Search result for

rafft

(56 entries)
(1.1377 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rafft-, *rafft*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rafft มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rafft*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Contestant Krafft.ผู้เข้าแข่งขัน KrafftMean Girls (2004)
From Marymount, Miss Caroline Krafft.จาก Marymount, Miss Caroline KrafftMean Girls (2004)
Miss Caroline Krafft seriously needed to pluck her eyebrows.Caroline Krafft จำเป็นต้อง กันคิ้วจริงๆนะ Mean Girls (2004)
And that's when I realized, making fun of Caroline Krafft wouldn't stop her from beating me in this contest.แล้วเมื่อชั้นรู้สึกตัว, แม้ชั้นจะขำ Caroline Krafft แ่มันก็ไม่ได้ทำให้เธอเลิก แข่งกับชั้น ณ ที่แห่งนี้ได้ Mean Girls (2004)
The others struck down by fate.Meine ganze Familie hinweggerafft vom Schicksal. Caligula (1979)
- You introduced Peter to Ms Krafft... or "Ka", as she was called? - Yes.- Sie waren es also, der Peter Egermann mit Katharina Krafft, "Ka" genannt, zusammenbrachte. From the Life of the Marionettes (1980)
I recommended Katarina Krafft, gave him her address... and promised to talk to her about it.Ich empfahl Katharina Krafft, gab ihm die Adresse und versprach, mit ihr zu sprechen. Das ist die ganze Geschichte. From the Life of the Marionettes (1980)
A fowl pest epidemic finally erased Carlos's other poultry.Eine Geflügelepidemie raffte Carlos' übriges Federvieh dahin. The Falls (1980)
Oh, JJ. What a wonderful way to put it.Oh J.J., es rafft mich dahin, wie du so etwas sagst, voller Poesie. The Cannonball Run (1981)
Syphilis is destroying their... combat strength.Die Syphilis rafft sie mir dahin wie eine Kriegshandlung. The Skin (1981)
Hey, bro, keep your mouth shut, ok?Hast du gesehen? Er hat nichts gesagt. Hast du's gerafftPixote (1981)
They've taken whatever they could get without a thought for the suffering all around them.Hat alles an sich gerafft, was sie nur kriegen konnte, ohne einen Gedanken an die zu verschwenden, denen sie es wegnahm. Und jetzt... The Scarlet and the Black (1983)
When his guys get it, they take the drugs or bonds out of the crates and they send it back before customs even knows what's going on.Die nehmen die Schuldverschreibungen oder die Drogen aus den Kisten und schicken alles zurück, bevor der Zoll was rafftBeverly Hills Cop (1984)
Anny Ondra was wearing an ivory-coloured trouser suit gathered at the waist, like this, but not flashy no, very respectable.Und die Ondra hatte nen elfenbeinfarbenen Hosenanzug - so gerafft in der Taille, aber nicht etwa auffällig, ne ne, durch und durch solide. Die Mitte der Welt - 1929-1933 (1984)
What tobacco and sugar cane survived these catastrophes were subsequently devastated by the eruption of Mount Pestilence.Was an Tabak und Zuckerrohr..." "...diese Katastrophe überraschenderweise überstanden hat, wurde dahingerafft..." "...als der Vulkan "Mt. Water (1985)
As the song plays, the cord tightens, and when the song ends, the metal ball is released, rolling along its merry way until...Während der Musik strafft sich das Seil und am Ende des Lieds löst sich die Metallkugel. Sie rollt munter weiter, bis... The Great Mouse Detective (1986)
Three dear friends taken before their time.- "In Memoriam". "Drei liebe Freunde vor ihrer Zeit dahingerafft". Partners (1987)
- You dig?- Hast du's gerafftCrocodile Dundee II (1988)
- Yup. Dig.- Ja, gerafftCrocodile Dundee II (1988)
Dr. Glassman did my uppers and lowers. lsn't it great?Dr. Glassman hat meine Tränensäcke gestrafftThe Couch Trip (1988)
How many people have perished in your logical little war?Wie viele Menschen hat Euer Iogischer Krieg dahingerafftThe Adventures of Baron Munchausen (1988)
This one prevents sagging ears--(BLÖKT) Diese Übung strafft das Doppelkinn. Suspicious Minds (1989)
Well, we got that.Das habe ich gerafftLook Who's Talking (1989)
How many people fell down here.Hier hat's die Menschheit dahingerafftSitting on a Branch, Enjoying Myself (1989)
Even dumb me figured that one out.Das hat sogar ein Trottel wie ich gerafftDesperate Hours (1990)
Thus was I, sleeping, by a brother's hand... of life, of crown, of queen, at once dispatched... cut off even in the blossoms of my sin... no reckoning made... but sent to my account with all my imperfections on my head.So ward ich schlafend und durch Bruderhand um Leben, Krone, Weib mit eins gebracht, in meiner Sünden Blüte hingerafft. Die Rechnung nicht geschlossen, mit aller Schuld auf meinem Haupt ins Gericht gesandt. Hamlet (1990)
Yeah, a little too Raph.Ein bisschen dahingerafftTeenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze (1991)
So come on, all you Hog fans So come on, all you Hog fansJetzt rafft euch auf ihr Hog-Fans Jetzt rafft euch auf ihr Hog-Fans Buffy the Vampire Slayer (1992)
It relaxes others, and it lifts the features of the face.Es entspannt die anderen und strafft die Gesichtszüge. Point of No Return (1993)
