Search result for

raffines

(106 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -raffines-, *raffines*, raffine
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา raffines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *raffines*)
English-Thai: Longdo Dictionary
raffinate(n) ของเหลวที่เหลือจากการสกัด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
paraffin[N] พาราฟิน, See also: ไขมันกลั่นจากปิโตรเลียม
paraffin oil[N] น้ำมันพาราฟิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
paraffin(แพ'ระฟิน) n. พาราพีน
paraffin waxn. พาราฟินในรูปขี้ผึ้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
paraffin(n) น้ำมันพาราฟิน,น้ำมันก๊าด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
native paraffinพาราฟินธรรมชาติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raffinoseราฟฟิโนส [TU Subject Heading]
paraffinsพาราฟิน, สารประกอบไฮโดรคาร์บอนในอนุกรมพาราฟินหรือแอลเคน สูตร เคมีทั่ว ๆ ไป คือ CnH2n+ 2 มีทั้งอยู่ในสถานะแก๊ส ของเหลวและของแข็ง พวกที่เป็นของแข็งและมีจุดหลอมเหลว 50 - 60°C นิยมเรียกว่าขี้ผึ้งพาราฟิน ซึ่งใช้ทำเทียนไข กระดาษไขและน้ำมันขัดพื้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They made him drink cooking oil and paraffin and also they pushed washing powder in his mouth.พวกเขาจับน้องผมกรอกด้วยน้ำมันพืช แล้วเอาผงซักฟอกยัดใส่ปากน้องผมอีก The Bang Bang Club (2010)
Paraffin or tallow?ไขพาราฟินหรือแบบไขมันสัตว์ In This Home on Ice (2010)
Melons lined with paraffin and filled with dense agar gelatin, which mimics skull and brain matter.ลูกทรงกลมทำจากพาราฟินและอัดบรรจุ ด้วยวุ้นเจลาติน ซึ่งเลียนแบบกะโหลกและเนื้อสมอง The X in the File (2010)
Lipstick is made with dye, antioxidants, liquid paraffin, perfumes, and worms, so it won't rub off that easily.เพราะลิปมันเป็นสี และเป็นปิโตรเลียมเหลว มันลบไม่ออกง่ายๆหรอก Episode #1.5 (2010)
Paraffin candles may contain carcinogens.เทียนพาราฟินมีคาร์ซิโนเจนเป็นส่วนประกอบ The Infestation Hypothesis (2011)
Shrewd.Raffiniert. 18-5-4 (2010)
Wise guy.Raffiniert. Galactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
You're pretty tricky.Ganz schön raffiniert. The Outrage: Part 2 (1980)
Where is that scoundrel hiding?Hier ist der Kerl nicht. - Er ist raffiniert. Le guignolo (1980)
Openly. That's a subtle way of getting back at someone, little Peter.Das ist eine raffinierte Art, sich zu rächen. From the Life of the Marionettes (1980)
How chic!Raffiniert. The Last Metro (1980)
Very neat, russo, very clean... plenty of witnesses, everything up in flames, not a trace of evidence.Ganz schön raffiniert... 'ne menge zeugen, alles geht in flammen auf, keine spuren. Used Cars (1980)
And cunningly disguised so it won't look like a racing car.Raffiniert getarnt. Das sieht nicht aus wie ein Rennwagen. The Cannonball Run (1981)
Would that I was as clever as her father.Wäre ich so raffiniert wie ihr Vater gewesen. Dragonslayer (1981)
I know Columbo runs heroin to be refined here before it is sent to England.Columbo importiert Heroin, das man hier raffiniert und dann nach England schickt. For Your Eyes Only (1981)
And now here's delicious Darla in a swirl of apricot silk above a tight bodice with a cleverly draped décolletage.Und nun die delikate Darla, ein Tupfer aprikosenfarbener Seide mit eng anliegendem Oberteil und raffiniert drapiertem Décolleté. The Great Muppet Caper (1981)
I'd like to hold a banquet in her honor... in the style of the Renaissance, you know... in some sort of old palace, with waiters... in wigs and white gloves.ich möchte zu ihrem Empfang ein raffiniertes Essen geben, wie in der Renaissance, verstehen Sie, in einem antiken Palazzo, mit Kellnern mit Perücken und weißen Handschuhen. The Skin (1981)
And much too simple.Und zu wenig Raffinesse. A Plush Ride (1982)
She asked some difficult questions.Die hat ein paar raffinierte Fragen gestellt. Equal Opportunities (1982)
You are ingenious.Madam, Ihr seid raffiniert. The Draughtsman's Contract (1982)
You are ingenious.Ihr seid raffiniert... The Draughtsman's Contract (1982)
It's a clever argument. lt may not produce the end you desire.Ein raffiniertes Argument. Aber ob Sie damit Ihr Ziel erreichen? Gandhi (1982)
That son of a bitch stole it back from me.Der raffinierte Vogel hat es wieder an sich genommen! Hanky Panky (1982)
