Search result for

récits

(138 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -récits-, *récits*, récit
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา récits มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *récits*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recite[VT] ท่อง, See also: ท่องจำ, อ่านออกเสียง, Syn. repeat, speak
recite[VT] บรรยาย, See also: สาธยาย, Syn. describe, narrate
recital[N] การเล่นดนตรีเดี่ยว, See also: การเล่นดนตรี, Syn. performance
recital[N] การท่อง, See also: การอ่านออกเสียง
recital[N] การบรรยาย, See also: การสาธยาย, Syn. narration
recitation[N] การท่องจำ, Syn. narrating, soliloquizing
recitative[N] เพลงคั่น, See also: ดนตรีที่เล่นคั่น
recitative[ADJ] ซึ่งเป็นเพลงคั่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
recital(รีไซ'เทิล) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,การบรรยาย,อาขยาน,การอ่อนออกเสียง, Syn. retelling
recitation(เรสซิเท'เ?ิน) n. การเล่นดนตรีเดี่ยว,การท่อง,การท่องให้ครูฟัง,บทเรียนท่องจำ,การบรรยายในห้องเรียน,การอ่านออกเสียง
recite(รีไซทฺ') v. ท่อง,ท่องจำ,ท่องให้ครูฟัง,ว่าปากเปล่า,อาขยาน,อ่านออกเสียง,สาธยาย, Syn. retell,narrate

English-Thai: Nontri Dictionary
recital(n) การบอกเล่า,การท่องอาขยาน,การบรรยาย,การสาธยาย
recitation(n) การอ่านออกเสียง,การสวด,การท่องอาขยาน,การบรรยาย
recite(vt) อ่านออกเสียง,สวด,เล่า,ท่องจำ,สาธยาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
recitalอารัมภบท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
recital clauseบทนำกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recitationsอาขยาน [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสก[V] recite an incantation over, See also: pronounce an incantation over, cast/put a spell on, Syn. ปลุกเสก, เสกเป่า, Example: พ่อหมอเริ่มเสกคาถาพร้อมกับพ่นน้ำมนตร์ให้เขาฟื้นขึ้นมา, Thai definition: ร่ายมนตร์หรือท่องคาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
ร่าย[V] recite or utter magic formula, Example: ก่อนประพรมน้ำมนต์ พระท่านต้องร่ายเวทมนตร์คาถาก่อน เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์, Thai definition: บริกรรมเวทมนตร์คาถาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์
เล่าเรื่อง[V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า[V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
สวด[V] pray, See also: recite the rosary, chant, say one's prayers, offer a prayer, Syn. สวดมนตร์, Example: ชาวบ้านนิมนต์พระจากวัดที่อยู่ใกล้ๆ มาสวดเพื่อทำพิธีไล่ผีที่วัด, Thai definition: ว่าเป็นทำนองอย่างพระสวดมนต์
ร่ายมนต์[V] enchant, See also: recite magic formulas or incantations, mutter incantations, Example: พระสังข์ร่ายมนต์เรียกปลา
ปลุกเสก[V] recite incantations over something, See also: consecrate, make sacred or potent by some magic or incantations, Example: ถ้าจะปลุกผีหรือปลุกเสกอะไรก็มักจะใช้วันที่กล้าแข็งเป็นวันประกอบพิธีกรรม, Thai definition: บริกรรมคาถาให้สิ่งของขลัง
ปลุกผี[V] recite incantations to wake up the body, See also: perform magic spell to make a ghost arise, Example: คนโบราณเชื่อว่าถ้าปลุกผีขึ้นมาเพื่อลนเอาน้ำมันไปแต้มผู้หญิงคนที่ตนหลงรัก แล้วจะประสบความสำเร็จ, Thai definition: นั่งเข้าสมาธิบริกรรมคาถาจนกระทั่งผีลุกขึ้น เพื่อไปทำประโยชน์ตามที่ตนปรารถนา หรือลนเอาน้ำมันสำหรับใช้ให้หญิงหลงรัก การปลุกผีนี้มักทำแก่ผีตายทั้งกลม
