Search result for

radieren

(64 entries)
(0.0693 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radieren-, *radieren*
Possible hiragana form: らぢえれん
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา radieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *radieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Then why don't you just bust me?Warum degradieren Sie mich dann nicht? Spaceball (1980)
They might check books and finances but they're not going to start wiping out me firm, are they?Vielleicht prüfen sie Bücher und Finanzen, aber sie radieren nicht gleich meine Firma aus. The Long Good Friday (1980)
- You can't wipe them out.- Du kannst sie nicht ausradierenThe Long Good Friday (1980)
Why do I keep getting sucked into these degrading conversations?Warum gerate ich immer in diese degradierenden Konversationen? Neighbors (1981)
Suddenly he tells me, "Fred, you're not gonna bust those two trainees, are you? "Dann sagte er plötzlich: "Fred, du wirst doch diese beiden Rekruten nicht degradieren?" Deadly Maneuvers (1982)
I'd like to sleep for 10 days and wipe you out.Ich möchte zehn Tage lang schlafen. Und dich aus meinem Kopf ausradierenNostalgia (1983)
Maybe there's nothing to wipe out because you don't exist.Aber vielleicht gibt es gar nichts zu radieren, weil du gar nicht existierst. Nostalgia (1983)
HANNIBAL: The Scorpions, your Scorpions... are planning on wiping you out, this afternoon.Die Skorpione, deine Skorpione wollen dich heute Nachmittag ausradierenIt's a Desert Out There (1984)
Laura, I find this as distasteful and degrading as you do.Ich finde das genauso geschmacklos und degradierend wie du. - Huhu, Mr. Steele. Steele Eligible (1984)
I wanna wipe out my thoughts and forget this guy.Ich möchte meine Gedanken ausradieren und diesen Typ vergessen. Broadway Danny Rose (1984)
It's a war— just like any other— and it's been goin' on for hundreds of years, long before the British army got involved.Was wollen Sie ausradieren? Panzer, Leute oder was? When Irish Eyes Are Crying (1986)
You let them close the universities, wipe out the best minds.Ihr lasst sie die Universitäten schließen, die besten Gehirne ausradieren. - Bullshit! Salvador (1986)
You delay me, then you bump me.Erst Verspätung, dann degradieren Sie mich. Planes, Trains & Automobiles (1987)
Now it's time to erase that mistake.Es ist Zeit, diesen Fehler auszuradierenRoboCop (1987)
Now it's time to erase that mistake.Es ist Zeit, diesen Fehler auszuradierenRoboCop (1987)
Now it's time to erase that mistake.Es ist Zeit, diesen Fehler auszuradierenRoboCop (1987)
Do you want me to rub him out?Soll ich ihn ausradierenA Fish Called Wanda (1988)
Do you want me to rub him out?Soll ich ihn ausradierenA Fish Called Wanda (1988)
Maybe I can erase you.Vielleicht kann ich dich ausradierenCool World (1992)
This place should be erased.Man sollte das hier ausradierenCool World (1992)
Only if they're the hips of Ta-Jen Wei, I'll be so willing to wipe them.Ich werde Wei rächen, und sie ausradierenRoyal Tramp II (1992)
Well, I'm not so impressed with this future... huge starships and weapons that can no doubt destroy entire cities.Riesige Raumschiffe und Waffen, die ganze Städte ausradieren können. Time's Arrow: Part II (1992)
Before I knew it, I'd written 16 pages without a single scratch-out.Und plötzlich hatte ich 16 Seiten geschrieben, ohne einmal zu radierenThe Dark Half (1993)
He goes off at the funeral and takes out the whole Torelli mob.Bei der Beerdigung wird er explodieren und die Torelli-Familie ausradierenLast Action Hero (1993)
The Fart is a bomb to take out the Torelli mob.Der Furz ist eine Bombe. Sie wollen die Torelli-Familie ausradierenLast Action Hero (1993)
We could wipe you out just by pulling a trigger.Wir könnten euch leicht ausradierenI've Got a Crush on You (1993)
Erase the past and look ahead...Alles Vergangene ausradieren... A Pure Formality (1994)
Before we torch this heathen agitator and watch his wretched corpse snap and crackle in the fires of goodness...Und jetzt lass die Kinder frei, Mistkerl! Oder wir radieren dich aus! - Dann kommen sie mit mir! The Greatest Story Ever Sold (1994)
You know, you can't just erase chalk.Und man kann Kreide nicht einfach so ausradierenThe One with the Baby on the Bus (1995)
