หรือคุณหมายถึง ragüs?
Search result for

ragues

(203 entries)
(0.0845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ragues-, *ragues*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ragues มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ragues*)
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
how about pragü?Praque เป็นงัยบ้าง
Prague[ปราก] (n ) ชื่อเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Paraguay    [N] ปารากวัย
Paraguay    [N] ประเทศปารากวัย
asparagus    [N] หน่อไม้ฝรั่ง
Nicaragua    [N] นิคารากัว
Nicaragua    [N] ประเทศนิคารากัว
Nicaraguan    [N] ชาวนิคารากัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tragusติ่งหน้ารูหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tragusติ่งหน้ารูหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Nicaraguanศิลปะนิการากัว [TU Subject Heading]
Art, Paraguayanศิลปะปารากวัย [TU Subject Heading]
Arts, Nicaraguanศิลปกรรมนิการากัว [TU Subject Heading]
Arts, Paraguayanศิลปกรรมปารากวัย [TU Subject Heading]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [TU Subject Heading]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
raguHow many minutes shall I boil this frozen asparagus?
raguYou can still get asparagus in the winter.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asparagus(อัสพา'ระเกิส) n. หน่อไม้ฝรั่ง
choragus(คะเร'กัส) n.,ผู้นำคณะนักร้องประสานเสียง,คนทำงานรื่นเริง, Syn. choregus. -
paraguay(แพ'ระเกว,-ไกว) n. ชื่อประเทศในภาคกลางของอเมริกาใต้, See also: Paraguayan adj.,n.
prague(พราก) n. ชื่อเมืองหลวงของเชโกสโลวะเกีย

English-Thai: Nontri Dictionary
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปริก    [N] Asparagus sprengeri Regel, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกมีหัวใต้ดินชนิด Asparagus sprengeri Regel ในวงศ์ Liliaceae ใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขุดลอก[v.] (khutløk) EN: scrape   FR: draguer ; curer
นิการากัว [n. prop.] (Nikārākūa) EN: Nicaragua   FR: Nicaragua [m]
หน่อไม้ฝรั่ง[n. exp.] (nømāi farang) EN: asparagus   FR: asperge [f]
ปราก[TM] (Prāk ) EN: Prague   FR: Prague
ประเทศนิการากัว [n. prop.] (Prathēt Nikārākūa) EN: Nicaragua   FR: Nicaragua [m]
ปริกน้ำค้าง [n. exp.] (prik nāmkhāng) EN: Asparagus fern   
สลาเวีย ปราก[TM] (Sálāwīa Prāk) EN: Slavia Prague   FR: Slavia Prague [m]
สปาร์ต้า ปราก[TM] (Sápātā prāk) EN: Sparta Prague   FR: Sparta Prague [m]
สาธารณรัฐนิการากัว [n. prop.] (Sāthāranarat Nikārākūa) EN: Republic of Nicaragua   FR: République du Nicaragua [f]
ตาเบเหลือง [n. exp.] (tābē leūang) EN: Silver trumpet tree ; Tree of gold ; Paraguayan silver trumpet tree   
ถั่วพู[n.] (thūaphū) EN: Winged Bean ; princess bean ; asparagus pea   

CMU English Pronouncing Dictionary
RAGU    R AE0 G UW1
PRAGUE    P R AA1 G
CRAGUN    K R AE1 G AH0 N
RAGUSA    R AA0 G UW1 S AH0
RAGUCCI    R AA0 G UW1 CH IY0
SERAGUT    S EH1 R AH0 G AH2 T
SPRAGUE    S P R EY1 G
SIRAGUSA    S IH0 R AA0 G UW1 S AH0
PARAGUAY    P EH1 R AH0 G W EY2
FARRAGUT    F EH1 R AH0 G AH0 T
PRAGUE'S    P R AA1 G Z
ASPARAGUS    AH0 S P EH1 R AH0 G AH0 S
NICARAGUA    N IH2 K ER0 AA1 G W AH0
SPRAGUE'S    S P R EY1 G Z
PARAGUAYAN    P EH2 R AH0 G W AY1 AH0 N
RAGUNATHAN    R AA0 G UW1 N AH0 TH AA0 N
NICARAGUAN    N IH2 K ER0 AA1 G W AH0 N
NICARAGUANS    N IH2 K ER0 AA1 G W AH0 N Z
NICARAGUA'S    N IH2 K ER0 AA1 G W AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Prague    (n) (p r aa1 g)
Paraguay    (n) (p a1 r @ g w ai)
