Search result for

rabats

(79 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rabats-, *rabats*, rabat
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา rabats มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *rabats*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Rabat[N] เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
prabationary[N] การภาคทัณฑ์, Syn. tentative

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Krabat ...Krabat... Krabat (2008)
Ask the station chief from Rabat to confirm the deaths and do a sub-rosa collection of the bodies.ถามหัวหน้าตำรวจจากแรบบาท ยืนยันการตาย แล้วก็กำจัดหลักฐานจากศพทิ้งด้วย The Bourne Ultimatum (2007)
Our station chief in Rabat is confirming.หัวหน้าตำรวจในแรบบาทของเรายืนยันมาแล้วครับ The Bourne Ultimatum (2007)
Station chief in Rabat just called.หัวหน้าตำรวจที่แรบบาทเพิ่งโทรมาครับ The Bourne Ultimatum (2007)
There's a 10 percent discount on some items there, to servicemen.Soldaten bekommen auf einige Dinge dort 10 % Rabatt. The Pledge (1980)
The way it's been going today, I'll probably get you a cut-price funeral.So wie Dinge heute gelaufen sind, krieg ich vielleicht Rabatt für deine Beerdigung. The Long Good Friday (1980)
It sure does, but we don't give discounts.Sicher doch, aber Rabatt gibt es keinen. The Hot Rod (1981)
See you in three years.Zack, bäng, drei Jahre für Humpy, ein Jahr Rabatt wegen guter Führung. Doing the Honours (1981)
Oh, well, that's quite simple. Retainers, personal donations, special discounts. Miscellaneous outgoings, agents' fees, political contributions, management expenses.Das ist ganz einfach, da gibt es Vorschüsse, persönliche Schenkungen, besondere Rabatte, Provisionen, diverse Ausgaben, politisch bedingte Spenden, The Moral Dimension (1982)
I would well favor you myself above two parterres and... drive of orange trees.Ich würde Euch höher schätzen als zwei Rabatten und eine Auffahrt mit Orangenbäumen. The Draughtsman's Contract (1982)
In the present company of 13... that owns a fair slice of England. Two parterres and a drive of orange trees is a beginning... and being a lady of the Italian fashion.In der Gesellschaft der 13, denen ein gutes Stück Englands gehört, sind zwei Rabatten und eine Auffahrt mit Orangenbäumen ein Anfang, und da Ihr eine Dame von... The Draughtsman's Contract (1982)
Amusement... and a certain delight in a symmetrical stratagem. And the satisfaction that our betters... might be discomforted. And who knows, perhaps... two parterres and a grove of orange trees.Amüsement und das Entzücken an der Symmetrie eines lustigen Spiels, die Genugtuung, dass die über uns Stehenden besorgt sein könnten... und wer weiß... vielleicht zwei Rabatten und ein Hain von Orangenbäumen, wenn Mrs. Herbert großzügig ist. The Draughtsman's Contract (1982)
Buster, why don't you mosey on over there and take a real good look at that Gulfstream... and we're gonna see if Avon and Jo Bob gonna be able to cut us a calf here.Buster, geh doch mal da rüber und guck dir den Gulfstream an... und wir sehen mal, ob wir einen kleinen Rabatt auf das Kälbchen da kriegen. Mexican Slayride (1983)
-through my connections at the paper.- vielleicht Rabatt über meine Beziehungen. The Only Church in Town (1983)
Three books of SH Green stamps.Drei Rabattmarkenhefte. The Survivors (1983)
A white guy walks in and asks do we have a discount for alcoholics.Um ein Uhr kommt dieser Weiße rein und fragt, ob wir auf Alkohol Rabatt geben. Blood Simple (1984)
There he is.Er kauft sich seine Killer mit Mengenrabatt. Custom Made Killer (1985)
And remember, all Bonzo Barry components and equipment... are fully backed by our very own "seal" of approval!Neueste Technik, original verpackt. Achtzig Prozent Rabatt. Made for Each Other (1985)
Volume discount and personal service, my friend.Mengenrabatte und Kundenservice, mein Freund. Premium Steele (1985)
Excuse me, sir, you forgot your stamps!Moment mal, Sir, Ihre Rabattmarken! Police Academy 2: Their First Assignment (1985)
I'll throw you $15 off on this.Ich gebe Ihnen $15 Rabatt. The Color of Money (1986)
Australia, $15 off, all right?Australien, $15 Rabatt, ok? The Color of Money (1986)
They gave me 10% off ? for you.Als ich sagte, er sei für dich, gaben sie Rabatt. Nuit d'ivresse (1986)
We give it a 500 % markup, so we sell it at 50 % off, give the customer the illusion he's getting a deal, and we still make a bundle.Wir schlagen 500 Prozent drauf und geben 50 Prozent Rabatt. Der Kunde denkt, er würde sparen. Und wir kassieren ab. Ruthless People (1986)
I'm thinking of helping this guy escape to Shikoku. What?Wir machen keinen Rabatz? Sukeban deka (1987)
Your weapons are over there! -All right, let's kick some butt!Jetzt machen wir Rabatz! Sukeban deka (1987)
sure, punish your grandchildren.Rabattgutscheine. Wenn du einfach $50 an Mr. Fisch... The Gambler (1987)
rebate coupons. and you?Rabattgutscheine. The Gambler (1987)
