Search result for

résolus

(220 entries)
(0.0385 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -résolus-, *résolus*, résolu
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา résolus มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *résolus*)
English-Thai: Longdo Dictionary
resolution(n) ปณิธาน เช่น ตั้งปณิธานว่า ในปีหน้าจะทำอะไรบ้าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolute[ADJ] แน่วแน่, See also: เด็ดเดี่ยว, Syn. determinded, unwavering
resoluble[ADJ] ซึ่งแก้ไขใหม่ได้
irresolute[ADJ] ลังเล, See also: สองจิตสองใจ, ไม่แน่ใจ, Syn. indecisive, uncertain, Ant. resolute, firm
resoluable[ADJ] ซึ่งสามารถแก้ไขใหม่ได้
resolutely[ADV] อย่างกล้าหาญ, See also: อย่างเด็ดเดี่ยว, Syn. bravely
resolution[N] การแก้ปัญหา, Syn. resolving
resolution[N] การลงมติ
resolution[N] การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด, See also: ความตั้งใจอย่างแน่วแน่, Syn. determination, firmness, purpose
resolution[N] มติ, See also: ความเห็น, Syn. proposition, policy
irresoluble[ADJ] ไม่สามารถแก้ไขได้
irresolution[N] ความลังเลใจ
resolubility[N] การแก้ไขใหม่ได้
resoluteness[N] ความกล้าหาญ, See also: ความเด็ดเดี่ยว, Syn. confidence, courage
resolubleness[N] การแก้ไขใหม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high resolutionความละเอียดสูงมีความคมชัดใช้บอกคุณสมบัติของจอภาพ และเครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงรูปภาพ และตัวอักขระต่าง ๆ ได้คมชัดมากดู low resolution เปรียบเทียบ
irresoluble(เออริซอล'ละเบิล) adj. แก้ไขไม่ได้,บรรเทาไม่ได้., See also: irresolubility n. adv.
irresolute(อิเรซ'ซะลูท) adj. ไม่ตกลงใจ,ไม่แน่ใจ,ลังเลใจ., See also: irresoluteness n., Syn. doubting
irresolution(อเรซโซลู'เชิน) n. การขาดความแน่นอนใจ,ความลังเลใจ, Syn. vacillation
joint resolutionn. มติร่วม,มติร่วมของสภา
low resolutionความละเอียดต่ำความคมชัดต่ำใช้กับเครื่องพิมพ์หรือจอภาพที่ออกแบบให้เสนอผลค่อนข้างหยาบ แต่ก็รวดเร็ว ตัวพิมพ์ก็ดี ภาพที่เห็นบนจอก็ดี หากใช้กับหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดต่ำ หรือมีจำนวนจุดต่อนิ้วน้อย เช่น 74 จุดต่อนิ้ว จะทำให้ดูไม่สวยงาม ไม่เรียบร้อย ส่วนที่โค้งหรือมนจะดูขยุกขยิก หยัก ๆ ไม่มีคุณภาพ แต่ก็มีส่วนดีอยู่บ้างตรงที่ราคาถูก และทำงานได้รวดเร็วกว่าประเภทความละเอียดสูง ๆ ดู high resolution เปรียบเทียบ
resoluble(รีซอล'ยะเบิล) adj. แก้ไขใหม่ได้,ลงมติใหม่ได้,ละลายใหม่ได้, See also: resolubility n. resolubleness n.
