Search result for

régionales

(137 entries)
(1.7573 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -régionales-, *régionales*, régionale
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา régionales มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *régionales*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regional[ADJ] เกี่ยวกับดินแดน, See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ, Syn. countrified, provincial

English-Thai: Nontri Dictionary
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regional metamorphismการแปรสภาพบริเวณไพศาล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regional novelนวนิยายภูมิภาค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
regionalismภูมิภาคนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [TU Subject Heading]
Communication in regional planningการสื่อสารในการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional economicsเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional styleแบบ (ภูมิภาค) [TU Subject Heading]
Regionalismภูมิภาคนิยม [TU Subject Heading]
Asian-African Sub-Regional Organizations Conferenceการประชุมองค์การอนุภูมิภาคเอเชีย-แอฟริกา มีการประชุมครั้งแรกที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียเมื่อปี 2546 [การทูต]
ASEAN Regional Centre for Biodiversity Conservationศูนย์อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป มีสำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม [การทูต]
ASEAN Regional Forumการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาค เอเชีย-แปซิฟิก " เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรี ต่างประเทศของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน (Dialogue Partners) ได้แก่ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย จีน รัสเซีย และสหภาพยุโรป ผู้สังเกตการณ์ (Observers) ของอาเซียน ได้แก่ ปาปัวนิวกินี และประเทศอื่น ๆ ที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น มองโกเลียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดย ARF ได้ใช้ ""geographical footprint"" หรือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยสำคัญเพื่อประกอบการพิจารณารับสมาชิกใหม่ ปัจจุบัน ARF มีประเทศสมาชิก 22 ประเทศ กับ 1 กลุ่ม (สหภาพยุโรป) โดยมีการประชุมเป็นประจำทุกปีในช่วงต่อเนื่องกับการประชุมรัฐมนตรี ต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting - AMM) เป็นเวทีปรึกษาหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง ระดับพหุภาคีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และพัฒนาแนวทางการ ดำเนินการทางการทูตเชิงป้องกัน (Preventive Diplomacy) ที่มุ่ง ป้องกันการเกิดและขยายตัวของความขัดแย้ง โดยใช้มาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ระหว่างกัน ทั้งนี้ ARF มีการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2537 และไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ARF ระดับรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งเป็นครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2543 นอกจากการประชุม ARF ประจำปีแล้วยังมีการดำเนินกิจกรรมระหว่างปี (Inter-sessional Activities) ในสองระดับ คือ กิจกรรมที่เป็นทางการ (Track I) และกิจกรรมที่ไม่เป็นทางการ (Track II) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับสถาบันวิชาการของ ประเทศผู้เข้าร่วม ARF ได้แก่ (1) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมกลุ่มสนับสนุนว่าด้วยมาตรการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจของ ARF (ARF Inter-sessional Support Group on Confidence Building Measures - ARF ISG on CBMs) (2) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการบรรเทาภัยพิบัติของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Disaster Relief - ARF ISM on DR) (3) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการรักษาสันติภาพของ ARF (Inter-sessional Meeting on Peace-keeping Operations - ARF ISM on PKO) และ (4) การประชุมระหว่างปีกิจกรรมเรื่องการประสานและร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัย ของ ARF (ARF Inter-sessional Meeting on Search and Rescue Coordination - ARF ISM on SAR) " [การทูต]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]
Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperationสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 โดย Charter of the Indian Ocean Rim Association for Regional Co-operation มีสมาชิกทั้งหมด 19 ประเทศ และมีอียิปต์กับญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่เจรจาด้วย สำนักงานเลขาธิการตั้งอยู่ที่สาธารณรัฐมอริเชียส [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
regionalismภูมิภาคนิยม " เป็นการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคบนพื้นฐานของการตระหนักถึงผลประโยชน์ร่วม กันในการพัฒนาและความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นการระดมพลังในการปกป้องและเสริมสร้างความก้าวหน้าและสันติภาพความ มั่นคงของแต่ละประเทศและของภูมิภาคโดยส่วนรวม - open regionalism ภูมิภาคนิยมแบบเปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการกีดกันประเทศภายนอก - closed regionalism ภูมิภาคนิยมแบบปิด เป็นกระบวนการ รวมตัวและร่วมมือกันในภูมิภาคเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าซึ่งกันและกัน โดยมีการกีดกันประเทศภายนอก " [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
ASEAN Regional Haze Action Planแผนปฏิบัติการอาเซียนระดับภูมิภาคด้านปัญหาหมอกควัน [การทูต]
South Asian Association for Regional Cooperationสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2528 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างกัน โดยมีสมาชิกประกอบด้วยประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ 7 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล ศรีลังกา ภูฏาน บังกลาเทศ และมัลดีฟส์ [การทูต]
Subregional Environmental Monitoring Information Systemศูนย์ข้อมูลติดตามด้านสิ่งแวดล้อมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [การทูต]
Analgesia, Regionalยาชาเฉพาะที่ [การแพทย์]
Analgesia, Regional and Localการเจ็บปวดในเวลาตื่น [การแพทย์]
Anatomy, Regionalกายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน [การแพทย์]
Enteritis, Regionalลำไส้เล็กอักเสบเป็นส่วน,ลำไส้อักเสบเฉพาะที่ [การแพทย์]
Regional standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งภาค [อุตุนิยมวิทยา]
Ganglia, Regional Nerveปมประสาทเฉพาะบริเวณเนื้อเยื่อ [การแพทย์]
Ileitis, Regionalลำไส้เล็กส่วนปลายอักเสบ [การแพทย์]
Injections, Loco-Regionalฉีดเข้าเฉพาะที่ [การแพทย์]
Metastasis, Regional Lymph Nodeการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Regional Manager (n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
For the regional council calendar.Ich mache einen Kalender für den Conseil RégionalNobody Else But You (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
พื้นบ้าน[ADJ] local, See also: folk, homegrown, native, regional, Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง, Example: การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ถ้าหากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือขัดกับจริยธรรม, Thai definition: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
ต่างจังหวัด[ADJ] provincial, See also: upcountry, out of town, regional, inland, Ant. เมืองหลวง, Example: ทุกคนต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคนใช้สมัยนี้หายากมากเพราะคนต่างจังหวัดนิยมเข้าทำงานในโรงงานกันหมด, Thai definition: ที่อยู่ในเขตพื้นที่ปกครองของประเทศที่ไม่ใช่เมืองหลวง
เฉพาะถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, endemic, Example: เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง
เฉพาะท้องถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, Example: ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic   
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøngthin) EN: local ; regional ; provincial   
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngthin) EN: local news   FR: information régionale [f] ; information locale [f]
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk phūmsāt) EN: regional border   FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]
เกี่ยวกับภูมิภาค[adj.] (kīokap phūmiphāk) EN: regional   FR: régional
นิทานพื้นบ้าน[n. exp.] (nithān pheūnbān) EN: folktale ; regional folktale   FR: légende populaire [f]
