธิ์, See also: ผู้ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น
aerated    [ADJ] ที่อากาศเข้าได้
aerated    [SL] ตื่นเต้นเกินเหตุ
ingrate    [N] คนอกตัญญู, See also: คนเนรคุณ, Syn. ungrateful person, self-seeker
ingrate    [ADJ] อกตัญญู, See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ, Syn. ungrateful
iterate    [VT] กล่าวซ้ำ, See also: พูดซ้ำ, ย้ำ, Syn. reiterate, repeat, rehearse
migrate    [VI] อพยพ, See also: ย้าย, โยกย้าย, ย้ายถิ่น, Syn. move, resettle, emigrate, Ant. remain
migrate    [VI] (สัตว์) อพยพตามฤดูกาล, See also: (สัตว์) โยกย้ายหรือย้ายถิ่นตามฤดูกาล, Syn. move, resettle, emigrate, Ant. remain
narrate    [VT] บรรยาย, See also: พากย์, เล่า, Syn. tell, communicate, narrate
nitrate    [N] สารประกอบไนโตรเจน
operate    [VT] ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, act, perform
operate    [VI] ปฏิบัติ, See also: ปฏิบัติงาน, ปฏิบัติการ, ทำงาน, Syn. work, function, perform
operate    [VI] ผ่าตัด
operate    [VI] ก่อให้เกิดผล
overate    [VI] กริยาช่องที่ 2 ของ overeat

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parasite rateอัตราปรสิต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
period rateอัตราตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
protected state; protectorateรัฐในอารักขา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, incarcerated; placenta, retainedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
placenta, retained; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pandurate; panduriform-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
panduriform; pandurate-รูปไวโอลิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
protectorateรัฐในอารักขา [ดู protected state] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pelvis, beaked; pelvis, rostrateเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
premium rateอัตราเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
parity-specific birth rateอัตราเกิดจำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
parity-specific fertility rateอัตราเจริญพันธุ์จำเพาะอันดับการคลอด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
peak rateอัตราสูงสุด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
period gross reproduction rateอัตราเกิดทดแทนรวมตามช่วงเวลา, อัตราสืบแทนพันธุ์รวมตามช่วงเวลา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pseudoserrateจักฟันเลื่อยเทียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pelvis, rostrate; pelvis, beakedเชิงกรานรูปปากนก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, enumeratedอำนาจตามที่ระบุไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pirateโจรสลัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
people, conglomerate ofการรวมกลุ่มชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provisional rateอัตราชั่วคราว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
posterior suface of body of maxilla; infratemporal surface of body of maxillaพื้นผิวขากรรไกรบนด้านหลัง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
paternal reproduction rateอัตราเกิดทดแทนเพศพ่อ, อัตราสืบแทนพันธุ์เพศพ่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pro rateแบ่งตามสัดส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perinatal mortality rateอัตราภาวะการตายปริชาตะ (อัตราภาวะการตายของทารกก่อนคลอดหรือแรกเกิด) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pedal-operated welding machine; foot-operated welding machineเครื่องเชื่อมแบบคันเหยียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
power-operated welding machineเครื่องเชื่อมใช้กำลังกล [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
perforated๑. -ถูกแทงทะลุ๒. -เป็นรู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perforated grille; stamped grilleช่องลมแบบหน้าพรุน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
perforated tapeแถบเจาะรู [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procumbent; prostrate; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
palpebrate๑. กะพริบตา๒. มีหนังตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulse rateอัตราชีพจร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phreatic zone; saturated zone; zone of saturationเขตอิ่มน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
post-infantile child death rateอัตราตายของเด็กหลังวัยทารก (ระหว่าง ๑-๔ ปี) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
prevalence rateอัตราความชุกของโรค [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
late foetal mortality rateอัตราภาวะการตายของทารกในครรภ์ระยะหลัง (ภายหลังสัปดาห์ที่ ๒๘) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lyrate-รูปพิณ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leakage rateอัตราการรั่ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
life table death rateอัตราตายตามตารางชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerateแหว่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
lacerated woundบาดแผลฉีกขาด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
legitimate birth rateอัตราเกิดชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
legitimate fertility rateอัตราเจริญพันธุ์ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
literateผู้รู้หนังสือ, รู้หนังสือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lorate; cultrate-รูปแถบกว้าง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
level rateเบี้ยประกันอัตราคงที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retained placenta; placenta, incarceratedรกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiration rateอัตราหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Library Systemsระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ
ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันระหว่างชุดโปรแกรมที่ประกอบด้วยโมดูลต่างๆ หรือระบบย่อยตามลักษณะงานพื้นฐานของห้องสมุด ได้แก่ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition module) งานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Serial control) งานทำรายการทรัพทยากรสารสนเทศ (Cataloging module) การสืบค้นทางออนไลน์ (Online Public Access Catalog-OPAC) และงานบริการยืม-คืน (Circulation module)

การทำงานที่สัมพันธ์ (โดยย่อ) เริ่มจาก

1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ เช่น การจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ นำรายการของทรัพยากรสารสนเทศ ข้อมูลของร้านค้าหนังสือ ข้อมูลของราคา (อัตราแลกเปลี่ยน) ข้อมูลของงบประมาณที่ได้รับสำหรับการจัดหา งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศสามารถควบคุมงบประมาณที่ได้รับจากการที่ระบบสามารถตัดยอดงบประมาณที่ได้ดำเนินการไปแล้ว สามารถติดต่อร้านค้าตามข้อมูลที่ลงไว้ในระบบ และลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม (ตั้งต้น) ของทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมสถานะของรายการนั้นๆ ว่าอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ การส่งไปยังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ รายการต่างๆ แม้ว่าจะลงรายการทางบรรณานุกรม ยังไม่ครบถ้วน แต่ผู้ใช้สามารถสืบค้นและเห็นรายการดังกล่าว ผ่านโมดูล OPAC แต่สถานะจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอยู่ในกระบวนการใด

2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ดึงรายการทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศที่ทางงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ บันทึกไว้ในระบบ เพื่อลงรายการทางบรรณานุกรมตามหลักเกณฑ์การลงรายการทางบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ (MARC) อย่างครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมเปลี่ยนสถานะของรายการนั้นๆ เป็นให้บริการที่ชั้นหนังสือ (Check shelf available) และส่งทรัพยากรสารสนเทศที่ลงรายการทางบรรณานุกรมในระบบผ่านโมดูล Cataloging เรียบร้อยไปยังงานบริการเพื่อขึ้นชั้นให้บริการ รายการทางบรรณานุกรมที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะสามารถสืบค้นผ่านโมดูล OPAC

3. ผู้ใช้สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ผ่านโมดูล OPAC และนำมายืมผ่านโมดูล Circulation

4. โมดูล Circulation อำนวยความสะดวกในการให้ยืม คืน จอง ต่ออายุ ทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งคำนวณการปรับค่าหนังสือที่ค้างการคืน และพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าปรับ

5. ในส่วนของวารสาร ซึี่่งเป็นงานที่มีความซับซ้อนมาก จะมีโมดูล Serial control ในการบันทึกรายการวารสารที่เข้ามาแล้ว ต้องติดตามทวงถาม การเย็มเล่ม

เริ่มมีการนำระบบห้องสมุดแบบบูรณาการมาใช้ให้ห้องสมุดตั้งแต่ ค.ศ. 1981 เมื่อ University of Florida ซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปโนทิส (NOTIS-Northwestern Online Total Integrated System) เป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นก็มีระบบห้องสมุดแบบบูรณาการเกิดขึ้นอีกมากมายและจำนวนห้องสมุดที่หันมาใช้ระบบดังกล่าวก็เพิ่มขึ้นทั่วโลก นับเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากสำหรับห้องสมุดในการเปลี่ยนจากระบบห้องสมุดแบบเดิม มาเป็นระบบห้องสมุดแบบบูรณาการ

