หรือคุณหมายถึง réußi?
Search result for

réussi

(10 entries)
(0.0346 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réussi-, *réussi*
Possible hiragana form: るっし
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุ[v.] (banlu) EN: reach ; attain ; achieve ; accomplish ; get ; obtain ; acquire ; fulfill   FR: obtenir ; réussir ; atteindre ; accomplir ; parvenir à ; conclure ; acquérir
บรรลุเป้าหมาย[v. exp.] (banlu paomāi) EN: achieve ; succeed ; accomplish ; attain ; fulfill   FR: réussir ; atteindre un objectif
บรรลุผล[v. exp.] (banluphon) EN: meet with success ; succeed ; accomplish ; achieve ; be successful   FR: réussir
ได้ดี[v.] (dāi dī) EN: be successful ; attain prominence ; meet the success   FR: réussir
ไม่มีโอกาสสำเร็จ[xp] (mai mī ōkāt samret) EN: not have a dog's chance   FR: ne pas avoir la moindre chance de réussite
ไม่สำเร็จ[adj.] (mai samret) FR: sans résultat ; inabouti ; pas réussi ; inachévé
นักธุรกิจที่สร้างเนื้อสร้างตัว [n. exp.] (nakthurakit thī sāng neūa sāng tūa) EN: self-made businessman   FR: homme d'affaires qui s'est fait tout seul [m] ; homme d'affaires qui est l'artisan de sa propre réussite [m] ; self-made man [m]
เป็นการ[v.] (penkān) EN: succeed ; accomplish ; complete   FR: réaliser ; réussir ; accomplir
เป็นผล[v.] (pen phon) EN: succeed ; work ; be successfu ; be fruitful ; result   FR: réussir
ผ่าน[v. exp.] (phān) FR: passer dans la classe supérieure ; réussir une année d'études

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top