Search result for

rabiat

(55 entries)
(1.3628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabiat-, *rabiat*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rabiat มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rabiat*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rich, soft and rough.Sie sind reich, gebildet, sanft, rabiatThe Party (1980)
It should be somebody a little more even-tempered, Childs.Ein nicht ganz so rabiater Charakter wäre geeigneter, Childs. The Thing (1982)
Get out of my way, buster, or I'll start playing rough.Aus dem Weg, Mann, oder ich werd rabiatPolice Academy 3: Back in Training (1986)
- I have cleaned the house and washed and ironed your clothes and ran a daycare center for socially deviant munchkins and missed Oprah.- Ich habe die Wohnung sauber gemacht, deine Klamotten gewaschen und gebügelt, und dann noch Tagesmutter für einen Haufen rabiater Dreikäsehochs gespielt, und am Ende habe ich noch Vera am Mittag verpasst. Joey's Place (1987)
That's unusual for the feisty Kirby. - Bust him one, son!- Ungewöhnlich für den rabiaten Kirby. Thin Ice (1988)
Hey, I got a town full of beer bellies running around in the dark with shotguns.Und was ist mit diesen rabiaten Bierbäuchen, die auf alles schießen, was sich bewegt? Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988)
I don't wanna get tough with you, miss, but you leave me no choice.Ich will nicht rabiat werden, Miss, aber du lässt mir keine Wahl. So This Is How Sinatra Felt (1991)
"The school yard's up and the shopping mall's down "Endlich ist die Schle as Wir werden sofort rabiat Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
Sometimes you have to push people to get things done.Die werden manchmal rabiat, um was zu erreichen. Parallax (1995)
All right, don't make me get physical here!Muss ich erst rabiat werden! The Wait Out (1996)
I rat Cecile out to Mommy, who goes ballistic and ends the relationship.Ich verpfeife Cecile bei ihrer Mami, die wird rabiat und beendet das verhältnis. Cruel Intentions (1999)
Like yellow bwick woad!Rabenaas. RabiatWheels (1998)
...and a corned beef and cabbage soufflé and a spinach ravioli in an arrabiata sauce, which is my favorite.Dann empfehle ich Ravioli in Sauce Arrabiata. Das mag ich am liebsten. Return to Me (2000)
All right, penne for the signora and gnocchi for the signore.- Da bin ich. Penne alla Rabiata für la Signora. Und Gnocci für Signor. Restaurant Row (2000)
I don't wanna seem crass, but the important thing is, you didn't cover it up.Es klingt rabiat, aber das Wichtigste ist, dass nicht du es verheimlicht hast. 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2001)
But soon enough we will get to all that.Das wird noch rabiater.) The Cat in the Hat (2003)
Do you always get physical when you're upset?Werden Sie immer rabiat, wenn's nicht nach Ihrem Willen geht? The Friendly Skies (2003)
You might not want to think "release" so much as "parole."- Die Kanadier sind rabiat. - Rabiate Kanadier. Arbeiten die überhaupt? Crime Dog (2004)
- You can pack a punch?Ja? Warum so rabiatWolf Creek (2005)
I think Klara will give it a couple of smacks.Klara muss wieder rabiat werden. Clash of Egos (2006)
- Penne Arabiatta, go get the car cooled down, will you? - Penne Arabiatta.Penne Arabiatta, kühl den Wagen schon mal runter, ja? Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
- Yeah, that's what I call him.- Penne Arabiatta. Mr. & Mrs. John Sacrimoni Request (2006)
We don't have to be cruel.- Du musst nicht so rabiat sein. Sleeping Dogs Lie (2006)
(groans) I don't know, that seems a little... rough.Ich weiß nicht, dass scheint mir ein wenig... rabiatNo Man Is an Island (2007)
