Search result for

réf

(144 entries)
(1.434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -réf-, *réf*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Refugee AgencyUNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, aka UN Refugee Agency
See also: S. UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, UN Refugee Agency, R. UNHCR

English-Thai: Longdo Dictionary
reflexology(n) การนวดกดจุดตามฝ่ามือและฝ่าเท้า เช่น Reflexology is excellent for self-treatment and even for diagnosis.
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ref[ABBR] กรรมการ (คำย่อของ referee)
ref[SL] กรรมการตัดสิน
ref.[ABBR] การอ้างอิง (คำย่อของ reference)(มักใช้ทางธุรกิจ)
reft[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reave
reft[ADJ] ซึ่งถูกปล้น
refer[VT] อ้างอิง, See also: พาดพิง, กล่าวถึง, Syn. mention, relevant to
refit[VI] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refit[VT] เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refect[VT] บำรุงร่างกายด้วยอาหาร
refill[VI] เติมใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
refectory(รีเฟค'ทะรี) n. โรงรับประทานอาหารในสถานที่ศาสนา
refer(รีเฟอ') v. อ้างถึง,อ้างอิง,พาดพิง,กล่าวถึง,เกี่ยวโยงไปถึง,ค้นหา (หลักฐาน,พจนานุกรม) ,เสนอแนะ,ถาม, See also: referable adj. referrable adj. referral n. referrer n., Syn. attribute,impute,consign
referee(เรฟ'เฟอรี) n. ผู้ตัดสิน (มวย,ฟุตบอล) ,คนกลาง,ผู้ชี้ขาด vt.,vi. ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน, Syn. arbiter,judge,umpire
reference(เรฟ'เฟอเรินซฺ) n. การอ้างอิง,การอ้างถึง,หนังสืออ้างอิง,เครื่องหมายอ้างอิง,บุคคลที่อ้างถึง,ความสัมพันธ์,หลักฐาน,หลักฐานที่ผู้สมัครงานอ้างถึง, Syn. mention,source
referendum(เรฟฟะเรน'ดัม) n. ประชามติ,การลงประชามติ,คะแนนเสียงที่ประชาชนลง pl. referendums,referenda
refill(รีฟิล') vt. ใส่อีก,เติมอีก,บรรจุอีก n. (รี'ฟิล) ,สิ่งที่เติมเข้าไปใหม่ (เช่นไส้ดินสอ), See also: refillable adj.
refine(รีไฟนฺ') vt.,vi. ทำให้ (กลายเป็น) บริสุทธิ์,ซัก,ฟอก,กลั่น,สกัด,ขัดเกลา,ทำให้สุภาพเรียบร้อย, See also: refinable adj. refiner n.
refined(รีไฟนดฺ') adj. สุภาพเรียบร้อย,ขัดเกลา,สละสลวย,ปราศจากสิ่งสกปรก,กลั่น,กรอง,ประณีต,ละเอียดลออ, See also: refinedly adv. refinedness n., Syn. subtle)
refinement(รีไฟน'เมินทฺ) n. ความสุภาพเรียบร้อย,ความประณีต,ความสำรวย,ความละอียดลออ,การทำให้บริสุทธิ์,การกลั่นกรอง,สิ่งที่ทำให้บริสุทธิ์แล้ว,สิ่งที่ขัดเกลาแล้ว, Syn. fineness,elegance
refinery(รีไฟ'เนอรี) n. โรงกลั่น,โรงกลั่นน้ำมัน,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด

