Search result for

ques

(134 entries)
(0.0139 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ques-, *ques*, que
English-Thai: Longdo Dictionary
out of question(phrase) เป็นไปไม่ได้, S. impossible,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quest[N] การสำรวจ, See also: การค้นหา, การสืบค้น, Syn. search, crusade, hunt
quest[VI] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quest[VT] ค้นหา, See also: สืบเสาะ, สำรวจ
quester[N] ผู้ค้นหา, See also: ผู้สืบเสาะ, ผู้สำรวจ, Syn. hunter, seeker, searcher
question[N] คำถาม, See also: ปัญหา, ข้อสงสัย, Syn. enigma, problem, Ant. answer
question[N] การถาม, Syn. inquiry, inquiring, interrogatory
question[N] หัวข้อ, See also: ประเด็นที่นำขึ้นมาพูด, เรื่องที่นำมาพิจารณา, Syn. topic, issue, proposal
question[VT] ตั้งคำถาม, See also: ซักถาม, สอบถาม
question[VT] สงสัย
quest for[PHRV] ควานหาอย่างหนัก, See also: พยายามหาอย่างหนัก, Syn. look for, search for

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quest(เควสทฺ) n.,vi. (การ) สืบหา,แสวงหา, See also: quester n. questingly adv., Syn. search
question(เควส'เชิน) n. คำถาม,ประโยคคำถาม,ปัญหา,การถาม,การสอบถาม,กระทู้,เรื่องที่อภิปราย -v. ถาม,สอบถาม, See also: questioner n. questionable adj. questionably adv. -Phr. (beyond (all) question ไม่ต้องสงสัย) -Phr. (out of the question เป็นไปไม่ได้)
question markn. เครื่องหมายคำถาม
questionnaire(เควส'ชะแนร์) n. แบบข้อคำถามที่สามารถนำมาวิเคราะห์หาข้อมูลที่มีประโยชน์
acquest(อะเควสท') n. ทรัพย์สินที่หามาได้ (ไม่ใช่จากมรดก) (that which has been acquired)
bequest(บิเควสทฺ') n. การทำพินัยกรรมยกให้,มรดก, Syn. bequeathment
conquest(คอน'เควสทฺ) n. การปราบ,การพิชิต,การเอาใจหรือความรัก,ผู้ถูกชนะใจหรือความรัก,สิ่งที่พิชิตมาได้, Syn. triumph,victory
cross-question(ครอส'เควส'เชิน) vt. ไต่ถาม,ตรวจสอบโดยการถาม,ปัญหาที่ถามขึ้นมาในขณะซักถาม, See also: cross-questioning n. ดูcross-question
deliquesce(เดล'ละเควส) vi. ละลาย
deliquescence(เดล'ละเควสเซินซฺ) n. การละลาย,ของเหลวที่เกิดจากการละลายตัว, See also: deliquescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
quest(n) การค้นหา,การสืบหา,การค้นคว้า
quest(vt) ค้นหา,สืบหา,ค้นคว้า,แสวงหา
question(n) ปัญหา,คำถาม,เรื่อง,ข้อสงสัย,กระทู้,การสอบถาม
question(vt) สงสัย,ถาม,ไต่ถาม,ไต่สวน,ตั้งกระทู้,สอบถาม
QUESTION question mark(n) เครื่องหมายปรัศนี,เครื่องหมายคำถาม
questionable(adj) น่าสงสัย,ที่เป็นปัญหา,มีพิรุธ,ไม่แน่นอน
questionnaire(n) แบบสอบถาม,กระทู้ถาม,การสอบถาม,คำถาม
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
conquest(n) ชัยชนะ,สิ่งที่ได้มา,การปราบ,การพิชิต
equestrian(adj) ซึ่งอยู่บนหลังม้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
question๑. ปัญหา๒. กระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question๑. ปัญหา (ก. ทั่วไป)๒. กระทู้ถาม (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question in Parliamentกระทู้ถามในรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of factปัญหาข้อเท็จจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of lawปัญหาข้อกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question of privilegeปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
question timeวาระกระทู้ถาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
question, privilegedปัญหาที่จะได้รับการพิจารณาก่อน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
questioning of suspectsการสอบสวนผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Questionnairesแบบสอบถาม [TU Subject Heading]
Questions and answersคำถามและคำตอบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Questions?Just Go with It (2011)
Can I ask you a question?ผมขอถามอะไรนิดนึงสิ New Haven Can Wait (2008)
Nice. What's your answer to his question?เธอจะตอบคำถามของท่านคณบดีว่ายังไงเนี่ย New Haven Can Wait (2008)
Oh, and I heard that the Dean asks his questionโอ้ และฉันได้ยินว่าคณบดีถามคำถามเขา New Haven Can Wait (2008)
Who no longer has the perfect answer to the Dean's question.สำหรับคนที่ไม่คำตอบแสนเพอเฟคให้กับท่านคณบดี New Haven Can Wait (2008)
We both know you'll do it again. It's just a question of when.เราก็รู้ คุณจะทำมันอีก คำถามก็คือเมื่อไหร่ Chuck in Real Life (2008)
The question is, bass, will you?คำถามคือ แบส คุณจะทำไหม? Chuck in Real Life (2008)
If our reporter asked you a few questions?ถ้านักข่าวจะขอถามเธอสักสองสามคำถาม? Chuck in Real Life (2008)
But nate, who's done some pretty questionable things,แต่กับเนท คนที่ ทำอะไรลึกลับ There Might be Blood (2008)
His morals are questionable at best.ท่าทางของเขาน่าสงสัยที่สุด There Might be Blood (2008)
