Search result for

qualifiés

(100 entries)
(0.0894 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualifiés-, *qualifiés*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา qualifiés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *qualifiés*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualified    [ADJ] มีคุณสมบัติ, See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม, Syn. adequate, equipped
qualified    [ADJ] ซึ่งมีเงื่อนไข, See also: ซึ่งมีข้อแม้, Syn. adequate, equipped
qualifier    [N] ผู้มีคุณสมบัติเหมาะ
qualifier    [N] คำขยาย, Syn. adjective
qualifiedly    [ADV] อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ, See also: โดยมีคุณวุฒิ
unqualified    [ADJ] ที่ไม่มีความรู้โดยตรง, Syn. incapable, Ant. qualified
unqualified    [ADJ] ที่ไม่มีเงื่อนไข, See also: ที่ทำได้อย่างเต็มที่, Syn. unconditional, Ant. conditional
overqualified    [ADJ] ซึ่งมีประสบการณ์มากไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acceptance, qualifiedการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified estateสิทธิในอสังหาริมทรัพย์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified indorsementการสลักหลังตั๋วเงินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified privilegeเอกสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข (เกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified propertyสิทธิในทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified titleกรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified voterผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง [ดู qualified elector ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified acceptanceการรับรองเบี่ยงบ่าย (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
qualified electorผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้เลือกตั้ง [ดู qualified voter ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified auditor's reportรายงานผู้สอบบัญชีที่มีเงื่อนไข [การบัญชี]
Qualified opinionความเห็นแบบมีเงื่อนไข [การบัญชี]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
unqualified(อันควอล'ลิไฟดฺ) adj. ไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ,ไม่มีวุฒิเพียงพอ,ไม่เหมาะสม,เด็ดขาด,เต็มที่., See also: unqualifiable adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง    [N] elector, See also: qualified voter
มีคุณสมบัติดีพร้อม    [V] qualified, Example: ผู้จัดการคนใหม่มีคุณสมบัติดีพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งนี้, Thai definition: มีลักษณะประจำตัวที่ดีครบทุกประการ
ถึงเกณฑ์    [V] be qualified, See also: pass a criterion, Thai definition: ทัดเทียมหรือเท่าหลักที่กำหนดไว้
เข้าเกณฑ์    [V] appropriate, See also: be of standard, be qualified, Syn. เข้ามาตรฐาน, ตรงเกณฑ์, Example: อายุของเขาเข้าเกณฑ์ที่จะแต่งงานได้แล้ว, Thai definition: เข้าหลักที่กำหนดไว้
ที่    [CLAS] qualifiers for places, See also: seat, place, Example: เขาโทรไปสั่งอาหารไว้ 4 ที่, Thai definition: ลักษณนามบอกสถานที่หรือสิ่งของเป็นชุดๆ
ทาง    [CLAS] qualifier for palm leaves, Example: พ่อตัดทางมะพร้าว 10 ทาง เพื่อนำมาคลุมต้นไม้ต้นเล็กๆ ที่เพิ่งปลูก, Thai definition: ลักษณนามเรียกใบของต้นไม้บางชนิด
ทรงคุณวุฒิ    [V] be qualified, See also: be competent, be proficient, be capable, Example: เขาทรงคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะเป็นนายคน, Thai definition: มีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]
แรงงานฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān fīmeū) EN: skilled labour ; skilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre qualifiée [f]
แรงงานไร้ฝีมือ[n. exp.] (raēng-ngān rai fīmeū) EN: unskilled labour ; unskilled labor (Am.)   FR: main-d'oeuvre non qualifiée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALIFIED    K W AA1 L AH0 F AY2 D
QUALIFIER    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0
QUALIFIES    K W AA1 L AH0 F AY2 Z
QUALIFIERS    K W AA1 L AH0 F AY2 ER0 Z
UNQUALIFIED    AH0 N K W AA1 L AH0 F AY2 D
DISQUALIFIED    D IH2 S K W AA1 L AH0 F AY2 D
DISQUALIFIES    D IH2 S K W AA1 L AH0 F AY2 Z
NONQUALIFIED    N AA0 N K W AA1 L AH0 F AY2 D
OVERQUALIFIED    OW1 V ER0 K W AA2 L AH0 F AY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualified    (v) (k w o1 l i f ai d)
qualifier    (n) (k w o1 l i f ai @ r)
qualifies    (v) (k w o1 l i f ai z)
qualifiers    (n) (k w o1 l i f ai @ z)
unqualified    (j) (uh1 n k w o1 l i f ai d)
disqualified    (v) (d i1 s k w o1 l i f ai d)
disqualifies    (v) (d i1 s k w o1 l i f ai z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クォリファイア[, kuorifaia] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
ワールドカップ予選[ワールドカップよせん, wa-rudokappu yosen] (n) World Cup qualifier; World Cup qualifying [Add to Longdo]
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own [Add to Longdo]
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal) [Add to Longdo]
完全修飾ドメイン名[かんぜんしゅうしょくドメインめい, kanzenshuushoku domein mei] (n) {comp} fully qualified domain name; FQDN [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] (n) {comp} qualifier [Add to Longdo]
限定詞[げんていし, genteishi] (n) determiner; qualifier; determinative [Add to Longdo]
最終予選[さいしゅうよせん, saishuuyosen] (n) final qualifier; final qualifying round [Add to Longdo]
最適任者[さいてきにんしゃ, saitekininsha] (n,adj-no) best qualified person; most suitable person [Add to Longdo]
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister [Add to Longdo]
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified [Add to Longdo]
失格者[しっかくしゃ, shikkakusha] (n) disqualified person [Add to Longdo]
[もの(P);もん, mono (P); mon] (n) person (rarely used w.o. a qualifier); (P) [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] (n) {comp} qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語句[しゅうしょくごく, shuushokugoku] (n) {ling} (See 修飾語) modifier; qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] (n) modifier; qualifier [Add to Longdo]
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception [Add to Longdo]
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst [Add to Longdo]
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified [Add to Longdo]
選挙人[せんきょにん, senkyonin] (n) qualified voter; (P) [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] (n) {comp} qualified area [Add to Longdo]
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P) [Add to Longdo]
適格者[てきかくしゃ, tekikakusha] (n) qualified or eligible person [Add to Longdo]
適任[てきにん, tekinin] (adj-na,adj-no) competent; suitable; qualified [Add to Longdo]
適任者[てきにんしゃ, tekininsha] (n) suitable person; well-qualified person; responsible party; responsible person [Add to Longdo]
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole [Add to Longdo]
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P) [Add to Longdo]
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent [Add to Longdo]
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person [Add to Longdo]
予選[よせん, yosen] (n,vs) preliminary contest; qualifier; primary; nomination; (P) [Add to Longdo]
予選通過者[よせんつうかしゃ, yosentsuukasha] (n) qualifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, / ] qualified word [Add to Longdo]
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, / ] qualified; competent (professionally); to be up to a task [Add to Longdo]
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, ] qualified; eligible (voter) [Add to Longdo]
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, / ] master; qualified worker [Add to Longdo]
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, / ] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker [Add to Longdo]
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, / ] qualified teachers; teachers [Add to Longdo]
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, ] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.) [Add to Longdo]
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, / ] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top