English-Thai: Nontri Dictionary
refection(n) เครื่องดื่ม,อาหารว่าง
refectory(n) โรงอาหาร,ห้องรับประทานอาหาร
refer(vt) พาดพิงถึง,อ้างถึง,หมายถึง,ค้นหา,เสนอแนะ
referee(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน,กรรมการตัดสิน
reference(n) ข้ออ้างอิง,การอ้างอิง,หนังสืออ้างอิง,หนังสืออุเทศ
referendum(n) การลงประชามติ,คะแนนเสียง
refine(vt) ขัดเกลา,ทำให้สะอาด,ทำให้บริสุทธิ์,กลั่น,ซักฟอก
refinement(n) การขัดเกลา,การทำให้สะอาด,การกลั่น,ความสุภาพ
refinery(n) โรงกลั่นน้ำมัน,โรงฟอก,โรงทำน้ำตาล,โรงงานสกัด
reflect(vi) ใคร่ครวญ,ไตร่ตรอง,ครุ่นคิด,สะท้อนกลับ,ส่อให้เห็น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
refectทำให้ฟื้น, ซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refectionการฟื้น, การซ่อมแซม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
refectionการซ่อมแซม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referส่งต่อ (ผู้ป่วย) [มีความหมายเหมือนกับ transfer ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ทนายความที่ศาลตั้ง๒. กรรมการผู้ตัดสิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
referee๑. ผู้ไต่สวนที่ศาลตั้ง๒. ผู้สมอ้าง (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
referee in case of needผู้สมอ้างยามประสงค์ (เกี่ยวกับตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reference๑. เอกสารอ้างอิง๒. การอ้างอิง, ข้ออ้างอิง๓. อ้างอิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference๑. การส่งร่างกฎหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา๒. การมอบคดีให้ทนายความที่ศาลตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reference frame; frame of referenceกรอบอ้างอิง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reference bookหนังสืออ้างอิง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference bookหนังสืออ้างอิง

Reference book

หนังสืออ้างอิง คือ หนังสือที่มุ่งเสนอเรื่องราวความรู้พื้นฐาน ข้อเท็จจริงต่างๆ ในหลายสาขาวิชาอย่างกว้างขวาง แต่กระทัดรัด ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องอ่านทั้งเล่มแต่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่ต้องการเท่านั้น โดยเป็นหนังสือที่เขียนและรวบรวมขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ เนื้อหาจึงเป็นที่น่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ ขณะที่รูปเล่มส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่ และหนากว่าหนังสือทั่วๆ ไป รวมถึงมีการพิมพ์ออกมาเป็นชุดๆ พร้อมทั้งมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกในการเข้าถึงเนื้อหาของผู้อ่าน เช่น การเรียงตามลำดับอักษร เหตุการณ์ เขตภูมิศาสตร์ หมวดหมู่ นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษเพื่อความสะดวกในการค้นหาเนื้อหา เช่น อักษรนำเล่ม คำนำนาง ดัชนีหัวแม่มือ สารบัญ ดัชนี ส่วนโยง

ประเภทของหนังสืออ้างอิง แบ่งได้ 2 ประเภทหลัก คือ เนื้อหาวิชา และ หน้าที่

1. เนื้อหาวิชา คือ หนังสืออ้างอิงทั่วไป ที่ให้ข้อเท็จจริงในสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดสาขาวิชา ซึ่งตรงข้ามกับหนังสืออ้างอิงเฉพาะสาขาวิชา ที่ให้ข้อเท็จจริงเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง

2. หน้าที่ คือ หนังสืออ้างอิงที่ให้ข้อเท็จจริงภายในเล่ม และ หนังสืออ้างอิงที่เป็นเครื่องชี้โยงไปหาข้อเท็จจริงในเล่มอื่น เช่น ดัชนีวารสารและบรรณานุกรม

หนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ

พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ เช่น ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2549.

สารานุกรม เช่น โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โครงการ, 2548-

หนังสือรายปี เช่น สยามออลมาแนค : สารนิเทศและปูมปฎิทินการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และข้อมูลสำคัญ. กรุงเทพฯ : บริษัทสยามบรรณ, 2527-

อักขรานุกรมชีวประวัติ เช่น คณะกรรมการรวบรวมและค้นคว้าเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์ ฯลฯ ของพระบาทสม เด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. อักขรานุกรมนามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์, 2534.

นามานุกรม เช่น สีดา สอนศรี. นามานุกรมหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528-

หนังสืออ้างอิงภูมิศาสตร์ เช่น Britannica Altas. Chicago : Encyclopedia Britannica, 1987.

หนังสือคู่มือ เช่น ทวี แก้วมณี, ธนญา ตรึงตราจิตกุล, ชัยยา ศรีอำไพ. หนังสือคู่มือมาตรฐานและการทดสอบเครื่องเรือน. กรุงเทพฯ : ส่วนอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2549.

ดัชนีวารสาร เช่น ธำรงค์ ชูทัพ, สุดาวรรณ เครือพานิช. ดัชนีวารสารการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2535.

บรรณานุกรม เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด. บรรณานุกรม ดร.ป๋วย. [กรุงเทพฯ] : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529.

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011).

