Search result for

radées

(554 entries)
(0.1319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -radées-, *radées*, radée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา radées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *radées*)
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
trade terms[เทรด เทอมส] (n ) "ข้อตกลงในการส่งมอบสินค้า" ยังไม่เจาะจงลงไปว่าเป็นแหล่งอ้างอิงจากชื่อใด เข่น AFTD: American Foreign Trade Definition หรือ RWO: Rules of Warsaw and Oxford หรือ GCDM: General Conditions for Delivery of Merchandise หรือ Combiterms หรือ Incoterms ซึ่งในแต่ละแหล่งอ้างอิงมี Terms ให้ใช้คล้ายกัน เช่น Ex Works, FOB หรือ CIF เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แหล่งอ้างอิงที่เสถียรในเรื่องค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการส่งมอบ คือแหล่ง Incoterms ทำให้หลายแหล่ง เช่น ล่าสุดทางอเมริกา ประกาศยกเลิก ธรรมนูญการค้าหรือ UCC บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้าของตน ซึ่ง UCC นี้เองได้เป็นฐานในการกำหนดงเป็น AFTD ล่าสุดอเมริกาและแทบทั้งโลกมาขอใช้ร่วมกับ Incoterms ของ ICC International Chamber of Commerce, Paris, France นี้ เป็นมีการกำหนดจุดรับภาระที่แน่นอนกว่า

English-Thai: Longdo Dictionary
world trade center(name) อาคารศูนย์การค้าและธุรกิจขนาดใหญ่ มักสร้างขึ้นตามเมืองใหญ่ๆทั่วโลก
trade school(n) โรงเรียนช่าง เช่น Find a Trade School near you & turn your passion into a profession!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grade    [N] ชนชั้น, See also: นักเรียนในชั้น
grade    [N] ระดับ, See also: ระดับคะแนน, เกรด, Syn. class, category, rank, standard
grade    [VT] แบ่งระดับ, See also: แบ่งชั้น, ทำเป็นชั้นๆ, ให้คะแนน, ให้ตำแหน่ง, Syn. rate, mark, score
grade    [VT] ทำทางลาด, See also: ทำถนน
grade    [SUF] เดิน, See also: เคลื่อนที่
trade    [N] การค้าขาย, See also: การค้า, การขาย
trade    [N] อาชีพ
trade    [N] การแลกเปลี่ยน, See also: สิ่งแลกเปลี่ยน
trade    [N] ลมมรสุม, See also: ลมตะเภา
trade    [N] ช่างฝีมือ, See also: ช่าง
trade    [VI] ค้าขาย, See also: ทำการตกลงซื้อขาย
trade    [VT] แลกเปลี่ยน, See also: เปลี่ยน
trade    [VT] นำของเก่าไปแลก
abrade    [VT] ขัด, See also: ขัดถู, Syn. scrub, buff, burnish
grader    [N] ผู้ให้คะแนนในการสอบ
parade    [N] ขบวนแห่, Syn. series, chain, catana
parade    [N] การเดินแถว, See also: การเดินแถวเพื่อรับการตรวจพล, การเดินขบวน, Syn. procession, march, spectacle
parade    [VT] เดินขบวน, See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
parade    [VT] เดินอวด
trader    [N] ผู้ค้า, See also: พ่อค้า
trades    [N] ลมสินค้า
comrade    [N] เพื่อนสนิท, Syn. associate, companion, intimate
degrade    [VT] ปลด (ตำแหน่ง, ระดับ, ฐานะ), Syn. demote, deplace, Ant. upgrade, promote
degrade    [VT] ลดค่า, See also: ทำให้ด้อยค่า, ทำให้ลดคุณค่า, ทำให้ต่ำต้อย, ทำให้เสื่อมเสีย, Syn. demote, discredit
upgrade    [VI] ยกระดับ, See also: ยกฐานะ, ยกสถานภาพ, Syn. improve, update
upgrade    [VT] ทำให้เลื่อนระดับขึ้น, See also: ทำให้พัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. improve, update
upgrade    [N] การยกระดับ, See also: การพัฒนาให้ดีขึ้น, การยกขึ้น, Syn. improvement
upgrade    [N] ทางที่เป็นเนินลาดขึ้น, See also: ที่ชันขึ้น, ทางขึ้น, เนินที่สูงขึ้น, Syn. incline, slope
upgrade    [ADJ] ซึ่งยกระดับ, See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น, Syn. upward, improved
upgrade    [ADV] ในทางสูงขึ้น, See also: ในทางที่ดีขึ้น, Syn. improved
grade up    [PHRV] ยกขึ้น (ระดับ, ตำแหน่ง, ประเภท), Ant. grade down
grade up    [PHRV] ปรับปรุงคุณภาพของ
subgrade    [N] ฐานถนน, See also: ฐานพื้นดิน
trade-in    [N] กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน
tradeoff    [N] การแลกเปลี่ยนของ, Syn. exchange, compromise
upgrader    [N] ผู้ที่ยกระดับ
downgrade    [N] ความตกต่ำ
downgrade    [VT] ลดความสำคัญ, Syn. demote, upgrade
low-grade    [ADJ] คุณภาพต่ำ, See also: เกรดต่ำ, Syn. inferior, Ant. high-grade, superior
overtrade    [VI] ค้าขายเกินกำลัง, See also: ทำค้าขายเกินความสามารถ
rag trade    [N] ธุรกิจค้าขายผ้า (คำไม่เป็นทางการ)
trade off    [N] การแลกเปลี่ยนของ, Syn. exchange, compromise
trade-off    [N] การแลกเปลี่ยนของ, Syn. exchange, compromise
trademark    [N] เครื่องหมายการค้า, Syn. label, tag, commercial stamp
trademark    [VT] จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
trademark    [VT] ใส่เครื่องหมายการค้า
tradesman    [N] คนที่มีอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ เช่น ช่างไม้
tradesman    [N] เจ้าของร้าน, Syn. shopkeeper, storekeeper, merchant
tradesman    [N] พ่อค้า
antitrades    [N] ลมที่พัดเหนือลมสินค้าบนแถบร้อนชื้นของโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
parade patternแบบคลื่นเรียงแนวนอน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
paradental๑. -ทันตกรรม, -ทันตศาสตร์๒. -ปริทันต์ [มีความหมายเหมือนกับ peridental; periodontal ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentitis; periodontitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelography, retrogradeการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontal tissue; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontitis; paradentitisโรคปริทันต์อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
percent of gradeร้อยละความชัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
periodontitis, juvenile; paradentosis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontium; paradentium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontosis; paradentosis; periodontitis, juvenileโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
profile fo equilibrium; graded profileหน้าตัดข้างสมดุล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plantigradeท่าเดินเต็มเท้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentium; periodontium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentosis; periodontitis, juvenile; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradermalขนานกับผิวนอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
restraint of tradeการจำกัดขอบเขตการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retrograde๑. ย้อนทาง, สวนทาง๒. ไปข้างหลัง๓. เสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrograde pyelographyการทำไพอีโลแกรมสวนทางขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radectomy; amputation, root; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radectomy; radiectomy; root amputationการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
root amputation; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
radiectomy; amputation, root; radectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiectomy; radectomy; root amputationการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
SAE oil gradeเกรดน้ำมันหล่อลื่นเอสเออี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stop list, tradeรายชื่อผู้ต้องห้ามติดต่อค้าขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scleradenitisต่อมอักเสบกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
offensive tradeการค้าที่น่ารังเกียจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences relating to tradeความผิดเกี่ยวกับการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association, tradeสมาคมการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
antegrade; anterograde-เคลื่อนไปข้างหน้า, -ยื่นไปข้างหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abrade๑. ขัด๒. ทำให้สึก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
amputation, root; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterograde; antegrade-เคลื่อนไปข้างหน้า, -ยื่นไปข้างหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
assay gradeเกรดสอบวิเคราะห์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amputation, root; radectomy; radiectomyการตัดรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