ปลุกพระ[V] recite incantations to test the Buddhist image's sacret effectiveness, See also: perform magic spell on a Buddhist image, Example: เขานิมนต์หลวงพ่อชื่อดังมาปลุกพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว, Thai definition: บริกรรมคาถาเสกพระเครื่องเพื่อให้เกิดความขลัง
พากย์[V] narrate, See also: recite, Syn. บรรยาย, Example: เขาหัดพากย์ฟุตบอลเวลาที่มีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์จนคล่อง, Thai definition: พูดหรือบรรยายไปตามภาพที่เห็น
อุโบสถกรรม[N] giving a recitation, Thai definition: การทำอุโบสถ
อาขยาน[N] recitation, Syn. บทท่องจำ, Example: แต่ก่อนนั้นนักเรียนต้องท่องอาขยานที่เป็นบทตัดตอนจากวรรณคดี, Count unit: บท
เดินคาถา[V] chant continuously, See also: recite the text of prayer, Syn. ท่องคาถา, สวดคาถา, Example: หลวงปู่กำลังเดินคาถาอยู่บนธรรมาสน์, Thai definition: ว่าคาถาในเทศน์มหาชาติเรื่อยไป
เจริญ[V] recite a prayer, See also: chant, pray, Syn. สวด, สาธยาย, Example: เขานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ในงานขึ้นบ้านใหม่
ท่องบ่น[V] recite, See also: learn by heart, memorize by rote, Syn. ท่องจำ, Example: กณิสรท่องบ่นสูตรเคมีทุกคืน เพราะใกล้สอบแล้ว, Thai definition: ว่าซ้ำๆ เพื่อให้จำได้
ท่อง[V] recite, See also: memorize, learn by heart, Syn. ท่องจำ, ท่องบ่น, Example: หนูนิดท่องแม่สูตรคูณทุกคืนก่อนนอน, Thai definition: ว่าซ้ำๆ ให้จำได้
บรรยาย[V] describe, See also: narrate, lecture, recite, Syn. เล่า, ชี้แจง, อธิบาย, นำเสนอ, Example: ผู้ประสบเหตุกำลังบรรยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ตำรวจฟัง, Thai definition: ชี้แจงหรืออธิบายเรื่องให้ฟัง
การท่อง[N] recitation, See also: reciting, rote, repetition, Syn. การท่องจำ, การกล่าวซ้ำ, Example: การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศต่างๆ ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการท่องพจนานุกรมทุกตัว
การท่องจำ[N] recitation, See also: learning by heart, repetition, Syn. การท่อง, Example: ประโยชน์ของการท่องจำวรรณคดี คือ ทำให้เกิดซึมซาบจนติดปาก คุ้นหูและมีความคุ้นเคยกับตัวละคร, Thai definition: การท่องบ่นจนจำได้, การท่องบ่นจนขึ้นใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินคาถา[v.] (doēnkhāthā) EN: chant continuously ; recite the text of a prayer   FR: réciter des litanies
เจริญ[v.] (jaroēn) EN: recite a prayer   
เล่า[v.] (lao) EN: tell ; relate ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: dire ; raconter ; réciter ; conter (vx)
เล่าเรื่อง[v. exp.] (lao reūang) EN: relate ; tell ; recount ; narrate ; describe ; recite   FR: raconter ; narrer ; relater ; rendre compte de
นิทาน[n.] (nithān) EN: tale ; story ; yarn ; fable   FR: histoire [f] ; récit [m] ; fable [f] ; conte [m] ; anecdote [f]
นิทานสองภาษา[n. exp.] (nithān søng phāsā) EN: bilingual story   FR: récit bilingue [m]
นิยาย[n.] (niyāi) EN: myth ; tale ; story ; fiction ; fable ; fairy fable   FR: mythe [m] ; légende [f] ; histoire [f] ; récit [m] ; conte [m] ; fable [f]