ระบบห้องสมุดแบบบูรณาการในปัจจุบัน มีทั้งเชิงพาณิชย์ และที่เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์ส สำหรับโปรแกรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ อินโนแพค (INNOPAC) วีทีแอลเอส (VTLS) เป็นต้น แล้วแต่ความละเอียดของแต่ละโมดูลที่มีให้ และมีทั้งที่พัฒนาจากต่างประเทศและในประเทศไทย ส่วนโปรแกรมที่เป็นโอเพนซอร์ส ได้แก่ Koha, OpenBiblio เป็นต้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate entryการลงรายการชื่อสถาบันเป็นผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Unsaturated fatty acidกรดไขมันไม่อิ่มตัว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium sulfhydrateสารฟอกขาว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbohydrateคาร์โบไฮเดรต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rate of Penetrationอัตราเร็วในการเจาะ, อัตราเร็วในการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Accumulation rateอัตราการสะสม [เศรษฐศาสตร์]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา [เศรษฐศาสตร์]
Fixed rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่ [เศรษฐศาสตร์]
Floating rate participationการร่วมให้กู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยลอยตัว [เศรษฐศาสตร์]
Growth rateอัตราการเติบโต [เศรษฐศาสตร์]
Air freight rateอัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Corporate acquisititionการซื้อกิจการบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate bondพันธบัตรบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate debtหนี้ของบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate divestitureการขายกิจการบางส่วน [เศรษฐศาสตร์]
Corporate financeการเงินบริษัท [เศรษฐศาสตร์]
Corporate merger การควบคุม [เศรษฐศาสตร์]
Differential interest rate อัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน [เศรษฐศาสตร์]
Discount rateอัตราส่วนลด [เศรษฐศาสตร์]
Bank rateอัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง [เศรษฐศาสตร์]
Integrated programme for commodityแผนงานรวมการค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Conglomerate corporationบริษัทที่รวมกิจการหลายประเภท [เศรษฐศาสตร์]
Negative interest rateอัตราดอกเบี้ยติดลบ [เศรษฐศาสตร์]
Shadow exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนที่ควรจะเป็น [เศรษฐศาสตร์]
Variable rate bondพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยผันแปร [เศรษฐศาสตร์]
Dose rateอัตราปริมาณรังสี, ปริมาณรังสีชนิดก่อไอออนต่อหนึ่งหน่วยเวลา เช่น เรมต่อชั่วโมง ซีเวิร์ตต่อชั่วโมง [นิวเคลียร์]
Integrated programโปรแกรมเบ็ดเสร็จ [คอมพิวเตอร์]
Water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์น้ำมวลเบา, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำธรรมดาเป็นทั้งตัวทำให้เย็นและตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน เช่น เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำเดือด และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน ซึ่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประเภทนี้ [นิวเคลียร์]
Corporate cultureวัฒนธรรมองค์กร [การจัดการความรู้]
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [คอมพิวเตอร์]
Pressurized water cooled moderated reactor เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำอัดความดัน, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ออกแบบให้น้ำภายใต้ความดันสูงในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ มีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำ แล้วถ่ายโอนความร้อนไปให้น้ำอีกระบบหนึ่งกลายเป็นไอไปหมุนกังหันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า [นิวเคลียร์]
Mutation rateอัตราการกลายพันธุ์, จำนวนการกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อยีนต่อหน่วยเวลา [นิวเคลียร์]
Integrated softwareซอฟต์แวร์รวม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Integrated neutron fluxนิวตรอนฟลักซ์รวม, จำนวนนิวตรอนทั้งหมดต่อหน่วยพื้นที่ในช่วงเวลาที่กำหนด เป็นค่าที่ได้จากการคูณนิวตรอนฟลักซ์ด้วยเวลา [นิวเคลียร์]
Heavy water moderated reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบน้ำมวลหนัก, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ใช้น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอน และเป็นตัวทำให้เย็น น้ำมวลหนักเป็นตัวหน่วงความเร็วนิวตรอนที่ดีเยี่ยม จึงช่วยเพิ่มโอกาสการเกิดปฏิกิริยาแบ่งแยกนิวเคลียส ทำให้สามารถใช้ยูเรเนียมธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องเสริมสมรรถนะ
[นิวเคลียร์]
Visual Strategiesกลวิธีผ่านการมอง, วิธีการที่ช่วยพัฒนาการสื่อสารของบุคคลออธิซึมหรือผู้ที่มีปัญหาการรับรู้ภาษาพูด โดยช่วยให้เด็กเข้าใจการสื่อสารจากภาษาพูดเป็นสื่อการรับรู้ด้วยภาพ เพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมได้ [Assistive Technology]
Good corporate governanceการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึง ผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบ [ตลาดทุน]
Interest rate riskความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผันผวนอันเป็นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งมีผลให้ราคาตราสารหนี้ปรับตัวผันผวนด้วย [ตลาดทุน]
Initial margin rateอัตรามาร์จินเริ่มแรก
เป็นอัตราการวางเงินหลักประกันก่อนที่ลูกค้าจะซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินกู้หรือขายชอร์ต ในการวางเงินประกันเริ่มแรกนี้ มูลค่าที่ลูกค้านำมาวางเมื่อเทียบกับยอดหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือที่ขายชอร์ตแล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ initial margin rate ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น initial margin rate เท่ากับ 40% หากลูกค้าจะซื้อหุ้นมูลค่า 1,000,000 บาท จะต้องวางเงินมาร์จิน 400,000 บาทเป็นหลักประกัน [ตลาดทุน]
Maintenance margin rateอัตรามาร์จินที่ต้องดำรงไว้
อัตราที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นเกณฑ์บังคับว่า มูลค่าหลักประกันของลูกค้า (Margin) ที่วางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อด้วยเงินกู้ (หรือที่ขายชอร์ต)ไว้จะต้องเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตรา Maintenance Margin Rate ที่เป็นเกณฑ์บังคับนี้ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด Maintenance Margin Rate ไว้ 2 ระดับ ระดับแรกคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Margin Call (เรียกให้ลูกค้าวางมาร์จินเพิ่ม) เช่นกำหนดไว้ที่ 35% หากมูลค่ามาร์จิน (หรือหลักประกัน) ส่วนที่เหลืออยู่ของลูกค้าเมื่อเทียบกับ มูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อ (หรือที่ขายชอร์ตไว้) แล้วมีอัตราเท่ากับหรือต่ำกว่า 35% บริษัทหลัก ทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องเรียกให้ลูกค้าราย นี้วางมาร์จินเพิ่ม เพื่อให้มาร์จินกลับมาสูงกว่าอัตรา Margin Call ระดับที่สองคือระดับที่ใช้เป็นเกณฑ์ Forced Sell (กรณีเป็น ลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อหลักทรัพย์) หรือเกณฑ์ Forced Buy (กรณีเป็นลูกค้าขายชอร์ต)ระดับที่ สองนี้จะมีอัตราต่ำกว่าระดับแรก เช่น เกณฑ์ Forced Sell กำหนดที่อัตรา 25% เป็นต้น หากมูลค่ามาร์จินที่เหลืออยู่ของลูกค้า เทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อไว้มีอัตรา ต่ำถึงระดับดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์เจ้าหนี้จะต้องทำการบังคับขายหลักทรัพย์บางส่วน ของลูกค้านั้นเพื่อลดภาระหนี้ของลูกค้า ซึ่งจะมีผลให้มาร์จินของลูกค้าเมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ที่เหลืออยู่มีอัตราไม่ต่ำกว่า เกณฑ์ Forced Sell นี้ เกณฑ์ Forced Buy ก็เป็นทำนองเดียวกัน (ดู Margin Call, Forced Sell, Forced Buy) ได้ [ตลาดทุน]
Surface overflow rateอัตราน้ำล้นผิว
ค่ากำหนดในการออกแบบถังน้ำใส มีหน่วยเป็น ลบ.ม./ตร.ม.- วัน [สิ่งแวดล้อม]
Betamethasone 17-Valerateเบตาเมทาโซน 17-วาเลอเรต [TU Subject Heading]
Building-integrated photovoltaic systemระบบบีไอพีวี [TU Subject Heading]
Carbohydrate contentปริมาณคาร์โบไฮเดรต [TU Subject Heading]
Carbohydratesคาร์โบไฮเดรต [TU Subject Heading]
Chloral Hydrateคลอรอล ไฮเดรต [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accelerate(แอคเซล' เลอเรท) vt. เร่ง, ก่อให้เกิด, เร่งให้เกิดขึ้น, เพิ่มขึ้น. -acceleration n. -accelerator n., Syn. hasten, spur)
acierate(แอสอิเออเรท) vt. เปลี่ยนเป็นเหล็กกล้า
adulterate(อะดัล' เทอเรทฺ) vt.,adj. เจือปน, ซึ่งเจือปน, เป็นชู้กัน. -adulterator, addulteration n., Syn. alloy, debase)
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
agglomerate(อะกลอม' เมอเรท) vi.,adj.,n., จับเป็นกลุ่มเป็นก้อน, เกาะกัน,การเกาะตัว, ก้อนใหญ่. -agglomerative adj.
alliterate(อะลิท' เทอเรท) vt.,vi. สัมผัสอักษรพยางค์, ทำให้คำแรกสัมผัสอักษรกัน
ameliorate(อะเมล' เลียเรท) vt.,vi. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง. -ameliorable adj. -ameliorant, -ameliorator n. -ameliorative adj., Syn. improve)
arbitrate(อาร์'บิเทรท) vt.,vi. ตัดสิน (โดยอนุญาโตตุลาการ) , เสนอให้ตัดสินโดยมีผู้ชี้ขาด (อนุญาโตตุลาการ) . -arbitrable adj.,-arbitrator n. (judge,mediate, intercede)
aspirate(แอส'พะเรท) -vt. ออกเสียงได้ยิน,ออกเสียงตัว h,ขจัดของเหลวจากโพรงร่างกาย โดยใช้เครื่องดูด,หายใจเอาของเหลวเข้าไปในปอด
asseverate(อะเซฟ'เวอเรท) vt. ยืนยัน,แถลงยืนยัน. -asseveration n., Syn. assert)
bank raten. อัตราส่วนลดตั๋วแลกเงินของธนาคาร
berate(บิเรท') {berated,berating,berates} vt. ด่า,ตำหนิอย่างรุนแรง
birth rateอัตราการเกิด
body corporaten. ดูcorporation
calibrate(แคล'ลีเบรท) {calibrated,calibrating,calibrates} vt. ตรวจตา,วัด,หาค่าแบ่งออกเป็นขีด ๆ ,ทำให้เป็นมาตรฐาน, See also: calibrator,calibrater n.
cancerate(แคน'เซอเรท) vt. กลายเป็นมะเร็ง
carbohydrate(คาร์โบไฮ'เดรท) n. คาร์โบไฮเดรต
castrate(แคส'เทรท) vt. ตอน,ตัดเอาลูกอันฑะทั้งสองออก,ตัดเอารังไข่ทั้งสองออก,ขจัด,ตัดตอนแก้ไข, See also: castration n. ดูcastrate castrator n. ดูcastrate, Syn. geld,unsex
celebrate(เซล'ละเบรท) {celebrated,celebrating,celebrates} v. ฉลอง,ประกอบพิธี,เฉลิม,ประกาศ,สรรเสริญ,ยกย่อง,ทำพิธี,จัดงานเลี้ยงฉลอง, See also: celebrative adj. ดูcelebrate celebrator n. ดูcelebrate -Conf. celibate
celebrated(เซลละเบรท'ทิด) adj. มีชื่อเสียงดัง,โด่งดัง, See also: celebratedness n. ดธcelebrated, Syn. famous
ceraten. ขี้ผึ้ง
cerebrate(เซอ'ริเบรท) vi.,vt. คิด,ใช้สมอง,ใคร่ครวญ, See also: cerebration n.
circumgyratevi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจร
cirrateadj. ซึ่งมีส่วนที่คล้ายหนวด,ซึ่งมีเส้นใย
clathrate(แคลธ'เรท) adj. คล้ายตารางก่ายกัน
clock rateอัตราสัญญาณนาฬิกาความถี่ของสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา เช่น อัตราสัญญาณนาฬิกา 8 เมกะเฮิร์ตช์ หมายถึงสัญญาณที่ส่งมาจากนาฬิกา 8,000,000 พัลส์ ต่อวินาที
co-operate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
coelenteraten. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่นปลาดาว หินปะการัง
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
commemorate(คะเมม'โมเรท) {commemorated,commemorating,commemorates} vt. เป็นที่ระลึก,ฉลอง,เป็นอนุสรณ์,กล่าวระลึกถึง., See also: commemorator n., Syn. memorialize,celebrate
commensurate(คะเมน'เซอริท,-เชอริท) adj. ซึ่งเทียบเท่า,พอเพียง,ซึ่งได้สัดส่วนกับ, See also: commensurtion n.
commiserate(คะมิซ'ซะเรท) {commiserated,commiserating,commiserates} vt.,vi. แสดงความเสียใจกับ,เห็นใจ,สงสาร,สังเวช,เวทนา., See also: commiseration n. ดูcommiserate, Syn. pity,sympathize
concentrate(คอน'เซินเทรท) {concentrated,concentrating,concentrates} vt.,vt. รวม,เพ่งเล็ง,รวมศูนย์,รวมกำลัง,อัดแน่น,ทำให้แน่น,ตั้งอกตั้งใจ,สำรวมความคิด. n. สิ่งที่อัดแน่น,สิ่งที่เข้มข้น, See also: concentrative adj. ดูconcentrate concentrator n. ดูconcent
concentrated(คอน'เซินเทรทิด) adj. ใจจดใจจ่อ,ซึ่งตั้งอกตั้งใจ,ซึ่งจับกลุ่มเข้าด้วยกัน,เข้มข้น
confederate(คันเฟด'เดอริท) adj. ซึ่งรวมกันในรูปสหพันธ์ สันนิบาต หรืออื่น ๆ, See also: Confederate เกี่ยวกับกลุ่ม 11 รัฐภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ที่แยกตัวออกเป็นอิสระในปี ค.ศ.1860-61 n. พันธมิตร,ผู้สมรู้ ร่วมคิด. vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม คำที่มีความหมายเหมือน
confraternity(คอนฟระเทอ'นิที) n. หมู่,คณะ,ชมรม,สมาคม., See also: confraternal adj. ดูconfraternity
conglomerate(คันกลอม'เมอเรท) n.,adj. (เกี่ยวกับ) เป็นกลุ่ม,ก้อนกรวด,กลุ่มบริษัทที่เป็นเครือ vi. รวมกัน,จับกันเป็นก้อน., See also: conglomeratic adj. ดูconglomerate conglomeritic adj. ดูconglomerate, Syn. massed
consecrate(คอน'ซิเครท) vt.,n. (การ) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,อุทิศให้,อุทิศตัว., See also: consecratedness n. ดูconsecrat consecrator n. ดูconsecrat, Syn. bless,hallow
considerate(คันซิด'เดอเรท) adj. ซึ่งพิจารณาอย่างรอบคอบ,เห็นอกเห็นใจ,ที่คิดถึงคนอื่น, See also: considerateness n. ดูconsiderate, Syn. thoughtful ###A. inconsiderate
cooperate(โคออพ'พะเรท) vi. ร่วมมือ, See also: cooperator n. ดูcooperate co-operator n. ดูcooperate, Syn. assist,help,plot
corporate(คอร์'เพอริท) adj. เกี่ยวกับหมู่คณะ/สมาคม นิติบุคคล/บริษัทหรืออื่น ๆ ,ซึ่งรวมกันเป็นหมู่,ทั้งหมู่,ทั้งคณะ, Syn. collective
corroborate(คะรอบ'บะเรท) vi. ยืนยัน,ทำให้แน่ใจยิ่งขึ้น,ทำให้หนักแน่นขึ้น, See also: corroborative adj. ดูcorroborate corroboratory adj. ดูcorroborate corroborator n. ดูcorroborate, Syn. confirm,verify
crate(เครท) {crated,crating,crates} n. ลังไม้ที่ตีกระดานห่าง ๆ ,กระชุรถยนต์หรือเครื่องบินที่เก่ามาก. vt. บรรจุในลังไม้, Syn. framework,pack
crater(เคร'เทอะ) n. ปากปล่องภูเขาไฟ,แอ่งบนพื้นผิวดาวนพเคราะห์ที่เกิดจากลูกอุกกาบาตชนหลุมกระสุนปืนใหญ่
curaten. พระผู้ช่วยหัวหน้าพระ,พระผู้บำบัดวิญญาณ
deceleratevt.,vi. ทำให้ช้าลง,ช้าลง., See also: deceleration n. ดูdecelerate decelerator n. ดูdecelerate
decerebrate(ดีเช'ริเบรท) vt. ตัดสมองออก,แยกสมองออกจากไขสันหลัง, See also: decerabration n.
decorate(เดค'คะเรท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง, See also: decorateness n. การประดับหรือตกแต่ง
deflagrate(เดฟ'ฟละเกรท) vt.,vi. เผาไหม้โดยเฉพาะอย่างกะทันหันและรุนแรง), See also: deflagration n. ดูdeflagrate deflagrability n. ดูdeflagrate