juvenile periodontitis; paradentosis; periodontosisโรคปริทันต์อักเสบในผู้เยาว์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balance of tradeดุลการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Board of Tradeกระทรวงพาณิชย์ (อังกฤษสมัยก่อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrier, tradeการกีดกันการค้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
balustradeตับลูกกรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mark, tradeเครื่องหมายการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multiple-viscosity oil; multigrade oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multigrade oil; multiple-viscosity oilน้ำมันเครื่องเกรดรวม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
masqueradeพราง, สวมรอย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coasting tradeการค้าชายฝั่ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coasting trade; coastalการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal; coasting tradeการค้าชายฝั่ง [ดู cabotage] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Trade bibliographyบรรณานุกรมที่สำนักพิมพ์หรือร้านหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อการ ค้า, บรรณานุกรมเพื่อการค้า [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Rubber industry and tradeอุตสาหกรรมยาง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Factory and trade wasteของเสียจากโรงงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Agricultural tradeการค้าสินค้าเกษตร [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Countertradeการค้าต่างตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Balance of tradeดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Balance of trade projectionการคาดคะเนดุลการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Discriminatory trade practiceการเลือกปฏิบัติทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Bilateral trade agreementความตกลงทางการค้าแบบทวิภาคี [เศรษฐศาสตร์]
Domestic tradeการค้าในประเทศ [เศรษฐศาสตร์]
Pattern of tradeรูปแบบการค้า [เศรษฐศาสตร์]
East-West tradeการค้าระหว่างตะวันออกกับตะวันตก [เศรษฐศาสตร์]
Commodity tradeการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ [เศรษฐศาสตร์]
Compensation tradeการค้าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Competition tradeนโยบายการแข่งขัน [เศรษฐศาสตร์]
Intra industry tradeการค้าภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน [เศรษฐศาสตร์]
Nontariff trade barrierสิ่งกีดกั้นการค้าที่มิใช่พิกัดอัตราศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
North-South tradeการค้าเหนือ-ใต้ [เศรษฐศาสตร์]
Term of tradeอัตราการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade adjustment assistanceการช่วยเหลือในการปรับแก้ทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade data interchangeการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade facilitationการอำนวยความสะดวกทางการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trade financeการเงินเพื่อการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Wholesale tradeการค่าส่ง [เศรษฐศาสตร์]
upgradeยกระดับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้นเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าตลอดเวลา บริษัทผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ก็พยายามพัฒนาเครื่องรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นออกมาจำหน่าย ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ก็พยายามแก้ไขปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีสรรถนะสูงขึ้น ผู้ใช้จึงมีภาระหนัก เพราะหลังจากซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาไม่นานฮาร์ดแวร์ก็อาจจะมีประสิทธิภาพไม่พอเพียงที่จะนำซอฟต์แวร์รุ่นใหม่มาใช้ ดังนั้นจึงต้องซื้ออุปกรณ์อื่นมาเพิ่มลงในระบบเดิม เพื่อเป็นการยกระดับให้เครื่องมีประสิทธิภาพมากขึ้น [คอมพิวเตอร์]
North American Free Trade Agreementข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [ธุรกิจ]
World Trade Organizationองค์การการค้าโลก [ธุรกิจ]
Exchange traded fund กองทุนรวมอีทีเอฟ
กองทุนรวมเปิดที่โดยทั่วไปบริษัทจัดการกองทุนรวมจะขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนรายใหญ่ และจัดให้มีตลาดรอง (organized market) สำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนของผู้ลงทุนใด ๆ โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างน้อยหนึ่งรายที่พร้อมจะซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อให้ราคาซื้อขายหน่วยลงทุนในตลาดรองสะท้อนมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมได้อย่างใกล้เคียง [ตลาดทุน]
็Halt tradeหลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขาย
เครื่องหมายนี้ย่อมาจาก halt trade ตลาดหลักทรัพย์ติดเครื่องหมายนี้ไว้บนหลักทรัพย์เพื่อแสดงให้ผู้ลงทุนทราบว่า หลักทรัพย์ดังกล่าวอยู่ระหว่างถูกห้ามซื้อขายสำหรับช่วงเวลาการซื้อขายรอบนั้น ตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นเครื่องหมาย H แก่หลักทรัพย์ที่ปรากฏว่า มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์นั้นในระหว่างเวลาซื้อขายรอบดังกล่าว และอยู่ระหว่างรอการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดเผยได้ทันที [ตลาดทุน]
Zinc industry and trade อุตสาหกรรมสังกะสี [TU Subject Heading]
World Trade Center (New York, N.Y.) เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (นิวยอร์ก) [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
Airtemp (Trademark)แอร์เทมป์ [TU Subject Heading]
Alkali industry and tradeอุตสาหกรรมแอลคาไล [TU Subject Heading]
Aluminum industry and tradeอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Arrangement Regarding International Trade in Textiles (1973)ข้อตกลงการค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1973) [TU Subject Heading]
Automobile industry and tradeอุตสาหกรรมรถยนต์ [TU Subject Heading]
Balance of tradeดุลการค้า [TU Subject Heading]
Banana tradeอุตสาหกรรมกล้วย [TU Subject Heading]
Boards of tradeหอการค้า [TU Subject Heading]
Book industries and tradeอุตสาหกรรมหนังสือ [TU Subject Heading]
Building tradesธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง [TU Subject Heading]
Canada. Treaties, etc. 1992 Oct. 7 ; North American Free Trade Agreementข้อตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [TU Subject Heading]
Carabao Dang (Trademark)คาราบาวแดง [TU Subject Heading]
Cattle tradeอุตสาหกรรมโคกระบือ [TU Subject Heading]
Cholangiopancreatography, Endoscopic retrogradeการส่องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อนด้วยกล้อง [TU Subject Heading]
Clerks (Retail trade)พนักงาน (การขายปลีก) [TU Subject Heading]
Clothing tradeคนงานตัดเย็บเสื้อผ้า, c [TU Subject Heading]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abrade(อะเบรด') vt. ขัด,ถู,ชะ,ครูด, Syn. erode)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
antitrade(แอน' ทีเทรด) n. ลมที่พัดเหนือลม, สินค้าในแถบร้อนของโลก. -adj. เกี่ยวกับลมดังกล่าว (that opposite to the trade winds)
aranya pradesn. อรัญประเทศ
balance of traden. ดุลการค้าของประเทศเป็นการเปรียบเทียบค่าสินค้าขาเข้า กับสินค้าขาออก
belgrade(เบลเกรด') n. ชื่อเมืองหลวงของยูโกสลาเวีย, Syn. Beograd
camaraderie(คามะรา'ดะรี) n. มิตรภาพที่ดี
centigradeadj. แบ่งออกเป็น 100 องศาหรือร้อยส่วนเท่า ๆ กัน, Syn. Celsius
charades(ช?ะเรซ') n. การเล่นทายคำปริศนาที่มีเงื่อนไขให้ไว้ทุกพยางค์
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
comrade in armsn. ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
corrade(คะเรด') vt.,vt. ขูด,ชะ,ถลอก
degrade(ดิเกรด') vt. ลดขั้น,ลดตำแหน่ง,ปลดยศ,ปลดจากตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสื่อม,ทำให้สึกกร่อน,เลวลง,อ่อนลง (กำลัง,ความเข้มข้น) ,แตกตัว (สารประกอบ) vi. แตกตัว,สลายตัว, Syn. debase
degraded(ดิเกร'ดิด) adj. ลดค่าต่ำลง ,เลวทราม,น่าอาย, See also: degradedness n. ดูdegraded, Syn. debased
downgraden. การลาดลง,การเอียงลาดลง vt. ลดระดับลง,ลดต่ำลง ลดค่า,ลดขั้น -adj.,adv. ลาดลง,ลงเขา
free traden. การค้าเสรี, See also: free-trade adj.
free tradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
freetradern. ผู้สนับสนุนและยึดหลักการค้าเสรี
grade(เกรด) n. ชั้น,ระดับ,ขั้น,ขีด,ตอน,ชนิด., See also: grades n. โรงเรียนประถม,การเอียงลาด,พันธ์ผสม vt. แบ่งออกเป็นขั้น ๆ ,แบ่งออกเป็นชนิด,ทำให้ราบ,ผสมพันธุ์. vi. กลายเป็นขั้นเป็นระดับ, Syn. step,slope,rank
grade schoolโรงเรียนประถม, Syn. graded school
high-gradeadj. ดีเลิศ,ชั้นเยี่ยม,ระดับสูง,ซึ่งให้ผลผลิตสูง, Syn. excellent
horse tradeการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
jack-of-all-tradesn. บุคคลผู้แคล่วคล่องในงานสารพัดอย่าง, Syn. factotum
masquerade(แมสคะเรด') n. การรื่นเริงสวมหน้ากาก,หน้ากากที่สวมในงานดังกล่าว,การเสแสร้ง,การปิดบัง,การซ่อนเร้น,การปลอมตัว. vi. ปลอมตัว,เข้าร่วมงานรื่นเริงสวมหน้ากาก., See also: masquerader n.
parade(พะเรด) n. ขบวนแห่. vi. เดินแห่
parade-groundn. สนามเดินแถว,สนามตรวจพล
retrograde(รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ
tirade(ไท'เรด) n. การพูดประณามที่ยืดยาวและเผ็ดร้อน,การปราศรัยที่ดุเดือด,ข้อความที่มีข้อคิดเห็นเดียว, Syn. harangue
trade(เทรด) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การค้า,การค้าขาย vt.,vi. ค้าขาย,แลกเปลี่ยนสินค้า,แลกเปลี่ยน, -Phr. (trade in แลกเปลี่ยนโดยใช้ของเก่าหักราคาเอาของใหม่,) -Phr. (trade off แลกเปลี่ยนของกัน), See also: tradable,tradeable adj.
trade namen. ชื่อการค้า,ชื่อสินค้า,ชื่อร้านค้า
trade pricen. ราคาขายส่ง
trade unionn. สหภาพการค้า,สหภาพแรงงาน., See also: trade-union adj. trade unionism n. trade unionist n.
trade-in(เทรด'อิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) สินค้าที่หักราคาเอาเพื่อซื้อสินค้าอื่น,กิจการซื้อขายแลกเปลี่ยน.
trade-off(เทรด'ออฟ) n. การแลกเปลี่ยนของ, Syn. trade off}
trademark(เทรด'มาร์คฺ) n.,vt. (ใส่) เครื่องหมายการค้า vt. ใส่หรือพิมพ์เครื่องหมายการค้า, Syn. logotype,colophon
trader(เทรด'เดอะ) n. พ่อค้า,ผู้ทำการค้า,นักธุรกิจ,เรือพาณิชย์,สมาชิกบริษัททรัพย์ที่ซื้อขายหุ้นเพื่อตัวเอง (ไม่ใช่เพื่อลูกค้า) ., See also: tradership n.
tradesman(เทรด'ซฺเมิน) n., (pl. tradesmen) พ่อค้าขายปลีก, Syn. shopkeeper
tradespeople(เทรดซฺ'พีเพิล) n. พ่อค้า (ทั้งหลาย), Syn. tradesmen
upgrade(อัพ'เกรด) n. การลาดขึ้น,การยกระดับ,การเลื่อนขึ้น,การเพิ่มขึ้น. adj. ขึ้นเขา,ขึ้นเนิน. vt. ทำให้เลื่อนขึ้น,ยกระดับ, Syn. push

English-Thai: Nontri Dictionary
abrade(vt) ขูด,ขัด,ถู,ชะ,ครูด,ถลอก
balustrade(n) ลูกกรง,ราวบันได
centigrade(n) องศาเซนติเกรด
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
comradeship(n) ความเป็นเพื่อน,มิตรภาพ
degrade(vt) ทำให้เลวลง,ลดชั้น,ปลด,ถอดยศ,ลดตำแหน่ง,ทำให้ขายหน้า
FREE free trade(n) การค้าเสรี
grade(n) ชั้น,ลำดับ,ชนิด,ระดับ,ขีด,ขั้น
grade(vt) จัดลำดับ,แบ่งชั้น,แบ่งชนิด,จัดเกรด,แบ่งระดับ
JACK-OF-ALL-jack-of-all-trades(n) คนทำงานได้หลายอย่าง,คนที่ทำงานคล่องแคล่ว
masquerade(n) งานเลี้ยงสวมหน้ากาก,การปลอมแปลงตัว,การหลอกลวง
masquerade(vi) สวมหน้ากาก,ปลอมแปลงตัว,หลอกลวง
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
parade(vi) เดินแห่,สวนสนาม,เดินแถว,เดินขบวน
retrograde(vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย
tirade(n) คำด่าว่า,คำพูดยืดยาว
TRADE trade name(n) ชื่อสินค้า,ชื่อการค้า,ชื่อร้านค้า
TRADE trade union(n) สหกรณ์การค้า,สหภาพแรงงาน
TRADE trade wind(n) ลมสินค้า
trade(n) การค้าขาย,การซื้อขาย,ธุรกิจการค้า,ตลาด
trade(vi) ค้าขาย,ซื้อขาย
trademark(n) เครื่องหมายการค้า
trader(n) พ่อค้า,เรือค้าขาย,นักธุรกิจ
tradesman(n) พ่อค้า,เจ้าของร้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acoustic trademark (n ) เครื่องหมายการค้าที่อยู่ในรูปของเสียง (เช่นเสียงรถไอศรีมวอลล์)
community trademark (n ) การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศกลุ่มสมาชิกยุโรป
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า
Graded Readersหนังสืออ่านนอกเวลา
motor graderรถเกลี่ยดิน
Radeonจีพียูการ์ดแสดงผลสามมิติของ ATI
trade account payable (n) เจ้าหนี้การค้า
trade competition act (n ) พระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า, พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า
trade-off (n ) การต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง, ได้อย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่ง there's a trade-off between buying A and B.
