ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purse

P ER1 S   
85 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purse-, *purse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purse[N] กระเป๋าใส่เงินขนาดเล็ก, Syn. pouch, handbag, clutch
purse[N] เงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้
purse[N] เงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันชกมวย
purse[VT] ทำปากจู๋ (แสดงความไม่พอใจ)
purser[N] เจ้าหน้าที่เรือมีหน้าที่เก็บเอกสารและเงิน, Syn. treasurer, steward
purse up[PHRV] ทำปากย่น, Syn. pucker up, wrinkle up
purse seine[N] อวน
purse strings[N] อำนาจในการจัดการเรื่องการใช้จ่ายเงิน
purse snatcher[N] นักล้วงกระเป๋า, Syn. pickpocket, robber

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
purse(เพิร์ส) n. ถุงเงิน,กระเป๋าเงิน,กระเป๋าถือ,เงินรวบรวม,เงินสำหรับใช้จ่าย. vt. หด,ย่น,ใส่ในถุงหรือกระ-เป๋าเงิน, Syn. pouch,money
purse bearern. คนคุมเงิน,เจ้าหน้าที่การเงิน
purse prideความหยิ่งยโสหรือโอหังที่เนื่องจากร่ำรวย, See also: purseproud adj.
purseful(เพิร์ส'ฟูล) n. จำนวนหนึ่งถุงเต็ม
purser(เพอ'เซอะ) n. เจ้าหน้าที่เรือ ที่มีหน้าที่เก็บเอกสารและเงิน
privy pursen. ท้องพระคลัง,พระคลังข้างที่

English-Thai: Nontri Dictionary
purse(n) กระเป๋าใส่เงิน,ถุงเงิน,เงินรางวัล,กระเป๋าถือ
purser(n) เจ้าหน้าที่การเงินในเรือ,ผู้รักษาบัญชี
cutpurse(n) นักล้วงกระเป๋า,พวกลักเล็กขโมยน้อย,ขโมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
purse-string sutureการเย็บแบบหูรูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In that little silk purse.ในการที่กระเป๋าผ้าไหมน้อย The Godfather (1972)
-For your daughter's bridal purse.- สำหรับลูกสาวของคุณกระเป๋าเจ้าสาว The Godfather (1972)
Ladies, empty your purses.สุภาพสตรีเปิดกระเป๋าของคุณด้วย Clue (1985)
Ladies, empty your purses.สุภาพสตรีเปิดกระเป๋าของคุณด้วย Clue (1985)
A fat lady barfed in her purse.หญิงอ้วน อ้วกใส่กระเป๋าสตางค์ Stand by Me (1986)
Here, take the purse. You can have anything that's in it.ให้ตายสิ บิลลี่ ฟรานซิส โคเป็คส์กี้ Big (1988)
I forgot my purse.ฉันลืมกระเป๋า Punchline (1988)
With complaints ranging from purse-snatching to breaking and entering police switchboards have been swamped with the angry voices of more and more citizens who have fallen prey to the recent surge of crime that continues to plague the city.กับข้อร้องเรียนตั้งแต่กระเป๋าขโมย ... ... ที่จะทำลายและเข้า ... ... switchboards ตำรวจได้รับการล้นมือ ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Get her purse. Hey, get her purse. Get away from me!ได้รับกระเป๋าของเธอ เฮ้ได้รับกระเป๋าของเธอ รับไปจากฉัน! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Now, that was a crime, you purse-grabbing pukes and this is the penalty.ตอนนี้ที่เป็นอาชญากรรมคุณกระเป๋าโลภ pukes ... ... และนี่คือโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
What if I wanna be a purse? You know?ถ้าหนูอยากจะเป็น กระเป๋าล่ะ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
They're in my purse by the chair.พวกเขาอยู่ในกระเป๋าเงินของฉันโดยเก้าอี้ The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purseA boy snatched my purse as he rode by on his bicycle.
purseA heavy purse makes a light heart.
purseDon't lose your purse.
purseEmpty the purse into this bag.
purseHe has swords and purse.
purseHe robbed me of my purse.
purseHe said that he had left his purse at home and asked me if I could lend him 1,000 yen.
purseHe seems to have a fat purse.
purseHe stole my purse from me.
purseI did not miss my purse till I got home.
purseI did not miss my purse until I returned home.
purseI examined the purse, and found it empty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ
หูรูด[N] purse string, See also: running knot, Thai definition: รูที่ร้อยเชือกสำหรับชักปากถุงเป็นต้นให้ติดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หูรูด[n.] (hūrūt) EN: purse string   
จีบ[v.] (jīp) EN: pout one's lips ; purse one's lips   FR: faire la moue ; pincer les lèvres
กระเป๋า[n.] (krapao) EN: bag ; pouch ; purse ; shopping bag ; sack ; satchel   FR: sac [m] ; bagage [m] ; sacoche [f] ; bourse [f]
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet   
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
เงินกองกลาง[n. exp.] (ngoen køngklāng) EN: common purse ; common money ; common funds   
ปูทะเล[n. exp.] (pū thalē) EN: sea crab ; purse crab   FR: crabe de mer [m]
ถุง[n.] (thung) EN: [classifier : bag, sacks, purses, ladies hanbags, backpacks]   FR: [classificateur : sacs, porte-monnaies]
อวน[n.] (uan = ūan) EN: seine ; fishnet ; cast net ; purse net ; ring net   FR: filet de pêche [m] ; seine = senne [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PURSE    P ER1 S
PURSED    P ER1 S T
PURSEL    P ER1 S AH0 L
PURSER    P ER1 S ER0
PURSES    P ER1 S AH0 Z
PURSELL    P ER1 S AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purse    (v) pˈɜːʴs (p @@1 s)
pursed    (v) pˈɜːʴst (p @@1 s t)
purser    (n) pˈɜːʴsər (p @@1 s @ r)
purses    (v) pˈɜːʴsɪz (p @@1 s i z)
pursers    (n) pˈɜːʴsəz (p @@1 s @ z)
purse-proud    (j) pˈɜːʴs-praud (p @@1 s - p r au d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钱包[qián bāo, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄠ, / ] purse; wallet, #6,402 [Add to Longdo]
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] purse up (lips); to smooth, #20,075 [Add to Longdo]
钱袋[qián dài, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄞˋ, / ] purse; wallet, #39,343 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろうけつ染め;蝋纈染め[ろうけつぞめ, rouketsuzome] (n) batik (handbag, purse) [Add to Longdo]
アシスタントパーサー[, ashisutantopa-sa-] (n) assistant purser [Add to Longdo]
ハンドバッグ[, handobaggu] (n) handbag; purse; (P) [Add to Longdo]
パーサー;パーザ;パーザー[, pa-sa-; pa-za ; pa-za-] (n) (1) purser; (2) {comp} parser [Add to Longdo]
パース[, pa-su] (n) (1) pass; (2) purse; handbag; (3) (abbr) perspective; (vs) (4) parse; (P) [Add to Longdo]
ファイトマネー[, faitomane-] (n) fight money; purse [Add to Longdo]
引ったくり;引っ手繰り[ひったくり, hittakuri] (n) (uk) purse snatching; handbag snatching; purse snatcher; handbag snatcher [Add to Longdo]
懐(P);懷(oK)[ふところ, futokoro] (n) (1) bosom; bust; (2) (breast) pocket; purse; handbag; (P) [Add to Longdo]
懐が暖かい[ふところがあったかい;ふところがあたたかい, futokorogaattakai ; futokorogaatatakai] (exp) flush with money; have a full purse; have a full handbag [Add to Longdo]
懐が痛む[ふところがいたむ, futokorogaitamu] (exp,v5m) to make a dent in one's purse; to have to pay out of one's own pocket. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purse \Purse\, n. [OE. purs, pors, OF. burse, borse, bourse, F.
   bourse, LL. bursa, fr. Gr. ? hide, skin, leather. Cf.
   {Bourse}, {Bursch}, {Bursar}, {Buskin}.]
   1. A small bag or pouch, the opening of which is made to draw
    together closely, used to carry money in; by extension,
    any receptacle for money carried on the person; a wallet;
    a pocketbook; a portemonnaie. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Who steals my purse steals trash.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a treasury; finances; as, the public purse.
    [1913 Webster]
 