Nicaragua    (n) (n i2 k @ r a1 g y u@)
asparagus    (n) (@1 s p a1 r @ g @ s)
Nicaraguan    (n) (n i2 k @ r a1 g y u@ n)
Paraguayan    (n) (p a2 r @ g w ai1 @ n)
Nicaraguans    (n) (n i2 k @ r a1 g y u@ n z)
Paraguayans    (n) (p a2 r @ g w ai1 @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(Eintragung) löschen | löschend | gelöschtto cancel | cancelling; canceling | cancelled; canceled [Add to Longdo]
optische Übertragungssystemeoptical transmission systems [Add to Longdo]
periphere Übertragung {f}radial transfer [Add to Longdo]
zweiteilige Nebeneintragung {f}name-title added entry [Add to Longdo]
Verraguataube {f} [ornith.]Olive-backed Quail Dove [Add to Longdo]
Veraguasittich {m} [ornith.]Finsch's Conure [Add to Longdo]
Veraguamango {m} [ornith.]Veraguas Mango [Add to Longdo]
Präriepieper {m} [ornith.]Sprague's Pipit [Add to Longdo]
Nicaraguareisknacker {m} [ornith.]Nicaraguan Seed Finch [Add to Longdo]
Nicaraguagrackel [ornith.]Nicaraguan Grackle [Add to Longdo]
Nikaragua; Nicaragua [geogr.]Nicaragua (ni) [Add to Longdo]
Paraguay [geogr.]Paraguay (py) [Add to Longdo]
Nikaraguaner {m}; Nicaraguaner {m}; Nikaraguanerin {f}; Nicaraguanerin {f}Nicaraguan [Add to Longdo]
nikaraguanisch; nicaraguanisch {adj}Nicaraguan [Add to Longdo]
Paraguayer {m}; Paraguayerin {f}Paraguayan [Add to Longdo]
paraguayisch {adj}Paraguayan [Add to Longdo]
Praha; Prag (Hauptstadt der Tschechischen Republik)Praha; Prague (capital of Czech Republic) [Add to Longdo]
Asunción (Hauptstadt von Paraguay)Asunción (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
Managua (Hauptstadt von Nicaragua)Managua (capital of Nicaragua) [Add to Longdo]
Datenübertragung über StromkabelDPL : Digital Power Line [Add to Longdo]
Dateiübertragungsprotokoll {n}FTP : file transfer protocol [Add to Longdo]
Hypertext-ÜbertragungsprotokollHTTP : Hypertext Transfer/Transmission Protocol [Add to Longdo]
Absoluteintragung {f}absolute entry [Add to Longdo]
Abtasten; Repräsentativbefragung {f}sampling [Add to Longdo]
Anlagenumsetzung {f}; Vermögensübertragung {f}asset transfer [Add to Longdo]
Antriebsanlage {f}; Antriebssystem {n}; Kraftübertragung {f}drive line; drive line system; driveline [Add to Longdo]
Arbeitszustand {m} des Übertragungskanals [comp.]active data link channel [Add to Longdo]
Auskragung {f} [techn.]cantilever arm [Add to Longdo]
Austragungsort {m}; Veranstaltungsort {m}; Ortvenue [Add to Longdo]
Baud-Rate {f}; Baudrate {f}; Datenübertragungsgeschwindigkeit {f}baud rate [Add to Longdo]
Beförderung {f}; Übertragung {f}; Übermittlung {f}conveyance [Add to Longdo]
Befragung {f}questioning [Add to Longdo]
Befragung {f}consultation [Add to Longdo]
Besitzübertragung {f} | Besitzübertragungen {pl}demise | demises [Add to Longdo]
Bestandsübertragung {f}transfer of stock [Add to Longdo]
Bildübertragung {f}phototelegraphy [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Datenfernübertragung {f}remote data transmission; long-distance data transmission [Add to Longdo]
Datenrate {f}; Datenübertragungsrate {f}data rate [Add to Longdo]
Datenübermittlung {f}; Datenübertragung {f}data transmission; data transfer [Add to Longdo]
Datenübertragung {f}data communication [Add to Longdo]
Datenübertragung {f}; Signalübertragung {f}transmission of signals [Add to Longdo]
Datenübertragungsblock {m} [comp.]frame [Add to Longdo]
Datenübertragungsdienstleistungen der Post [alt]datel service [Add to Longdo]