ภาษาพื้นเมือง[n. exp.] (phāsā pheūnmeūang) EN: dialect ; regional speech ; local language ; native language ; localism   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
ภาษาถิ่น[n. exp.] (phāsā thin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech   FR: langue régionale [f] ; parler régional [m] ; dialecte [m] ; idiome [m] ; patois [m]
ภาษาท้องถิ่น[n. prop.] (phāsā thøngthin) EN: dialect ; regional speech ; localism ; vernacular ; local speech ; slang   FR: langue régionale [f] ; dialecte [m]
พื้นบ้าน[adj.] (pheūnbān) EN: local ; folk ; homegrown ; native ; regional   FR: local ; régional
ประจำถิ่น[adj.] (prajamthin) EN: native ; local ; domestic ; regional   
ระดับภูมิภาค[adj.] (radap phūmiphāk) EN: regional   FR: régional
ส่วนท้องถิ่น[adj.] (suanthøngthin) EN: local   FR: local ; régional
ท่าอากาศยานภายในประเทศ[n. exp.] (thā-ākātsayān phāinai prathēt) EN: local airport   FR: aéroport régional [m]
ท้องถิ่น[adj.] (thøngthin) EN: local ; regional ; native   FR: local ; du coin ; du voisinage ; régional

CMU English Pronouncing Dictionary
REGIONAL    R IY1 JH AH0 N AH0 L
REGIONALS    R IY1 JH AH0 N AH0 L Z
REGIONALLY    R IY1 JH AH0 N AH0 L IY0
REGIONALIZE    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z
REGIONALIZED    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z D
SUPERREGIONAL    S UW2 P ER0 R IY1 JH AH0 N AH0 L
SUPERREGIONALS    S UW2 P ER0 R IY1 JH AH0 N AH0 L Z
SUPERREGIONALS'    S UW0 P ER0 R IY1 JH AH0 N AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regional    (j) (r ii1 jh @ n l)
regionally    (a) (r ii1 jh @ n @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
ナイネックス[, nainekkusu] (n) {comp} Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[, beruatoranteikku] (n) {comp} Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
リージョナリズム[, ri-jonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
リージョナル[, ri-jonaru] (n) regional [Add to Longdo]
リージョナルコード[, ri-jonaruko-do] (n) {comp} Regional Code [Add to Longdo]
レジョナリズム[, rejonarizumu] (n) regionalism [Add to Longdo]
ローカリズム[, ro-karizumu] (n) localism; regionalism [Add to Longdo]
域内貿易[いきないぼうえき, ikinaiboueki] (n) regional trade; intra-trade [Add to Longdo]
稲置[いなぎ;いなき, inagi ; inaki] (n) (1) (arch) regional official responsible for rice storage (under the Yamato court); (2) (See 八色の姓) Inagi (lowest of the eight hereditary titles) [Add to Longdo]
営林局[えいりんきょく, eirinkyoku] (n) regional forestry office [Add to Longdo]
塩汁鍋[しょっつるなべ, shottsurunabe] (n) (See 塩汁・しょっつる) pot dish with white flesh fish and shottsuru sauce (Akita regional dish) [Add to Longdo]
局部的[きょくぶてき, kyokubuteki] (adj-na) local; localized (as in pain or anesthesia); regional [Add to Longdo]
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P) [Add to Longdo]
国造[くにのみやつこ;くにつこ;こくぞう, kuninomiyatsuko ; kunitsuko ; kokuzou] (n) regional administrator (pre-Taika hereditary title) [Add to Longdo]
国柄[くにがら, kunigara] (n) national character; regional character; (P) [Add to Longdo]
[やしろ, yashiro] (n,n-suf) (1) (abbr) (See 会社) company; association; society; (2) regional Chinese god of the earth (or a village built in its honour); (ctr,suf) (3) counter for companies, shrines, etc. [Add to Longdo]
[しゅ, shu] (n) (arch) (See 姓・かばね) Obito (hereditary title, often given to powerful regional families) [Add to Longdo]
抄録[すぐき, suguki] (n) regional pickle of Kyoto made from turnip-like vegetable [Add to Longdo]
新方言[しんほうげん, shinhougen] (n) new dialect; new regional dialect [Add to Longdo]
知藩事[ちはんじ, chihanji] (n) regional government structure of the early Meiji era [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] (n) {comp} Regional Bell Operating Company (USA); RBOC [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[ちいきベルでんわがいしゃ, chiiki beru denwagaisha] (n) {comp} regional Bell operating company; RBOC [Add to Longdo]
地域安全保障[ちいきあんぜんほしょう, chiikianzenhoshou] (n) regional security [Add to Longdo]
地域開発[ちいきかいはつ, chiikikaihatsu] (n) community or regional development [Add to Longdo]