resolute(เรซ'ซะลิวทฺ) adj. แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด,ตัดสินใจแล้ว, See also: resoluteness n., Syn. determined,firm
resolution(เรซซะลู'เชิน) n. ความแน่วแน่,ความเด็ดเดี่ยว,การยืนหยัด,การตัดสินใจแล้ว,มิติ,การลงมติ,การแก้ปัญหา,การยุบลงของส่วนที่บวมหรืออักเสบ ,ความคมชัดหมายถึง ความละเอียดของภาพ โดยจะนับจุดเล็ก ๆ ในภาพนั้น ยิ่งมีมากจุดต่อนิ้วก็ยิ่งแสดงว่าภาพนั้นมีความคมชัด เช่น อาจใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) ว่า สามารถพิมพ์ได้ 300 - 600 จุดต่อนิ้ว เป็นต้น ถ้าเป็นชนิดดีมากควรจะพิมพ์ได้ถึง 2,400 จุดต่อนิ้ว ส่วนความละเอียดของจอภาพ มักจะวัดทั้งความกว้างและยาว เช่น 320 X 200 แสดงว่าจุดมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็น 1240 X 800 แสดงว่าจุดมีขนาดเล็ก หมายความว่า ภาพคมชัดกว่า เมื่อใช้อธิบายถึงภาพสี คำ resolution ใช้บอกจำนวนสีที่สามารถแสดงได้ในแต่ละครั้ง ถ้าความคมชัดต่ำ จะแสดงสีได้ครั้งละมาก ๆ ซึ่งทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับว่า ภาพนั้นมีความคมชัดมาก ภาพที่มีความคมชัดมากจริง ๆ จะแสดงสีได้น้อยสีในคราวเดียวกัน โดยปกติ มักใช้คำ high res และ low res เป็นคำย่อว่า ความคมชัดมากหรือน้อยดู high resolutution และ low resolution ประกอบ, Syn. resolve,determination

English-Thai: Nontri Dictionary
irresolute(adj) ไม่แน่ใจ,ลังเล
irresolution(n) ความไม่แน่ใจ,ความลังเลใจ
resolute(adj) แน่วแน่,มั่นคง,เด็ดเดี่ยว,ยืนหยัด
resolution(n) การแก้ปัญหา,มติ,ความเด็ดเดี่ยว,ความแน่วแน่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolution, jointมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, rescinding of; rescinding of resolutionการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution, simpleมติธรรมดา (ของสภา) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rescinding of resolution; resolution, rescinding ofการเพิกถอนมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution๑. ความคมชัด, ความละเอียด๒. อำนาจจำแนก๓. การแยก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
resolution๑. การทุเลาอักเสบ๒. การแยก, การแยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolutionมติ, ข้อมติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolution; dénouement; falling actionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
resolutionมติ, ข้อมติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resolution๑. ความคมชัด, ความละเอียด๒. อำนาจจำแนก๓. การแยก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resolution, concurrentมติพ้อง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
simple resolutionมติธรรมดา (ของสภา) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
special resolutionมติพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary resolutionมติสามัญ, มติธรรมดา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ARP (Address Resolution Protocol)เออาร์พี (เกณฑ์วิธีการจำแนกเลขที่อยู่) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Address Resolution Protocol (ARP)เกณฑ์วิธีการจำแนกเลขที่อยู่ (เออาร์พี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
joint resolutionมติร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
by special resolutionโดยมติพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
concurrent resolutionมติพ้อง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dénouement; falling action; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
falling action; dénouement; resolutionการแก้ปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
extraordinary resolutionการลงมติพิเศษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Low resolution ความคมชัดต่ำ [คอมพิวเตอร์]
resolutionความคมชัด
