ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rapine

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rapine-, *rapine*
Possible hiragana form: らぴね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapine[N] การปล้นชิง, Syn. pillage

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rapine(แรพ'อิน) n. การปล้น,การปล้นสะดม,การฉกชิง,การชิงทรัพย์, Syn. plunder,pillage
rapine and red ruinn. การปล้นและอัคคีภัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapineการชิงทรัพย์ [ดู robbery] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapine    (n) rˈæpaɪn (r a1 p ai n)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapine \Rap"ine\ (r[a^]p"[i^]n), n. [F. rapine; cf. Pr. & It.
   rapina; all fr. L. rapina, fr. rapere to seize and carry off
   by force. See {Rapid}, and cf. {Raven} rapine.]
   1. The act of plundering; the seizing and carrying away of
    things by force; spoliation; pillage; plunder.
    [1913 Webster]
 
       Men who were impelled to war quite as much by the
       desire of rapine as by the desire of glory.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Ravishment; rape. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rapine \Rap"ine\, v. t.
   To plunder. --Sir G. Buck.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rapine
   n 1: the act of despoiling a country in warfare [syn: {rape},
      {rapine}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top