Search result for

quin

(95 entries)
(0.0786 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quin-, *quin*.
English-Thai: Longdo Dictionary
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quint    [N] ไพ่ที่เรียงลำดับกัน 5 ใบ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. quintuplet
quint    [N] แฝด 5, See also: ฝาแฝด 5 คน
quince    [N] ผลไม้ขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม ใช้ทำแยม
quince    [N] ต้นไม้ขนาดเล็กที่ให้ผลเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม
quinsy    [N] โรคต่อมทอนซิลอักเสบ, Syn. tonsillitis
quinary    [ADJ] ที่จัดไว้ 5 จำนวน, See also: ประกอบด้วย 5 จำนวน, ซึ่งประกอบด้วย 5 กลีบ
quinary    [ADJ] ที่ 5, See also: เป็นลำดับที่ 5
quinary    [N] จำนวน 5
quinate    [ADJ] ที่จัดเป็นกลุ่มละห้า
quinine    [N] สารอัลคาลอยด์ชนิดหนึ่งจากเปลือกต้น cinchona

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
quinary scaleมาตราฐานห้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quincuncialควินคันเชียล [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quindecagon; pentadecagonรูปสิบห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
quinquefoliateมีห้าใบย่อย [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquenerved-เส้นใบห้าเส้น [ใบประกอบแบบนิ้วมือ] [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquennial age groupกลุ่มอายุห้าปี [ดู five-year age group] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquennial death probabilityโอกาสตายในช่วงห้าปี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
quinquevalent; pentavalent-เวเลนซีห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quinsy; abscess, peritonsillarฝีรอบทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quintain; quintetบทห้าบาท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Quinoneควิโนน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quince(ควินซฺ) n. ผลไม้ขนาดเล็กชนิดหนึ่ง
quinine(ควินีน',ไคว'ไนนฺ) n. ยารสขม/ใช้รักษาโรคมาลาเรีย, Syn. quinina
quinqu(e) - Pref. ห้า
quintessence(ควินเทส'เซินซฺ) n. แก่นสาร,หัวใจ,หัวกะทิ,ธาตุแท้,ธาตุ"ether"
quintet(ควิน'เทท) n. กลุ่ม5คนหรือ5สิ่ง, Syn. quintette
quintuple(ควินทู'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น,กลายเป็น) 5เท่า,5ส่วน
quintuplet(ควินทัพ'ลิท,-ทู'พลิท) n. กลุ่มที่มี5คน (อัน,ชิ้น...)
algonquin(แอลกอง' คิน. -ควิน) n., (pl. -quins) อินเดียแดงที่พูดภาษา Algonquin
asquint(แอสควินทฺ') adv.,adj. ตาเข,มีเล่ห์กระเทห์, Syn. askance, slyly,dubiously)
chloroquineยาแก้มาลาเรียและโรคบิดมีตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
quinine(n) ยาควินิน
quintessence(n) หัวใจ,หัวกะทิ,แก่นสาร,แบบอย่างที่ดี
quintet(n) การเล่นดนตรีร่วมกัน 5 คน
quintette(n) การเล่นดนตรีร่วมกัน 5 คน
quintuple(adj) มีห้าส่วน,ห้าเท่า
quintuplet(n) เด็กแฝดห้าคน
equinoctial(adj) ที่กลางวันยาวเท่ากับกลางคืน
equinox(n) วันที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
palanquin(n) แคร่,เกี้ยว,เสลี่ยง,คานหาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควินิน    [N] quinine, Example: สารที่มีพิษต่อเซลล์ขนรับเสียงในอวัยวะรูปหอยโข่งเดิมที่พบคือยาควินินที่ใช้รักษาโรคมาล, Thai definition: ยาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสารประกอบประเภทแอลคาลอยด์ เป็นยาแก้ไข้ที่กลั่นมาจากต้นชิงโคนา, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าน[v.] (ān) EN: read   FR: lire ; bouquiner (fam.)
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi
เบญจ-[pref. (adj.)] (benja-) EN: five ; fifth ; penta-   FR: quintuple
บุษบก[n.] (butsabok) EN: canopy   FR: baldaquin [m]
ฉลาม [n.] (chalām) EN: shark   FR: requin [m]
ฉลามขาวขนาดยักษ์[n. exp.] (chalām khāo khanāt yak) EN: Great White Shark   FR: grand requin blanc [m]
แฝดห้า[n.] (faēt-hā) FR: quintuplés [mpl] ; quintuplées [fpl]
5 เท้า[X] (hā thāo) EN: quintuple   
หัวกะทิ[X] (hūakathi) EN: cream of the crop ; elite ; the best ; top ; choice of very good quality   FR: crème (fig.) [f] ; élite [f] ; ce qu'il y a de meilleur ; le fin du fin ; quintessence [f] (litt.)
หุ่น[n.] (hun) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model   FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIN    K W IH1 N
QUINA    K W IY1 N AH0
QUINT    K W IH1 N T
QUINE    K W AY1 N
QUINN    K W IH1 N
QUINON    K W IH1 N AH0 N
QUINTS    K W IH1 N T S
QUINCY    K W IH1 N S IY0
QUINTO    K W IH1 N T OW0
QUINCE    K W IH1 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quin    (n) (k w i1 n)
Quina    (n) (k ii1 n @)
quins    (n) (k w i1 n z)
quince    (n) (k w i1 n s)
quinsy    (n) (k w i1 n z ii)
quinces    (n) (k w i1 n s i z)
quinine    (n) (k w i1 n ii1 n)
quintal    (n) (k w i1 n t l)
quintet    (n) (k w i1 n t e1 t)
quintals    (n) (k w i1 n t l z)

French-Thai: Longdo Dictionary
quinze(numéro) สิบห้า, 15

Japanese-English: EDICT Dictionary
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
お忍び;御忍び[おしのび, oshinobi] (n) (1) (abbr) travelling incognito (traveling); (2) (See 御忍び駕籠) special palanquin for carrying a daimyo or his wife incognito [Add to Longdo]
がちゃ目[がちゃめ, gachame] (n) (sl) strabismus; squint [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
アメリカ人参[アメリカにんじん, amerika ninjin] (n) American ginseng (Panax quinquefolius) [Add to Longdo]
アルゴンキン族[アルゴンキンぞく, arugonkin zoku] (n) Algonquin (nation) [Add to Longdo]
アルルカン[, arurukan] (n) arlequin (fre [Add to Longdo]
アントラキノン[, antorakinon] (n) anthraquinone [Add to Longdo]
アントラキノン染料[アントラキノンせんりょう, antorakinon senryou] (n) anthraquinone dye [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喹啉[kuí lín, ㄎㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] quinoline C6H4(CH)3N (pharmacology) [Add to Longdo]
喹諾酮[kuí nuò tóng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄨㄛˋ ㄊㄨㄥˊ, ] quinolone (a hydroxylated quinoline, inhibiting the replication of bacterial DNA) [Add to Longdo]
奎宁[kuí níng, ㄎㄨㄟˊ ㄋㄧㄥˊ, / ] quinine [Add to Longdo]
[bó, ㄅㄛˊ, ] quince [Add to Longdo]
金鸡纳霜[jīn jī nà shuāng, ㄐㄧㄣ ㄐㄧ ㄋㄚˋ ㄕㄨㄤ, / ] quinine powder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quin \Quin\, n. (Zool.)
   A European scallop ({Pecten opercularis}), used as food.
   [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quin
   n 1: one of five children born at the same time from the same
      pregnancy [syn: {quintuplet}, {quint}, {quin}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top