usage of trade (n ) ธรรมเนียมการค้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ประกอบการค้า    [N] trader, See also: merchant, dealer, Syn. ผู้ประกอบการ, Example: คลังสินค้าเป็นแหล่งที่ช่วยให้เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า และส่งออก สามารถนำสินค้ามาฝากไว้ก่อน เพื่อรอการจำหน่าย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำการค้า
คนกันเอง    [N] one of us, See also: familiar person, comrade, accustomed person, companion, acquaintance, intimate, Syn. กากี่นั๊ง, Example: อาเห็นเป็นคนกันเองก็เลยให้เธอไปถามเขาดู, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, คนสนิทสนมกัน
ค้าเนื้อสด    [V] trade in vice, Example: สามีเธอค้ายาเสพติดและค้าเนื้อสดจนได้รับฉายาให้เป็นเจ้าพ่อในวงการนี้, Thai definition: หากินในทางเป็นหญิงโสเภณี, Notes: (ปาก)
กน.    [N] Department of Internal Trade, Syn. กรมการค้าภายใน
กรมการค้าต่างประเทศ    [N] Department of Foreign Trade
จีพีเอ    [N] GPA, See also: grade point average, Syn. คะแนนเฉลี่ย
นาฟตา    [N] NAFTA, See also: North American Free Trade Agreement, Syn. ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
อาฟตา    [N] ASEAN Free Trade Area, See also: AFTA, Syn. เขตการค้าเสรีอาเซียน
น้ำมันเบนซินธรรมดา    [N] gasoline, See also: regular grade petrol
น้ำมันเบนซินพิเศษ    [N] gasoline, See also: super grade petrol
ผ่านการทดสอบ    [V] pass the test, See also: make the grades, Syn. สอบผ่าน, Ant. สอบไม่ผ่าน, สอบตก, Example: ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการทดสอบ เพื่อให้ได้มาตราฐานทุกชิ้น, Thai definition: ทำได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
สอบผ่าน    [V] pass an exam, See also: make the grade, Syn. สอบได้, Ant. สอบตก, Example: การสอบครั้งนี้สอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ต้องสอบผ่าน 60% จึงถือว่าผ่านการทดสอบ, Thai definition: สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
การค้าแบบเสรี    [N] free trade, Syn. การค้าเสรี, Ant. การค้าผูกขาด, Example: นับวันการแข่งขันภายใต้การค้าแบบเสรีจะทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ, Thai definition: การค้าที่ไร้การควบคุมของรัฐบาลหรือได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร
เขตการค้า    [N] trade, Example: ท่านจะต้องไถกลบพื้นที่ป่าเสียก่อน แล้วจึงค่อยเริ่มสร้างเขตที่อยู่อาศัยและเขตการค้าต่อไป, Count unit: เขต, Thai definition: ดินแดนเมืองเล็กและชนบทโดยรอบของศูนย์กลางการค้าที่ติดต่อค้าขายกับศูนย์กลางนั้นโดยตรง
ให้คะแนน [V] mark, See also: give credit mark, grade, Syn. ให้แต้ม, Example: ผู้ชมให้คะแนนนักร้องมือใหม่อย่างท่วมท้นจนชนะเลิศในการแข่งขัน, Thai definition: ให้ค่าในการสอบหรือการแข่งขัน
สวนสนาม    [N] parade
ประสบผลสำเร็จ    [V] succeed, See also: meet with success, make the grade, make it, be successful, prosper, thrive, flourish, make, Syn. ประสบความสำเร็จ, Ant. ล้มเหลว, Example: การลงทุนในบ้านและที่ดินเป็นการลงทุนที่มีโอกาสประสบผลสำเร็จสูงเกือบ 100%, Thai definition: ได้ผลตามที่ต้องการ หรือตามที่หวังไว้
เขตการค้าเสรี    [N] foreign trade zone, See also: free trade zone, free trade area, Syn. เขตปลอดภาษี, Example: สหรัฐอเมริกามีการเจรจากับเม็กซิโก และแคนาดา สร้างเขตการค้าเสรีของอเมริกาเหนือ (NAFTA), Count unit: เขต, Thai definition: บริเวณหรือท่าเรือ ซึ่งอนุญาตให้สินค้าที่สั่งเข้ามาเก็บไว้ได้ชั่วคราว โดยไม่ต้องจ่ายภาษีภายใต้เงื่อนไขบางอย่าง
พาณิชยกรรม    [N] commerce, See also: trade, business, dealing, Example: บทบาทของสาขาปัญญาประดิษฐ์ในวงการคอมพิวเตอร์เพื่อพาณิชยกรรมก็มีไม่น้อย, Thai definition: การค้าและบริหารที่เกี่ยวกับการค้าทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีก ค้าส่ง การส่งออก การธนาคาร และการประกันภัย
ระดับสูง    [ADJ] high-grade, See also: high-altitude, high-level, top-level, Syn. ชั้นสูง, ขั้นสูง, Ant. ระดับพื้นฐาน, ระดับต้น, Example: ที่นี่รับสอนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานถึงระดับสูงแบบตัวต่อตัว
ชั้นครู    [N] master level, See also: first-class level, first-rate level, first grade, Syn. ชั้นเอก, Example: พระพุทธรูปในภาพนั้นเป็นฝีมือช่างชั้นครู, Thai definition: อันดับที่เทียบเท่าครู
มหา    [N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
เรือโท [N] Lieutenant Junior Grade, Thai definition: ยศนายทหารเรือ สูงกว่าเรือตรี ต่ำกว่าเรือเอก
อันดับ    [N] rank, See also: grade, level, Syn. ชั้น, Example: พระสงฆ์นั่งตามอันดับ ขณะที่สวดมนต์
อาชีวะ    [N] occupation, See also: trade, vocation, profession, career, calling, Syn. อาชีว, อาชีพ, การงาน, การยังชีพ, การทำมาหากิน, Example: เขามีความพร้อมแล้วทางสถานะทางสังคม ในอันที่จะประกอบอาชีวะ เพราะจบการศึกษาแล้ว, Thai definition: งานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เลื่อนขั้น [V] promote, See also: elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนตำแหน่ง, เลื่อนฐานะ, Example: ผู้บริหารกำลังประชุมเพื่อตัดสินว่าควรเลื่อนขั้นให้เขาหรือไม่, Thai definition: ย้ายขึ้นไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิม
เลื่อนตำแหน่ง [V] get a promotion, See also: be promoted, elevate, upgrade, raise, Syn. เลื่อนขั้น, เลื่อนฐานะ, Example: เขาทำงานหนักเพราะหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งปลายปีนี้, Thai definition: ได้รับการมอบหมายหน้าที่หรือฐานะการงานที่สูงขึ้นกว่าเดิม
แลก [V] exchange, See also: change, swap, switch, interchange, barter, trade, Syn. เปลี่ยน, แลกเปลี่ยน, Example: คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเงินบาทมีเสถียรภาพจึงนำดอลลาร์ไปแลกเป็นเงินบาท, Thai definition: เอาสิ่งหนึ่งให้ไปเพื่อได้สิ่งหนึ่งที่ต้องการมา
สวนสนาม    [N] march, See also: military parade, parade, review, Syn. พิธีสวนสนาม, Example: คณะนายทหารของโซเวียตร่วมชมพิธีสวนสนามของกองทหารรักษาพระองค์, Thai definition: พิธีชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
