Search result for

qui

(178 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qui-, *qui*
English-Thai: Longdo Dictionary
quid(n colloq.) เงิน 1 ปอนด์ (ของอังกฤษ), S. pound,
string quintet(n) วงดนตรีเครื่องสายที่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี 5 ชนิด ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 2 เครื่อง และเชลโล่ 1 เครื่อง (ซึ่งเท่ากับวง string quartet และ วิโอลา 1 เครื่อง)
equilibrium(n) ดุลยภาพ, สภาวะสมดุล, S. balance, counterpoise, equipoise, R. stasis,
liquid capital(n) สังหาริมทรัพย์, ทรัพย์สินที่พร้อมจะเปลี่ยนรูปได้ทันที เช่น เงิน เป็นต้น, S. fluid capital, movable property, A. fixed capital,
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
squirt gun(n) ปืนฉีดน้ำ, S. water pistol, water gun
piano quintet(n) เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย ไวโอลิน 2 เครื่อง วิโอลา 1 เครื่อง เชลโล 1 เครื่อง และ เปียโน 1 หลัง (หรือว่าเท่ากับวง String Quartet และ เปียโน 1 หลัง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quid[N] ก้อนยาสูบที่เคี้ยวในปาก
quid[N] 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ, See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
quip[N] คำพูดหลักแหลม, See also: คำคม, Syn. jest, repartee, pun, joke
quip[N] คำพูดเย้ยหยัน, See also: คำพูดถากถาง, Syn. gibe, m
quip[N] สำบัดสำนวน, See also: การพูดเล่นลิ้น
quip[N] การกระทำหรือสิ่งที่แปลกประหลาด
quip[VI] พูดตลบตะแลง, See also: พูดหลบหลีก
quit[VT] หยุด, See also: เลิก, เว้น, Syn. stop
quit[VT] ล้มเลิก, See also: เลิกดิ้นรน, เลิกตะเกียกตะกาย, Syn. cancel, droup out, give up
quit[VT] ลาออก, Syn. resign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quibble(ควิบ'เบิล) vi.,n. (การ) พูดเล่นลิ้น,พูดสองนัย,การพูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง,พูดถากถาง,พูดเสียดสี, See also: quibbler n., Syn. equivocate,dodge
quibbling(ควิบ'ลิง) adj.,n. (การ) เล่นลิ้น,พูดคลุมเครือ,พูดตลบตะแลง, See also: quibblingly adv.
quick(ควิค) adj. รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว,ใจร้อน,ไม่อดทน,หลักแหลม,เข้าใจได้เร็ว n. บุคคลที่มีชีวิตทั้งหลาย,แก่นแท้,จุดสำคัญ. -Phr. (cut to the quick ทำให้ได้รับบาดเจ็บลึก,กระทบกระเทือนความรู้สึก) adv. รวดเร็ว,เร็ว, See also: quickness n.
quick breadn. ขนมปังชนิดไม่หัก
quick-fire(ควิค'ไฟเออะ) adj. สำหรับยิงเร็ว,ยิงเร็ว.
quick-tempered(ควิค'เทมเพอร์ด) adj. โกรธง่าย, Syn. irasible
quicken(ควิค'เคิน) vi.,vt. (ทำให้) เร็วขึ้น,ไวขึ้น,มีชีวิตชีวาขึ้น,เริ่มมีลักษณะของสิ่งมีชีวิต., See also: quickener n.