เพชรรัตน์ บริสุทธิ์. หนังสืออ้างอิง. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. http://human.tru.ac.th/elearning/tec_ban/tinfo04/index.html (สืบค้นเมื่อ 27 มีนาคม 2554). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference booksหนังสืออ้างอิง [TU Subject Heading]
reference electrodeขั้วไฟฟ้าอ้างอิง, ดู  standard electrode [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reference interviewการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง
การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิง (Reference interview) หมายถึง การหารายละเอียดจากผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อให้บรรณารักษ์ทราบแน่ชัดถึงความต้องการในการค้นคว้าของผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อทราบพื้นความรู้ของลูกค้า และเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงความสามารถในการใช้หนังสืออ้างอิงของผู้ที่มาใช้บริการ เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างบรรณารักษ์อ้างอิงและผู้ที่มาใช้บริการช่วยการค้นคว้า เพื่อตรวจสอบความต้องการข้อมูลของบุคคล ซึ่งอาจจะแตกต่างจากคำถามอ้างอิงที่ตั้งคำถามเป็นครั้งแรก เพราะผู้ใช้บริการอาจจะไม่พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพบกันแบบตัวต่อตัว ความอดทนและความสามารถในการติดต่อของบรรณารักษ์ เพื่อให้ผู้ใช้ให้รายละเอียดมากที่สุด การสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงอาจเกิดขึ้นโดยทางโทรศัพท์หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผ่านทางอีเมล์) ตามคำร้องขอของผู้ใช้
แต่บรรณารักษ์อ้างอิงที่ได้รับการฝึกอบรมดีแล้ว บางครั้งจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นการสื่อสารถ้าผู้ใช้ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือ การหารายละเอียดจากการสัมภาษณ์เพื่อการอ้างอิงนี้ เพื่อให้ฝ่ายบรรณารักษ์ได้รับความกระจ่างมากพอที่จะสามารถหาคำตอบมาให้ผู้ใช้ได้ดีที่สุด
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference librarianบรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
Reference librarian หมายถึง บรรณารักษ์บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า มีหน้าที่ให้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าหาคำตอบที่ผู้ใช้ห้องสมุดต้องการ และช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากหนังสือและวัสดุต่าง ๆ ของห้องสมุด

คุณสมบัติของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ

ศาสตราจารย์คุณหญิงแม้นมาศ ชวลิต ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ ไว้ดังนี้

- มีความรู้เกี่ยวกับหนังสืออ้างอิงเป็นอย่างดี มีความเข้าใจและคุ้นเคยกับแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในห้องสมุด

- มีมนุษยสัมพันธ์อันดี

- มีความสนใจในวิชาการต่างๆ หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

- มีความอดทน พากเพียร

- มีไหวพริบดีในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหาว่าอยู่ในแนวใด ควรหาคำตอบจากแหล่งใด