สวนสนาม    [V] march, See also: parade, Example: พวกเรามาซ้อมในเรื่องความพร้อมเพรียงที่จะต้องไปร่วมสวนสนาม, Thai definition: ชุมนุมพลกองทหารที่ลานกว้างเพื่อแสดงความสง่าผ่าเผยว่า มีความพร้อมเพรียงและพร้อมสรรพด้วยเครื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้เป็นเกียรติแก่ผู้เป็นประธานในพิธีซึ่งจะได้ตรวจดูแถวทหารที่ตั้งอยู่ คือ ตรวจพลและดูการเดินแถวของทหารเหล่านั้น
สหาย    [N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แห่ [N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่    [N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
การพาณิชย์    [N] business, See also: trade, commerce, dealing, Syn. การค้าขาย, Example: ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์อสังหาริมทรัพย์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
แม่ค้า [N] woman monger, See also: market woman, female street vendor, female shopkeeper, female trader, Syn. คนขาย, คนขายของ, ผู้ขาย, Example: เขานับเศษเหรียญประสมกันส่งให้แม่ค้าเป็นค่าอาหาร, Count unit: คน, Thai definition: หญิงผู้ที่ทำหน้าที่ค้าขาย
ราว    [N] rail, See also: handrail, railing, banister, balustrade, Example: ข้าพเจ้าถอยออกไปไปยืนอยู่ที่ราวระเบียง, Count unit: ราว, Thai definition: เครื่องยึดเหนี่ยวสำหรับขึ้นลง, ไม้หรือโลหะเป็นต้น สำหรับพาดตากผ้าหรือสำหรับพาดปักวางสิ่งต่างๆ
ยี่ห้อ    [N] brand name, See also: trademark, marque, brand, Syn. ตรา, Example: กล้องที่คุณใช้อยู่นี่ยี่ห้ออะไร, Count unit: ยี่ห้อ, Thai definition: เครื่องหมายสำหรับร้านค้าหรือการค้า, Notes: (จีน)
ผู้ทำการค้า    [N] trader, See also: dealer, merchant, seller, Syn. ผู้ซื้อขาย, Example: หลังจากที่เขาเปลี่ยนมาเป็นผู้ทำการค้าอย่างเต็มตัว ก็ดูจะมีฐานะมั่นคงขึ้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคลที่หาของหรือสินค้ามาขายแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นอาชีพ
ผู้แทนการค้า    [N] trade agent, Syn. ตัวแทนการค้า, Example: คณะของตนเข้าไปในจีนโดยหน้าฉากแสดงตนเป็นผู้แทนการค้าที่จัดตั้งขึ้นปลอมๆ, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายของหรือสินค้า
เพื่อน [N] friend, See also: companion, comrade, playmate, pal, mate, buddy, chum, Syn. สหาย, เพื่อนฝูง, เกลอ, มิตรสหาย, เพื่อนพ้อง, Example: เขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาเกือบ 20 ปี รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร่วมธุระที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน
เกรด    [N] grade, See also: level, standard, rank, Syn. ระดับ, Example: ในชั้นเรียนจะมีการจัดกลุ่มเพื่อแบ่งเกรดของนิสิตนักศึกษาในชั้นเรียน, Count unit: ชั้น, ระดับ, Notes: (อังกฤษ)
เกลอ    [N] comrade, See also: friend, companion, crony, pal, chum, buddy, Syn. เพื่อน, มิตร, สหาย, Ant. ศัตรู, Example: เขาได้มีโอกาสต้อนรับเพื่อนต่างถิ่น ที่เคยดื่มน้ำสาบานเป็นเกลอกันมาตั้งแต่วัยฉกรรจ์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนสนิท
เกรด    [N] grade, See also: level, rank, Syn. ระดับ, Example: กลุ่มนี้สอบวิชาช่างเครื่องยนต์ได้เกรดเอทุกคน, Count unit: เกรด, Thai definition: ชั้นหรืออันดับสูงต่ำของคะแนน, Notes: (อังกฤษ)
เกรด    [V] grade, See also: even, level, Example: ก่อนจะมีการแข่งแรลลี่ ต้องเตรียมเกรดสภาพเส้นทาง เตรียมความพร้อมของรถ, Thai definition: ทำให้ดินราบ
ขายตัว    [V] trade one's body for money, See also: become a prostitute, sell oneself, Example: หล่อนเต็มใจขายตัวเพราะอยากได้เงินไปให้ครอบครัว, Thai definition: หากินโดยเป็นโสเภณี
ขั้น    [N] stage, See also: grade, step, level, Syn. ระดับ, ตำแหน่ง, Example: เขามาถึงขั้นนี้ได้ก็เพราะความมานะอุตสาหะเป็นแรมปี, Count unit: ขั้น, Thai definition: สถานภาพหรือลำดับขั้นตอนในขณะนั้น เช่น ในขั้นนี้
ขั้นสูง    [N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
คนขายของ    [N] vendor, See also: dealer, hawker, merchant, pedlar, trader, salesman, Syn. พ่อค้า, แม่ค้า, คนขาย, ผู้ขาย, Example: คนขายของที่ตลาดเขากางมุ้งนอนที่แผงกันอย่างนี้เลยหรือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่ขายของให้กับผู้ซื้อ
ค้าขาย    [V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, Syn. ค้า, ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ทำการค้า, Example: คนจีนแล่นเรือสำเภาบรรทุกสินค้าจากกรุงเทพฯ มาจอดที่หมู่บ้านสมอเรียงเพื่อค้าขายและซื้อไม้มะค่าบรรทุกกลับกรุงเทพฯ, Thai definition: ทำมาหากินในทางซื้อขาย
ค้า    [V] trade, See also: buy and sell, do business, deal, transact, barter, vend, commerce, exchange, traffic in, t, Syn. ขาย, จำหน่าย, ซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ค้าขาย, ทำการค้า, Example: เมื่อฝรั่งชาติอื่นเห็นพ่อค้าชาวอังกฤษร่ำรวยเพราะการค้าฝิ่นก็หันมาค้าด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
ไอ้[X] (ai) EN: fellow ; guy ; you   FR: camarade [m]
อำนวยความสะดวกทางการค้า[v. exp.] (amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: facilitate trade   
อัพเกรด[v.] (apkrēt) EN: upgrade   FR: mettre à jour ; évoluer
ชั้น [n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank   FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้นเอก[adj.] (chan ēk) EN: first-grade   
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattawā) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate   FR: quatrième classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch   FR: de première classe
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นตรี[n. exp.] (chan trī) EN: third-grade   FR: troisième niveau [m]
ชื่อตราสินค้า[n. exp.] (cheū trā sinkhā) EN: brandname ; trade name   FR: nom de marque [m]
เดินขบวน[v.] (doēnkhabūan) EN: march ; parade ; demonstrate ; take part in a demonstration   FR: défiler ; manifester
ด้อย[adj.] (dǿi = døi) EN: inferior ; poorer ; lower ; low-grade   FR: inférieur ; sous-développé
ดุลการค้า[n. exp.] (dun kānkhā) EN: trade balance ; balance of trade   FR: balance commerciale [f]
ดุลการค้าได้เปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā dāiprīep) EN: positive balance of trade   
ดุลการค้าเป็นบวก[n. exp.] (dun kānkhā pen būak) EN: positive balance of trade   