   3. A sum of money offered as a prize, or collected as a
    present; as, to win the purse; to make up a purse.
    [1913 Webster]
 
   4. A specific sum of money; as:
    (a) In Turkey, the sum of 500 piasters.
    (b) In Persia, the sum of 50 tomans.
      [1913 Webster]
 
   {Light purse}, or {Empty purse}, poverty or want of
    resources.
 
   {Long purse}, or {Heavy purse}, wealth; riches.
 
   {Purse crab} (Zool.), any land crab of the genus {Birgus},
    allied to the hermit crabs. They sometimes weigh twenty
    pounds or more, and are very strong, being able to crack
    cocoanuts with the large claw. They chiefly inhabit the
    tropical islands of the Pacific and Indian Oceans, living
    in holes and feeding upon fruit. Called also {palm crab}.
    
 
   {Purse net}, a fishing net, the mouth of which may be closed
    or drawn together like a purse. --Mortimer.
 
   {Purse pride}, pride of money; insolence proceeding from the
    possession of wealth. --Bp. Hall.
 
   {Purse rat}. (Zool.) See {Pocket gopher}, under {Pocket}.
 
   {Sword and purse}, the military power and financial resources
    of a nation.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purse \Purse\, v. i.
   To steal purses; to rob. [Obs. & R.]
   [1913 Webster]
 
      I'll purse: . . . I'll bet at bowling alleys. --Beau. &
                          Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purse \Purse\, v. t. [imp. & p. p. {Pursed}; p. pr. & vb. n.
   {Pursing}.]
   1. To put into a purse.
    [1913 Webster]
 
       I will go and purse the ducats straight. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw up or contract into folds or wrinkles, like the
    mouth of a purse; to pucker; to knit.
    [1913 Webster]
 
       Thou . . . didst contract and purse thy brow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purse
   n 1: a container used for carrying money and small personal
      items or accessories (especially by women); "she reached
      into her bag and found a comb" [syn: {bag}, {handbag},
      {pocketbook}, {purse}]
   2: a sum of money spoken of as the contents of a money purse;
     "he made the contribution out of his own purse"; "he and his
     wife shared a common purse"
   3: a small bag for carrying money
   4: a sum of money offered as a prize; "the purse barely covered
     the winner's expenses"
   v 1: contract one's lips into a rounded shape
   2: gather or contract into wrinkles or folds; pucker; "purse
     ones's lips" [syn: {purse}, {wrinkle}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top