English-Thai: Nontri Dictionary
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
adulterate(vt) เจือปน,ทำให้เลวลง,ทำให้กลายไป
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
aerate(vt) อัดลม,ผึ่งลม
agglomerate(vi) รวบรวม,จับเป็นก้อน,เกาะกัน,เก็บ
ameliorate(vt) สงเคราะห์,ช่วยเหลือ,เยียวยา,ผดุง
arbitrate(vt) ตัดสิน,ชี้ขาด
aspirate(vt) ออกเสียง
berate(vt) ด่า,ตำหนิ,ว่า
birthrate(n) อัตราการเกิดประจำปี
carbohydrate(n) สารคาร์โบไฮเดรต
castrate(vt) ตอนสัตว์
celebrate(vt) ประกอบพิธี,เฉลิมฉลอง,สมโภช,สรรเสริญ,ยกย่อง
celebrated(adj) เลื่องลือ,เรืองนาม,มีชื่อเสียง,โด่งดัง
cerebrate(vt) คิด,ใคร่ครวญ,นึก,ไตร่ตรอง,ใช้สมอง
collaborate(vi) ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้ร่วมคิด
commemorate(vt) ฉลองวันที่ระลึก,เป็นอนุสรณ์
commensurate(adj) เป็นสัดส่วนกัน,เปรียบเทียบกันได้,ได้ส่วน,ซึ่งเทียบเท่า,พอสมน้ำสมเนื้อ
concentrate(vi,vt) สำรวมความคิด,จดจ่อ,ตั้งอกตั้งใจ,ตั้งสมาธิ,รวมกำลัง
confederate(adj) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่มกัน
confederate(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,สัมพันธมิตร,พันธมิตร
confederate(vi) ร่วมมือกัน,ร่วมใจกัน,ช่วยกัน,รวมกลุ่ม
conglomerate(adj) ที่จับตัวเป็นก้อน
conglomerate(n) ก้อน,กลุ่ม,การชุมนุม,การรวม,กลุ่มบริษัทในเครือ
conglomerate(vt) ทำให้จับตัวเป็นก้อน
consecrate(vt) ทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ถวาย,อุทิศ,ฉลอง
considerate(adj) เอาใจใส่,เอาอกเอาใจ,ที่นึกถึงผู้อื่น
cooperate(vi) ร่วมมือกัน,จับมือกัน
corporate(adj) เกี่ยวกับหมู่คณะ,ทั้งคณะ,เกี่ยวกับบริษัท
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
crate(n) กระชุ,ลังไม้,หีบใส่ของ
crate(vt) ใส่หีบ,บรรจุ,ใส่ลงกล่อง
crater(n) ปล่องภูเขาไฟ
curate(n) พระสอนศาสนา,ผู้บำบัดวิญญาณ
DEATH death rate(n) อัตราการตายประจำปี
decorate(vt) ประดับ,ตกแต่ง
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
deliberate(adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม
deliberate(vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
desecrate(vt) ทำให้เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์,ทำลายศาสนา,ดูหมิ่นศาสนา
desperate(adj) หมดหวัง,เข้าตาจน,ไม่กลัวอันตราย,ไม่คิดชีวิต
deteriorate(vi) เสื่อมลง,เลวลง,ชำรุดเสียหาย
disintegrate(vt) แยกเป็นส่วนๆ,แตกสลาย,สลายตัว,สึกกร่อน,เน่าเปื่อย
elaborate(adj) ที่ประณีต,อย่างรอบคอบ,ซับซ้อน,ละเอียด,ที่บรรจง
elaborate(vt) ทำอย่างพิถีพิถัน,ทำอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*hydrate* (vi ) ทำใ้ห้เปียก หรือ ชุ่มชืี่่นด้วยน้ำ
agglomerate[อั๊คโกลเมอเรท,[คำนี้เป็นคำที่ใช้เป็นทางการ นำไปใส่ใน paper งานวิจัยได้]] (n ) กลุ่มก้อนใหญ่ๆที่เกิดจาการรวมตัวกันของสิ่งต่างๆกัน
approach strategy (adj) กลยุทธ์เชิงรุก
body corporateนิติบุคคล
casurate[เเคเชอะเริท] (vt ) เคาะจังหวะ
corporate governanceบรรษัทภิบาล
corporate income tax (n) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
desperate (adj ) เอาเป็นเอาตาย
emigrateย้ายถิ่นฐาน
ferrate[เฟอเรท] (n ) ธาตุ เหล็ก (Fe) เวลาอ่านในสารประกอบเชิงซ้อนจะ อ่านว่า ferrate
growth rate (phrase) อัตราการเปลี่ยนแปลงปีต่อปี
indurate (vt) แข็งตัว
monosaturated (n) ไขมันเชิงเดี่ยว
See also: S. -, A. -, R. fat, saturated
naturate[เเนเชอะเรท] (vt ) ทําให้เกิดนิสัย
overexaggerate (vi ) พูดเกินความจริง, โอเว่อร์
pirate ship (n ) เรือโจรสลัด
recalibrate[riːˈkæl.ɪ.breɪt] (vt ) เปลี่ยนการกระทำ, เปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับบางสิ่ง
saturated fat (n uniq) ไขมันอิ่มตัว
See also: A. ีืีืีืีืunsaturated fat,
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอีมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ)
united arab emirates[ยูไน้ถิด อาหรับ เอมิเร็ทสฺ] สหอาหรับเอมิเรตส์ (ไม่มีคำว่า "รัฐ" เพราะไม่เน้นที่ States แต่เน้นที่ คนอาหรับ เขาก่อร่างสร้างประเทศเขาตั้งใจมองไปที่คนเล็กคนน้อย เขาเล็งไปที่ "ชาวอาหรับ" ที่เป็นประชาชนในอาณาบริเวณของเขา เขาจึงใช้ชื่อประเทศว่า United Arab Emirates: ภาษาอาหรับก็บอกชัดเจนอ่านจากคำขวาก่อนคือ อิมิเรต หากดูตรงกลางพบคำว่า "อาระบียะห์" ซึ่งหมายถึงคนอาหรับ และคำสุดท้ายแปลว่ามารวมกัน الإمارات العربيّة المتّحدة‎ )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขอบคุณ    [N] thank, See also: gratefulness, recognition, Example: พิธีกรกล่าวคำขอบคุณผู้ชมที่มาร่วมงานในวันนี้, Thai definition: คำกล่าวแสดงความรู้สึกบุญคุณ
ซึมลึก    [V] embed one's fame, See also: deeply penetrate, Example: พรรคต้องการให้ชื่อเสียงของพรรคซึมลึกถึงก้นบึ้งจิตใจของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องคะแนนเสียงเทให้กับผู้สมัครของพรรค, Thai definition: เข้าไปถึงส่วนภายในของสรรพสิ่ง
ประคองตัว    [V] reinvigorate oneself, See also: support oneself, stand on one's feet, Example: เขาพยายามประคองตัวโงนเงนลุกขึ้น, Thai definition: พยุงให้ทรงตัวอยู่
ผู้พิจารณา    [N] one who consider carefully, See also: one who deliberates, Syn. คนพิจารณา, Example: การรับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 จะมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: คนที่คิดในแง่มุมต่างๆ อย่างถี่ถ้วนเพื่อตัดสินใจ
พังครืน    [V] disintegrate, See also: shrivel, evaporate, Example: ความอดทนของน้าหวานพังครืน เหมือนฝนที่ตั้งเค้ามานานเทเม็ดลงมาราวฟ้ารั่ว, Thai definition: หมดลง, สลายไป
มือฉมัง    [ADJ] accurate, See also: precise, Syn. มือแม่น, Example: ความขัดแย้งทั้งมวลยุติลงได้ ด้วยความเป็นนักบัญชีมือฉมังของเขาที่ช่ำชองของเรื่องการเงิน
ยาระงับประสาท    [N] sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย
ยังผล    [V] cause, See also: produce, bring about, result in, generate, lead to, Syn. มีผล, Example: จากการเกิดอุทกภัยครั้งนี้ยังผลให้ราษฎรได้รับความความเดือดร้อนในหลายๆ ด้าน เช่น ขาดแคลนอาหาร เจ็บไข้ได้ป่วย เป็นต้น, Thai definition: ก่อให้เกิดผล
ย้ายถิ่น    [V] migrate, See also: emigrate, move, Syn. ย้ายที่อยู่, ย้ายถิ่นที่อยู่, Example: ผู้คนนับหมื่นๆ พากันย้ายถิ่นมาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อแสวงหาวิถีทางใหม่ในการทำมาหากิน, Thai definition: เปลี่ยนที่อยู่
ลิบลิ่ว    [ADJ] exorbitant, See also: excessive, unreasonable, immoderate, Syn. ลิบ, Example: ผู้ที่จะซื้อรถยุโรปราคาแพงลิบลิ่วได้นั้น ต้องเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูงและมีหน้ามีตาในสังคม, Thai definition: ที่สูงมากหรือมีปริมาณมาก
เบ่ง [V] speed, See also: accelerate, expedite, Syn. เร่ง, Example: เขาเบ่งฝีเท้าของเขาขึ้นถึงชั่วโมงละร้อยไมล์
เปียกโชก [V] soak, See also: saturate, drench, wet thoroughly, Syn. เปียกปอน, Example: ผมถูกฝนจนเสื้อกางเกงเปียกโชกไปทั้งตัว
หยั่งลึก    [V] penetrate deeply, Example: การแก้ปัญหาทางจิตใจที่บอบช้ำของเด็กจำเป็นจะต้องหยั่งลึกเข้าถึงปัญหาของเด็กอย่างแท้จริง
อายัดทรัพย์    [V] seize, See also: sequestrate, impound, Example: ศาลตัดสินลงโทษผู้กระทำความผิดและสั่งอายัดทรัพย์ของกลางเข้ารัฐแล้ว, Thai definition: ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน
เข้าเป้า    [V] be able to achieve one's aim, See also: be accurate, Syn. ตรงเป้า, Ant. พลาดเป้า, Example: เราควรจะวางแผนการขายอย่างไรให้ผลงานเข้าเป้าตามนโยบายของห้าง, Thai definition: สำเร็จตามที่มุ่งหมายตั้งใจไว้
คัดออก    [V] sort out, See also: separate, weed out, sift out, Syn. ให้ออก, เลือกออก, Example: การสับเปลี่ยนการตีกลองแข่งชุดละ 3 ใบนี้ จะคัดออก 1 ใบ และเข้ารอบ 1 ใบ
ตั้งสมาธิ    [V] concentrate, See also: meditate, contemplate, Syn. ทำใจจดจ่อ, จดจ่อ, ทำสมาธิ, Example: หล่อนพยายามอย่างยิ่งที่จะตั้งสมาธิให้จิตสงบเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจรอพบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น, Thai definition: รวบรวมใจให้มั่นเพื่อจะทำงาน
น้ำขวด    [N] soft drinks, See also: aerated water, Syn. น้ำหวาน, น้ำอัดลม, Example: น้ำขวดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ปล่อยทีเด็ด    [V] demonstrate a trick, Syn. ปล่อยหมัดเด็ด, Example: ฝ่ายค้านปล่อยทีเด็ดโดยยกประเด็นการทุจริตของรัฐมนตรีขึ้นมาอภิปราย, Thai definition: แสดงสิ่งสุดยอดหรือความสามารถพิเศษออกไป
รพช. [N] The Office of Accelerated Rural Development, See also: ARD, Syn. สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
ไอซี [N] integrated circuit, See also: IC
ไอเอสดีเอ็น [N] integrated services digital network, See also: ISDN, Syn. โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล
สิ่งแปลกปลอม    [N] adulterated thing, Syn. สิ่งปลอมปน, สิ่งเจือปน
กล่าวเกินจริง    [V] exaggerate, Syn. พูดเกินจริง, Ant. กล่าวตามจริง, Example: ฉันไม่ได้กล่าวเกินจริงแต่อย่างใด
คิดหนัก    [V] think hard, See also: concentrate, Syn. คิดมาก, Ant. คิดน้อย, Example: หลังจากที่ทราบยอดค่าจ้างในแต่ละเดือนที่ลดลงเหลือเพียง 3 แสนบาทต่อเดือนเท่านั้น ทำให้ ปีเตอร์ วิธ คิดหนัก, Thai definition: คิดมากกว่าปกติ