รายละเอียด และความคมชัดของภาพที่ปรากฎบนจอภาพ หรือพิมพ์ทางเครื่องพิมพ์ ความคมชัดของจอภาพนั้นวัดกันที่จำนวนจุดภาพ จอภาพแบบ VGA มีความคมชัด 480 คูณ 640 จุดภาพ หรือเท่ากับ 307,200 จุดภาพ ส่วนจอภาพแบบ Super VGA มีความคมชัด 768 คูณ 1024 จุดภาพ หรือเท่ากับ 786,432 จุดภาพ ขนาดของจุดภาพนั้นเรียกว่า dot pitch ซึ่งสำหรับจอภาพที่คมชัดมากๆ จะมีขนาดเท่ากับหรือน้อยกว่า 0.28 มม. [คอมพิวเตอร์]
Dispute resolution (Law)การระงับข้อพิพาท (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
resolutionข้อมติ [การทูต]
submit a draft resolutionเสนอร่างข้อมติ [การทูต]
Axial Resolutionความละเอียดภาพตามแนวดิ่ง [การแพทย์]
resolutionความละเอียดของภาพ, จำนวนจุดหรือพิกเซลบนจอภาพ ถ้าหากมีความละเอียดสูงจะทำให้ภาพคมชัดมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จอภาพที่มีความละเอียด 1680 x 1050 เป็นจอภาพที่มีจุดภาพในแนวนอน 1680 จุด และมีจุดภาพในแนวตั้ง 1050 จุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Level of Resolutionระดับในการวินิจฉัย [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มติ[N] resolution, Syn. ความเห็น, ความเห็นชอบ, Example: ที่ประชุมมีมติให้ใช้การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเรียงเบอร์ ซึ่งจะขจัดการใช้เงินซื้อเสียง, Count unit: เสียง, Thai definition: ข้อวินิจฉัยญัตติที่เสนอต่อที่ประชุม, ข้อตกลงร่วมกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ข้อยุติ[N] conclusion, See also: resolution, settlement, Syn. ข้อสรุป, บทสรุป, Ant. ข้อโต้แย้ง, ข้อถกเถียง, Example: รัฐบาลพยายามหาข้อยุติที่ดีที่สุด เพื่อให้ทุกฝ่ายพอใจ, Thai definition: ผลสรุปที่เป็นข้อตกลงอย่างแน่นอน, ผลสรุปที่เป็นสิ่งชี้การสิ้นสุดของการโต้แย้ง
จดจ้อง[V] be irresolute, See also: be uncertain, be unsure, hesitate, Syn. จดๆ จ้องๆ, ลังเลใจ, ไม่แน่ใจ, Ant. แน่ใจ, มั่นใจ, Example: มัวแต่จดจ้องหนังสืออยู่นั่นแหล่ะ จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ตัดสินใจเสียทีสิ, Thai definition: ตั้งใจจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ
แน่วแน่[V] be determined, See also: be resolute, be firm, be intent, be steadfast, be persistent, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาแน่วแน่อยู่ในศาสนาและพระผู้เป็นเจ้าอย่างมาก, Thai definition: อาการที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แน่วแน่[ADJ] firm, See also: steady, steadfast, fixed, intent, resolute, unswerving, unwavering, Syn. แน่แน่ว, Example: ทหารทุกคนมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ, Thai definition: ที่ใจมุ่งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง
หนักแน่น[V] be firm, See also: be staunch, be steadfast, be steady, be stable, be resolute, be constant, be unyielding, Example: ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจงได้หนักแน่น อย่ายอมตกเป็นเครื่องมือของใครเป็นอันขาด, Thai definition: มั่นคง, ไม่ท้อถอย
โลเล[V] waver, See also: hesitate, be uncertain, be irresolute, be indecisive, Syn. ลังเล, แปรปรวน, Example: หัวหน้าครอบครัวโลเลอย่างนี้สมาชิกก็แย่, Thai definition: มีนิสัยไม่แน่นอนไม่มั่นคง, เอาแน่เอานอนไม่ได้
เด็ดเดี่ยว[ADV] resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
เด็ดขาด[V] be decisive, See also: be resolute, be firm, be determined, be resolved, be absolute, Syn. เด็ดเดี่ยว, เข้มแข็ง, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Ant. โลเล, Example: ทหารต้องเด็ดขาด
เด็ดขาด[ADV] absolutely, See also: resolutely, firmly, decisively, Syn. เด็ดเดี่ยว, แน่นอน, แน่วแน่, เฉียบขาด, เคร่งครัด, Example: เขาตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด
เด็ดเดี่ยว[V] be resolute, See also: be firm, be determined, be resolved, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Ant. โลเล, Example: น้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นมาก, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ
ใจเด็ด[V] be resolute, See also: be undaunted, be firm, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: พ่อแม่บางรายใจเด็ดเมื่อตกลงยกลูกให้เขาไปแล้วก็ไม่เคยถามหา, Thai definition: มีน้ำใจเด็ดเดี่ยว, มีนิสัยเฉียบขาด, ปักใจโดยไม่ยอมท้อถอยและเกรงกลัว
ใจเด็ด[ADJ] resolute, See also: steadfast, undaunted, unwavering, stouthearted, Syn. เด็ดเดี่ยว, Example: เขาเป็นคนใจเด็ดสมกับเป็นลูกผู้ชายที่กล้าเปิดเผยสถานภาพของตนเองว่ามีภริยาแล้ว
ใจเพชร[ADJ] resolute, See also: determined, steadfast, firm, unyielding, strong-minded, adamant, Syn. ใจแข็ง, ใจเด็ดเดี่ยว, Ant. ใจอ่อน, Example: เขาคือนักสู้ใจเพชรที่มาจากประเทศอเมริกา
ทรหด[V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
ทรหด[ADV] resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
ปณิธาน[N] determination, See also: wish, resolution, aspiration, Syn. ประณิธาน, Example: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม, Thai definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
เฉียบขาด[ADJ] sharp, See also: resolute, absolute, decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ผมชอบนิสัยเฉียบขาดในตัวเธอ
เฉียบขาด[V] be resolute, See also: be determined, be absolute, be decisive, Syn. เด็ดขาด, Example: ประสบการณ์สอนให้เขารู้ว่าการทำงานกับคนบางกลุ่มต้องเฉียบขาดถึงจะปกครองได้
เฉียบขาด[ADV] sharply, See also: resolutely, absolutely, decisively, Syn. เด็ดขาด, Ant. โลเล, ลังเล, Example: เขาเป็นผู้นำที่มีความเชื่อมั่น สามารถตัดสินใจได้เฉียบขาดถูกต้องทันท่วงที
ญัตติ[N] motion, See also: amendment, proposal, issue, bill, resolution, Syn. เรื่อง, โจทย์, หัวข้อ, ประเด็น, ข้อเสนอ, กรณี, ปัญหา, Example: ในการเปิดการประชุมสมัยสามัญ ฝ่ายค้านจะร่วมกันยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล, Count unit: ญัตติ, Thai definition: ข้อเสนอเพื่อลงมติ, Notes: (บาลี)
การตกลงใจ[N] making a decision, See also: determination, resolution, choosing, deciding, Syn. การตัดสินใจ, Example: การตกลงใจของเขาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น
ความเด็ดเดี่ยว[N] determination, See also: resolution, firmness, constancy, Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา, Thai definition: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded   FR: décidé ; déterminé ; résolu
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue   FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ฟันธง[v.] (fanthong) EN: decide for sure ; decide absolutely   FR: décider résolument ; décider à coup sûr ; prendre la décision ferme
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē panhā) EN: remedy ; solution ; problem solving   FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การตกลงใจ[X] (kān toklongjai) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding   
โครงการ[n.] (khrōngkān) EN: plan ; project ; program ; scheme   FR: plan [m] ; projet [m] ; programme [m] ; mission [f] ; dessein [m] ; schéma [m] ; résolution [f]
ความละเอียด[n.] (khwām la-īet) EN: sensibility ; sensitivity ; resolution ; definition   FR: sensibilité [f] ; résolution [f] ; définition [f]
ความละเอียดเชิงมุม[n. exp.] (khwām la-īet choēngmum) EN: angular resolution   
ความละเอียดสูง[n. exp.] (khwām la-īet sūng) EN: high-definition   FR: haute résolution [f] ; haute définition [f] ; HD
กระดูก[adj.] (kradūk) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten   
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