พากย์[v.] (phāk) EN: narrate ; recite ; supply a running commentary   
พากย์โขน[v. exp.] (phāk khōn) EN: recite the story in verse of a khone ballet on the stagewhile the show is proceeding   
ประวัติ[n.] (prawat) EN: chronology ; biography , chronicle ; annals ; history   FR: récit historique [m] ; chronique [f] ; histoire [f] ; historique [m] ; chronologie [f] ; monographie [f]
เรื่อง[n.] (reūang) EN: story ; record ; account ; matter ; affair   FR: histoire [f] ; récit [m] ; affaire [f] ; sujet [m] ; domaine [m] ; matière [f] ; propos [m] ; faits [mpl]
เรื่องราว[n.] (reūangrāo) EN: story ; tale ; matter ; account ; narrative ; yarn   FR: histoire [f] ; récit [m] ; sujet [m] ; affaire [f] ; propos [m] ; rapport [m] ; compte rendu [m] ; narration [f] ; anecdote [f]
เรื่องแต่ง[n.] (reūang taēng) FR: fiction [f] ; histoire fictive [f] ; récit fictif [m]
เสก[v.] (sēk) EN: recite an incantation over ; pronounce an incantation over ; cast/put a spell on   FR: bénir ; sanctifier
เสภา[n.] (sēphā) EN: Thai verse ; song recital   
สวด[v.] (sūat) EN: recite ; chant ; pray ; recite the rosary ; chant ; say one's prayers ; offer a prayer ; singsong ; intone   FR: réciter
สวดมนต์[v. exp.] (sūatmon) EN: pray   FR: dire des prières ; réciter des prières ; prier
ตำนาน[n.] (tamnān) EN: chronicle ; legend ; traditional history ; tradition ; history ; annals ; account ; myth ; historical record   FR: chronique [f] ; légende [f] ; récit [m] ; histoire ancienne [f] ; conte [m] ; mythe [m] ; annales [fpl]
ทำนองเสนาะ[n. prop.] (thamnøng sanǿ) EN: rhythm of prose ; tonal recitation   
ท่อง[v.] (thǿng = thøng) EN: commit to memory ; memorize ; learn by rote ; learn by heart ; study ; recite from memory   FR: mémoriser ; apprendre par coeur
วันอุโบสถ[n. exp.] (wan ubōsot) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice   

CMU English Pronouncing Dictionary
RECITE    R AH0 S AY1 T
RECITAL    R AH0 S AY1 T AH0 L
RECITED    R AH0 S AY1 T AH0 D
RECITES    R IY0 S AY1 T S
RECITALS    R AH0 S AY1 T AH0 L Z
RECITING    R IY0 S AY1 T IH0 NG
RECITATION    R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N
RECITATIONS    R EH2 S AH0 T EY1 SH AH0 N Z
RECITATIVES    R EH2 S AH0 T AH0 T IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recite    (v) (r i1 s ai1 t)
recital    (n) (r i1 s ai1 t l)
recited    (v) (r i1 s ai1 t i d)
recites    (v) (r i1 s ai1 t s)
recitals    (n) (r i1 s ai1 t l z)
reciting    (v) (r i1 s ai1 t i ng)
recitalist    (n) (r i1 s ai1 t @ l i s t)
recitation    (n) (r e2 s i t ei1 sh @ n)
recitative    (n) (r e2 s i t @ t ii1 v)
recitalists    (n) (r i1 s ai1 t @ l i s t s)
recitations    (n) (r e2 s i t ei1 sh @ n z)
recitatives    (n) (r e2 s i t @ t ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピアノリサイタル[, pianorisaitaru] (n) piano recital [Add to Longdo]
リサイタル[, risaitaru] (n) recital; (P) [Add to Longdo]
レシタティーブ;レシタティーヴ[, reshitatei-bu ; reshitatei-vu] (n) recitative [Add to Longdo]
レシテーション[, reshite-shon] (n) recitation [Add to Longdo]
レチタティーヴォ[, rechitatei-vo] (n) recitativo (ita [Add to Longdo]