แยกจาก [V] separate from, See also: differentiate from, Syn. จากกัน, Example: จังหวัดอำนาจเจริญแยกจากจังหวัดอุบลราชธานี, Thai definition: ไม่ได้อยู่รวมกัน
ลอดผ่าน    [V] pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
ลิงโลดใจ    [V] be elated (at), See also: elate, exhilarate, be overjoyed at/with, Syn. เริงโลดใจ, Example: เขารู้สึกปลอดโปร่งและลิงโลดใจ เมื่อนำรถข้ามสะพานไปได้, Thai definition: ตื่นเต้นดีใจ
สอดใส่    [V] insert, See also: penetrate, Example: คุณครูทั้งหลายพยายามที่จะสอดใส่เนื้อหา และวิธีการหาความรู้ให้แก่นักเรียนของตน, Thai definition: ใส่เข้าไป
เหยียบคันเร่ง [V] accelerate, See also: speed, step on the accelerator, Ant. ผ่อนคันเร่ง, Example: พนักงานเก็บสตางค์เร่งเร้าให้ลูกพี่เหยียบคันเร่งพารถพุ่งตัวไปข้างหน้า, Thai definition: เร่งความเร็วของรถยนต์โดยเหยียบที่คันเร่ง
เขตคุ้มครอง    [N] protectorate, Example: กรมป่าไม้เสนอให้เปลี่ยนวิธีการในการบริหารจัดการเขตคุ้มครองของอุทยานแห่งชาติ, Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณที่กำหนดไว้สำหรับป้องกันรักษา
เขตเลือกตั้ง    [N] electorate, Example: กกต.กล่าวถึงความคืบหน้าในการประกาศผลการรับรองเขตเลือกตั้งที่มีปัญหา, Count unit: เขต, Thai definition: ท้องที่ซึ่งจัดเป็นเขตโดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
เห็นแก่ [V] think of, See also: considerate of, for the sake of, Syn. เห็นกับ, Example: อาจารย์เห็นแก่ความลำบากของเขาเลยไม่เอาผิดในกรณีนี้, Thai definition: ให้ความสำคัญหรือคำนึงถึง
อัตราดอกเบี้ย    [N] interest rate, Syn. อัตราค่าดอกเบี้ย, Example: อัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ฝากทั่วไปและนิติบุคคลจะปรับตัวลดลงอีกครั้ง, Thai definition: อัตราตายตัวของดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายสำหรับเงินที่กู้มาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
แม่นยำ [ADJ] accurate, See also: exact, correct, precise, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แม่นยำ [ADV] accurately, See also: exactly, correctly, precisely, Syn. แม่น, ชำนาญ, ถูกต้อง
แยกประเภท [V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. จำแนกประเภท, แบ่งประเภท, แบ่งชนิด
แยกส่วน [V] separate, See also: divide into, put apart, Syn. แยก, แบ่งแยก, แบ่งย่อย, แยกย่อย
สงสาร    [V] pity, See also: condole, sympathize with, commiserate, Syn. เห็นใจ, เห็นอกเห็นใจ
สะเทือน    [V] shake, See also: quake, vibrate, Syn. กระเทือน, สั่นสะเทือน
สั่นสะเทือน    [V] quake, See also: shake, vibrate, Syn. สะเทือน, สั่น, ไหว
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
คับข้องใจ    [V] frustrate, See also: feel constraint, Syn. ข้องใจ, คับใจ, อึดอัดใจ, คับอกคับใจ, Ant. สบายใจ, Example: เมื่อมีผู้ขัดขวางไม่ให้เราดำเนินงานให้สำเร็จ เราอาจคับข้องใจและแสดงความก้าวร้าวออกมาได้, Thai definition: คับใจและสงสัยไม่เข้าใจ
แทรกซึม [V] infiltrate, See also: permeate, be abundant, Syn. ซึมซาบ, ซึม, Example: ยาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงที่แทรกซึมเข้าทำลายสังคมเกือบทุกระดับ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่น, Thai definition: อาการที่ค่อยๆ แทรกเข้าไปโดยไม่ให้รู้ตัว
ผู้เกี่ยวข้อง    [N] accessory, See also: accomplice, confederate, Ant. บุคคลภายนอก, Example: สื่อมวลชนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะมัดผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการ ทึ้ง งบประมาณของชาติจำนวนหมื่นล้านบาท, Thai definition: ผู้ที่มีส่วนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ประสานงาน    [V] coordinate, See also: integrate, bring together, systematize, harmonize, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้ามากมาย ซึ่งทำงานเป็นจังหวะ และประสานงานกันเป็นระบบ, Thai definition: ทำให้งานของแต่ละฝ่ายเป็นไปด้วยกันอย่างสอดคล้อง
หมอบคลาน    [V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
ผู้ไม่รู้หนังสือ    [N] illiterate, Example: ประชากรในหมู่บ้าน ยังมีกลุ่มผู้ไม่รู้หนังสืออีกมาก, Count unit: คน, Thai definition: คนที่อยู่ในภาวะไม่รู้หนังสือ คืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
ปลอมปน    [V] be contaminated, See also: be adulterated, be polluted, Example: หน้าร้อนต้องระวังเชื้อโรคต่างๆ ที่อาจปลอมปนมากับน้ำดื่ม, Thai definition: ประสมกันทำให้ไม่บริสุทธิ์
ปลอมปน    [ADJ] impure, See also: unrefined, adulterated, mixed, debased, Example: ตำรวจพบสารปลอมปนในเฮโรอีน, Thai definition: ที่ไม่บริสุทธิ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อกตัญญู[v.] (akatanyū) EN: be ungrateful   FR: être ingrat ; faire preuve d'ingratitude
อกตัญญู[adj.] (akatanyū) EN: ungrateful   FR: ingrat ; pas reconnaissant
อกตัญญุตา[n.] (akatanyutā) EN: ingratitude ; ungratefulness   FR: ingratitude [f]
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate   FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud   FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen dāi) EN: be literate   FR: savoir lire et écrire
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
อภัย[v.] (aphai) EN: forgive ; excuse ; pardon ; exonerate   FR: pardonner ; excuser
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อัตรา[n.] (attrā) EN: rate ; ratio ; scale ; schedule   FR: taux [m] ; niveau [m] ; cours [m]
อัตราชีพจร[n. exp.] (attrā chīpphajøn) EN: pulse rate ; pulse   
อัตราดอกเบี้ย[n. exp.] (attrā døkbīa) EN: interest rate   FR: taux d'intérêt [m]
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก[n. exp.] (attrā dokbia ngoenfāk) EN: deposit interest rate   
อัตราการเกิด[n. exp.] (attrā kān koēt) EN: birth rate   FR: taux de natalité [f]
อัตราการตาย[n. exp.] (attrā kān tāi) EN: death rate   FR: taux de mortalité [m]
อัตราการเติบโต[n. exp.] (attrā kān toēptō) EN: growth rate   
อัตราการเย็นตัว[n. exp.] (attrā kān yen tūa) EN: cooling rate   FR: vitesse de refroidissement [f]
อัตราค่าจ้าง[n. exp.] (attrā khājāng) EN: wage rate ; wage   FR: niveau des salaires [m]
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
อัตราคิดลด[n. exp.] (attrā khit lot) EN: discount rate   
อัตราแลกเปลี่ยน[n. exp.] (attrā laēkplīen) EN: exchange rate ; rate of exchange   FR: taux de change [m]
อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว[n. exp.] (attrā laēkplīen løitūa) EN: floating exchange rate   
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (attrā laēkplīen ngoentrā) EN: currency exchange rate   
อัตราเงินเดือน[n. exp.] (attrā ngoendeūoen) EN: rate of salary   FR: niveau des salaires [m]
อัตราเงินเฟ้อ[n. exp.] (attrā ngoenfoē) EN: rate of inflation   FR: taux d'inflation [m]
อัตราภาษี[n. exp.] (attrā phāsī) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff   
อัตราผลตอบแทน[n. exp.] (attrā phon tøpthaēn) EN: rate of return   
อัตราส่วน[n.] (attrāsuan) EN: ratio ; rate ; percentage   FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m]
อัตราส่วนลด[n. exp.] (attrāsuan lot) EN: discount rate   
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion   FR: diviser ; séparer ; allouer ; partager ; répartir ; assigner
แบ่งงาน[v. exp.] (baeng ngān) EN: share the work ; divide up the work ; separate the tasks   FR: répartir le travail
แบ่งแยก[v.] (baengyaēk) EN: be divided ; split ; separate ; part ; bisect   FR: morceler ; démembrer
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บำรุง[v.] (bamrung) EN: nurture ; nourish ; enrich ; invigorate ; bring up   FR: nourir
บรรจง[v.] (banjong) EN: take pains ; be careful ; be meticulous ; elaborate   FR: fignoler ; s'appliquer ; soigner
บันลือ[v.] (banleū) EN: celebrate ; spread ; echo ; make a sensation   FR: résonner ; retentir ; célébrer
บันลือ[adj.] (banleū) EN: widely known ; celebrated ; renowned   FR: célèbre ; illustre ; réputé
บรรษัทภิบาล[n.] (bansatphibān) EN: corporate governance   
บรรยาย[v. exp.] (banyāi) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate   FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
เบา[v.] (bao) EN: slow down ; decelerate ; retard ; slow up ; lessen ; abate   FR: ralentir ; baisser ; diminuer
เบารถ[v.] (bao rot) EN: slow down ; decelerate   FR: ralentir
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บ้วนน้ำลาย[n.] (būan nāmlāi) EN: spit, expectorate   FR: cracher ; expectorer
บูชา[v.] (būchā) EN: worship ; adore ; cherish ; venerate ; revere   FR: adorer ; vénérer ; révérer
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate   FR: pénétrer ; faire intrusion ; franchir