ดุลการค้าเสียเปรียบ[n. exp.] (dun kānkhā sīaprīep) EN: negative balance of trade   
ดุลการค้าติดลบ[n. exp.] (dun kānkhā titlop) EN: negative balance of trade   
แฟร์[n.] (faē) EN: fair ; trade fair   
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
หัวใจม่วง[n. exp.] (hūajai muang) EN: Purple heart ; Purple tradescantia   
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)   FR: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) ; Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: work ; labour = labor (Am.) ; livelihood ; trade   
การอำนวยความสะดวกทางการค้า[n. exp.] (kān amnūay khwām sadūak thāng kānkhā) EN: trade facilitation ; trade concessions   FR: facilitation du commerce [f]
การเอื้อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān eūa prayōt nai kān phatthanā sētthakit) EN: promotion of trade   
การค้า[n.] (kānkhā) EN: business ; trade ; commerce ; dealings   FR: commerce [m] ; business [m] ; affaires [fpl]
การค้าขาย[n.] (kān khākhāi) EN: trade ; commerce ; business   FR: commerce [m] ; affaires [fpl]
การค้าขายส่ง[n. exp.] (kānkhā khāisong) EN: wholesale trade   
การค้าของโลก[n. exp.] (kānkhā khøng lōk) EN: world trade   FR: commerce mondial [m]
การค้าของเถื่อน[n. exp.] (kānkhā khøng theūoen) EN: bootleg ; illicit trade ; contraband business   FR: commerce de contrebande [m] ; commerce illicite [m]
การค้าโลก[n. exp.] (kānkhā lōk) EN: world's trade   
การค้าภายในประเทศ[n. exp.] (kānkhā phāinai prathēt) EN: domestic trade   
การค้าปลีก[n. exp.] (kānkhā plīk) EN: retail trade   
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kānkhā rawāng prathēt) EN: international trade ; foreign trade   
การค้าเสรี[n. exp.] (kānkhā sērī) EN: free trade   FR: libre-échange [m]
การขาดดุลการค้า[n. exp.] (kān khātdun kānkhā) EN: trade deficit ; balance-of-trade deficit   
การค้าทางทะเล[n. exp.] (kānkhā thāng thalē) EN: maritime trade   
การค้ายาเสพติด[n. exp.] (kānkhā yāsēptit) EN: drug trade   FR: commerce de la drogue [f]
การเกี้ยว[n.] (kān kīo) EN: courtship   FR: cour [f] ; parade nuptiale [f]
การกีดกันการค้า[n. exp.] (kān kītkān kānkhā) EN: barrier to trade   FR: barrière commerciale [f]
การพาณิชย์[n. exp.] (kān phānit) EN: commerce ; trade   
การซื้อขายหุ้น[n. exp.] (kān seūkhāi hun) EN: stockbroking ; securities trade   FR: bourse [f]
กาบหอยเเครงแคระ [n. exp.] (kāphøi khraēngkhrae) EN: Boat-lily ; Oyster lily ; Candle lily ; White-flowered tradescantia ; Oyster plant   
ค้า[v.] (khā) EN: trade ; do business ; buy and sell ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange ; traffic in   FR: commercer ; négocier ; faire des affaires
ขบวนแห่[n.] (khabūanhaē) EN: procession ; parade ; cortege ; cavalcade   FR: procession [f]
ค้าขาย[v.] (khākhāi) EN: trade ; buy and sell ; do business ; deal ; transact ; barter ; vend ; commerce ; exchange   FR: commercer ; faire des affaires
ขั้น[n.] (khan) EN: step ; rung ; grade ; degree ; gradation ; stage ; rank ; level   FR: échelon [m] ; degré [m] ; barreau [m] ; gradation [f] ; niveau [m] ; phase [f] ; étape [f] ; pas [m]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]
คณะกรรมการการค้า[n. exp.] (khanakammakān kānkhā) EN: trade board   
ขั้นเงินเดือน[n. exp.] (khan ngoendeūoen) EN: salary bracket ; grade   

CMU English Pronouncing Dictionary
GRADE    G R EY1 D
RADEL    R AE1 D AH0 L
RADER    R EY1 D ER0
TRADE    T R EY1 D
RADEN    R EY1 D AH0 N
GRADED    G R EY1 D AH0 D
SRADER    SH R EY1 D ER0
CRADER    K R EY1 D ER0
TRADED    T R EY1 D AH0 D
GRADES    G R EY1 D Z
TRADER    T R EY1 D ER0
GRADER    G R EY1 D ER0
TIRADE    T AY0 R EY1 D
GRADEN    G R EY1 D AH0 N
PARADE    P ER0 EY1 D
RADELL    R AA0 D EY1 L
BRADER    B R AE1 D ER0
GRADEL    G R AE1 D AH0 L
BRADEN    B R EY1 D AH0 N
TRADES    T R EY1 D Z
PARADED    P ER0 EY1 D AH0 D
STRADER    S T R EY1 D ER0
RADECKI    R AH0 D EH1 K IY0
SCHRADE    SH R EY1 D
GRADERS    G R EY1 D ER0 Z
TIRADES    T AY0 R EY1 D Z
PRADESH    P R AH0 D EH1 SH
PARADES    P ER0 EY1 D Z
LAPRADE    L AA0 P R AA1 D IY0
PARADEE    P EH1 R AH0 D IY0
RADELLA    R AH0 D EH1 L AH0
CHARADE    SH ER0 EY1 D
SHRADER    SH R EY1 D ER0
UPGRADE    AH1 P G R EY1 D
COMRADE    K AA1 M R AE2 D
TRADERS    T R EY1 D ER0 Z
UPGRADE    AH0 P G R EY1 D
DEGRADE    D IH0 G R EY1 D
BRADEEN    B R AH0 D IY1 N
ANDRADE    AE1 N D R EY2 D
TRADE'S    T R EY1 D Z
SCHRADER    SH R EY1 D ER0
BELGRADE    B EH1 L G R EY0 D
TRADEOFF    T R EY1 D AO2 F
BERTRADE    B ER1 T R AH0 D
GATORADE    G AE1 T ER0 EY2 D
CHARADES    SH ER0 EY1 D Z
DEGRADED    D IH0 G R EY1 D AH0 D
DEGRADES    D IH0 G R EY1 D Z
FRADETTE    F R AH0 D EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grade    (v) (g r ei1 d)
trade    (v) (t r ei1 d)
abrade    (v) (@1 b r ei1 d)
graded    (v) (g r ei1 d i d)
grades    (v) (g r ei1 d z)
parade    (v) (p @1 r ei1 d)
tirade    (n) (t ai1 r ei1 d)
traded    (v) (t r ei1 d i d)
trader    (n) (t r ei1 d @ r)
trades    (v) (t r ei1 d z)
abraded    (v) (@1 b r ei1 d i d)
abrades    (v) (@1 b r ei1 d z)
charade    (n) (sh @1 r aa1 d)
comrade    (n) (k o1 m r ei d)
degrade    (v) (d i1 g r ei1 d)
paraded    (v) (p @1 r ei1 d i d)
parades    (v) (p @1 r ei1 d z)
tirades    (n) (t ai1 r ei1 d z)
traders    (n) (t r ei1 d @ z)
upgrade    (n) (uh1 p g r ei d)
upgrade    (v) (uh2 p g r ei1 d)
Lestrade    (n) (l @ s t r aa1 d)
Belgrade    (n) (b e2 l g r ei1 d)
charades    (n) (sh @1 r aa1 d z)
comrades    (n) (k o1 m r ei d z)
degraded    (v) (d i1 g r ei1 d i d)
degrades    (v) (d i1 g r ei1 d z)
forrader    (a) (f o1 r @ d @ r)
trade-in    (n) - (t r ei1 d - i n)
upgraded    (v) (uh2 p g r ei1 d i d)
upgrades    (n) (uh1 p g r ei d z)
upgrades    (v) (uh2 p g r ei1 d z)