The Iron Maiden. One of the most horrible torture instruments of the Age.Die Eiserne Jungfrau gehörte zu den raffiniertesten Folterinstrumenten jener Zeit. Génius v hladomorne (1983)
- He is a slippery one, isn't he, Michael?Der ist raffiniert, nicht wahr, Michael? A Nice, Indecent Little Town (1983)
Whoever planned this... was very clever and very thorough.Wer immer es geplant hat, war sehr raffiniert und sehr gründlich. The Topaz Connection (1983)
But the truth is, your behavior is enough evidence of your guilt anyway.- Die wurde schon ersetzt. Raffiniert, Harrod. To Stop a Steele (1983)
I shall return.Sehr raffiniert. To Stop a Steele (1983)
The Washington Police Bomb Squad said it was a very sophisticated device.Das Bombenentschärfungskommando sagt, es sei ein raffiniertes Gerät. The Long Christmas Eve (1983)
We need to come up with something quite cunning!Uns muss etwas ganz Raffiniertes einfallen! Conrad: The Factory-Made Boy (1983)
We added a few new wrinkles.Inzwischen haben wir uns ein paar neue Raffinessen einfallen lassen. Blue Thunder (1983)
Today's main business is the report on the progress of our acquisition of part of Scotland for the refinery and storage base.Wichtigster Tagespunkt heute ist der Bericht über den Fortschritt unseres Erwerbs in Schottland, d.h. eines Teils von Schottland für Raffinerie und Lagerung. Local Hero (1983)
- Mrs Wyatt, who are we sending to Scotland on that refinery deal?Mrs. Wyatt, wen schicken wir wegen der Raffinerie nach Schottland? Local Hero (1983)
Plus, the debris rock will be used to fill in the other beach for the refinery.Und hier sehen Sie die Felsentrümmer, mit denen der andere Strand für die Raffinerie aufgefüllt wird. Local Hero (1983)
This place has a lot to offer. But the refinery site was a mistake.Aber ich denke, der Ort für die Raffinerie ist schlecht gewählt. Local Hero (1983)
But tell Crabbe to start rethinking the refinery site tomorrow.Aber sagen Sie Crabbe morgen, die Raffinerie muss verlegt werden. Local Hero (1983)
Tell Crabbe to get thinking along the lines of an offshore establishment, but just for storage - and to put the refinery nearer the models.Sagen Sie Crabbe, er soll einen... einen Hochseebetrieb ins Auge fassen, aber nur für die Lagerung. Die Raffinerie entsteht näher an den Märkten. Local Hero (1983)
I'm glad I managed to stop your refinery caper.Gut, dass ich Ihren Raffinerie-Unfug stoppen konnte. Local Hero (1983)
So, this and my other factory, I can guarantee production... of 200 kilos refined every month of the year.Mit dieser und meiner anderen Fabrik kann ich die Produktion... von 200 kg raffiniertem Kokain pro Kalendermonat garantieren. Scarface (1983)
So simple, in fact, it is actually quite clever.So einfach, dass es schon wieder raffiniert ist. The Scarlet and the Black (1983)
Very tricky.Sehr raffiniert. Two of a Kind (1983)
It was οbviοus frοm the first that she was a very capable wοman, capable οf engineering it all.Auch fähig, einen raffinierten Mord zu begehen. Part 3 (1984)
Subtlety, that is the key.Raffiniertheit ist der Schlüssel. Pure-Dee Poison (1984)
That's good thinking, Steele.Raffiniert, Steele. Cast in Steele (1984)
Quite ingenious though, using us to find the people she held responsible.Aber es war raffiniert, uns dafür einzuspannen. Elementary Steele (1984)
Treated paraffin, laced with alcohol and... a little stupidity.Paraffin mit Alkohol und einer gehörigen Portion Dummheit. High Flying Steele (1984)
They try to trick you.Die sind raffiniert. Brunettes Are In (1984)
What a racket, huh?Ganz schön raffiniert, was? Liberation Day (1984)
Employing guerrilla tactics, carrying the fight to the streets... the residents maneuvered the aliens into a position... near the massive Blackwell oil refinery.Mit Guerilla-Attacken und Straßenkämpfen drängten die Einwohner die Außerirdischen zurück bis an die riesige Ölraffinerie Blackwell. The Overlord (1984)
Then they set it afire.Dann zündeten sie die Raffinerie an. The Overlord (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พาราฟิน[N] paraffin oil, Syn. น้ำมันก๊าด, Thai definition: ชื่อน้ำมันประเภทหนึ่งซึ่งมีขีดเดือดอยู่ระหว่าง 200 ํ- 300 ํ ซ. เป็นสารผสมของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีสูตร CnH2n+2 ในเมื่อ n = 12 - 16 ได้มาจากการนำน้ำมันปิโตรเลียมมากลั่น ใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงได้, Notes: (อังกฤษ)
