Search result for

pry

(53 entries)
(0.0157 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pry-, *pry*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pry    [N] เครื่องมือที่ใช้สำหรับงัดหรือยกสิ่งของขึ้น
pry    [VT] งัดหรือยกด้วยเครื่องมือ, Syn. push, lift, heave, uplift
pry    [VT] ได้มาด้วยความลำบาก
pry    [VI] สอดรู้สอดเห็น, Syn. search, seek, be curious
pry    [N] การสอดรู้สอดเห็น
pryer    [N] ผู้อยากรู้อยากเห็น, Syn. prier
prying    [ADJ] ที่อยากรู้อยากเห็น, Syn. meddlesome
pry into    [IDM] สอบถาม, See also: สอดส่อง, ยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nose into, poke into
pry about    [IDM] เที่ยวสองส่อง (โดยเฉพาะเรื่องคนอื่น), Syn. nose about, poke about

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pryThe burglar was caught in the act of prying open the window.
pryDon't pry into my private life.
pryDon't pry into the affairs of others.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pry(ไพร) vi.,n. เที่ยวค้น,ลอดมอง,จ้องมอง,สอดส่องดู,สอดรู้สอดเห็น vt. งัดขึ้น,งัด,ได้มาด้วยความลำบาก. n. เครื่องงัด,คานงัด,การงัด, Syn. peer,peep
pryer(ไพร'เออะ) n. ผู้สืบเสาะ,ผู้สืบหา
prying(ไพร'อิง) adj. สอดรู้สอดเห็น,ชอบสืบ-สวน,อยากรู้อยากเห็น, See also: pryingness n., Syn. peeking,curious
paul pryคนที่ชอบสอดรู้สอดเห็น,คนเสือก
spry(สไพร) adj. มีชีวิตชีวา,คล่องแคล่ว,ว่องไว, See also: spryly adv., Syn. active,nimble

English-Thai: Nontri Dictionary
pry(vi) สอดส่อง,จ้องมอง,ลอบมอง,เที่ยวค้น
pry(vt) เขยื้อน,งัด
spry(adj) ว่องไว,คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,แข็งแรง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งัด    [V] pry, See also: lever, lift, move, force, prise, prize, Syn. แงะ, แซะ, ไข, ง้าง, เปิด, Ant. ปิด, เก็บ, Example: คนงานกำลังงัดฝาหีบด้วยชแลง, Thai definition: ทำให้เผยอหรือเคลื่อนที่โดยใช้วัตถุยาวคัด
แงะ [V] prise, See also: pry, prize, open, lever, Syn. งัด, งัดแงะ, Example: เขาทำกุญแจหายจึงต้องแงะลิ้นชัก, Thai definition: งัดให้เผยอขึ้น
กะดี่    [V] lift up, See also: pry up, lever, Syn. ดีดขึ้น, กระดี่, Example: เขาพยายามกะดี่เสาต้นใหญ่ให้พ้นทาง, Thai definition: ดีดหรืองัดของหนักขึ้น
เสือก [V] be nosy, See also: pry, snoop, poke, stick one's nose into someone's else's affairs/business, Syn. ทะลึ่ง, สอด, Example: ไอ้บ้า ! กำลังฝันว่าเหาะอยู่ทีเดียว เสือกปลุกขึ้นมาได้, Thai definition: แสดงกิริยาหรือวาจาอันไม่สมควรในเรื่องที่มิใช่ธุระของตัว หรือในเวลาที่เขาไม่ต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งัด[v.] (ngat) EN: pry ; lever ; lift ; move ; force ; prise ; prize   FR: faire levier
สาระแน[v.] (sāranaē) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop   FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive   FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
PRY    P R AY1
PRYCE    P R AY1 S
PRYDE    P R AY1 D
PRYER    P R AY1 ER0
PRYOR    P R AY1 ER0
PRYING    P R AY1 IH0 NG
PRYNNE    P R IH1 N
PRYOR'S    P R AY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pry    (v) (p r ai1)
prying    (v) (p r ai1 i ng)
pryingly    (a) (p r ai1 i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリアバール[, interiaba-ru] (n) prying tool used in interior decoration (wasei [Add to Longdo]
苦無[くない, kunai] (n) (1) mediaeval tool for digging, prying, etc.; (2) (col) Ninja throwing knives [Add to Longdo]
穿り出す[ほじくりだす, hojikuridasu] (v5s,vt) (1) to pick something out (nose, hole, etc.); (2) to pry (into people's private affairs) [Add to Longdo]
穿る[ほじる;ほじくる, hojiru ; hojikuru] (v5r,vt) (1) (uk) to dig up; to peck at; to pick (nose, teeth, etc.); (2) to pry into; to examine; to dredge up [Add to Longdo]
穿鑿[せんさく, sensaku] (n,vs) scrutiny; digging into; excavation; inquiry into; enquiry into; prying [Add to Longdo]
詮索[せんさく, sensaku] (n,vs) inquiry into; enquiry into; prying (into); investigation; search; exploration [Add to Longdo]
大雪加[おおせっか;オオセッカ, oosekka ; oosekka] (n) (uk) Japanese marsh warbler (Megalurus pryeri) [Add to Longdo]
立ち入る;立入る;立ちいる[たちいる, tachiiru] (v5r,vi) (1) to enter; to trespass; (2) to interfere; to meddle; to pry into [Add to Longdo]
抉る;抉じる[こじる, kojiru] (v5r,v1,vt) (uk) (抉る is generally v5r, while 抉じる is v1) to pry; to prize; to prise [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刺探[cì tàn, ㄘˋ ㄊㄢˋ, ] pry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, v. i. [OE. prien. Cf. {Peer} to peep.]
   To peep narrowly; to gaze; to inspect closely; to attempt to
   discover something by a scrutinizing curiosity; -- often
   implying reproach. " To pry upon the stars." --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      Watch thou and wake when others be asleep,
      To pry into the secrets of the state.  --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, n.
   Curious inspection; impertinent peeping.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, n. [Corrupted fr. prize a lever. See {Prize}, n.]
   A lever; also, leverage. [Local, U. S. & Eng.]
   [1913 Webster]
 
   {Pry pole}, the pole which forms the prop of a hoisting gin,
    and stands facing the windlass.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pry \Pry\, v. t. [imp. & p. p. {Pried}; p. pr. & vb. n.
   {Prying}.]
   To raise or move, or attempt to raise or move, with a pry or
   lever; to prize. [Local, U. S. & Eng.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pry
   n 1: a heavy iron lever with one end forged into a wedge [syn:
      {crowbar}, {wrecking bar}, {pry}, {pry bar}]
   v 1: to move or force, especially in an effort to get something
      open; "The burglar jimmied the lock": "Raccoons managed to
      pry the lid off the garbage pail" [syn: {pry}, {prise},
      {prize}, {lever}, {jimmy}]
   2: be nosey; "Don't pry into my personal matters!"
   3: search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always
     nosing around the office" [syn: {intrude}, {horn in}, {pry},
     {nose}, {poke}]
   4: make an uninvited or presumptuous inquiry; "They pried the
     information out of him" [syn: {pry}, {prise}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top