Search result for

région

(89 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -région-, *région*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
region[N] ขอบเขต, See also: แถบ, บริเวณ, Syn. area, land
region[N] ภูมิภาค, See also: แคว้น, Syn. country, district
regional[ADJ] เกี่ยวกับดินแดน, See also: เกี่ยวกับบริเวณ, เกี่ยวกับภูมิภาคนั้นๆ, Syn. countrified, provincial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
region(รี'เจิน) n. บริเวณ,ส่วน,แถบ,ดินแดน,แคว้น,ภูมิภาค,เขตการปกครอง,ขอบเขต,ปริมณฑล, See also: regional adj., Syn. area,place

English-Thai: Nontri Dictionary
region(n) บริเวณ,ขอบเขต,แถบ,ภาค,แคว้น,ดินแดน
regional(adj) ทั่วแคว้น,ของแคว้น,เฉพาะแคว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regionบริเวณ, ส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regionบริเวณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
region, abdominalบริเวณหน้าท้อง, บริเวณท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, anterior brachialบริเวณต้นแขนด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, anterior cubitalบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, autonomousเขตปกครองตนเอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, deltoidบริเวณต้นแขน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, epigastricบริเวณยอดอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, glutealส่วนก้นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, infra-axillaryบริเวณใต้รักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regional Code of Conduct in The South China Seaแนวทางปฏิบัติระดับภูมิภาคในทะเลจีนใต้ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศในบริเวณทะเลจีนใต้ที่จะรักษา สันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค [การทูต]
Regional disperityความไม่เท่าเทียมระหว่างภูมิภาค [เศรษฐศาสตร์]
Regional economicsเศรษฐศาสตร์ภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional Ministerial Conference on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crimeกระบวนการบาหลี เกี่ยวกับการลักลอบขนคนเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียและแปซิฟิก [การทูต]
Regional Operate Centerศูนย์ปฏิบัติการร่วม กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ROC เป็นโครงการนำร่อง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2549 เพื่อพัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างเอกอัครราชทูตในประเทศเพื่อนบ้านกับผู้ว่า ราชการจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการทำงานระหว่างเอกอัครราชทูตกับผู้ว่าราชการ จังหวัด เพื่อบูรณาการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศ รวมทั้งให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านและจังหวัดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและงานวิจัยในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายต่างประเทศ [การทูต]
Regional Organizationsคือองค์การส่วนภูมิภาค ในเรื่องนี้ ข้อ 51 ของกฎบัตรสหประชาชาติได้บัญญัติไว้ว่า ?ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน อันจักริดรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีโดยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนินมาตรการที่จำเป็น เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ มาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้ จักต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจักไม่กระทบกระเทือนอำนาจและความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงภายใต้กฎ บัตรฉบับปัจจุบันแต่ทางหนึ่งทางใด ในอันที่จักดำเนินการเช่นที่เห็นจำเป็น เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมา ซึ่งสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศ?จะเห็นได้ว่า ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันมักจะทำข้อตกลงกันในส่วนภูมิภาค โดยอาศัยสนธิสัญญา และโดยที่อาศัยอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ใกล้เคียงกัน ( Geographical Propinquity ) หรือมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และมีวัตถุประสงค์ที่จะอำนวยความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมืององค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่งที่พอจะหยิบยก มาเป็นตัวอย่างได้ คือ องค์การสนธิสัญญาป้องกันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEATO) ซึ่งบัดนี้ได้ยุบเลิกไปแล้วเพราะหมดความจำเป็น องค์การรัฐอเมริกัน (Organization of American States-OAS) องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต้ (NATO) องค์การร่วมมือระหว่างออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา (ANZUS) เป็นต้น องค์การภูมิภาคเหล่านี้ตั้งขึ้นโดยอาศัยข้อ 51 ของกฎบัตร สหประชาชาติ ซึ่งกล่าวถึงสิทธิของประเทศสมาชิกที่จะทำการป้องกันตนเองโดนลำพังหรือโดย ร่วมกัน หากถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธ [การทูต]
Regional planningการวางแผนพัฒนาระดับภูมิภาค [TU Subject Heading]
Regional standard barometerบารอมิเตอร์มาตรฐาน แห่งภาค [อุตุนิยมวิทยา]
Regional styleแบบ (ภูมิภาค) [TU Subject Heading]
Regionalismภูมิภาคนิยม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Regional Manager (n) ผู้จัดการประจำภูมิภาค

