Search result for

racer

(49 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -racer-, *racer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
racer[N] คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว, See also: ผู้วิ่งแข่ง, Syn. runner, marathoner
racer[N] งูผอมบางเคลื่อนไหวเร็วชนิดหนึ่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
racer(เร'เซอะ) n. ผู้วิ่งแข่ง,สิ่งที่เข้าร่วมแข่งขันความเร็ว,สิ่งที่มีความเร็วสูง,
bracer(เบรส'เซอะ) n. สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน,เครื่องดื่มที่กระตุ้น (โดยเฉพาะเหล้า)
tracer(เทร'เซอะ) n. ผู้ตามรอย,ผู้สืบเสาะ,สิ่งที่ตามรอย,ผู้เขียนแผนผัง,ผู้วาด
tracery(เทร'เซอรี) n. ลวดลาย,ลวดลายหน้าต่างหรือประตู, Syn. network

English-Thai: Nontri Dictionary
racer(n) สิ่งที่มีความเร็วสูง,ผู้แข่ง
bracer(n) ยาบำรุงกำลัง,เครื่องเหนี่ยวรั้ง,สิ่งค้ำ,ผู้สนับสนุน
tracery(n) ลวดลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Park is a scout who recruits street racers to be a newest for Braga cartelปาร์ค เป็นแมวมองหานักซิ่งข้างถนน ไปขนยาให้กับ บราก้า Fast & Furious (2009)
I'm a competitive racer, Div.ดิฟ ฉันเป็นนักแข่งนะ The Social Network (2010)
Five other racers will have something to say about that.ห้า racers อื่น ๆ จะมีสิ่งที่จะพูด about ที่ Death Race 2 (2010)
One good time trial don't make you a racer.เวลาดีแค่ครั้งเดียว ไม่ได้ทำให้คุณเป็นนักแข่งรถหรอกนะครับ The Boost Job (2010)
- I'm a drag racer.- ผมเป็นขาซิ่งกลางถนน Horrible Bosses (2011)
The other racers would think I was crazy.นักแข่งคนอื่น อาจจะคิดว่าหนูหมู Last Temptation (2011)
Whoa, slow down, Speed Racer.โว้วว ช้าหน่อย And the Very Christmas Thanksgiving (2011)
Easy, Speed Racer, huh?เย็นไว้ พ่อนักซิ่ง หา? Lekio (2012)
You know, that motorcycle would make a beautiful café racer.รู้มั้ยว่ารถจักรยานยนต์จะทำให้ เสื้อด้านหลังติดคาเฟ่สวยงาม We Are Family (2013)
Actually, café racer could be a better coverที่จริงแล้ว นักแข่งคาเฟ่ อาจจะเป็นการปลอมตัวที่ดี We Are Family (2013)
Hey, Speed Racer, you're welcome to leave anytime.เฮย, แข่งความเร็ว, คุณยินดีที่จะออก จากทุกที่ทุกเวลา Transformers: Age of Extinction (2014)
My guys are racers.เพื่อนผมเป็นนักซิ่ง Furious 7 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขียน[v.] (khīen) EN: draw ; sketch ; paint   FR: dessiner ; esquisser ; tracer ; peindre
เขียนวงกลม[v. exp.] (khīen wongklom) EN: draw a circle   FR: tracer un cercle
ขีด[v.] (khīt) EN: draw ; mark ; delineate ; line   FR: tracer ; marquer ; délimiter
ขีดเส้น[v.] (khītsen) EN: draw a line ; underline   FR: tracer une ligne
ลากเส้น[v. exp.] (lāk sen) EN: draw a line   FR: tracer une ligne
งูใบ้[n. exp.] (ngū bai) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูบองยอดกล้วย[n. exp.] (ngū bøng yøt klūay) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   
งูกาบหมากหางนิล [n. exp.] (ngū kāpmāk hāng nin) EN: Cave Dwelling Snake ; Cave Dwelling Rat snake ; Stripe-tailed Racer   
งูกาบหมากเขียว [n. exp.] (ngū kāpmāk khīo) EN: Green Tree Racer ; Green Mountain Racer ; Green Trinket Snake ; Green Bush Rat Snake ; Green Ratsnake   
งูเขียวกาบหมาก [n. exp.] (ngū khīo kāpmāk) EN: Red-tailed Rat Snake ; Red-tailed Green Rat snake ; Red-tailed Racer   

CMU English Pronouncing Dictionary
RACER    R EY1 S ER0
RACERS    R EY1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
racer    (n) (r ei1 s @ r)
racers    (n) (r ei1 s @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
tracer le chemin(phrase) ยกตัวอย่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレーサー[, tore-sa-] (n) tracer [Add to Longdo]
トレーサリー[, tore-sari-] (n) tracery [Add to Longdo]
ブレーサー[, bure-sa-] (n) bracer [Add to Longdo]
レーサー[, re-sa-] (n) racer; (P) [Add to Longdo]
ロードレーサー[, ro-dore-sa-] (n) roadracer [Add to Longdo]
曳火弾[えいかだん, eikadan] (n) tracer bullet [Add to Longdo]
曳光弾[えいこうだん, eikoudan] (n) tracer bullet; star shell; flare bomb [Add to Longdo]
弓籠手[ゆごて, yugote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
射籠手[いごて, igote] (n) (obsc) archer's bracer; archer's armguard [Add to Longdo]
手纏;環;鐶[たまき, tamaki] (n) (1) (arch) bracelet (made of stringed jewels or bells and worn at the elbow); (2) bracer (for the elbow of an archer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Racer \Ra"cer\ (r[=a]"s[~e]r), n.
   1. One who, or that which, races, or contends in a race;
    esp., a race horse.
    [1913 Webster]
 
       And bade the nimblest racer seize the prize. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The common American black snake.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) One of the circular iron or steel rails on which
    the chassis of a heavy gun is turned.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 racer
   n 1: someone who drives racing cars at high speeds [syn:
      {racer}, {race driver}, {automobile driver}]
   2: a fast car that competes in races [syn: {racer}, {race car},
     {racing car}]
   3: an animal that races
   4: slender fast-moving North American snakes

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 RACER
     Renamed Abox and Concept Expression Reasoner
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top