Search result for

rôle

(71 entries)
(0.01 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rôle-, *rôle*
English-Thai: Longdo Dictionary
role model(n) ผู้ซึ่งมีลักษณะควรค่าแก่การเป็นแบบอย่างให้กับผู้อื่น
central role(n) บทบาทสำคัญ เช่น EU believes UN has central role to play in Iraq crisis.
casserole(n) ชามก้นลึกหรือหม้อสำหรับอบหรือปิ้ง, อาหารอบหรือปิ้งจากภาชนะดังกล่าว, ชามเล็กๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ, หม้อที่มีฝาปิดสำหรับต้มหรือเคี่ยว เช่น In the casserole dish, heat the water with the salt and pepper.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
role[N] บทละคร, See also: บทแสดง, Syn. character, part
role[N] บทบาท, See also: หน้าที่, ภารกิจ, Syn. duty, function, position
role-play[N] การแสดงละคร, See also: การแสดงบทบาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
role?le (โรล) n. บทบาท,หน้าที่,ภารกิจ
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
crude petroleumน้ำมันดิบ,น้ำมันปิโตรเลียมก่อนกลั่น, Syn. petroleum
parole(พะโรล') n. การปล่อยจากคุกโดยมีทัณฑ์บนไว้., See also: parolee n.
petroleum(พะโทร'เลียม) n. น้ำมันปิโตรเลียม (เป็นสารผสม hydrocarbons ชนิดหนึ่ง), See also: petroleous adj.
proletarian(โพรลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพวกกรรมการหรือพวกไพร่,เกี่ยวกับชนชั้นต่ำ. n. ชนชั้นกรรมกร,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ., See also: proletarianism n.
proletariat(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proletariate(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
rigmarole(ริก'มะโรล) n. วิธีการที่ซับซ้อน,วิ-ธีการหยุมหยิม,การพูดที่ไร้สาระ, Syn. rigamarole

English-Thai: Nontri Dictionary
role(n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ
casserole(n) หม้อปรุงอาหาร,หม้ออบ,หม้อตุ๋น
parole(n) ทัณฑ์บน,คำสัตย์,คำสาบาน
parole(vt) ทำทัณฑ์บน,ภาคทัณฑ์
petroleum(n) น้ำมันปิโตรเลียม
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
role of oppositionบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
role, genderบทบาทประจำเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Role expectationการคาดหวังตามบทบาท [TU Subject Heading]
Role playingการแสดงตามบทบาท [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคม[n.] (ākhom) EN: magic ; charm ; spell ; enchantment ; incantation   FR: parole magique [f] ; incantation [f]
บัญชี[n.] (banchī) EN: list ; roll ; roster ; catalog   FR: liste [f] ; rôle [m]
บัญชีรายชื่อ [n. exp.] (banchī rāicheū) EN: list ; name list ; roster ; rota ; roll   FR: liste [f] ; répertoire [m] ; rôle [m]
บังคับใจ[v.] (bangkhapjai) EN: force ; constrain ; oblige ; control one's mind   FR: se contrôler ; se maîtriser
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
บ่อน้ำมัน[n. exp.] (bø nāmman) EN: oil well   FR: puits de pétrole [m]
บทบาท[n.] (botbāt) EN: role ; part ; part in a play/movie/choreography   FR: rôle [m] ; texte [m] ; part [f]
บทเรศ[n.] (botharēt) EN: words of a song ; libretto   FR: paroles de chanson [fpl] ; livret [m]
บทเพลง [n. exp.] (botphlēng) EN: lyrics ; words of a song   FR: paroles de chanson [fpl]
ชนะใจตัวเอง[v. exp.] (chana jai tūa-ēng) EN: be self-controlled ; exercise self-restraint   FR: se contrôler soi-même

CMU English Pronouncing Dictionary
ROLE    R OW1 L
ROLEN    R OW1 L AH0 N
ROLES    R OW1 L Z
ROLEX    R OW1 L EH0 K S
ROLEY    R OW1 L IY0
ROLETTE    R OW0 L EH1 T
ROLEMODEL    R OW1 L M AA2 D AH0 L
ROLEMODELS    R OW1 L M AA2 D AH0 L Z
ROLEPLAYING    R OW1 L P L EY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
role    (n) (r ou1 l)
roles    (n) (r ou1 l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jué, ㄐㄩㄝˊ, / ] role, #1,235 [Add to Longdo]
角色[jué sè, ㄐㄩㄝˊ ㄙㄜˋ, ] role, #2,103 [Add to Longdo]
[jué, ㄐㄩㄝˊ, ] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue, #2,824 [Add to Longdo]
花旦[huā dàn, ㄏㄨㄚ ㄉㄢˋ, ] role of vivacious young female in Chinese opera, #32,284 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
parole(n) |f| คำ(ภาษา), คำพูด เช่น la parole de Dieu คำจากพระเจ้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
HP;hp[エイチピー;エッチピー, eichipi-; ecchipi-] (n) (1) (See 馬力) horsepower; HP; (2) (HP only) (See ホームページ) home page; (3) (HP only) (See ハーフパイプ) half-pipe (i.e. in snowboarding); (4) (HP only) HP (i.e. a 'hit point' in a role-playing game); (5) (hp only) (See ハープ) harp [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
お手本[おてほん, otehon] (n) (See 手本) example; role model [Add to Longdo]
として[, toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
と同時に[とどうじに, todoujini] (exp) at the same time as; while; as well as (multiple roles) [Add to Longdo]
アウストロレビアスアドルフィー[, ausutororebiasuadorufi-] (n) killifish (Austrolebias adloffi) [Add to Longdo]
アクロレイン[, akurorein] (n) acrolein [Add to Longdo]
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] (n) {comp} agent role [Add to Longdo]
オアペック[, oapekku] (n) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (Organisation); OAPEC [Add to Longdo]
オペック[, opekku] (n) Organization of Petroleum Exporting Countries (Organisation); OPEC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エージェントの役割[エージェントのやくわり, e-jiento noyakuwari] agent role [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
ロールインジケータ[ろーるいんじけーた, ro-ruinjike-ta] role indicator [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
機能指示記号[きのうしじきごう, kinoushijikigou] role indicator [Add to Longdo]
区切り子機能[くぎりしきのう, kugirishikinou] delimiter role [Add to Longdo]
短縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  rôle /ʀol/ 
   part; role

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top