ลงมติ[v.] (longmati) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision   FR: approuver une résolution
มานะ[n.] (māna) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit   FR: persévérance [f] ; persistance [f] ; détermination [f] ; résolution [f]
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of   FR: être décidé à ; être résolu à
มติ[n.] (mati) EN: resolution ; decision   FR: résolution [f] ; décision [f]
แน่วแน่[v.] (naēonaē) EN: be determined ; be resolute ; be firm ; be intent ; be steadfast ; be persistent   
แน่วแน่[adj.] (naēonaē) EN: firm ; steady ; steadfast ; fixed ; intent ; resolute ; unswerving ; unwavering   FR: résolu
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly   FR: résolument
หนักแน่น[v.] (naknaen) EN: be firm ; be staunch ; be steadfast ; be steady ; be stable ; be resolute ; be constant ; be unyielding   
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; wish ; resolution ; aspiration   FR: résolution [f] ; engagement [m]
ภาพความละเอียดสูง[n. exp.] (phāp khwām la-īet sūng) EN: high-resolution image   FR: image haute définition [f] ; image haute résolution [f]
สาบาน[v.] (sābān) EN: swear ; take an oath ; make an oath ; promise ; vow ; make a resolution   FR: prêter serment ; promettre ; jurer ; prendre un engagement ; prendre une résolution ; s'engager formellement (à faire qqch)
ทรหด[adj.] (thørahot) EN: fearlessly resolute ; determined ; doughty ; tenacious   FR: acharné ; enragé ; têtu ; déterminé
ญัตติ[n.] (yatti) EN: motion ; amendment ; proposal ; issue ; bill ; resolution ; proposition   FR: proposition [f] ; motion [f]
ยืนกราน[adj.] (yeūnkrān) EN: resolute ; steadfast   FR: résolu

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOLUTE    R EH1 Z AH0 L UW2 T
RESOLUTELY    R EH1 Z AH0 L UW2 T L IY0
RESOLUTION    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N
RESOLUTIONS    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N Z
RESOLUTION'S    R EH2 Z AH0 L UW1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolute    (j) (r e1 z @ l uu t)
irresolute    (j) (i1 r e1 z @ l uu t)
resolutely    (a) (r e1 z @ l uu t l ii)
resolution    (n) (r e2 z @ l uu1 sh @ n)
resolutions    (n) (r e2 z @ l uu1 sh @ n z)
irresolution    (n) (i1 r e2 z @ l uu1 sh @ n)
resoluteness    (n) (r e1 z @ l uu t n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うじうじ[, ujiuji] (adv,n,vs) (on-mim) irresolute; hesitant [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ばっさり[, bassari] (adv) with a single stroke; resolutely; drastically; completely [Add to Longdo]
ひと思いに;一思いに[ひとおもいに, hitoomoini] (adv) instantly; resolutely [Add to Longdo]
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] (n) {comp} address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] (n) {comp} address resolution protocol [Add to Longdo]
カッと(P);かっと[, katsu to (P); katto] (adv,vs) (1) (on-mim) flaring up; burning hotly; suddenly becoming bright; (2) (on-mim) flying into a rage; losing one's cool; (3) (on-mim) opening suddenly and widely (e.g. eyes, mouth); (4) (on-mim) (arch) acting resolutely; (P) [Add to Longdo]
ハイレゾ[, hairezo] (n) {comp} high resolution [Add to Longdo]
ハイレゾリューション[, hairezoryu-shon] (n) {comp} high resolution [Add to Longdo]
ハイレゾリューションモード[, hairezoryu-shonmo-do] (n) {comp} high resolution mode [Add to Longdo]
ラセミ分割[ラセミぶんかつ, rasemi bunkatsu] (n) resolution [Add to Longdo]
レゾリューション[, rezoryu-shon] (n) resolution [Add to Longdo]
安保理決議[あんぽりけつぎ, anporiketsugi] (n) (abbr) United Nations Security Council Resolution [Add to Longdo]