CMU English Pronouncing Dictionary
RATE    R EY1 T
RATES    R EY1 T S
RATED    R EY1 T AH0 D
CRATE    K R EY1 T
RATER    R EY1 T ER0
GRATE    G R EY1 T
FRATE    F R EY1 T
IRATE    AY0 R EY1 T
GRATES    G R EY1 T S
PRATER    P R EY1 T ER0
FRATER    F R EY1 T ER0
CURATE    K Y UH1 R AH0 T
CRATES    K R EY1 T S
GYRATE    JH AY1 R EY2 T
GRATER    G R EY1 T ER0
ZARATE    Z AA1 R EY0 T
GRATED    G R EY1 T AH0 D
RATE'S    R EY1 T S
FRATES    F R EY1 T S
PIRATE    P AY1 R AH0 T
BERATE    B IH0 R EY1 T
CRATER    K R EY1 T ER0
STRATE    S T R EY1 T
KARATE    K ER0 AA1 T IY0
RATERS    R EY1 T ER0 Z
IAFRATE    AY2 AH0 F R EY1 T IY0
EMIRATE    EH1 M ER0 EY2 T
VIBRATE    V AY1 B R EY0 T
PRORATE    P R OW1 R EY1 T
GYRATED    JH AY1 R EY2 T AH0 D
MIGRATE    M AY1 G R EY2 T
HYDRATE    HH AY1 D R EY2 T
STRATER    S T R EY1 T ER0
SERRATE    S EH1 R EY2 T
PIRATES    P AY1 R AH0 T S
NARRATE    N EH1 R EY2 T
VIRATEK    V IH1 R AH0 T EH2 K
NITRATE    N AY1 T R EY2 T
CRATERS    K R EY1 T ER0 Z
BERATED    B IH0 R EY1 T AH0 D
UNRATED    AH0 N R EY1 T AH0 D
PIRATED    P AY1 R AH0 T AH0 D
OPERATE    AA1 P ER0 EY2 T
EMIRATE    EH1 M ER0 AH0 T
MIRATEC    M IH1 R AH0 T EH2 K
NARRATES    N EH1 R EY0 T S
ASPIRATE    AE1 S P AH0 R EY2 T
NARRATED    N EH1 R EY2 T AH0 D
CASTRATE    K AE1 S T R EY2 T
MODERATE    M AA1 D ER0 AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rate    (v) (r ei1 t)
crate    (v) (k r ei1 t)
grate    (v) (g r ei1 t)
irate    (j) (ai1 r ei1 t)
orate    (v) (oo1 r ei1 t)
prate    (v) (p r ei1 t)
rated    (v) (r ei1 t i d)
rates    (v) (r ei1 t s)
aerate    (v) (e@1 r ei t)
berate    (v) (b i1 r ei1 t)
crated    (v) (k r ei1 t i d)
crater    (n) (k r ei1 t @ r)
crates    (v) (k r ei1 t s)
curate    (n) (k y u@1 r @ t)
derate    (v) (d ii2 r ei1 t)
grated    (v) (g r ei1 t i d)
grater    (n) (g r ei1 t @ r)
grates    (v) (g r ei1 t s)
gyrate    (v) (jh ai2 r ei1 t)
karate    (n) (k @1 r aa1 t ii)
orated    (v) (oo1 r ei1 t i d)
orates    (v) (oo1 r ei1 t s)
pirate    (v) (p ai1 r @ t)
prated    (v) (p r ei1 t i d)
prates    (v) (p r ei1 t s)
aerated    (v) (e@1 r ei t i d)
aerates    (v) (e@1 r ei t s)
berated    (v) (b i1 r ei1 t i d)
berates    (v) (b i1 r ei1 t s)
craters    (n) (k r ei1 t @ z)
curates    (n) (k y u@1 r @ t s)
derated    (v) (d ii2 r ei1 t i d)
derates    (v) (d ii2 r ei1 t s)
emirate    (n) (e1 m i@1 r ei t)
graters    (n) (g r ei1 t @ z)
gyrated    (v) (jh ai2 r ei1 t i d)
gyrates    (v) (jh ai2 r ei1 t s)
hydrate    (v) (h ai1 d r ei t)
irately    (a) (ai1 r ei1 t l ii)
iterate    (v) (i1 t @ r ei t)
migrate    (v) (m ai1 g r ei1 t)
narrate    (v) (n @1 r ei1 t)
nitrate    (n) (n ai1 t r ei t)
operate    (v) (o1 p @ r ei t)
overate    (v) (ou2 v @ r ei1 t)
pirated    (v) (p ai1 r @ t i d)
pirates    (v) (p ai1 r @ t s)
vibrate    (v) (v ai1 b r ei1 t)
Telerate    (n) (t e1 l i r ei t)
accurate    (j) (a1 k y @ r @ t)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
生じる[しょうじる, shoujiru] Thai: ก่อให้เกิด English: to be generated
分ける[わける, wakeru] Thai: แยก English: to separate
離す[はなす, hanasu] Thai: จับแยก English: separate
別れる[わかれる, wakareru] Thai: พรากจากกัน English: to separate
和らげる[やわらげる, yawarageru] Thai: ลดท่าทีให้อ่อนน้อมลง English: to moderate
祝う[いわう, iwau] Thai: ฉลอง English: to celebrate
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume
割合[わりあい, wariai] Thai: อัตราส่วน English: rate
助け合う[たすけあう, tasukeau] Thai: ร่วมมือกัน English: to cooperate
恐れ入る[おそれいる, osoreiru] Thai: รู้สึกเกรงใจ English: to be grateful
冷やす[ひやす, hiyasu] Thai: แช่ในตู้เย็น English: to refrigerate