Our intention is to wipe out the Dominion in one single blow by eliminating the Founders.Wir wollen das Dominion mit nur einem Schlag ausradieren, indem wir die Gründer eliminieren. Improbable Cause (1995)
Aged. Worf to Odo. A turbolift is stuck on Level 41.Ich werde ihn als Erstes degradieren, wenn meine Macht wiederhergestellt ist. Crossfire (1996)
It's enough to flatten a square mile.Genug, um eine Quadratmeile auszuradierenFace/Off (1997)
- The only way you're gonna see combat... is if you bust yourself to private!- Der einzige Weg, wie Sie zu einem Kampf kommen ist, wenn Sie sich selbst zum einfachen Soldaten degradierenStarship Troopers (1997)
Get on the com and tell Fleet to glass that rock.Stellen Sie eine Verbindung mit der Flotte her. Sie sollen diesen Felsen ausradierenStarship Troopers (1997)
Turn us into second-class citizens.Sie könnten uns zu Bürgern 2. klasse degradierenThe Face of the Enemy (1997)
Parading down the streetParadieren auf der Straße The One with Joey's New Girlfriend (1997)
Yeah. You can't erase blood.Aber Blut lässt sich nicht ausradierenJose Chung's 'Doomsday Defense' (1997)
I can't allow my notes to be used to create a biogenetic plague... that could wipe out an entire race.Ich darf nicht zulassen, dass meine Notizen einer Waffe dienen, die eine ganze Rasse ausradieren könnte. Babylon 5: In the Beginning (1998)
What glory is there in eliminating an entire race, Coplann?Welcher Ruhm liegt darin, eine ganze Rasse auszuradieren, Coplann? Babylon 5: In the Beginning (1998)
He'll bust your rank.Der wird dich degradierenThe Witch Is Back (1998)
If I could take a giant eraser and rub out everything, starting with myself-Mit einem riesigen Radiergummi alles ausradieren, angefangen mit mir selbst... The Talented Mr. Ripley (1999)
What do you think about when you rub someone out?Was geht Ihnen beim Ausradieren durch den Kopf? Sweet and Lowdown (1999)
Let them parade on the city's main squareLasst sie paradieren Mitten auf dem Platz Notre-Dame de Paris (1998)
It's as if I'm already being rubbed out.Wie wenn sie schon anfingen' mich auszuradierenEl mar (2000)
- "Job"? I misunderstood. You wanted him off the map?Du wolltest ihn doch ausradierenAmores Perros (2000)
But, you can bring your ex-girlfriends-- l can degrade and defile her.- Aber deine Exfreundin darf... - Ich darf sie degradieren und besudeln. The Group (2000)
You don't have to wipe out the entire population of the whole planet... just to affect a little peace on Earth and goodwill towards men.Sie müssen nicht die Menschheit ausradieren, um Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen zu erzielen. Je Souhaite (2000)
I guess you've earned your right to demote yourself.Ich schätze, du hast es dir verdient, dich selbst zu degradierenPoints (2001)
We have to erase everyone on the list.Wir müssen alle auf der Liste ausradierenDad (2001)
You meant erase in a squish-and-kill, violent kind of way.Du meinst ausradieren im Sinne von kaltmachen, abmurksen, vernichten? Dad (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ätzen; radieren | ätzt | ätzteto etch | etches | etched [Add to Longdo]
ausradieren; auslöschen | ausradierendto erase | erasing [Add to Longdo]
ausradieren; löschento rub out [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto demote | demoting | demoted | demotes | demoted [Add to Longdo]
degradieren | degradierend | degradiert | degradiert | degradierteto downgrade | downgrading | downgraded | downgrades | downgraded [Add to Longdo]
degradierend; entwürdigenddegrading [Add to Longdo]
löschen; radieren | löschend; radierend | gelöscht; radiert | er/sie löscht | ich/er/sie löschte | er/sie hat/hatte gelöschtto delete | deleting | deleted | he/she deletes | I/he/she deleted | he/she has/had deleted [Add to Longdo]
paradieren | paradierend | paradiert | paradierteto flaunt | flaunting | flaunts | flaunted [Add to Longdo]
paradieren | paradierend | paradiert | paradiert | paradierteto prance | prancing | pranced | prances | pranced [Add to Longdo]
paradierend {adv}prancingly [Add to Longdo]
radieren; löschento erase [Add to Longdo]
tradierento hand down; to pass on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  radieren [radiːrən]
     to delete; to erase; to etch
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top