quicklime(ควิค'ไลมฺ) n. ปูนขาว (ที่ยังไม่ผสมน้ำ)
quickly(ควิค'ลี) adv. รวดเร็ว,ฉับพลัน,ว่องไว,ไม่ช้า, Syn. rapidly
quicksand(ควิค'แซนดฺ) n. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว,บริเวณทรายดูด,สิ่งที่ทำให้คนถูกหลอกลวงหรือถูกทำลายได้ง่าย., See also: quicksandy adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quibble(n) การพูดหลบหลีก,การพูดเลี่ยง,การพูดตลบตะแลง
quibble(vi) พูดหลบหลีก,พูดเลี่ยง,พูดตลบตะแลง
quick(adj) ด่วน,รวดเร็ว,เร็ว,ทันที,ไว,ฉับพลัน
quicken(vi) เร่ง,รีบ,รีบเร่ง,เร่งด่วน,เร็วขึ้น
quicken(vt) ทำให้ไวขึ้น,ทำให้เร็วขึ้น,ทำให้รวดเร็ว,เร่ง,ปลุกเร้า
quickly(adv) โดยไว,โดยเร็ว,โดยทันที,อย่างรวดเร็ว,โดยฉับพลัน
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
quicksilver(n) ปรอท
quiescence(n) ความสงบ,ความนิ่ง,ความเฉยเมย
quiescent(adj) สงบ,นิ่ง,เฉยเมย,เฉื่อยชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
qui non negat fatetur (L.)ผู้ไม่ปฏิเสธถือว่ายอมรับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick๑. เร็ว๒. -มีชีวิต๓. อาการเด็กดิ้นในท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quick assetsสินทรัพย์สภาพคล่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick chargerเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบเร็ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick cure resinเรซินชนิดบ่มเร็ว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick formatการจัดรูปแบบเร็ว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
quick pulse; pulse, short; pulsus celerชีพจรเร็ว, ชีพจรไว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quick sandทรายดูด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quickening๑. การเร็วขึ้น๒. ระยะเด็กเริ่มดิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quicksortควิกซอร์ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
QuicBASIC toolboxควิกเบสิก ทูลบอกซ [TU Subject Heading]
Quick assetสินทรัพย์หมุนเวียนที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว [การบัญชี]
Quick ratioอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว [การบัญชี]
Quicken for Windowsควิกเก้นสำหรับวินโดวส์ [TU Subject Heading]
quicklimequicklime, ปูนดิบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
quicklimeปูนดิบ, ดู calcium oxide [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Quicksandทรายดูด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
quicksandquicksand, บ่อทรายดูด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Quiltingการต่อผ้า [TU Subject Heading]
Quinoneควิโนน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quid pro quo (n ) ยื่นหมูยื่นแมว
See also: S. a favour for a favour, what for what, give and take,
quietlyเงียบ
quinoa (n ) เมล็ดควินหวา (พืชตระกูลข้าวของชาวอินคาเป็นเมล็ดพืชประเภทข้าวชนิดหนึ่ง)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Quite.Quite. Anna and the King (1999)
Quiet!เงียบ! Spirited Away (2001)
I quit.I quit. 65 Million Years Off (2007)
Quiz him.Quiz him. I Love You, Beth Cooper (2009)
Quiet!หุบปากซะ! Gokusen: The Movie (2009)
Quiet.เงียบ. 9 (2009)
Quiet.เงียบ The Coming of Arthur: Part One (2010)
Quit, quit, quit...ปิดๆๆ Dream Reaper (2012)
Quiet!เงียบ! Episode #1.2 (2012)
Quick.ให้ไว Ghosts (2013)
Quiet!เงียบ! At Last (2013)
Quite.- ใช่ Spectre (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quiAccess to the resort is quite easy.
quiActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
quiA horse runs quickly.
quiA hospital overrun with rules but where there is no rule about being quiet!?
quiAlbert is quick at learning.
quiA little quieter.
quiAll is quiet.
quiAll I want is peace and quiet.
quiAll of us climbed aboard quickly.
quiAll was quiet except that buses sometimes ran.
quiAll was quiet in the room.