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.
verraten(vi vt) |verrät, verriet, hat verraten| เผยความลับ, บอกความจริง,ช่วยแนะ อธิบาย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Yujin, ich will dir verraten, dass Junsang dich sehr mag! = นี่ ยูจิน, เธอนะ ไม่รู้รู้เลยใช่มั้ย ว่าจุนซางเค้าชอบเธอมากเลยน้า (จาก winter love song แฮะๆ ) 2° Unser Geheimnis darfst du keinem verraten! = ความลับระหว่างเรานะ เธอ ห้ามไปบอก ใครเชียวนะ! ( กรรมตรง คือ unser Geheimnis, กรรมรอง คือ keinem,Dativ! ) 3° Können Sie mir bitte verraten, wie ich am schnellsten zum Bahnhof komme? = เอ่อ คุณครับ กรุณาเถอะครับ ช่วยบอกทางผมไปสถานีรถไฟให้ด่วนที่สุดจะได้มั้ยครับ? ( คำว่า bitte จะช่วยให้คุณไปถึงสถานีรถไฟได้เร็ว จริงๆน้า..), See also: S. das Geheimnis sagen,die Sache aufklären, A. verheimlichen,still sein,
Wachstumsrate(ökonomisch) |die, pl.Wachstumsraten| อัตราการเจริญเติบโต
beraten(vt) |berät, beriet, hat beraten, in +D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler Schneider hat mich beim Hauskauf beraten. นายหน้าชื่อชไนเดอร์ให้คำแนะนำฉันในการซื้อบ้าน, See also: Related: raten
raten(vt) |rät, riet, hat geraten, zu + D| แนะนำ, ให้คำปรึกษา เช่น Der Makler hat mir zu dem Hauskauf geraten. , See also: Related: beraten
heiraten(vt) |heiratet, heiratete, hat geheiratet, jmdn.(A)| แต่งงาน เช่น Sabine heiratet in kommender Woche einen Franzoser. ซาบีเนอจะแต่งงานกับชายชาวฝรั่งเศสอาทิตย์ที่จะถึงแล้ว, See also: S. sich verheiraten,
sich verheiraten(vt) |verheiratet sich, verheiratete sich, hat sich verheiratet, mit jmdm.| แต่งงาน เช่น Sie hat sich zum zweitenmal verheiratet. หล่อนแต่งงานเป็นครั้งที่สองแล้ว , See also: S. heiraten,
verheiratet[แฟ ไฮ รา เท็ท] (adj) แต่งงานแล้ว, มีสถานภาพสมรส เช่น Sind Sie verheiratet oder ledig?, See also: A. ledig,