- มีความจำดี

- มีจินตนาการดี รู้จักการยืดหยุ่น ไม่ฝังความคิดไว้ในด้านเดียว

- ช่างสังเกต รอบคอบ

- ตัดสินใจดี รู้จักเลือกแหล่งคำตอบที่เหมาะสม

- รู้จักวิธีการพูดคุย ซักถามอย่างเป็นกันเองกับผู้ใช้

- กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือผู้ใช้อยู่เสมอ

การให้บริการของบรรณารักษ์บริการตอบคำถามฯ นอกจากการให้บริการที่โต๊ะให้บริการตอบคำถามแล้ว ยังสามารถให้บริการโดยทางโทรศัพท์ โดยทางอี-เมล์ หรือโดยผ่านการสนทนาทางออนไลน์ อย่างไรก็ตาม บทบาทของบริการตอบคำถามในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ห้องสมุดสามารถใช้ Google และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทางออนไลน์ได้มากขึ้น ดังนั้น บรรณารักษ์บริการตอบคำถามอาจไม่ต้องตอบคำถามหรือเก็บข้อมูลมากเหมือนในอดีต แต่ควรเน้นที่การให้คำแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักวิธีค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือช่วยแนะนำแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยต่อไป [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Reference serviceบริการตอบคำถาม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Reference serviceบริการตอบคำถาม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Reference services (Libraries)บริการตอบคำถาม [TU Subject Heading]
Referendumการลงประชามติ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reference number (n phrase ) หมายเลขอ้างอิง
Refit (vi ) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่
See also: S. reengineer, renovate, restore, overhaul,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักปฏิรูป[N] reformer, See also: modernizer, innovator, Example: การชูภาพลักษณ์ของความเป็นนักปฏิรูปของผู้สมัครจากพรรคกลับเป็นจุดอ่อนที่ถูกพรรคตรงข้ามหยิบยกมาโจมตี
ผู้ปรับปรุง[N] reformer, See also: consolidator, Syn. คนปรับปรุง, Example: คุณยายท่านเป็นผู้ปรับปรุงสูตรขนมไทยหลายชนิด จนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก, Count unit: คน, Thai definition: ผู้แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ผ้าเย็น[N] refreshing towel, Example: ไกด์แจกผ้าเย็นให้กับลูกทัวร์หลังจากเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยว, Thai definition: ผ้าที่จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษ ทำให้เย็นจัดสำหรับเช็ดหน้า
ไส้ดินสอ[N] pencil lead, See also: refill lead, spare lead
รถขนขยะ[N] refuse collection vehicle, See also: garbage truck, Syn. รถบรรทุกเก็บขยะ
ร้านขายเครื่องดื่ม[N] refreshment stall, See also: drinks stall
บ่งบอกถึง[V] imply, See also: refer to, Syn. บ่งถึง, Example: อายุนั้นบ่งบอกถึงประสบการณ์ของชีวิต และเป็นตัวที่สามารถกำหนดการตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
การปฏิรูป[N] reform, Syn. การปรับปรุง, Example: ทางการได้นำการปฏิรูปแนวใหม่มาเริ่มดำเนินการกับระบบข้าราชการไทย, Thai definition: การปรับปรุงให้เหมาะสมตามสมควร
ผู้ลี้ภัยทางการเมือง[N] refugee, Syn. ผู้ลี้ภัยการเมือง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ซึ่งมีหลักฐานปรากฏว่า ถูกกลั่นแกล้งทางการเมือง ด้วยเหตุของเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในสังคมองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เขาเหล่านั้นย่อมต้องได้รับความคุ้มครอง
สะท้อน[V] reflect, See also: reflex, Syn. เด้งกลับ, ตีกลับ, กระดอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อาหารเครื่องดื่ม[n. exp.] (āhān khreūangdeūm) EN: refreshment   
อาหารว่าง[n. exp.] (āhānwāng) EN: snack ; light meal ; refreshment   FR: collation [f] ; léger repas [m]
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อัญ-[X] (an-) EN: other, different (prefix)   FR: autre, différent (préfixe)
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference   FR: référence [f] ; note [f]
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)

CMU English Pronouncing Dictionary
REF    R EH1 F
REFF    R EH1 F
REFAH    R AH0 F AA1
REFCO    R EH1 F K OW0
REFIT    R IY0 F IH1 T
REFER    R AH0 F ER1
REFILE    R IY0 F AY1 L
REFILL    R IY0 F IH1 L
REFERS    R AH0 F ER1 Z
REFILL    R IY1 F IH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ref    (n) (r e1 f)
reft    (v) (r e1 f t)
refer    (v) (r i1 f @@1 r)
refit    (n) (r ii1 f i t)
refit    (v) (r ii2 f i1 t)
reface    (v) (r ii2 f ei1 s)
refers    (v) (r i1 f @@1 z)
refill    (n) (r ii1 f i l)
refill    (v) (r ii2 f i1 l)
refine    (v) (r i1 f ai1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Referendum(n) |das, pl. Referenda/Referenden| การลงมติเสียงของประชาชน
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| ปาหรือโยนไปโดนสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
sich treffen mit jm.(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบ พบปะกับคนใดคนหนึ่ง
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
etw./jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบเจอ
eine Abmachung mit jm. treffen(phrase) ตกลงกับคนใดคนหนึ่ง, See also: vereinbaren
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ถูกต้อง, See also: stimmen
auf etw./jn. zutreffen(vi) |trifft zu, traf zu, hat zugetroffen| ตรงกับหรือใช้ได้กับสิ่งหรือคนใดคนหนึ่งพอดี, See also: gelten für etw./jn.
Treffpunkt(n) |der, pl. Treffpunkte| จุดนัดพบ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
refurbishment (n) การทำใหม่ , การทำให้เป็นของใหม่