地域経済[ちいきけいざい, chiikikeizai] (n) regional economy; local economy [Add to Longdo]
地域差[ちいきさ, chiikisa] (n) regional difference [Add to Longdo]
地域社会[ちいきしゃかい, chiikishakai] (n) regional community; (P) [Add to Longdo]
地域主義[ちいきしゅぎ, chiikishugi] (n) regionalism; sectionalism; localism [Add to Longdo]
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments [Add to Longdo]
地域取引[ちいきとりひき, chiikitorihiki] (n) regional trade; local trade; exchange within a region [Add to Longdo]
地域取引所[ちいきとりひきじょ, chiikitorihikijo] (n) regional stock exchange [Add to Longdo]
地域色[ちいきしょく, chiikishoku] (n) regional colour (color); regional flavour (flavor) [Add to Longdo]
地域振興券[ちいきしんこうけん, chiikishinkouken] (n) local (regional) promotion coupons [Add to Longdo]
地域生活[ちいきせいかつ, chiikiseikatsu] (n) community life; local life; regional life [Add to Longdo]
地域代表[ちいきだいひょう, chiikidaihyou] (n) regional representation [Add to Longdo]
地域的[ちいきてき, chiikiteki] (adj-na) regional; local [Add to Longdo]
地域的分布[ちいきてきぶんぷ, chiikitekibunpu] (n) regional distribution [Add to Longdo]
地域紛争[ちいきふんそう, chiikifunsou] (n) regional conflict [Add to Longdo]
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling [Add to Longdo]
地縁[ちえん, chien] (n) territorial relationship; regional bond [Add to Longdo]
地銀[ちぎん, chigin] (n) (abbr) (See 地方銀行・ちほうぎんこう) regional bank [Add to Longdo]
地誌学[ちしがく, chishigaku] (n) regional geography; topography [Add to Longdo]
地方官[ちほうかん, chihoukan] (n) (arch) (See 地方行政官) regional administrator; local government official [Add to Longdo]
地方銀行[ちほうぎんこう, chihouginkou] (n) regional bank [Add to Longdo]
地方行政官[ちほうぎょうせいかん, chihougyouseikan] (n) regional administrator; local government official [Add to Longdo]
地方選挙[ちほうせんきょ, chihousenkyo] (n) local election; regional elections [Add to Longdo]
地方都市[ちほうとし, chihoutoshi] (n) provincial city; provincial town; suburban city; regional towns and cities [Add to Longdo]
直;費;費直[あたい;あたえ(直;費);あたいえ(直)(ok), atai ; atae ( choku ; hi ); ataie ( choku )(ok)] (n) (See 国造,姓・かばね) Atai (post-Taika hereditary title often given to regional administrators) [Add to Longdo]
風土記[ふどき;ふうどき, fudoki ; fuudoki] (n) description of regional climate, culture, etc. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南亚区域合作联盟[Nán Yà Qū yù Hé zuò Lián méng, ㄋㄢˊ ㄧㄚˋ ㄑㄩ ㄩˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] South Asian Association for Regional Cooperation [Add to Longdo]
南腔北调[nán qiāng běi diào, ㄋㄢˊ ㄑㄧㄤ ㄅㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] a regional accent [Add to Longdo]
[áng, ㄤˊ, ] (regional colloq.) I; me; surname Ang; variant of 昂, to lift; to raise; to raise one's head; high; high spirits; soaring; expensive [Add to Longdo]
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, / ] regional; local [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration) [Add to Longdo]
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] regionalism; favoring one's local region [Add to Longdo]
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] regional [Add to Longdo]
封疆[fēng jiāng, ㄈㄥ ㄐㄧㄤ, ] border region; regional general acting as governor (in Ming and Qing times) [Add to Longdo]
特产[tè chǎn, ㄊㄜˋ ㄔㄢˇ, / ] special local product; (regional) specialty [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
蜒蚰[yán yóu, ㄧㄢˊ ㄧㄡˊ, ] a slug (regional) [Add to Longdo]
跨地区[kuà dì qū, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] inter-regional; spanning two or more PRC provinces [Add to Longdo]
郑成功[Zhèng Chéng gōng, ㄓㄥˋ ㄔㄥˊ ㄍㄨㄥ, / ] Koxinga (1624-1662), south Chinese regional leader during early Qing, fled the mainland and conquered Taiwan from the Dutch [Add to Longdo]
阿公[ā gōng, ㄚ ㄍㄨㄥ, ] father-in-law (regional dialect) [Add to Longdo]
阿哥[ā gē, ㄚ ㄍㄜ, ] (regional expr.) elder brother [Add to Longdo]
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States [Add to Longdo]
首邑[shǒu yì, ㄕㄡˇ ㄧˋ, ] local capital; regional capital [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top