พาราฟิน[N] paraffin wax, Thai definition: ชื่อของแข็งประเภทหนึ่ง ลักษณะสีขาวโปร่งแสง หลอมละลายระหว่าง 50 ํ - 60 ํ ซ. เป็นสารผสมของสารประกอบอินทรีย์ซึ่งมีสูตร CnH2n+2 ในเมื่อ n = 20 - 30 ใช้ประโยชน์ทำเทียนไข กระดาษไข ยาขัด เป็นต้น, Notes: (อังกฤษ)
พาราฟิน[N] paraffin, Syn. อัลเคน, Thai definition: ไขเหลวใช้ทำน้ำมันใส่ผม เป็นสารประกอบอินทรีย์ประเภทหนึ่งซึ่ง มีสูตร CnH2n+2 ในเมื่อ n = 1, 2, 3, …, Notes: (อังกฤษ)
ตะเกียงเจ้าพายุ[N] storm lantern, See also: paraffin lamp, Example: เขาเขียนจดหมายถึงคนรักภายใต้แสงตะเกียงเจ้าพายุ, Thai definition: ตะเกียงใช้น้ำมัน จุดไส้ในครอบแก้ว
น้ำมันก๊าด[N] kerosene, See also: paraffin oil, kerosine, Example: เมื่อน้ำมันดิบได้รับความร้อนและอุณหภูมิสูงมากขึ้นส่วนประกอบที่เรียกว่าน้ำมันก๊าดก็จะระเหยออกมา, Thai definition: น้ำมันชนิดหนึ่งที่ใช้ตามตะเกียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอก[v.] (føk) EN: purify ; clean ; cleanse   FR: purifier ; raffiner
กลั่น[v.] (klan) EN: refine ; extract ; distill   FR: distiller ; raffiner ; extraire
กระดาษไข[n. exp.] (kradāt khai) EN: stencil   FR: stencil [m] ; papier stencil [m] ; papier paraffiné [m] ; papier ciré [m]
ละเอียดอ่อน[adj.] (la-īet øn) EN: delicate ; fragile ; frail ; fine ; exquisite ; detailed ; tender ; light   FR: délicat ; fragile ; raffiné ; subtil
ประณีต[adj.] (pranīt) EN: good ; excellent ; careful ; fine ; neat ; subtle ; scrupulous   FR: délicat ; raffiné ; recherché ; soigné ; travaillé
โรงกลั่น[n.] (rōng klan) EN: refinery   FR: raffinerie [f]
โรงกลั่นน้ำมัน[n. exp.] (rōng klan nām man) EN: oil refinery   FR: raffinerie de pétrole [f]
โรงงานน้ำตาล[n. exp.] (rōng-ngān nāmtān) EN: sugar factory   FR: sucrerie [f] ; raffinerie de sucre [f]
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful   FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
ตะเกียงเจ้าพายุ[n. exp.] (takīeng jaophayu) EN: storm lantern ; paraffin lamp   

CMU English Pronouncing Dictionary
PARAFFIN    P EH1 R AH0 F AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
paraffin    (n) (p a1 r @ f i n)

German-Thai: Longdo Dictionary
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finesse {f}; Raffinesse {f}finesse [Add to Longdo]
Paraffin {n}paraffin [Add to Longdo]
Raffinade {f}; Zuckerraffinade {f}refined sugar [Add to Longdo]
Raffinerie {f} | Raffinerien {pl}refinery | refineries [Add to Longdo]
Raffinesse {f}; Raffiniertheit {f}cleverness; subtlety; sophistication; refinement [Add to Longdo]
Raffiniertheit {f}ingenuity [Add to Longdo]
Zuckerfabrik {f}; Zuckerraffinerie {f} | Zuckerfabriken {pl}; Zuckerraffinerien {pl}sugar refinery | sugar refineries [Add to Longdo]
ausgefallen; raffiniert; kunstvoll {adj}fany [Add to Longdo]
clever; schlau; gewitzt; smart; raffiniert; hervorragend {adj}smart [Add to Longdo]
gepflegt; elegant; schick; raffiniert {adj}sophisticated [Add to Longdo]
geschickt; findig; raffiniert {adj}ingenious [Add to Longdo]
kunstvoll; raffiniert {adj}fancy [Add to Longdo]
raffinieren; verfeinernto refine [Add to Longdo]
raffiniertcagey [Add to Longdo]
raffiniert {adj}subtle [Add to Longdo]
raffiniert; verfeinert {adj}refined [Add to Longdo]
raffiniert; geschickt {adj} | raffinierter | am raffiniertstennifty | niftier | niftiest [Add to Longdo]
trickreich; raffiniert {adj}tricky [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
パラフィン[, parafin] (n) paraffin [Add to Longdo]
パラフィン紙[パラフィンし, parafin shi] (n) paraffin paper [Add to Longdo]
パラフィン油[パラフィンゆ, parafin yu] (n) paraffin oil [Add to Longdo]
パラフィン蝋[パラフィンろう, parafin rou] (n) paraffin wax [Add to Longdo]
石蝋[せきろう, sekirou] (n) paraffin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
石蜡[shí là, ㄕˊ ㄌㄚˋ, / ] paraffin wax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
悪賢い[わるがしこい, warugashikoi] -schlau, raffiniert, durchtrieben [Add to Longdo]
洗練[せんれん, senren] verfeinern, raffinieren, laeutern [Add to Longdo]
清酒[せいしゅ, seishu] feiner_Sake, raffinierter_Sake [Add to Longdo]
精錬所[せいれんしょ, seirensho] Raffinerie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top