暗唱;暗誦;諳誦[あんしょう;あんじゅ(暗誦;諳誦)(ok), anshou ; anju ( anshou ; anshou )(ok)] (n,vs) recitation; reciting from memory [Add to Longdo]
一中節[いっちゅうぶし, icchuubushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri (dramatic recitation accompanied by a shamisen) [Add to Longdo]
詠じる[えいじる, eijiru] (v1,vt) (See 詠ずる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠ずる[えいずる, eizuru] (vz,vt) (See 詠じる) to compose (e.g. poem); to recite; to sing [Add to Longdo]
詠む[よむ, yomu] (v5m,vt) (1) to compose (e.g. a Japanese poem); to write; (2) to recite (e.g. a poem); to chant; (P) [Add to Longdo]
詠吟[えいぎん, eigin] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
詠誦[えいしょう, eishou] (n,vs) reciting poetry [Add to Longdo]
音楽会[おんがくかい;おんがっかい, ongakukai ; ongakkai] (n) concert; recital [Add to Longdo]
歌う(P);唄う(P);謡う;詠う[うたう, utau] (v5u,vt) (1) to sing; (2) to sing (one's praises in a poem, etc.); to compose a poem; to recite a poem; (P) [Add to Longdo]
歌物;唄物[うたもの, utamono] (n) (1) an utai (noh chant) piece for recitation; (2) accompanied singing in which the singing is emphasized over the instrumental part (emphasised) [Add to Longdo]
回向文[えこうもん, ekoumon] (n) {Buddh} closing recital that transfers the merit of the service to a buddha, a bodhisattva, or the dead [Add to Longdo]
滑舌[かつぜつ, katsuzetsu] (n) speaking one's lines smoothly; reciting one's lines well [Add to Longdo]
感吟[かんぎん, kangin] (n,vs) emotional chanting or recitation [Add to Longdo]
丸本[まるぼん;まるほん, marubon ; maruhon] (n) reciter's book; complete set of books [Add to Longdo]
記誦[きしょう, kishou] (n,vs) (1) (arch) (See 諳んじる) reciting (a poem) from memory; (2) (arch) rote recitation (without understanding) [Add to Longdo]
義太夫[ぎだゆう, gidayuu] (n) (abbr) (See 義太夫節) gidayuu (type of reciting used in the puppet theater); (P) [Add to Longdo]
義太夫語り[ぎだゆうかたり, gidayuukatari] (n) gidayuu reciter [Add to Longdo]
競演[きょうえん, kyouen] (n,vs) recital contest; (P) [Add to Longdo]
曲舞[くせまい, kusemai] (n) recitative dance [Add to Longdo]
吟じる[ぎんじる, ginjiru] (v1,vt) (1) to chant; to sing; to recite; (2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
吟ずる[ぎんずる, ginzuru] (vz,vt) (1) (See 吟じる・1) to chant; to recite; to sing; (2) (See 吟じる・2) to write (a poem); to compose [Add to Longdo]
吟詠[ぎんえい, gin'ei] (n,vs) recitation or chanting of a poem [Add to Longdo]
吟唱;吟誦[ぎんしょう, ginshou] (n,vs) recital; recitation; chant(ing) [Add to Longdo]
空で読む;そらで読む[そらでよむ, soradeyomu] (exp,v5m) recite from memory [Add to Longdo]
御斎会[ごさいえ;みさいえ, gosaie ; misaie] (n) (See 金光明最勝王経) imperial event at which high monks recited the Golden Light Sutra to pray for national security and good harvests (held annually at the palace from the 8th to the 14th of the first lunar month, between the Nara and Muromachi periods) [Add to Longdo]
語らう[かたらう, katarau] (v5u,vt) to talk; to tell; to recite; to pledge; to conspire with; (P) [Add to Longdo]
語り口[かたりくち, katarikuchi] (n) way of reciting; way of telling a story; (P) [Add to Longdo]
語り手[かたりて, katarite] (n) speaker; narrator; reciter; (P) [Add to Longdo]
