ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pullet

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pullet-, *pullet*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pullet[N] ไก่ตัวเมียอายุน้อย (โดยเฉพาะที่ยังไม่เริ่มวางไข่)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pullet(พูล'ลิท) n ไก่ที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี,ไก่สาว,หญิงสาว, Syn. young hen

English-Thai: Nontri Dictionary
pullet(n) ไก่สาว,หญิงสาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไก่กระทง[n. exp.] (kai krathong) EN: young chicken ; chick ; pullet   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pullet    (n) pˈulɪt (p u1 l i t)
pullets    (n) pˈulɪts (p u1 l i t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pullet \Pul"let\, n. [OE. polete, OF. polete, F. poulette, dim.
   of poule a hen, fr. L. pullus a young animal, a young fowl.
   See {Foal}, and cf. {Poult}, {Poultry}, {Pool} stake.]
   A young hen, or female of the domestic fowl.
   [1913 Webster]
 
   {Pullet sperm}, the treadle of an egg. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pullet
   n 1: flesh of a medium-sized young chicken suitable for frying
      [syn: {fryer}, {frier}, {pullet}]
   2: young hen usually less than a year old

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top