antitrade    (n) (a2 n t i t r ei1 d)
comradely    (a) (k o1 m r ei d l ii)
downgrade    (v) (d au2 n g r ei1 d)
trade-ins    (n) - (t r ei1 d - i n z)
trademark    (n) (t r ei1 d m aa k)
tradesman    (n) (t r ei1 d z m @ n)
tradesmen    (n) (t r ei1 d z m @ n)
antitrades    (n) (a2 n t i t r ei1 d z)
autostrade    (n) (au2 t ou s t r aa1 d ei)
balustrade    (n) (b a2 l @ s t r ei1 d)
centigrade    (j) (s e1 n t i g r ei d)
downgraded    (v) (d au2 n g r ei1 d i d)
downgrades    (v) (d au2 n g r ei1 d z)
high-grade    (j) - (h ai1 - g r ei d)
masquerade    (v) (m aa2 s k @ r ei1 d)
retrograde    (v) (r e1 t r @ g r ei d)
trade-wind    (n) - (t r ei1 d - w i n d)
trademarks    (n) (t r ei1 d m aa k s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
小学[しょうがく, shougaku] Thai: ระดับชั้นการศึกษา,ประถมศึกษา English: grade school
営業[えいぎょう, eigyou] Thai: การซื้อขาย English: trade
密輸[みつゆ, mitsuyu] Thai: ค้าของเถื่อนหนีภาษี English: contraband trade

German-Thai: Longdo Dictionary
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
gerade(adj) ตรง, เป็นเส้นตรง

French-Thai: Longdo Dictionary
camarade(n) |m ou f| เพื่อน ต่างจาก ami ตรงที่ camarade มักหมายถึง เพื่อนร่วมทีม, เพื่อนร่วมชั้นเรียน (camarade d'école หรือ camarade de classe)

Japanese-English: EDICT Dictionary
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
JETRO[ジェトロ, jietoro] (n) Japanese External Trade Organization (Organisation); JETRO; (P) [Add to Longdo]
METI[メティ, metei] (n) Ministry of Economy, Trade and Industry; METI [Add to Longdo]
RU486[アールユーよんはちろく, a-ruyu-yonhachiroku] (n) (See ミフェプリストン) RU-486 (trademarked development name of mifepristone); RU 486 [Add to Longdo]
Vシネマ[ブイシネマ, buishinema] (n) film released direct-to-video (trademark of Toei Company) (wasei [Add to Longdo]
いたずら電話;悪戯電話[いたずらでんわ, itazuradenwa] (n) crank call; prank phone call [Add to Longdo]
うまい棒[うまいぼう, umaibou] (n) Umaibo; small, puffed, cylindrical corn snack (trademarked) [Add to Longdo]
おぞい[, ozoi] (adj-i) (1) (col) crude; inferior grade; worn; ragged; shameful; (2) sly; clever; (3) disgusting; repulsive; absurd [Add to Longdo]
すり減らす;擦り減らす;磨り減らす[すりへらす, suriherasu] (v5s,vt) to wear away; to rub down; to abrade [Add to Longdo]
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
ならでは[, naradeha] (n-suf) but; except; without; but for [Add to Longdo]
ならではの[, naradehano] (exp,aux) distinctive of; characteristic of; uniquely applying to; special to [Add to Longdo]
なんでも屋;何でも屋[なんでもや, nandemoya] (n) (1) Jack of all trades; (2) general merchant [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
アグラデーション[, agurade-shon] (n) aggradation [Add to Longdo]
アップグレード[, appugure-do] (n) upgrade [Add to Longdo]
アップグレードの準備[アップグレードのじゅんび, appugure-do nojunbi] (n) {comp} preparing to upgrade; upgrade preparation [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] (n) {comp} upgrade version [Add to Longdo]
イベコン[, ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
イベントコンパニオン;イベント・コンパニオン[, ibentokonpanion ; ibento . konpanion] (n) promotional model (e.g. at a trade show) (wasei [Add to Longdo]
インターネットワールド[, inta-nettowa-rudo] (n) {comp} Internet World (trade show) [Add to Longdo]
インバー[, inba-] (n) Invar (trademarked nickel-steel alloy) [Add to Longdo]
オープントレード[, o-puntore-do] (n) open trade [Add to Longdo]
オントレード[, ontore-do] (exp) on-trade [Add to Longdo]
キャリートレード[, kyari-tore-do] (n) carry-trade [Add to Longdo]
クロス商い[クロスあきない, kurosu akinai] (n) cross trade [Add to Longdo]
グラデーション[, gurade-shon] (n) gradation; (P) [Add to Longdo]
グラディウス[, guradeiusu] (n) gladius [Add to Longdo]
グラディエーター[, guradeie-ta-] (n) gladiator [Add to Longdo]
グラディエント[, guradeiento] (n) gradient [Add to Longdo]
グレーダー[, gure-da-] (n) grader [Add to Longdo]
グレード[, gure-do] (n) grade; (P) [Add to Longdo]
グレードアップ[, gure-doappu] (n,vs) upgrade (wasei [Add to Longdo]
ケチつける;けちつける[, kechi tsukeru ; kechitsukeru] (v1) (See ケチを付ける) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble [Add to Longdo]
コンパニオン[, konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
コンペティティブアップグレード[, konpeteiteibuappugure-do] (n) {comp} competitive upgrade [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
サービスグレード[, sa-bisugure-do] (n) {comp} service grade [Add to Longdo]
サイリューム[, sairyu-mu] (n) light stick (from Cyalume (tradename)); glow stick [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
シャレード[, share-do] (n) charade [Add to Longdo]
ジェスチャーゲーム[, jiesucha-ge-mu] (n) charades (wasei [Add to Longdo]
ジッパー[, jippa-] (n) zip fastener; slide fastener; Zipper (tradename) [Add to Longdo]
スイッチ貿易[スイッチぼうえき, suicchi boueki] (n) switch trade [Add to Longdo]
ストラディバリ[, sutoradeibari] (n) violin made by Stradivari; Stradivarius violin [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一手[yī shǒu, ㄧ ㄕㄡˇ, ] a skill; mastery of a trade; by oneself; without outside help [Add to Longdo]
一等[yī děng, ㄧ ㄉㄥˇ, ] first class; grade A [Add to Longdo]
一般贸易[yī bān mào yì, ㄧ ㄅㄢ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] general trade (i.e. importing and export without processing) [Add to Longdo]
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, ] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.) [Add to Longdo]
三级[sān jí, ㄙㄢ ㄐㄧˊ, / ] grade 3; third class; category C [Add to Longdo]
世界贸易[shì jiè mào yì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] world trade; global trade [Add to Longdo]
世界贸易中心[Shì jiè Mào yì Zhōng xīn, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]
世界贸易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization) [Add to Longdo]
世贸[Shì mào, ㄕˋ ㄇㄠˋ, / 貿] World Trade Organization (WTO); abbr. for 世界貿易組織|世界贸易组织 [Add to Longdo]