語る[かたる, kataru] (v5r,vt) to talk; to tell; to recite; (P) [Add to Longdo]
口述権[こうじゅつけん, koujutsuken] (n) public recitation right (e.g. reciting a poem in a bookstore) [Add to Longdo]
口称念仏[くしょうねんぶつ, kushounenbutsu] (n) {Buddh} (See 観念念仏) chanting an invocation (to Amida Buddha); reciting a prayer [Add to Longdo]
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation [Add to Longdo]
口誦[こうしょう, koushou] (n,vs) recitation [Add to Longdo]
幸若[こうわか, kouwaka] (n) (abbr) (See 幸若舞) style of recitative dance popular during the Muromachi period [Add to Longdo]
幸若舞[こうわかまい, kouwakamai] (n) style of recitative dance popular during the Muromachi period (often with a military theme) [Add to Longdo]
高吟[こうぎん, kougin] (n,vs) loud recitation (of a poem) [Add to Longdo]
詩吟[しぎん, shigin] (n) reciting Chinese poems [Add to Longdo]
諸行[しょぎょう, shogyou] (n) (1) {Buddh} all worldly phenomena; meritorious acts leading to enlightenment; (2) (Jodo school) all practices other than recitation of the nembutsu prayer (practises) [Add to Longdo]
唱える[となえる, tonaeru] (v1,vt) (1) to recite; to chant; (2) to cry; to yell; to shout; (3) to advocate; to advance; to preach; to insist; (P) [Add to Longdo]
浄瑠璃[じょうるり, joururi] (n) type of dramatic recitation accompanied by a shamisen (associated with the Japanese puppet theater) [Add to Longdo]
浄瑠璃語り;浄瑠璃語(io)[じょうるりかたり, joururikatari] (n) (See 浄瑠璃) joruri reciter [Add to Longdo]
新内[しんない, shinnai] (n) (abbr) (See 浄瑠璃・じょうるり,新内節) type of Joruri recitation [Add to Longdo]
新内節[しんないぶし, shinnaibushi] (n) (See 浄瑠璃) type of Joruri recitation [Add to Longdo]
素語り[すがたり, sugatari] (n) reciting without samisen accompaniment [Add to Longdo]
宙で読む[ちゅうでよむ, chuudeyomu] (v5m) to recite from memory [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒背如流[dào bèi rú liú, ㄉㄠˋ ㄅㄟˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, ] to know by heart (so well that you can recite it backwards) [Add to Longdo]
吟哦[yín é, ˊ ㄜˊ, ] to chant; to recite rythmically; to polish verse [Add to Longdo]
吟诵[yín sòng, ˊ ㄙㄨㄥˋ, / ] to read aloud; to recite rythmically; to chant; to intone (esp. poems in rythm) [Add to Longdo]
[fěng, ㄈㄥˇ, ] recite; chant [Add to Longdo]
念经[niàn jīng, ㄋㄧㄢˋ ㄐㄧㄥ, / ] recite or chant Buddhist scripture [Add to Longdo]
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, / ] read aloud with expression; recite; declaim [Add to Longdo]
演唱会[yǎn chàng huì, ㄧㄢˇ ㄔㄤˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] vocal recital or concert [Add to Longdo]
[bèi, ㄅㄟˋ, ] the back of a body or object; to turn one's back; to hide something from; to learn by heart; to recite from memory [Add to Longdo]
背诵[bèi sòng, ㄅㄟˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] recite; repeat from memory [Add to Longdo]
变文[biàn wén, ㄅㄧㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] a popular form of narrative literature flourishing in the Tang Dynasty (618-907) with alternate prose and rhymed parts for recitation and singing (often on Buddhist themes) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top