Datenübertragungsprotokoll {n} [comp.]network protocol [Add to Longdo]
Direktübertragung {f}live broadcast [Add to Longdo]
Eintrag {m}; Eintragung {f} | Einträge {pl}; Eintragungen {f} | analytische Eintragung {f}entry | entries | analytical entry [Add to Longdo]
Eintragen {n}; Eintrag {m}; Eintragung {f}entering [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f} | Eintragungen {pl}enrollment [Am.]; enrolment [Br.] | enrollments [Am.]; enrolments [Br.] [Add to Longdo]
Eintragung {f}; Einschreibung {f}registration [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
せせらぐ[, seseragu] (v5g) to babble (stream) [Add to Longdo]
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community [Add to Longdo]
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] (n) {comp} grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドルフラグ[, aidorufuragu] (n) {comp} idle flag [Add to Longdo]
アスパラ[, asupara] (n) (abbr) (See アスパラガス) asparagus [Add to Longdo]
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P) [Add to Longdo]
アメラグ[, ameragu] (n) (abbr) American rugby [Add to Longdo]
アンプラグド[, anpuragudo] (exp) unplugged; not needing or having electrification (e.g. music) [Add to Longdo]
オペラグラス[, operagurasu] (n) opera glasses [Add to Longdo]
カスタムプラグイン[, kasutamupuraguin] (n) {comp} custom plug-in [Add to Longdo]
キャッシュプラグイン[, kyasshupuraguin] (n) {comp} cache plug-in [Add to Longdo]
グーラグ;グラグ[, gu-ragu ; guragu] (n) Gulag (Soviet Union labor camp from 1930-1955) [Add to Longdo]
グリーンアスパラガス[, guri-n'asuparagasu] (n) green asparagus [Add to Longdo]
ショートプラグ[, sho-topuragu] (n) {comp} short plug [Add to Longdo]
ジェットラグ[, jiettoragu] (n) jet-lag [Add to Longdo]
ジャンパプラグ[, janpapuragu] (n) {comp} jumper plug [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[, sutateikkupuraguandopurei] (n) {comp} static plug and play [Add to Longdo]
スパークプラグ[, supa-kupuragu] (n) spark plug [Add to Longdo]
スポッティドラットフィッシュ;ハイドロラグス・コリエイ;ハイドロラグスコリエイ[, supotteidorattofisshu ; haidororagusu . koriei ; haidororagusukoriei] (n) spotted ratfish (Hydrolagus colliei, a shortnose chimaera found in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
スラグ[, suragu] (n) slag [Add to Longdo]
タイムラグ[, taimuragu] (n) time lag [Add to Longdo]
タッチラグビー[, tacchiragubi-] (n) touch rugby [Add to Longdo]
デバッグフラグ[, debaggufuragu] (n) {comp} debug(ger) flag [Add to Longdo]
デフラグ[, defuragu] (n) {comp} Defrag [Add to Longdo]
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
デフラグメント[, defuragumento] (n) {comp} defragment [Add to Longdo]
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
ドラグーン[, doragu-n] (n) dragoon [Add to Longdo]
ニカラグア(P);ニカラグワ[, nikaragua (P); nikaraguwa] (n) Nicaragua; (P) [Add to Longdo]
パラグライダー[, paraguraida-] (n) paraglider; (P) [Add to Longdo]
パラグラフ[, paragurafu] (n) paragraph [Add to Longdo]
ヒエラグリフ(P);ハイエログリフ[, hieragurifu (P); haierogurifu] (n) hieroglyph; hieroglyphic; (P) [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival) [Add to Longdo]
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end) [Add to Longdo]
フラグシーケンス[, furagushi-kensu] (n) {comp} flag sequence [Add to Longdo]
フラグメンテーション[, furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
フラグメント[, furagumento] (n) fragment [Add to Longdo]
フラグレジスタ[, furagurejisuta] (n) {comp} flag register [Add to Longdo]
プラーグ[, pura-gu] (n) Prague; (P) [Add to Longdo]