Let's warm up with an easy question.วิธีนี้จะช่วยเปิดเผยความลับที่มีต่อกัน Committed (2008)
Excellent. Next question.ไม่. Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quesHe repeated his question.
quesThe detective questioned literally thousands of people about the incident.
quesSome people would question the truth of such rumors.
quesShe asked me a question.
quesYou can always ask a question in return.
quesThe question is how we will bell the cat.
quesIt is difficult for me to answer the question.
quesIt is a moral question.
quesAt first sight, the question seemed easy.
quesLet's begin with that question.
quesHe asked questions at random.
quesShe knew better than to ask such a stupid question.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ[ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
ปรัศนี[N] question mark, See also: interrogation point, interrogation mark, Syn. เครื่องหมายคำถาม, Thai definition: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ร้องถาม[V] inquire, See also: question, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ผู้เสียหายจะร้องถามใครได้บ้างว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหน
คำถาม[N] question, See also: problem, query, interrogatory, interrogation, inquiry, subject, Syn. ปริศนา, ปัญหา, Ant. คำตอบ, Example: นักข่าวเตรียมคำถามไว้ถามนายกรัฐมนตรีหลายข้อ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความแสดงการถาม
ปัญหา[N] problem, See also: question, trouble, Syn. อุปสรรค, Example: เมื่อดิสเกตต์มีปัญหาจะมีใครที่ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้บ้าง, Count unit: เรื่อง, Thai definition: สิ่งที่เป็นอุปสรรคและต้องพิจารณาแก้ไข
เฝ้าถาม[V] question closely, See also: keep an asking, Example: แม่เฝ้าถามอาการป่วยของลูกสาวจากแพทย์เจ้าของไข้, Thai definition: เพียรถาม
ปุจฉา[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, สอบถาม, Ant. ตอบ, Example: หลายคนปุจฉาว่าอาจารย์ไปกินดีหมีรังแตนที่ไหนมาจึงอารมณ์ไม่ดี, Thai definition: ถาม, Notes: (ทัพศัพท์:บาลี)
สอบถาม[V] question, See also: ask, inquire, interrogate, Syn. ถาม, Ant. ตอบ, Example: ลูกค้าควรสอบถามผู้ขายถึงรายละเอียดของสินค้าให้ ชัดเจนก่อนใช้, Thai definition: พูดเพื่อแสดงความต้องการคำตอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ไล่เบี้ย[V] question, See also: cross-examine, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ถาม, ซักถาม, ไล่เลียง, ซักไซ้, Example: ่เขาไล่เบี้ยลูกน้องทุกคนเพื่อจะหาผู้กระทำผิดให้ได้
ไล่เลียง[V] cross-examine, See also: question, inquire, quiz, find out, investigate, Syn. ซักไซ้, ไต่ถาม, ถาม, ซักถาม, คาดคั้น, Example: คุณย่าสงสัยจึงไล่เลียงจนได้ความว่าไปดูหนังกับผู้ชายมา, Thai definition: ถามเอาความจริงให้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรสามหมู่[n. exp.] (aksøn sām mū) FR: les trois classes de consonnes [fpl] ; les trois classes consonantiques [fpl]
อปราชัย = อัปราชัย[n.] (aparāchai) EN: victory ; triumph ; conquest ; win   FR: victoire [f] ; triomphe [m]
อายัด[v.] (āyat) EN: seize ; attach ; freeze ; detain ; sequester ; withhold ; garnish   FR: saisir ; annexer ; geler
แบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า[v. exp.] (baeng pen kok pen lao) EN: split into factions ; form cliques   
แบบสอบถาม[n.] (baēpsøpthām) EN: questionnaire   FR: questionnaire [m]
ใบลา[n.] (bailā) EN: request for leave of absence ; application for leave ; application for leave of absence   
ใบสอบถามราคา[n. exp.] (bai søpthām rākhā) EN: price inquiry ; request for price quotation   
บาง[X] (bāng) EN: some ; certain ; various ; a few ; some but not all   FR: quelques ; certains
บางชนิด[n. exp.] (bāng chanit) EN: some species   FR: certaines espèces ; quelques espèces ; plusieurs sortes
บ้านอิฐ[n. exp.] (bān it) EN: brick house   FR: maison en briques [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUES    K Y UW1 Z
QUES    K W EH1 S
QUEST    K W EH1 S T
QUESTS    K W EH1 S T S
QUESTAR    K W EH1 S T ER0
QUESNEL    K W EY0 S N EH1 L
QUESADA    K W EY0 S AA1 D AH0
QUESNELL    K W EY0 S N EY1 L
QUESTION    K W EH1 SH AH0 N
QUESTECH    K W EH1 S T EH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quest    (v) (k w e1 s t)
quests    (v) (k w e1 s t s)
quested    (v) (k w e1 s t i d)
questing    (v) (k w e1 s t i ng)
question    (v) (k w e1 s ch @ n)
questions    (v) (k w e1 s ch @ n z)
questioned    (v) (k w e1 s ch @ n d)
questioner    (n) (k w e1 s ch @ n @ r)
questioners    (n) (k w e1 s ch @ n @ z)
questioning    (v) (k w e1 s ch @ n i ng)