quiAll were quiet in the room.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นานโข[ADV] quite long (time), See also: so long (time), very long (time), Syn. นานมาก, Example: โทรศัพท์ดังอยู่นานโขแล้วแต่ไม่มีใครไปรับสาย
รวดเร็วทันใจ[ADV] fast, See also: quickly, swiftly, rapidly, speedily, Syn. เร็ว, เร็วไว, เร็วทันใจ, Ant. ชักช้า, ช้า, อืดอาด, ยืดยาด, Example: เดี๋ยวนี้โลกติดต่อถึงกันได้รวดเร็วทันใจ ไม่ว่าที่ไหนก็ไปมาถึงกันได้เร็วและสะดวกสบาย, Thai definition: เร็วตามที่ต้องการ
สงบนิ่ง[ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
จมูกไว[ADJ] quick to know, Ant. จมูกช้า, Example: ฉันต้องเอาตัวรอดโดยต้องเป็นคนหูตาไว เป็นคนจมูกไว, Thai definition: ได้กลิ่นไว, ได้ข่าวเร็ว, Notes: (ปาก)
ตวัดลิ้น[V] quibble, See also: equivocate, be evasive, wag one's tongue, Syn. เล่นลิ้น, หลอกลวง, พูดเท็จ, Example: นักการเมืองตวัดลิ้นขณะให้สัมภาษณ์แก่นักข่าว, Thai definition: พูดเล่นลิ้น หลอกลวงไม่มีข้อมูลจริง
ตั้งกระทู้[V] interrogate, See also: quiz, question, query, Syn. ซักถาม, ถาม, Example: ฝ่ายค้านจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลในสภาเรื่องการก่อวินาศกรรม, Thai definition: ยกประเด็นถาม
ถอนตัว[V] withdraw from, See also: quit, secede from, leave, pull out, resign, Example: เขาขอถอนตัวก่อนการแข่งขัน เพราะรู้สึกมึนหัวอย่างรุนแรง, Thai definition: เอาตัวออกจากพันธะหรือข้อกำหนด, ไม่เข้าร่วม
แผ่วๆ[ADJ] soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
ย่อม[ADJ] quite small, See also: rather light, suited, suitable, good enough, Syn. เล็ก, กะทัดรัด, พอดี, Example: แม่อยากได้กระเป๋าใบขนาดย่อม เอาไว้ใส่ยาประจำตัวเวลาเดินทางไปไหนมาไหน, Thai definition: ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กหรือมีน้ำหนักเบา
นั่นซี[INT] yes, See also: quite so, exactly, Example: นั่นซี ผมก็เห็นด้วยว่าเราต้องรีบทำ, Thai definition: บอกการยอมรับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อ่าน[v.] (ān) EN: read   FR: lire ; bouquiner (fam.)
อ่าว[adv.] (āo) EN: fast ; quickly ; at full speed ; at a fast clip   FR: rapidement
อารมณ์ร้อน[v. exp.] (ārom røn) EN: be quick-tempered ; be hot-tempered   
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
อัตราส่วนที่เท่ากัน[n. exp.] (attrāsuan thī thaokan) EN: equivalent ratios ; equal ratios   
ใบเบิก[n.] (baiboēk) EN: check ; requisition ; withdrawal slip   
ใบเบิกของ[n. exp.] (baiboēk khøng) EN: requisition   
ใบรับเงิน[n. prop.] (bairap ngoen) EN: receipt   FR: reçu [m] ; quittance [f] ; acquit [m]
บ่ายสามโมง[n. exp.] (bāi sām mōng ) FR: quinze heures ; trois heures de l'après-midi

CMU English Pronouncing Dictionary
QUI    K W IY1
QUIP    K W IH1 P
QUIN    K W IH1 N
QUIZ    K W IH1 Z
QUID    K W IH1 D
QUIT    K W IH1 T
QUIK    K W IH1 K
QUICK    K W IH1 K
QUILL    K W IH1 L
QUINA    K W IY1 N AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quid    (n) (k w i1 d)
quin    (n) (k w i1 n)
quip    (v) (k w i1 p)
quit    (v) (k w i1 t)
quiz    (v) (k w i1 z)
Quina    (n) (k ii1 n @)
Quito    (n) (k ii1 t ou)
quick    (n) (k w i1 k)
quids    (n) (k w i1 d z)
quiet    (v) (k w ai1 @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
很快[hěn kuài, ㄏㄣˇ ㄎㄨㄞˋ, ] quickly, #1,417 [Add to Longdo]
好久[hǎo jiǔ, ㄏㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, ] quite a while, #3,385 [Add to Longdo]
安静[ān jìng, ㄢ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet; peaceful; calm, #3,987 [Add to Longdo]
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, ] quietly, #5,904 [Add to Longdo]