You think we should give them a discount?- Gibst du ihnen einen Rabatt? Soft Touch (1987)
PEG: Oh, it's priceless, Al!Wir können noch deinen Angestelltenrabatt nutzen. The Poker Game (1987)
Good idea ! That's silly !ALF bekommt Rabatt durch die französische Botschaft. Working My Way Back to You (1987)
You still honour those discount credit cards?Nehmen Sie noch diese Rabatt-Kreditkarten? Planes, Trains & Automobiles (1987)
You want space in my marketplace, you're gonna have to give me a volume discount.Willst du auf meinem Markt mitmischen? Dann gib mir einen Mengenrabatt. RoboCop (1987)
I'm not into discounts.Ich gebe keine Rabatte. RoboCop (1987)
You know, you sell a house in the pretense it's a model home. Anything else sold in the neighborhood, they get a kickback.Rabatte für Sachen, die es überall zu kaufen gibt. Tin Men (1987)
By selling death at a discount?- Sie verkaufen den Tod mit Rabatt. On a Wing and a Prayer (1988)
Got a quarter? He's no good for her. No.Ich gebe euch einen Polizeispezialrabatt dafür. The Cows of October (1988)
Alf?Sie gaben mir einen guten Profi-Rabatt. Do You Believe in Magic? (1988)
When you're in the streets, raise hell.Wenn man drauBen ist, muss man Rabatz machen. The Dirty Dozen: The Fatal Mission (1988)
we'll just break one of them.Dann gibt's 50% Rabatt. Police Story 2 (1988)
Tell them also I'm knocking off five grand for their patience, understand?Gib ihnen 5.000 Rabatt für ihre Geduld, verstanden? Rain Man (1988)
We'll have that momentarily, and because of your incredible patience, we're going to knock off $5,000 on each car.Die Papiere müssten hier jeden Moment eintreffen. Wir gewähren Ihnen 5.000 Dollar Rabatt für Ihre Geduld. Rain Man (1988)
And after all, I can give you a room for a share.Ich kann Ihnen einen Rabatt geben. Mystery Train (1989)
And I don't have to give her no discount. That will be $22 in advance, please.Dann brauche ich auch keinen Rabatt zu geben. 22 Dollar im Voraus bitte. Mystery Train (1989)
- Y-You know, I appreciate your giving me a half price on this.- Und Sie geben mir 50% Rabatt. New York Stories (1989)
So I gave Mr. Slaughter my discount pass to Chuck E. Cheese... but he said that wouldn't get me in to see Mr. Smith.Also gab ich Mr. Slaughter meine Rabatkarte von Chuck E. Cheese, aber er meinte, so gelangte ich nicht zu Mr. Smith. Roger & Me (1989)
I just paid 34.50 for this shirt, and that's with my pro-shop discount.Selbst mit Rabatt hat mich dieses Hemd $34,50 gekostet. Who's Harry Crumb? (1989)
- We should get a family rate here.Wir sollten hier Familienrabatt beantragen. Postcards from the Edge (1990)
Hey, you two with the mileage upgrades, sit down.Hey, ihr 2 mit dem Vielfliegerrabatt, hinsetzen. Quick Change (1990)
For starters, I know I promised you a new dress at my 20 percent employee discount.Zunächst einmal kaufen wir dir ein Kleid über meinen Mitarbeiterrabatt. Episode #2.3 (1990)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschlag {m}; Disagio {n}; Skonto {m}; Rabatt {m}discount [Add to Longdo]
Barzahlungsrabatt {m}cash discount [Add to Longdo]
Einführungsrabatt {m}initial discount [Add to Longdo]
Händlerrabatt {m}trade discount [Add to Longdo]
Handelsrabatt {m}trade discount [Add to Longdo]
Mengenrabatt {m}quantity discount [Add to Longdo]
Rabatt {m} | mit 4 Prozent Rabattdiscount | at a 4 percent discount [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Skonto {m} [fin.]allowance; cash dicount [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Preisnachlass {m}rebate [Add to Longdo]
Rabatt {m}; Freibetrag {m} | Rabatte {pl}deductible | deductibles [Add to Longdo]
Rabattmarke {f}trading stamp; discount ticket [Add to Longdo]
Rabattmöglichkeit {f}discount possibility [Add to Longdo]
Rabatz machento kick up a fuss [Add to Longdo]
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus [Add to Longdo]
Sonderrabatt {m}special discount [Add to Longdo]
Volumenrabatt {m}volume discount [Add to Longdo]
Vorauszahlungsrabatt {m}anticipation rebate [Add to Longdo]
Auf unsere Listenpreise gewähren wir einen Händlerrabatt von ...We grant a trade of ... % on our list prices. [Add to Longdo]
Rabat (Hauptstadt von Marokko)Rabat (capital of Morocco) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
マルセラバタフライフィッシュ[, maruserabatafuraifisshu] (n) Marcella butterflyfish (Prognathodes marcellae) [Add to Longdo]
ラバトリー[, rabatori-] (n) lavatory; (P) [Add to Longdo]
河原鳩[かわらばと;カワラバト, kawarabato ; kawarabato] (n) (uk) rock pigeon (Columba livia); rock dove [Add to Longdo]
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good [Add to Longdo]
荒働き[あらばたらき, arabataraki] (n) (See あらしごと) hard work; rough physical labour [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拉巴特[Lā bā tè, ㄌㄚ ㄅㄚ ㄊㄜˋ, ] Rabat (capital of Morocco) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
割引[わりびき, waribiki] Rabatt [Add to Longdo]
負ける[まける, makeru] unterliegen, verlieren, Rabatt_geben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top