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
verraten und verkauft sein ( ) und se

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
saturateur (n) le, เครื่องทำความชื้นในอาคารหรือพิพิธภัณฑ์

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
HDSL[エッチディーエスエル, ecchidei-esueru] (n) {comp} (See xDSL) high-bit-rate digital subscriber line; HDSL [Add to Longdo]
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes) [Add to Longdo]
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
SIS[シス, shisu] (n) (See 戦略情報システム) strategic information system (SIS) [Add to Longdo]
VDSL[ブイディーエスエル, buidei-esueru] (n) (See xDSL) very-high-bit-rate digital subscriber line; VDSL [Add to Longdo]
X指定[エックスしてい, ekkusu shitei] (adj-no,n) (See 18禁・じゅうはちきん) x-rated; x-rating [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
うはうは[, uhauha] (exp) exhilarated; all smiles [Add to Longdo]
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
おろしポン酢[おろしポンず, oroshi pon zu] (n) ponzu mixed with grated daikon [Add to Longdo]
おろし金;下ろし金;卸し金;下し金(io)[おろしがね, oroshigane] (n) (vegetable) grater [Add to Longdo]
お世話になる;御世話になる[おせわになる, osewaninaru] (exp,v5r) (See 世話になる) to receive favor (favour); to be much obliged to someone; to be indebted; to be grateful [Add to Longdo]
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately [Add to Longdo]
きちんと[, kichinto] (adv,vs) (on-mim) precisely; accurately; neatly; (P) [Add to Longdo]
ぎざぎざ(P);ギザギザ[, gizagiza (P); gizagiza] (adj-na,adj-no,n,adv) (on-mim) jagged; notched; corrugated; milled; serrated; (P) [Add to Longdo]
くそ勉強;糞勉強[くそべんきょう, kusobenkyou] (n,vs) (sl) cram for an exam; concentrated study [Add to Longdo]
この上ない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
この分[このぶん, konobun] (exp) at this rate [Add to Longdo]
しめ縄;注連縄;七五三縄;標縄[しめなわ, shimenawa] (n) (Shinto) rope used to cordon off consecrated areas or as a talisman against evil [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
せん馬;騸馬(oK)[せんば, senba] (n) gelding; castrated horse [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki) [Add to Longdo]
てらてら[, teratera] (adv,adv-to,vs) (on-mim) gleamingly; shinily [Add to Longdo]
てんでに[, tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
どうしたって[, doushitatte] (adv) (col) (See 如何しても) by all means; no matter what; at any rate [Add to Longdo]
どうせ[, douse] (adv) anyhow; in any case; at any rate; after all; at best; at most; at all; (P) [Add to Longdo]
どの道;何の道[どのみち, donomichi] (adv) anyway; anyhow; at any rate; in any case [Add to Longdo]
びしょびしょ(P);びちょびちょ;ビショビショ;ビチョビチョ[, bishobisho (P); bichobicho ; bishobisho ; bichobicho] (adj-na,adv,n) (on-mim) saturated; wet through; (P) [Add to Longdo]
ほぐし水[ほぐしみず, hogushimizu] (n) (See 解す・ほぐす・1) water to add to packaged noodles (provided in a separate packet); softening water, loosening water [Add to Longdo]
ほざく[, hozaku] (v5k,vt) (vulg) to say; to spatter; to prate; to prattle; to babble; to grumble; to murmur; to brawl [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently [Add to Longdo]
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair [Add to Longdo]
よく出来た[よくできた, yokudekita] (adj-f) well-balanced; considerate; of fine character [Add to Longdo]
わさび醤油;山葵醤油[わさびじょうゆ, wasabijouyu] (n) soy sauce flavoured with grated wasabi (used for sashimi, etc.) [Add to Longdo]
アカホシキツネベラ[, akahoshikitsunebera] (n) lined hogfish (Bodianus leucosticticus); Bodianus rubrisos (declared separate species from B. leucosticticus in 2006) [Add to Longdo]
アカムツ[, akamutsu] (n) (1) Doederleinia berycoides (species of temperate ocean bass); (2) male dark chub (Zacco temmincki) in mating season [Add to Longdo]
アキュレイト;アキュレット[, akyureito ; akyuretto] (n) accurate [Add to Longdo]
アクセス失敗率[アクセスしっぱいりつ, akusesu shippairitsu] (n) {comp} failure rate [Add to Longdo]
アブストラクトゲーム[, abusutorakutoge-mu] (n) abstract strategy game (wasei [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[, abeiraburubittoreito] (n) {comp} available bit rate [Add to Longdo]
アメリカ連合国[アメリカれんごうこく, amerika rengoukoku] (n) The Confederate States of America; The Confederacy; CSA [Add to Longdo]
アラブ首長国連邦[アラブしゅちょうこくれんぽう, arabu shuchoukokurenpou] (n) United Arab Emirates [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, / ] illiterate, ignorant [Add to Longdo]
一五一十[yī wǔ yī shí, ㄧ ˇ ㄧ ㄕˊ, ] lit. count by fives and tens (成语 saw); to narrate systematically and in full detail [Add to Longdo]
一条龙[yī tiáo lóng, ㄧ ㄊㄧㄠˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] lit. one dragon; integrated chain; coordinated process [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三略[Sān, ㄙㄢlu:e4, ] Three strategies, early Han dynasty book of military strategy by legendary Daoist immortal Huang Shihgong 黃石公; also called 太公兵法 [Add to Longdo]
下层[xià céng, ㄒㄧㄚˋ ㄘㄥˊ, / ] underlayer; lower class; lower strata; substrate [Add to Longdo]
下工夫[xià gōng fu, ㄒㄧㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄈㄨ˙, ] to put in time and energy; to concentrate one's efforts [Add to Longdo]
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 线 / ] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony [Add to Longdo]
不可终日[bù kě zhōng rì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄓㄨㄥ ㄖˋ, / ] be unable to carry on even for a single day; be in a desperate situation [Add to Longdo]
不吐气[bù tǔ qì, ㄅㄨˋ ㄊㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
不得了[bù dé liǎo, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧㄠˇ, ] desperately serious; disastrous; extremely; exceedingly [Add to Longdo]
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, ] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate [Add to Longdo]
不知天高地厚[bù zhī tiān gāo dì hòu, ㄅㄨˋ ㄓ ㄊㄧㄢ ㄍㄠ ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, ] not to know the immensity of heaven and earth; an exaggerated opinion of one's own abilities [Add to Longdo]
不自量[bù zì liàng, ㄅㄨˋ ㄗˋ ㄌㄧㄤˋ, ] not take a proper measure of oneself; to overrate one's own abilities [Add to Longdo]
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, / ] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
不识字[bù shí zì, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄗˋ, / ] illiterate [Add to Longdo]
不送气[bù sòng qì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] unaspirated [Add to Longdo]
不饱和[bù bǎo hé, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] unsaturated [Add to Longdo]
不饱和脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, / ] unsaturated fatty acid [Add to Longdo]
并入[bìng rù, ㄅㄧㄥˋ ㄖㄨˋ, / ] merge into; incorporate in [Add to Longdo]
中山狼传[Zhōng shān láng zhuàn, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ ㄌㄤˊ ㄓㄨㄢˋ, / ] the fable of Mr Dongguo and the ungrateful Wolf by Ma Zhongxi 馬中錫|马中锡 [Add to Longdo]
九流[jiǔ liú, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] Nine Schools of Thought (Confucians 儒家, Daoists 道家, Yin-Yang 陰陽|阴阳, Legalists 法家, Logicians 名家, Mohists 墨家, Political Strategists 縱橫|纵横, Ecletics 雜家|杂家, Agriculturists 農傢|农家) [Add to Longdo]
乱叫[luàn jiào, ㄌㄨㄢˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] to inconsiderately shout [Add to Longdo]
二氯异三聚氰酸钠[èr lǜ yì sān jù qíng suān nà, ㄦˋ ㄌㄩˋ ㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄩˋ ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄋㄚˋ, / ] sodium dichloroisocyanurate [Add to Longdo]
二等[èr děng, ㄦˋ ㄉㄥˇ, ] second class; second-rate [Add to Longdo]
二号人物[èr hào rén wù, ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄖㄣˊ ˋ, / ] second best person; second-rate person [Add to Longdo]
互通[hù tōng, ㄏㄨˋ ㄊㄨㄥ, ] to intercommunicate; to interoperate [Add to Longdo]
五体投地[wǔ tǐ tóu dì, ˇ ㄊㄧˇ ㄊㄡˊ ㄉㄧˋ, / ] (set phrase) to prostrate oneself on the ground (in admiration); to deeply admire [Add to Longdo]
亡命之徒[wáng mìng zhī tú, ㄨㄤˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓ ㄊㄨˊ, ] runaway (成语 saw); desperate criminal; fugitive [Add to Longdo]
[pū, ㄆㄨ, ] fall prostrate [Add to Longdo]