被子[bèi zi, ㄅㄟˋ ㄗ˙, ] quilt, #6,252 [Add to Longdo]
迅猛[xùn měng, ㄒㄩㄣˋ ㄇㄥˇ, ] quick and violent, #9,495 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, ] quietly, #9,555 [Add to Longdo]
[yōu, ㄧㄡ, ] quiet; secluded; Hades, #10,299 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, / ] quietly; softly; neutral tone; light stress, #10,475 [Add to Longdo]
寂静[jì jìng, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] quiet, #12,162 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, See also: S. Kassenbon,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Quibinärcode {m}quibinary code [Add to Longdo]
Quiche {f}quiche [Add to Longdo]
Quiddität {f}; Wesen {n}; Essenz {f}quiddity [Add to Longdo]
Quinärcode {m} (binärer Zahlencode aus 5 Bits)quinary code [Add to Longdo]
Quinärzahl {f} (Zahlensystem auf der Basis 5)quinary number [Add to Longdo]
Quinte {f} [mus.] | Quinten {pl}fifth; quint | quints [Add to Longdo]
Quintessenz {f}quintessence [Add to Longdo]
Quintessenz {f}; wesentlicher Punktessential point [Add to Longdo]
Quirl {m}; Wirtel {m} [bot.]whorl [Add to Longdo]
Quirl {m} (Küche)beater [Add to Longdo]
Quisling {m}quisling [Add to Longdo]
Quitte {f} | Quitten {pl}quince | quinces [Add to Longdo]
Quittierungsbetrieb {m}hand-shaking [Add to Longdo]
Quittung {f}; Empfangsschein {m}; Aufgabeschein {m} | Quittungen {pl} | gegen Quittungreceipt | receipts | on receipt [Add to Longdo]
Quittung {f} | Quittungen {pl}quittance | quittances [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
quiใคร เช่น Qui est de Lyon? ใครมาจากเมืองลียง
quinze(numéro) สิบห้า, 15
maquillage(n) |m| การแต่งหน้า , See also: maquiller (v)
exquis(adj) ที่คัดเฉพาะพิเศษ, รสชาติดี(อาหาร), มีสเน่ห์(คน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
鼯鼠[ももんが;ももんがあ;モモンガ, momonga ; momongaa ; momonga] (n) (uk) small Eurasian flying squirrel (Pteromys momonga) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
2進−5進;2進5進[にしんごしん, nishingoshin] (n) {comp} biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[にしんーごしんほう, nishin-goshinhou] (n) {comp} biquinary notation [Add to Longdo]
AIDS[エイズ, eizu] (n) (uk) acquired immune deficiency syndrome; AIDS; (P) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
OEM[オーイーエム, o-i-emu] (n) {comp} original equipment manufacturer; OEM [Add to Longdo]
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code [Add to Longdo]
TEU[ティーイーユー, tei-i-yu-] (n) twenty foot equivalent unit (container); TEU [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2進−5進[2しんー5しん, 2 shin-5 shin] biquinary [Add to Longdo]
2進−5進法[2しんー5しんほう, 2 shin-5 shinhou] biquinary notation [Add to Longdo]
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
システム要求[システムようきゅう, shisutemu youkyuu] system requirement [Add to Longdo]
システム要件[システムようけん, shisutemu youken] system requirement [Add to Longdo]
データチャネル装置[データチャネルそうち, de-tachaneru souchi] data channel equipment [Add to Longdo]
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.) [Add to Longdo]
データ取得[データしゅとく, de-ta shutoku] data acquisition [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] Quittung [Add to Longdo]
領収証[りょうしゅうしょう, ryoushuushou] Quittung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  qui /ki/
   who; that; who; who; that; who

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  qui
   here; hither; this way

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top