They were all killed by the plague.Wurden alle von der Pest dahingerafftRobin Hood: Men in Tights (1993)
I knew her parents before they were taken in the plague Lord and Lady Bagelle.Ich kannte ihre Mutter und ihren Vater, bevor sie die Pest dahingerafft hat Lord und Lady de Brötschen. Robin Hood: Men in Tights (1993)
Freddy, let him loose.Flugs, die Röcke gerafftThe Visitors (1993)
It means she's started filming.Na, los! Er rafft es nicht. Ihr seid der Star. Once Upon a Time in China III (1992)
And in case you haven't gotten the drift of why I came all the way here from Ohio,Und falls du nicht gerafft haben solltest, warum ich ganz aus Ohio gekommen bin: Clerks (1994)
Cholera took more men than the rebs.Die Cholera hat viele Männer dahingerafftLittle Women (1994)
This means that Linda is in this up to her surgically-sculptured chin.Heißt das, Linda steckt bis zu ihrem gestrafften Kinn da mit drin? The Rival (1994)
CHILDREN: (SINGING) We love World DominationJa, wir lieben "Weltherrschaft", denn das ist, was jeder rafftPlaytime (1994)
Tristan the hero, exulting in his strength, has snatched himself from death's grasp.Tristan der Held, in jubelnder Kraft, hat sich vom Tod emporgerafftTristan und Isolde (1995)
"...yes I think he made them a bit firmer sucking them like that so long he made me thirsty titties he calls them I had to laugh yes this one anyhow stiff the nipple gets for the least thing Ill get him keep that up Ill take those eggs beaten up with marsala fatten them out for him what are all those veins and things curious the way its made 2 the same in case of twins theyre supposed to represent beauty..."Ja ich glaube das hat sie gestrafft dass er so lange dran gesaugt hat und ich konnte mir das Lachen nicht verbeissen diese hier wird sofort steif und ich esse Rührei mit Marsala damit sie grösser wird was sollen all die Venen und das Zeugs da Fourbi (1996)
A cheerful companion, exemplary, fiery, inventive with a brilliant future, cut down in the prime of life.Ein fröhlicher, beispielhafter, erfinderischer Mitstreiter, der eine brillante Karriere vor sich hatte, wurde in der Blüte der Jahre dahingerafftLes grands ducs (1996)
Now sir, young Fortinbras, of unimproved mettle hot and full hath in the skirts of Norway here and there sharked up a list of landless resolutes for food and diet to some enterprise that hath a stomach in't, which is no other--Nun hat sein Sohn, der junge Fortinbras, von unerprobtem Feuer heiß und voll, an Norwegens Ecken hier und da ein Heer landloser Abenteurer aufgerafft, für Brot und Kost zu einem Unternehmen, das ein Ziel hat, welches denn kein andres ist, Hamlet (1996)
Thus was I, sleeping by a brother's hand of life, of crown, of queen at once dispatched cut off even in the blossoms of my sin unhouseled, disappointed, unaneled no reckoning made, but sent to my account with all my imperfections on my head.So ward ich schlafend und durch Bruderhand um Leben, Krone, Weib mit eins gebracht, in meiner Sünden Blüte hingerafft, und ohne Abendmahl, ohne Beicht, ohne letzte Ölung, die Rechnung nicht geschlossen, ins Gericht gesandt, mit aller Schuld auf meinem Haupt. Hamlet (1996)
You were gonna share how much of that money with me?Unsere Frauen haben noch gar nicht gerafft, dass die Schüssel funktioniert. The Hood, the Bud & the Kelly: Part 2 (1996)
My curse made each of them payMein Fluch raffte alle dahin Anastasia (1997)
But what I did not get, she didn't care.Aber was ich nicht raffte: Ihr war es egal. Chasing Amy (1997)
They keep your skin toned.Das strafft die Haut. Hikers (1997)
I think somebody is trying to engineer a method of delivery,... _.for a disease that has killed more people throughout history than any other contagion_Aber jemand arbeitet wohl an einer Übertragungsmethode... ..für eine Krankheit, die mehr Menschen dahingerafft hat als jede andere Seuche. Zero Sum (1997)
Understand?Haben Sie das gerafft, Mr. Nishi? The Big Hit (1998)
Be glad that Kampmann was too stupid to get the picture.Sei ma' lieber froh, dass Kampmann so blöd war und nix gerafft hat. Bang Boom Bang - Ein todsicheres Ding (1999)
It's Saturday! - Saturday.- Der rafft doch sowieso nichts. Summer of Sam (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
KRAFFT    K R AE1 F T

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
haschen; zusammenraffen | haschend; zusammenraffend | gehascht; zusammengerafft | hascht; rafft zusammento snatch | snatching | snatched | snatches [Add to Longdo]
straffen | straffend | gestrafft | strafft | straffteto tighten | tightening | tightened | tightens | tightened [Add to Longdo]
weggerafftcarried off [Add to Longdo]
sich zusammennehmen; sich aufraffen | zusammennehmend; aufraffend | zusammengenommen; aufgerafftto pull oneself together | pulling oneself together | pulled oneself together [Add to Longdo]
zusammenraffen | zusammenraffend | zusammengerafftto snatch up | snatching up | snatched up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top