付之一炬[fù zhī yī jù, ㄈㄨˋ ㄓ ㄧ ㄐㄩˋ, ] to put to the torch (成语 saw); to commit to the flames; to burn sth down deliberately [Add to Longdo]
仿冒品[fǎng mào pǐn, ㄈㄤˇ ㄇㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 仿] counterfeit object; imitation; fake; pirated goods [Add to Longdo]
伏惟[fú wéi, ㄈㄨˊ ㄨㄟˊ, ] to lie prostrate; to prostrate oneself (in veneration) [Add to Longdo]
伏卧[fú wò, ㄈㄨˊ ㄨㄛˋ, / ] lying down; to lie prostrate; prone [Add to Longdo]
休养[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] to recuperate; to recover; to convalesce [Add to Longdo]
休养生息[xiū yǎng shēng xī, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ ㄕㄥ ㄒㄧ, / ] recuperate [Add to Longdo]
布置[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] to put in order; to arrange; to decorate; to fix up; to deploy [Add to Longdo]
低估[dī gū, ㄉㄧ ㄍㄨ, ] underestimate; underrate [Add to Longdo]
何厚铧[Hé Hòu huá, ㄏㄜˊ ㄏㄡˋ ㄏㄨㄚˊ, / ] He Houhua (1955-), Macau financier and politician, first magistrate from 1999 [Add to Longdo]
作业[zuò yè, ㄗㄨㄛˋ ㄧㄝˋ, / ] school assignment; homework; work; task; operation; to operate [Add to Longdo]
使怒[shǐ nù, ㄕˇ ㄋㄨˋ, 使] exasperate [Add to Longdo]
供奉[gòng fèng, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄥˋ, ] to consecrate; to enshrine and worship; an offering (to one's ancestors); a sacrifice (to a God) [Add to Longdo]
保证破坏战略[bǎo zhèng pò huài zhàn, ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄓㄢˋlu:e4, / ] assured destruction strategy [Add to Longdo]
保护国[bǎo hù guó, ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄍㄨㄛˊ, / ] protectorate [Add to Longdo]
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to decorate; to embellish; to repair; to build; to study; to write; to cultivate [Add to Longdo]
修士[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, ] member of religious order; frater [Add to Longdo]
修饰[xiū shì, ㄒㄧㄡ ㄕˋ, / ] to decorate; to adorn; to do up; (grammar) to modify [Add to Longdo]
俯伏[fǔ fú, ㄈㄨˇ ㄈㄨˊ, ] to lie prostrate [Add to Longdo]
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, ] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
アンスペシファイドビットレイト[あんすぺしふぁいどびっとれいと, ansupeshifaidobittoreito] unspecified bit rate [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
エラーレート[えらーれーと, era-re-to] error rate [Add to Longdo]
クロックレート[くろっくれーと, kurokkure-to] clock rate [Add to Longdo]
クロック速度[クロックそくど, kurokku sokudo] clock speed, clock frequency, clock rate [Add to Longdo]
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
コンピュータ統合生産[コンピュータとうごうせいさん, konpyu-ta tougouseisan] CIM, Computer Integrated Manufacturing [Add to Longdo]
サンプリングレート[さんぷりんぐれーと, sanpuringure-to] sampling rate [Add to Longdo]
ジェネリックセル速度アルゴリズム[ジェネリックセルそくどアルゴリズム, jienerikkuseru sokudo arugorizumu] generic cell rate algorithm (GCRA) [Add to Longdo]
セパレートアドレッシング[せぱれーとあどれっしんぐ, separe-toadoresshingu] separate addressing [Add to Longdo]
セルレートアルゴリズム[せるれーとあるごりずむ, serure-toarugorizumu] cell rate algorithm [Add to Longdo]
セル損失率[セルそんしつりつ, seru sonshitsuritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
セル廃棄率[セルはいきりつ, seru haikiritsu] cell loss rate [Add to Longdo]
データ信号速度[データしんごうそくど, de-ta shingousokudo] data signaling rate [Add to Longdo]
データ転送速度[データてんそうそくど, de-ta tensousokudo] data transfer rate [Add to Longdo]
トークン発生レート[トークンはっせいレート, to-kun hassei re-to] token issue rate [Add to Longdo]
バリアブルビットレイト[ばりあぶるびっとれいと, bariaburubittoreito] variable bit rate [Add to Longdo]
ヒット率[ヒットりつ, hitto ritsu] hit rate [Add to Longdo]
ビットレート[びっとれーと, bittore-to] bit rate [Add to Longdo]
ビットレイト[びっとれいと, bittoreito] bit rate [Add to Longdo]
ビット誤り率[ビットあやまりりつ, bitto ayamariritsu] bit error rate [Add to Longdo]
ピークセルレート[ぴーくせるれーと, pi-kuserure-to] peak cell rate [Add to Longdo]
ピークセル速度[ピークセルそくど, pi-kuseru sokudo] peak cell rate (PCR) [Add to Longdo]
ピークレート[ぴーくれーと, pi-kure-to] peak rate [Add to Longdo]
ピーク速度[ピークそくど, pi-ku sokudo] peak speed, peak rate [Add to Longdo]
フレームレート[ふれーむれーと, fure-mure-to] frame rate [Add to Longdo]
プラテン[ぷらてん, puraten] platen [Add to Longdo]
ボーレート[ぼーれーと, bo-re-to] baud rate [Add to Longdo]
リフレッシュ速度[りふれっしゅそくど, rifuresshusokudo] refresh rate [Add to Longdo]
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control [Add to Longdo]
レートベース[れーとべーす, re-tobe-su] rate based [Add to Longdo]
レートベース輻輳制御[レートベースふくそうせいぎょ, re-tobe-su fukusouseigyo] rate based congestion control [Add to Longdo]
維持可能セル速度[いじかのうセルそくど, ijikanou seru sokudo] sustainable cell rate (SCR) [Add to Longdo]
違法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]
一体型[いったいがた, ittaigata] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
演算モード[えんざんモード, enzan mo-do] compute mode, operate mode [Add to Longdo]
可変ビットレート[かへんビットレート, kahen bittore-to] variable bit rate (VBR) [Add to Longdo]
課金制[かきんせい, kakinsei] rate structure [Add to Longdo]
回線レート[かいせんレート, kaisen re-to] line rate [Add to Longdo]
回線利用効率[かいせんりようこうりつ, kaisenriyoukouritsu] line utilization rate [Add to Longdo]
海賊版[かいぞくはん, kaizokuhan] pirated version (of software) [Add to Longdo]
割引サービス[わりびきサービス, waribiki sa-bisu] reduced rate service, discounted service [Add to Longdo]
関連情報速度[かんれんじょうほうそくど, kanrenjouhousokudo] connection information rate [Add to Longdo]
基板[きばん, kiban] board, substrate [Add to Longdo]
基本アクセスインターフェース[きほんアクセスインターフェース, kihon akusesuinta-fe-su] basic rate interface (BRI) [Add to Longdo]
機関名[きかんめい, kikanmei] name of corporate body [Add to Longdo]
機関名の階層性[きかんめいのかいそうせい, kikanmeinokaisousei] hierarchy of name of corporate body [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乱す[みだす, midasu] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
乱れる[みだれる, midareru] in_Unordnung_geraten, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
元老[げんろう, genrou] kaiserlicher_Berater [Add to Longdo]
分割払い[ぶんかつばらい, bunkatsubarai] Ratenzahlung [Add to Longdo]
勧める[すすめる, susumeru] empfehlen, -raten, ermutigen, anbieten [Add to Longdo]
埋もれる[うもれる, umoreru] begraben_sein, zurueckgezogen_leben, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
埋没[まいぼつ, maibotsu] begraben_sein, verschuettet_sein, in_Vergessenheit_geraten [Add to Longdo]
夫人[ふじん, fujin] (verheiratete)Frau, Frau... [Add to Longdo]
[ひ, hi] (VERHEIRATETE) PRINZESSIN [Add to Longdo]
姻族[いんぞく, inzoku] angeheiratete_Verwandte [Add to Longdo]
[よめ, yome] (EINEN MANN) HEIRATEN;, BESCHULDIGEN [Add to Longdo]
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (einen Mann) heiraten [Add to Longdo]
成長率[せいちょうりつ, seichouritsu] Wachstumsrate [Add to Longdo]
戦略[せんりゃく, senryaku] Strategie, Kriegskunst [Add to Longdo]
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]
散らかる[ちらかる, chirakaru] sich_zerstreuen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
既婚[きこん, kikon] verheiratet [Add to Longdo]
暴く[あばく, abaku] (Geheimnis) verraten, enthuellen, blosslegen [Add to Longdo]
月賦[げっぷ, geppu] Monatsrate [Add to Longdo]
未婚[みこん, mikon] unverheiratet [Add to Longdo]
火口湖[かこうこ, kakouko] Kratersee [Add to Longdo]
焼き鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
焼く[やく, yaku] (etwas)(ver)brennen, braten, roesten, backen [Add to Longdo]
焼ける[やける, yakeru] brennen, abbrennen, gebraten_werden [Add to Longdo]
焼鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
狂う[くるう, kuruu] verrueckt_werden, Amok_laufen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
独身[どくしん, dokushin] unverheiratet, ledig [Add to Longdo]
[りつ, ritsu] SATZ, RATE [Add to Longdo]
税理士[ぜいりし, zeirishi] Steuerberater [Add to Longdo]
空手[からて, karate] Karate [Add to Longdo]
薦める[すすめる, susumeru] empfehlen, -raten, anbieten [Add to Longdo]
裏切る[うらぎる, uragiru] verraten, betruegen [Add to Longdo]
諭す[さとす, satosu] ermahnen, warnen, -raten, anraten [Add to Longdo]
諭旨[ゆし, yushi] das_Anraten, Anweisung (von_hoeherer_Stelle) [Add to Longdo]
諮る[はかる, hakaru] sich_beraten, jemanden_zu_Rate_ziehen [Add to Longdo]
諮問機関[しもんきかん, shimonkikan] beratendes_Organ [Add to Longdo]
遭う[あう, au] -treffen, stossen_auf, geraten, geraten_in [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top