French-Thai: Longdo Dictionary
maison de disques(n) |f| บริษัททำเพลง, ค่ายเพลง
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (prt) (fam) (See かい,ぞい,だい,わい) strengthens a question, assertion, etc. [Add to Longdo]
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please [Add to Longdo]
お願いごと;お願い事[おねがいごと, onegaigoto] (n) request [Add to Longdo]
お願いを聞く[おねがいをきく, onegaiwokiku] (exp,v5k) to grant someone's request [Add to Longdo]
お百度を踏む;御百度を踏む[おひゃくどをふむ, ohyakudowofumu] (exp,v5m) (obs) to visit repeatedly (to request) [Add to Longdo]
[, ka] (prt) (1) (was written with 歟) indicates question (sentence end); (2) indicates choice, doubt, etc.; (P) [Add to Longdo]
かい(P);かえ[, kai (P); kae] (prt) (fam) marks yes-no question; (P) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
ご注文[ごちゅうもん, gochuumon] (n,vs) order; request [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
问答[wèn dá, ㄨㄣˋ ㄉㄚˊ, / ] question and answer [Add to Longdo]
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation [Add to Longdo]
问话[wèn huà, ㄨㄣˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] questioning (a suspect); interrogation [Add to Longdo]
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, / ] question; problem; issue; topic [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コネクション要求[コネクションようきゅう, konekushon youkyuu] connection request [Add to Longdo]
コマンド要求[コマンドようきゅう, komando youkyuu] command request [Add to Longdo]
ダイアログ確立要求未完了[ダイアログかくりつようきゅうみかんりょう, daiarogu kakuritsuyoukyuumikanryou] dialogue establishment request outstanding [Add to Longdo]
ダイアログ終了要求未完了[ダイアログしゅうりょうようきゅうみかんりょう, daiarogu shuuryouyoukyuumikanryou] dialogue termination request outstanding [Add to Longdo]
ハンドシェーク要求未完了[ハンドシェークようきゅうみかんりょう, handoshie-ku youkyuumikanryou] handshake request outstanding [Add to Longdo]
ユーザ要望[ユーザようぼう, yu-za youbou] user request [Add to Longdo]
ロールバック起動要求[ロールバックきどうようきゅう, ro-rubakku kidouyoukyuu] rollback-initiating request [Add to Longdo]
遺贈[いぞう, izou] bequest, legacy [Add to Longdo]
解放要求[かいほうようきゅう, kaihouyoukyuu] release request [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 ques
  /kwes/
 
   1. n. The question mark character (?, ASCII 0111111).
 
   2. interj. What? Also frequently verb-doubled as ?Ques ques?? See {wall}.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top