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษาพื้นเมือง[N] dialect, See also: regional speech, localism, Syn. ภาษาถิ่น, Example: นอกจากการไปฝึกหัดทหารแล้ว เขายังต้องฝึกตนเองให้สามารถรู้ภาษาพื้นเมืองจนพูดได้ด้วย, Count unit: ภาษา
แว่นแคว้น[N] region, See also: territory, domain, state, land, kingdom, realm, Syn. แคว้น, แผ่นดิน, อาณาจักร, Example: พระเจ้าแผ่นดินทรงสนับสนุนให้แว่นแคว้นต่างๆ ดำรงเอกลักษณ์พิเศษของตนเองไว้, Count unit: แคว้น, Thai definition: ดินแดนอันเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์
ภูมิภาค[N] region, See also: area, part, district, Syn. ภาค, เขต, ถิ่น, Example: สงครามยังระเบิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสนองตัณหาของบริษัทผลิตอาวุธ, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอย่าง เช่นลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ คล้ายคลึงกันจนสามารถจัดเข้าพวกกันได้ และแตกต่างกับบริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
ภาษาถิ่น[N] dialect, See also: regional speech, localism, vernacular, Syn. ภาษาย่อย, Example: นักศึกษาจะเรียนรู้ภาษาถิ่นได้ดี ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในถิ่นนั้นจริงๆ, Count unit: ภาษา, Thai definition: ภาษาที่มีสำเนียงพูดหรือคำศัพท์ที่แตกต่างกันไปตามผู้ใช้ที่อยู่ในถิ่นนั้นๆ เช่น ภาษาถิ่นเหนือ
ภาค[N] part, See also: region, area, district, quarter, Syn. ถิ่น, เขต, ท้องที่, Example: ตอนนี้ไม่ว่าภาคไหนๆ ก็ประสบกับสภาพดินฟ้าอากาศที่แปรปรวน, Count unit: ภาค, Thai definition: ท้องที่หรือถิ่นที่แบ่งออกเป็นส่วน
ถิ่น[N] area, See also: region, part, Syn. ที่, แดน, ที่อยู่, Example: คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย, Count unit: ถิ่น
ท้องถิ่น[N] region, See also: area, Syn. แคว้น, ภาค, ดินแดน, ขอบเขต, อาณาเขต, Example: การร่วมมือในท้องถิ่นเอเซียอาคเนย์ได้เริ่มขึ้นแล้ว, Thai definition: พื้นที่ภายในเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น, Notes: (กฎหมาย)
ท้องที่[N] area, See also: region, Syn. ท้องถิ่น, อาณาเขต, ภาค, เขต, พื้นที่, Example: เขาเป็นครูในท้องที่ที่มีชื่อเสียงในแง่เป็นคนดี มีผู้คนรักใคร่, Count unit: ที่, แห่ง, Thai definition: พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
เฉพาะถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, endemic, Example: เราพูดถึงวัฒนธรรมไทยส่วนรวมก็เหมือนกันหมด แต่ถ้าพูดถึงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่นมันก็ไม่เหมือนกันทีเดียว ผิดแผกออกไปบ้าง
เฉพาะท้องถิ่น[ADJ] local, See also: regional, provincial, Example: ถ้าจะดูวัฒนธรรมเฉพาะท้องถิ่น ก็ต้องดูวัฒนธรรมของส่วนรวมแห่งท้องถิ่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world   FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
เฉพาะถิ่น[adj.] (chaphǿ thin) EN: local ; regional ; provincial ; endemic   
เฉพาะท้องถิ่น[adj.] (chaphǿ thøngthin) EN: local ; regional ; provincial   
ชนบท[n.] (chonnabot) EN: contryside ; country ; rural areas ; up-country   FR: campagne [f] ; région rurale [f]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval   FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
ข่าวท้องถิ่น[n. exp.] (khāo thøngthin) EN: local news   FR: information régionale [f] ; information locale [f]
เขต[n.] (khēt) EN: zone ; region ; area ; domain ; land ; turf (Am.)   FR: zone [f] ; région [f] ; espace [m] ; domaine [m] ; abords [mpl]
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [n. prop.] (Khēt Børihān ¯Phi_sēt Hǿng -Kong haeng Sāthāranarat Prachāchon Jīn) EN: Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China   
เขตภาคภูมิศาสตร์[n. exp.] (khēt phāk phūmsāt) EN: regional border   FR: limite régionale [f] ; limite territoriale d'une région [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
REGION    R IY1 JH AH0 N
REGIONS    R IY1 JH AH0 N Z
REGION'S    R IY1 JH AH0 N Z
REGIONAL    R IY1 JH AH0 N AH0 L
REGIONALS    R IY1 JH AH0 N AH0 L Z
REGIONALLY    R IY1 JH AH0 N AH0 L IY0
REGIONALIZE    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z
REGIONALIZED    R IY1 JH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
region    (n) (r ii1 jh @ n)
regions    (n) (r ii1 jh @ n z)
regional    (j) (r ii1 jh @ n l)
regionally    (a) (r ii1 jh @ n @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
地域[ちいき, chiiki] Thai: อาณาเขต English: region