意志薄弱[いしはくじゃく, ishihakujaku] (adj-na,n,adj-no) weak-willed; lacking a purpose; lacking will power to be patient, purposeful, or resolute [Add to Longdo]
一筋(P);一すじ[ひとすじ, hitosuji] (n) (1) one long straight object (e.g. strand of hair, beam of light); (2) a single bloodline; (adj-na) (3) earnest; resolute; intent; (4) ordinary; common; (P) [Add to Longdo]
印字解像度[いんじかいぞうど, injikaizoudo] (n) {comp} print resolution [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
遠距離分解能[えんきょりぶんかいのう, enkyoribunkainou] (n) far surface resolution [Add to Longdo]
果敢[かかん, kakan] (adj-na,n) resolute; determined; bold; (P) [Add to Longdo]
果断[かだん, kadan] (adj-na,n) decisive; resolute; drastic [Add to Longdo]
解決[かいけつ, kaiketsu] (n,vs) settlement; solution; resolution; (P) [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] (n,vs) cancellation; liquidation; resolution; reduction (e.g. of stress); (P) [Add to Longdo]
解像[かいぞう, kaizou] (n) resolution (of a lens) [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] (n) resolution (e.g. display, dpi); granularity (e.g. timer) [Add to Longdo]
確固(P);確乎(P)[かっこ, kakko] (adj-t,adv-to) firm; unshakeable; resolute; (P) [Add to Longdo]
覚悟[かくご, kakugo] (n,vs) resolution; resignation; readiness; preparedness; (P) [Add to Longdo]
還元[かんげん, kangen] (n,vs,adj-no) resolution; reduction; return to origins; (P) [Add to Longdo]
頑然[がんぜん, ganzen] (adv-to,adj-t) (arch) resolute [Add to Longdo]
毅然[きぜん, kizen] (n,adj-t,adv-to) fortitude; firmness; resolution [Add to Longdo]
毅然として[きぜんとして, kizentoshite] (exp) with resolution [Add to Longdo]
議決[ぎけつ, giketsu] (n,vs) resolution; decision; vote; (P) [Add to Longdo]
逆引き;逆引[ぎゃくびき, gyakubiki] (adj-f) reverse lookup (e.g. dictionary, address resolution, etc.) [Add to Longdo]
決議[けつぎ, ketsugi] (n,vs) resolution; vote; decision; (P) [Add to Longdo]
決議案[けつぎあん, ketsugian] (n) resolutions [Add to Longdo]
決議事項[けつぎじこう, ketsugijikou] (n) resolutions [Add to Longdo]
決議文[けつぎぶん, ketsugibun] (n) written resolution [Add to Longdo]
決心[けっしん, kesshin] (n,vs) determination; resolution; (P) [Add to Longdo]
決心が鈍る[けっしんがにぶる, kesshinganiburu] (exp,v5r) to waver in one's resolution [Add to Longdo]
決心が揺らぐ[けっしんがゆらぐ, kesshingayuragu] (exp,v5g) to lose one's resolve; to have one's resolution waver [Add to Longdo]
決心を固める[けっしんをかためる, kesshinwokatameru] (exp,v1) to make a firm resolution [Add to Longdo]
決然[けつぜん, ketsuzen] (n,adj-t,adv-to) decisive; resolute; determined [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P) [Add to Longdo]
高画質[こうがしつ, kougashitsu] (n) {comp} high resolution (of an image) [Add to Longdo]
高解像度[こうかいぞうど, koukaizoudo] (n,adj-no) {comp} high resolution [Add to Longdo]
剛毅果断[ごうきかだん, goukikadan] (n,adj-na) dauntless and decisive; with fortitude and resolution [Add to Longdo]
国連決議[こくれんけつぎ, kokurenketsugi] (n) United Nations resolution; UN resolution [Add to Longdo]
思い切って(P);思いきって[おもいきって, omoikitte] (adv) resolutely; boldly; daringly; (P) [Add to Longdo]
思い切り(P);思いっきり(P);思いっ切り;思いきり[おもいきり(思い切り;思いきり)(P);おもいっきり(思いっきり;思いっ切り)(P), omoikiri ( omoikiri ; omoi kiri )(P); omoikkiri ( omoikkiri ; omoi tsu kiri )(P)] (adv,n) with all one's strength; with all one's heart; resignation; resolution; (P) [Add to Longdo]
事件解決[じけんかいけつ, jikenkaiketsu] (n) resolution of an incident; solution to a (criminal) case [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, / ] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] resolute [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute; not serious; variety show [Add to Longdo]