プラグ[, puragu] (n) plug; connector; (P) [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] (n) {comp} plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[, puraguandopurei] (n) {comp} plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイBIOS[プラグアンドプレイバイオス, puraguandopureibaiosu] (n) {comp} plug and play BIOS [Add to Longdo]
プラグイン[, puraguin] (n) {comp} plug-in (software); plugin [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[, puragukonpachiburu] (n) {comp} plug compatible [Add to Longdo]
プラグマティスト;プラグマチスト[, puragumateisuto ; puragumachisuto] (n) pragmatist [Add to Longdo]
プラグマティズム(P);プラグマチズム[, puragumateizumu (P); puragumachizumu] (n) pragmatism; (P) [Add to Longdo]
プラグマティック;プラグマチック[, puragumateikku ; puragumachikku] (adj-na) pragmatic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚松森[Yà sōng sēn, / ] Asunción (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
亚松森[yà sōng sēn, / ] Asuncion (capital of Paraguay) [Add to Longdo]
尼加拉瓜[Ní jiā lā guā, ] Nicaragua [Add to Longdo]
巴拉圭[Bā lā guī, ] Paraguay [Add to Longdo]
布拉格[Bù lā gé, ] Prague (capital of Czech Republic) [Add to Longdo]
文竹[wén zhú, ] setose asparagus [Add to Longdo]
莴笋[wō sǔn, / ] asparagus lettuce [Add to Longdo]
芦笋[lú sǔn, / ] asparagus [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アース端子付きプラグ[アースたんしづきプラグ, a-su tanshiduki puragu] grounding (or grounded) type plug [Add to Longdo]
アイドルフラグ[あいどるふらぐ, aidorufuragu] idle flag [Add to Longdo]
スタティックプラグアンドプレイ[すたていっくぷらぐあんどぷれい, sutateikkupuraguandopurei] static plug and play [Add to Longdo]
デバッグフラグ[でばっぐふらぐ, debaggufuragu] debug(ger) flag [Add to Longdo]
パラグラフ[ぱらぐらふ, paragurafu] paragraph [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
フラグ[ふらぐ, furagu] flag [Add to Longdo]
フラグシーケンス[ふらぐしーけんす, furagushi-kensu] flag sequence [Add to Longdo]
フラグレジスタ[ふらぐれじすた, furagurejisuta] flag register [Add to Longdo]
プラグ[ぷらぐ, puragu] connector plug [Add to Longdo]
プラグ&プレー[プラグアンドプレー, puraguandopure-] plug and play [Add to Longdo]
プラグアンドプレイ[ぷらぐあんどぷれい, puraguandopurei] plug and play [Add to Longdo]
プラグイン[ぷらぐいん, puraguin] plug-in (software) [Add to Longdo]
プラグコンパチブル[ぷらぐこんぱちぶる, puragukonpachiburu] plug compatible [Add to Longdo]
プラグ及びジャック[ぷらぐおよびじゃっく, puraguoyobijakku] plug and jack [Add to Longdo]
プラグ互換[プラグごかん, puragu gokan] plug-compatible (a-no) [Add to Longdo]
ホットプラグ[ほっとぷらぐ, hottopuragu] hot plugging [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
表示様相源フラグ[ひょうじようそうげんフラグ, hyoujiyousougen furagu] aspect source flag, ASF [Add to Longdo]
符号フラグ[ふごうフラグ, fugou furagu] sign flag [Add to Longdo]
辺フラグ[へんフラグ, hen furagu] edge flag [Add to Longdo]
辺可視フラグ[へんかしフラグ, henkashi furagu] edge visibility flag [Add to Longdo]
デフラグ[でふらぐ, defuragu] Defrag [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
中継[ちゅうけい, chuukei] Radiouebertragung, Fernsehuebertragung [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] nachlassen, (sich) beruhigen [Add to Longdo]
尋問[じんもん, jinmon] Verhoer, Befragung [Add to Longdo]
揺らぐ[ゆらぐ, yuragu] schwanken, schaukeln, zittern, -beben [Add to Longdo]
登記[とうき, touki] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
登録[とうろく, touroku] Eintragung, Registrierung [Add to Longdo]
簿[ぼ, bo] NOTIZBUCH, EINTRAGUNGSBUCH, REGISTER [Add to Longdo]
薄らぐ[うすらぐ, usuragu] duenner_werden [Add to Longdo]
裏口[うらぐち, uraguchi] Hintertuer [Add to Longdo]
記載[きさい, kisai] Eintragung, Angabe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top