German-Thai: Longdo Dictionary
Region(n) |die, pl. Regionen| ย่าน, บริเวณ

Japanese-English: EDICT Dictionary
HII領域[エイチツーりょういき, eichitsu-ryouiki] (n) H II region [Add to Longdo]
だんだん[, dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
てっぱい[, teppai] (n) (from 鉄砲和え) (See 鉄砲和え) regional Sanuki cuisine, usu. of minced vegetables, seafood, and vinegared miso [Add to Longdo]
アジア太平洋[アジアたいへいよう, ajia taiheiyou] (n) Asia-Pacific (region) [Add to Longdo]
アジア太平洋地域[アジアたいへいようちいき, ajia taiheiyouchiiki] (n) Asia-Pacific region [Add to Longdo]
イルドフランス[, irudofuransu] (n) Ile de France (region around Paris) [Add to Longdo]
ウォーレス線[ウォーレスせん, uo-resu sen] (n) Wallace's line (hypothetical line separating the Oriental and Australian zoogeographical regions) [Add to Longdo]
エチオピア区[エチオピアく, echiopia ku] (n) Ethiopian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
オーストラリア区[オーストラリアく, o-sutoraria ku] (n) Australian (zoogeographical region) [Add to Longdo]
ゴルノアルタイ自治州[ゴルノアルタイじちしゅう, gorunoarutai jichishuu] (n) Gorno-Altayskaya Avtonomnaya Oblast'; Gorno-Altayskaya Autonomous Region; Gorno-Altayskaya AO [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一带[yī dài, ㄧ ㄉㄞˋ, / ] region; district [Add to Longdo]
地区[dì qū, ㄉㄧˋ ㄑㄩ, / ] region; area; prefecture (main subdivision of most PRC provinces) [Add to Longdo]
地区性[dì qū xìng, ㄉㄧˋ ㄑㄩ ㄒㄧㄥˋ, / ] regional; local [Add to Longdo]
地方[dì fāng, ㄉㄧˋ ㄈㄤ, ] region; regional (away from the central administration) [Add to Longdo]
地方主义[dì fāng zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] regionalism; favoring one's local region [Add to Longdo]
地缘[dì yuán, ㄉㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] regional [Add to Longdo]
林区[lín qū, ㄌㄧㄣˊ ㄑㄩ, / ] region of forest [Add to Longdo]
[huāng, ㄏㄨㄤ, ] region between heart and diaphragm [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
ナイネックス[ないねっくす, nainekkusu] Nynex (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
ベルアトランティック[べるあとらんていっく, beruatoranteikku] Bell Atlantic (Regional Bell Operating Company - US) [Add to Longdo]
リージョン[りーじょん, ri-jon] region [Add to Longdo]
関心領域[かんしんりょういき, kanshinryouiki] region of interest [Add to Longdo]
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]
地域ベルオペレーティング会社[ちいきベルオペレーティングがいしゃ, chiiki beruopere-teingu gaisha] Regional Bell Operating Company (RBOC) (US) [Add to Longdo]
地域ベル電話会社[たいいきベルでんわがいしゃ, taiiki beru denwagaisha] regional Bell operating company (RBOC) [Add to Longdo]
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  région [reʒjõ]
     region
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top