[chán, ㄔㄢˊ, ] indecisive; irresolute [Add to Longdo]
分辨率[fēn biàn lǜ, ㄈㄣ ㄅㄧㄢˋ ㄌㄩˋ, ] resolution (of a photo) [Add to Longdo]
刚毅[gāng yì, ㄍㄤ ㄧˋ, / ] resolute; steadfast; stalwart [Add to Longdo]
地址解析协议[dì zhǐ jiě xī xié yì, ㄉㄧˋ ㄓˇ ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, / ] address resolution protocol; ARP [Add to Longdo]
[jiān, ㄐㄧㄢ, / ] strong; solid; firm; unyielding; resolute [Add to Longdo]
坚定[jiān dìng, ㄐㄧㄢ ㄉㄧㄥˋ, / ] firm; steady; staunch; resolute [Add to Longdo]
坚决[jiān jué, ㄐㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ, / ] firm; resolute; determined [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huái, ㄏㄨㄞˊ, ] irresolute; move back and forth [Add to Longdo]
[pái, ㄆㄞˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
[páng, ㄆㄤˊ, ] irresolute [Add to Longdo]
心志[xīn zhì, ㄒㄧㄣ ㄓˋ, ] will; resolution [Add to Longdo]
[chōng, ㄔㄨㄥ, ] irresolute; unsettled [Add to Longdo]
提案[tí àn, ㄊㄧˊ ㄢˋ, ] proposal; draft resolution; motion (to be debated); to propose a bill; to make a proposal [Add to Longdo]
故障排除[gù zhàng pái chú, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ ㄆㄞˊ ㄔㄨˊ, ] fault resolution; trouble clearing [Add to Longdo]
敲定[qiāo dìng, ㄑㄧㄠ ㄉㄧㄥˋ, ] to conclude; a resolution [Add to Longdo]
斩钉截铁[zhǎn dīng jié tiě, ㄓㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄊㄧㄝˇ, / ] to chop the nail and slice iron(成语 saw);resolute and decisive; unhesitating; definitely; without any doubt [Add to Longdo]
断行[duàn xíng, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] to carry out resolutely [Add to Longdo]
有心人[yǒu xīn rén, ㄧㄡˇ ㄒㄧㄣ ㄖㄣˊ, ] resolute person; person with aspirations; people who feel; people who use their heads [Add to Longdo]
果敢[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring [Add to Longdo]
正色[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors [Add to Longdo]
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, ] firmly; resolutely; without hesitation [Add to Longdo]
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind [Add to Longdo]
决议[jué yì, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ, / ] resolution [Add to Longdo]
决议案[jué yì àn, ㄐㄩㄝˊ ㄧˋ ㄢˋ, / ] (pass a) resolution [Add to Longdo]
[chú, ㄔㄨˊ, / ] irresolute; undecided [Add to Longdo]
高清晰度[gāo qīng xī dù, ㄍㄠ ㄑㄧㄥ ㄒㄧ ㄉㄨˋ, ] high definition (instruments); high resolution [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス解決[アドレスかいけつ, adoresu kaiketsu] address resolution [Add to Longdo]
アドレス解決プロトコル[アドレスかいけつプロトコル, adoresu kaiketsu purotokoru] address resolution protocol [Add to Longdo]
解決[かいけつ, kaiketsu] resolution (vs), solution [Add to Longdo]
解消[かいしょう, kaishou] resolution (vs) [Add to Longdo]
解像度[かいぞうど, kaizoudo] resolution [Add to Longdo]
高画質[こうがしつ, kougashitsu] high resolution (of an image) [Add to Longdo]
高解像度[こうかいぞうど, koukaizoudo] high resolution (a-no) [Add to Longdo]
重複名解決フラグ[じゅうふくめいかいけつフラグ, juufukumeikaiketsu furagu] conflict resolution flag [Add to Longdo]
低解像度[ていかいぞうど, teikaizoudo] low resolution [Add to Longdo]
適合性解決試験[てきごうせいかいけつしけん, tekigouseikaiketsushiken] conformance resolution tests [Add to Longdo]
標準解像度[ひょうじゅんぞうど, hyoujunzoudo] low resolution [Add to Longdo]
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution [Add to Longdo]
分散名前解析[ぶんさんなまえかいせき, bunsannamaekaiseki] distributed name resolution [Add to Longdo]
名前解析[なまえかいせき, namaekaiseki] name resolution [Add to Longdo]
レゾリューション[れぞりゅーしょん, rezoryu-shon] resolution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top