世贸大厦[shì mào dà shà, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / 貿] World Trade Center [Add to Longdo]
世贸组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization) [Add to Longdo]
丙等[bǐng děng, ㄅㄧㄥˇ ㄉㄥˇ, ] third rank; third category; third grade; roughly equivalent to the "C" grade [Add to Longdo]
中央邦[zhōng yāng bāng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄅㄤ, ] Central State; Uttar Pradesh, central India state [Add to Longdo]
二级[èr jí, ㄦˋ ㄐㄧˊ, / ] grade 2; second class; category B [Add to Longdo]
五级[wǔ jí, ˇ ㄐㄧˊ, / ] grade 5; fifth class; category E [Add to Longdo]
五行八作[wǔ xíng bā zuò, ˇ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] all the trades; people of all trades and professions [Add to Longdo]
交易员[jiāo yì yuán, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] dealer; trader [Add to Longdo]
人马[rén mǎ, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ, / ] men and horses (e.g. on parade); centaur [Add to Longdo]
[bàn, ㄅㄢˋ, ] a partner; companion or associate; to accompany; comrade [Add to Longdo]
低劣[dī liè, ㄉㄧ ㄌㄧㄝˋ, ] inferior quality; substandard; low-grade [Add to Longdo]
供应商[gōng yìng shāng, ㄍㄨㄥ ˋ ㄕㄤ, / ] supply trade [Add to Longdo]
信风[xìn fēng, ㄒㄧㄣˋ ㄈㄥ, / ] trade wind [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] keeper of domestic animals; herdsman; (old) hired hand in certain trade [Add to Longdo]
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, / ] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high [Add to Longdo]
倒赔[dào péi, ㄉㄠˋ ㄆㄟˊ, / ] to sustain loss in trade [Add to Longdo]
[chóu, ㄔㄡˊ, / ] comrades; friends; companions [Add to Longdo]
两下子[liǎng xià zi, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄚˋ ㄗ˙, / ] a couple of times; to repeat the same; the same old trick; tricks of the trade [Add to Longdo]
八级工[bā jí gōng, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ, / ] eight grade worker; top-grade worker [Add to Longdo]
八级工资制[bā jí gōng zī zhì, ㄅㄚ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄗ ㄓˋ, / ] eight grade wage scale (system) [Add to Longdo]
公平贸易[gōng píng mào yì, ㄍㄨㄥ ㄆㄧㄥˊ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] fair trade [Add to Longdo]
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, ] trade surplus; favorable balance of trade [Add to Longdo]
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] process trade; trade involving assembly [Add to Longdo]
化妆舞会[huà zhuāng wǔ huì, ㄏㄨㄚˋ ㄓㄨㄤ ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] masquerade [Add to Longdo]
北方邦[Běi fāng bāng, ㄅㄟˇ ㄈㄤ ㄅㄤ, ] Uttar Pradesh (state in India) [Add to Longdo]
升学[shēng xué, ㄕㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] to enter the next grade school [Add to Longdo]
升格[shēng gé, ㄕㄥ ㄍㄜˊ, ] promotion; upgrade [Add to Longdo]
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, / ] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up [Add to Longdo]
博帕尔[Bó pà ěr, ㄅㄛˊ ㄆㄚˋ ㄦˇ, / ] Bhopal, capital of central Indian state of Uttar Pradesh 中央邦 [Add to Longdo]
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, ] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none. [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries [Add to Longdo]
各行各业[gè háng gè yè, ㄍㄜˋ ㄏㄤˊ ㄍㄜˋ ㄧㄝˋ, / ] every trade; all professions; all walks of life [Add to Longdo]
同伴[tóng bàn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˋ, ] companion; comrade; fellow [Add to Longdo]
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan) [Add to Longdo]
同业公会[tóng yè gōng huì, ㄊㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄏㄨㄟˋ, / ] trade association [Add to Longdo]
同行[tóng háng, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄤˊ, ] person of the same profession; of the same trade, occupation or industry [Add to Longdo]
名称权[míng chēng quán, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄥ ㄑㄩㄢˊ, / ] copyright; rights to a trademark [Add to Longdo]
[pǐn, ㄆㄧㄣˇ, ] conduct; grade; thing; product; good [Add to Longdo]
品位[pǐn wèi, ㄆㄧㄣˇ ㄨㄟˋ, ] rank; grade; quality [Add to Longdo]
品服[pǐn fú, ㄆㄧㄣˇ ㄈㄨˊ, ] costume; ceremonial dress (determining the grade of an official) [Add to Longdo]
品牌[pǐn pái, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄞˊ, ] brand name; trademark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アップグレード[あっぷぐれーど, appugure-do] upgrade [Add to Longdo]
アップグレード版[アップグレードはん, appugure-do han] upgrade version [Add to Longdo]
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show) [Add to Longdo]
サービスグレード[さーびすぐれーど, sa-bisugure-do] service grade [Add to Longdo]
トレードショー[とれーどしょー, tore-dosho-] trade show [Add to Longdo]
フィールドアップグレード[ふぃーるどあっぷぐれーど, fi-rudoappugure-do] field upgrade [Add to Longdo]
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade [Add to Longdo]
偽装[ぎそう, gisou] masquerade [Add to Longdo]
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
等級[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection [Add to Longdo]
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てい, tei] GERADE ZAHL, BLATT (PAPIER), STUECK, HAEUSERBLOCK [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
[てい, tei] gerade_Zahl, Blatt (Papier), Stueck, Haeuserblock [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] gerade_Zahl [Add to Longdo]
奇数[きすう, kisuu] ungerade_Zahl [Add to Longdo]
直前[ちょくぜん, chokuzen] gerade_vor, kurz_vor [Add to Longdo]
直後[ちょくご, chokugo] gerade_nach, kurz_nach [Add to Longdo]
直情径行[ちょくじょうけいこう, chokujoukeikou] geradeheraus, impulsiv [Add to Longdo]
直線[ちょくせん, chokusen] gerade_Linie, Gerade [Add to Longdo]
矯める[ためる, tameru] geradebiegen, verbessern, abstellen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top