There's a radical sculpture in the studio, which is crude and brilliant and enormous.Da steht eine radikale Statue im Studio, die rabiat und brillant und gewaltig ist. Layup (2007)
She's furious and asked for you by name.Sie isf rabiat und hat namentlich nach dir gefragt. My Best Friend's Girl (2008)
Ruthless Rufus.Der rabiate Rufus. Sins of the Father (2009)
"Squab, herb polenta, arrabiata for the vegetarians.""Junge Tauben, herber Maisbrei, Arrabiata für die Vegetarier." Goliath: Part One (2009)
This guy was the most ruthless one.Der Kerl da war der rabiateste. Chapter 1 (2009)
Arrabbiata.- Arrabiata. Another Year (2010)
Sheriff hunter and his jackboot thugs pulled your father over for D.U.I. A few weeks back, and I got a little boisterousn his defense, and they got a restraining order on me.Sheriff Hunter und seine Kumpanen zeigten deinen Vater vor einigen Wochen wegen Trunkenheit am Steuer an. Ich verteidigte ihn und wurde etwas rabiat. Sie belegten mich mit einem Hausverbot. The Lord of War and Thunder (2010)
I also know that you and your stepchildren were very roughly handled by the traitor Robert Aske.Ich weiß ebenfalls, dass Ihr und Eure Stiefkinder... sehr rabiat von dem Verräter Robert Aske behandelt wurden. You Have My Permission (2010)
She's just a violent old woman.Diese rabiate alte Frau? Underwater Love (2011)
Not afraid to put your back into it.Ganz schön rabiatSomething Borrowed (2011)
This is arrabiata, right?Das ist Arrabiata, nicht wahr? Sayonara, Hiawatha (2012)
This is arrabiata?Ist das Arrabiata? Sayonara, Hiawatha (2012)
Pennbiata?Penne mit Arrabiata? Sayonara, Hiawatha (2012)
You know what "arrabiata" means in Italian?Weißt du, was "arrabiata" im Italienischen bedeutet? Sayonara, Hiawatha (2012)
We heard you like it rough.Wir hörten, du liebst es rabiatThe Fugitives (2012)
That's how rough they played.Die waren rabiatDoin' It in the Park: Pick-Up Basketball, NYC (2012)
You've been playing a little rough on the field these past couple of weeks.Sie waren in den letzten Wochen etwas rabiat auf dem Spielfeld. The Fall Guy (2013)
Sometimes, they end violently.Manchmal finden sie ein rabiates Ende. Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
Sometimes called "hysteric fits", during which the patient may become violent, dangerously unmanageable.Hysterische Anfälle, bei denen die Patientin gewalttätig, rabiat werden kann. Stonehearst Asylum (2014)
- Dad, I love the wolf pups, - but they're a little too rough for Dennis. - "Too rough"?Dad, ich liebe die Wolfswelpen, aber für Dennis sind sie etwas zu rabiatHotel Transylvania 2 (2015)
Haven't you noticed?- Zu rabiat? - Hast du nicht gemerkt? Hotel Transylvania 2 (2015)
Is marinara all right, or will I need something zestier like Arrabiata?Ist Marinara ok, oder lieber Arrabiata? BoJack Kills (2016)
That place is kind of rough.Der Laden ist etwas rabiatHe Blinded Me... With Science (2016)
And Joshua Vikner will defend his position as furiously as he fought to acquire it.Und Joshua Vikner wird seine Position so rabiat verteidigen, wie er darum kämpfte, sie zu erhalten. A Difference in Kind (2016)
In the good old days, this doesn't happen, because they used to treat them very, very rough.In der guten alten Zeit wäre das nicht passiert, weil man sie da sehr, sehr rabiat behandelt hat. 13th (2016)
When the vet begins to pet I shout, "Hooray!"Wird der Maat bald sehr rabiat, das ist doch klar. Kiss Me Kate (1953)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rabiat {adj}furious; rough; brutal; ruthless [Add to Longdo]
rabiat {adj} | rabiater | am rabiatestenraving | more raving | most raving [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  rabiat [rabiːaːt]
     brutal; furious; raving; rough; ruthless
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top