French-Thai: Longdo Dictionary
préférer(vt) |je préfère, tu préfères, il préfère, nous préférons, vous préférez, ils préfèrent| ชอบมากกว่า, ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก

Japanese-English: EDICT Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
Cクレフ[シークレフ, shi-kurefu] (n) (See ハ音記号・ハおんきごう) C clef [Add to Longdo]
Fクレフ[エフクレフ, efukurefu] (n) (See ヘ音記号・ヘおんきごう) F clef; bass clef [Add to Longdo]
Gクレフ[ジークレフ, ji-kurefu] (n) (See ト音記号・トおんきごう) G clef; treble clef [Add to Longdo]
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval [Add to Longdo]
いけ;いっけ[, ike ; ikke] (pref) (See いけ好かない) prefix used to strengthen a derogatory adjective [Add to Longdo]
いっそ[, isso] (adv) (formerly written as 一層) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いっその事[いっそのこと, issonokoto] (adv) (See いっそ) rather; sooner; preferably; (P) [Add to Longdo]
いぶり漬け[いぶりづけ, iburiduke] (n) (See 燻りがっこ) smoked daikon pickles (famous product of Akita Prefecture) [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不为已甚[bù wéi yǐ shèn, ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ ㄧˇ ㄕㄣˋ, / ] refrain from going to extremes in meting out punishment; not be too hard on subject [Add to Longdo]
不理[bù lǐ, ㄅㄨˋ ㄌㄧˇ, ] refuse to acknowledge; pay no attention to; take no notice of; ignore [Add to Longdo]
中山[Zhōng shān, ㄓㄨㄥ ㄕㄢ, ] refers to Dr Sun Yat-sen; Nakayama, common Japanese surname (borrowed by Sun Yat-sen); Zhongshan prefecture level city in Guangdong close to Sun Yat-Sen's birth-place [Add to Longdo]
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, / ] refugee from a destroyed country [Add to Longdo]
全民公决[quán mín gōng jué, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum [Add to Longdo]
全民投票[quán mín tóu piào, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄧㄣˊ ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ, ] referendum; plebiscite [Add to Longdo]
公民表决[gōng mín biǎo jué, ㄍㄨㄥ ㄇㄧㄣˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] referendum; decided by public vote [Add to Longdo]
六四[liù sì, ㄌㄧㄡˋ ㄙˋ, ] refers to Tian'anmen incident of 4th Jun 1989 [Add to Longdo]
典雅[diǎn yǎ, ㄉㄧㄢˇ ㄧㄚˇ, ] refined; elegant [Add to Longdo]
再融资[zài róng zī, ㄗㄞˋ ㄖㄨㄥˊ ㄗ, ] refinancing; restructuring (a loan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
まえがき[まえがき, maegaki] preface [Add to Longdo]
クロスリファレンス[くろすりふぁれんす, kurosurifarensu] cross reference [Add to Longdo]
クロスリファレンス形式[クロスリファレンスけいしき, kurosurifarensu keishiki] cross-referenced (a-no) [Add to Longdo]
コードレステレフォニー[こーどれすてれふぉにー, ko-doresuterefoni-] cordless telephony [Add to Longdo]
コンテキスト接頭部[コンテキストせっとうぶ, kontekisuto settoubu] context prefix [Add to Longdo]
テレフォニー[てれふぉにー, terefoni-] telephony [Add to Longdo]
パスプレフィックス[ぱすぷれふぃっくす, pasupurefikkusu] path prefix [Add to Longdo]
ビュー基準座標系[ビューきじゅんざひょうけい, byu-kijunzahyoukei] view reference coordinates [Add to Longdo]
ビュー基準点[ビューきじゅんてん, byu-kijunten] view reference point [Add to Longdo]
フォント参照[フォントさんしょう, fonto sanshou] font reference [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
刷新[さっしん, sasshin] Reform, Erneuerung [Add to Longdo]
反射[はんしゃ, hansha] Reflexion, Reflex [Add to Longdo]
反映[はんえい, han'ei] Reflexion [Add to Longdo]
反省[はんせい, hansei] Reflexion, Nachdenken [Add to Longdo]
変革[へんかく, henkaku] Reform, Umwaelzung, Revolution [Add to Longdo]
[かわ, kawa] REFORM [Add to Longdo]
革新[かくしん, kakushin] Reform [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top