ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quadrillion

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quadrillion-, *quadrillion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quadrillion[N] เลข 1 ซึ่งเติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillion[ADJ] ซึ่งเป็นเลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว
quadrillionth[N] เลข 1 เติม 0 อีก 15 ตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
quadrillion(โควดริล'เยิน) n. เลข (1ถึง9) ที่เติม'0'อีก15ตัว (ในอเมริกาและฝรั่งเศส)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You generated more than a quadrillion electron volts? Break it down! Go!แกใช้พลังมากกว่าพันล้านล้าน อิเล็กตรอนโวลต์รึ? พังมันเข้าไป! Revelation Zero: Part 1 (2010)
Humans don't perceive these miniscule time differences, but our very fastest clocks can cut a second into a quadrillion pieces.มนุษย์ไม่ได้รับรู้เหล่า นี้แตกต่างของเวลาจิ๋ว แต่นาฬิกาที่เร็วที่สุดของเรามาก สามารถตัดออกเป็นสองชิ้น ควอดริลียอน Is Time Travel Possible? (2010)
A couple hundred quadrillion machines sucking up all the electricity?เครื่องจักร2-3ร้อยพันล้านล้านเครื่อง ดูดกระแสไฟฟ้าไปทั้งหมด The Dark Tower (2013)
Eight quadrillion dollars.แปดพันล้านล้านเหรียญ Passengers (2016)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quadrillion    (n) kwˈɒdrˈɪlɪəʴn (k w o1 d r i1 l i@ n)
quadrillions    (n) kwˈɒdrˈɪlɪəʴnz (k w o1 d r i1 l i@ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quadrillion \Quad*ril"lion\, n. [F., fr. L. quater four times,
   akin to quattuor four, E. four; -- formed like million. See
   {Four}, {Million}.]
   According to the French notation, which is followed also upon
   the Continent and in the United States, a unit with fifteen
   ciphers annexed; according to the English notation, the
   number produced by involving a million to the fourth power,
   or the number represented by a unit with twenty-four ciphers
   annexed. See the Note under {Numeration}.
   [1913 Webster] Quadrilobate

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quadrillion
   n 1: the number that is represented as a one followed by 24
      zeros; "in England they call a septillion a quadrillion"
   2: the number that is represented as a one followed by 15 zeros

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top