Search result for

pulvern

(36 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pulvern-, *pulvern*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pulvern มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pulvern*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- To spend a million rubles!- Eine Million zu verpulvernRasputin (1981)
A million rubles, all for nothing!Eine Million zu verpulvernRasputin (1981)
People preparing feasts, giving parties. Spending the mortgage money on frivolities.Da verpulvern die Leute ihre Miete für irgendwelchen Schnickschnack. The Muppet Christmas Carol (1992)
She'll spend your money.Sie wird dein Geld verpulvernYou Can't Miss (1993)
Monfriez, easy on the ammo!Monfriez, nicht so viel verpulvernCourage Under Fire (1996)
So... what do you say we blow a week's worth of replicator rations?Sollen wir die Replikatorrationen einer ganzen Woche verpulvernThe Chute (1996)
It's people like you who blow the family nest egg here that built this town.Leute wie du, die das Familiensilber verpulvern, haben diese Stadt gebaut. Vegas Vacation (1997)
So we're blowing it all.Jetzt verpulvern wir alles. The Comeback (1997)
-George your parents can't blow their savings in this community.- George... deine Eltern können das Ersparte hier nicht verpulvernThe Comeback (1997)
Let's blow some money at the crap tables.Verpulvern wir etwas Geld am Craps-Tisch. Badda-Bing, Badda-Bang (1999)
It doesn't prove anything. Except that you're a sick vampire I should have dusted long ago.Das beweist nur, dass du ein gestörter Vampir bist, den man zerpulvern sollte. Crush (2001)
DON'T BLOW IT ALL AT ONCE.- Verpulvern Sie nicht gleich alles. Die Another Day (2002)
- You're hemorrhaging money at lunch.- Sie verpulvern dafür unnötig Geld. Norman Mailer, I'm Pregnant! (2004)
Now, I'm all for splurging, but it's gotta be something we both could enjoy.Ich bin fürs Verpulvern, aber es muss was sein, was wir beide genießen können! Okay... Domestic Disturbance (2005)
Laying low is one thing, burning a Jihad fund on blow and pussy, is another.Untertauchen ist eine Sache, Dschihadkapital für Koks und Pussys zu verpulvern, ist eine Andere. Al-Baqara (2006)
We spend all this money in Iraq, but meanwhile, our inner-city graduation rates are lower than they are in the Sudan.Wir verpulvern unser Geld im Irak und währenddessen, sind unsere Schulabschlussraten niedriger als im Sudan. Jack-Tor (2006)
Oh, you know the federal government -- Any excuse to spend money.Oh, du weißt ja, die Bundesregierung -- nehmen jede Ausrede um Geld zu verpulvernThere's Something About Harry (2007)
You're fucking with my money.Meine Kohle verpulvernPrecious (2009)
Wasting my only drop of Smurf essence on that old hag?Meine letzte Schlumpfessenz an diese alte Schachtel zu verpulvernThe Smurfs (2011)
We're budgeted for two rooms, but if we share a room, we can use that extra money for some other shit.Unser Geld reicht für zwei Zimmer, aber wenn wir uns eins teilen, können wir den Rest für was anderes verpulvernSafety Not Guaranteed (2012)
You're going to burn out.Sie verpulvern Ihre Kraft. Grand Piano (2013)
Delia, with her potions and powders.Delia, mit ihren Zaubertränken und PulvernBitchcraft (2013)
We can't access the field without burning through our bullets.Wir können das Feld nicht erreichen, ohne unsere Kugeln zu verpulvernI Ain't a Judas (2013)
How can grown men throw away their fortune like that?Erwachsene Männer verpulvern ihr Vermögen. Episode #4.3 (2013)
We could blow the two grand on a nice motel.Wir könnten die zwei Riesen in einem netten Hotel verpulvernWhistle Past the Graveyard (2014)
Or for... for Karen and her bum of a husband to never get a job and... and rob you and Denny of every last penny of your retirement savings!Karen und ihr Ehemann suchen sich nie einen Job und verpulvern alles Geld, das ihr euch angespart habt. Jenny's Wedding (2015)
If I wanted to take the title away from you, I wouldn't spend 50 grand to do it.Wenn ich dir den Titel nehmen wollte, würde ich keine 50 Riesen verpulvernKid Galahad (1937)
You said half the money had already been paid. A smart guy would hit the road right now. Fly outa here, skip the President, spend the money in South America.Sie haben die Hälfte des Geldes schon, es wäre klug, sich sofort aus dem Staub zu machen, den Präsident zu vergessen und das Geld in Südamerika zu verpulvern, lebendig! Suddenly (1954)
Perhaps I should report his record to the American Medical Association?Muss am Namen liegen, er weiß sie aufzupulvernMister Roberts (1955)
George'll have it and he'll blow it on you.George wird es für Sie verpulvernThe Killing (1956)
Do your ambitions stem from the dreams That, uh, Eastern potion brings to you, my dear Haman.Stammen deine Wunschträume vielleicht von diesen Pulvern, mit denen du dich berauscht, wie alle wissen? Esther and the King (1960)
Whoever said all men are created equal didn't anticipate a woman making $100,000 a year to spend on swimming pools.Wer gesagt hat, alle Menschen wären gleich, hat übersehen, dass es Frauen gibt, die 100.000 Dollar verdienen und sie für Pools verpulvernThe Thrill of It All (1963)
Don't seem right to shoot it all on one load for nothing.Ist doch Quatsch, alles auf einmal zu verpulvernSuper Fly (1972)
Should we let him wreck a billion-dollar investment?Sollen wir diesen Irren Milliarden verpulvern lassen? The China Syndrome (1979)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufpulvern | aufpulvernd | aufgepulvertto dope | doping | doped [Add to Longdo]
verpulvern; verplembern; verjubeln | verpulvernd; verplembernd; verjubelnd | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulvert; verplembert; verjubelt | verpulverte; verplemberte; verjubelteto blue [Br.] | bluing | blued | blues | blued [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top