Search result for

proteins

(17 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proteins-, *proteins*, protein
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Proteinsโปรตีน [TU Subject Heading]
Proteins in animal nutritionโปรตีนในโภชนาการสัตว์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- The problem wasn't the surgery. - Abnormally deposited proteins.ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การผ่าตัด มีโปรตีนมาสะสมแบบผิดปกติ Dying Changes Everything (2008)
He was examined, but not for MK proteins.เขาผ่านการตรวจร่างกายทุกขั้นตอน แต่ยกเว้นเอ็มเคโปรตีน Death Note: L Change the World (2008)
If you took any organism on Earth, and you took out the water, you'd end up with some powdered amino acids, proteins, nucleic acids, a few fats -- you know, these sorts of things.ที่มันไม่ร้อนเกินไปและ ไม่เย็นเกินไป โลกที่อาจจะสนับสนุน รูปแบบของชีวิตบางอย่าง ดาวเคราะห์ในเขตเอื้ออาศัยนี้ Are We Alone? (2010)
I found traces of blue crab, salt pork, alligator-- all local proteins and all suggesting a food trail that leads from Mississippi to around the Florida panhandle.ฉันพบเศษปู หมูเค็ม เนื้อจระเข้ แหล่งโปรตีนท้องถิ่นทุกอย่าง ซึ่งนำไปสู่เส้นทางอาหาร Spider and the Fly (2010)
No proteins mutating, no prions, nothing.ไม่ได้แปลงโปรตีน Perfect Sense (2011)
...which, in turn, comprise 60 trillion cells, and those cells house countless proteins,...ในทางกลับกัน การรวมตัวกันของเซลล์ หกหมื่นล้าน และเซลล์เหล่านั้นเป็นที่อยู่ ของโปรตีนนับไม่ถ้วนชนิด Entanglement (2012)
They are proteins called kinesin.พวกเขาเป็นโปรตีนที่เรียกว่า คินสิน Some of the Things That Molecules Do (2014)
Over time, those light-sensitive proteins became concentrated in a pigment spot on the more advanced, one-celled organism.เมื่อเวลาผ่านไปผู้โปรตีนที่ไวต่อแสง กลายเป็นความเข้มข้นในจุดเม็ดสี ที่สูงขึ้นมีชีวิตเซลล์หนึ่ง Some of the Things That Molecules Do (2014)
The carbon-based molecules we call proteins, the molecules of life, contain literally hundreds of thousands of atoms.โมเลกุลคาร์บอนตามที่ เราเรียกว่าโปรตีน โมเลกุลของชีวิต มีอักษรหลายร้อยหลาย พันของอะตอม Deeper, Deeper, Deeper Still (2014)
Uh, except it's not a playing card at all, now, in my experience, playing cards don't contain motor proteins, proprioreceptors and a neural net.แต่มันไม่ใช่ไพ่เอาไว้เล่นพนัน ตอนนี้ ในประสบการณ์ของผม ไพ่ทั่วไปไม่มีโมโนโปรตีน Restoration (2015)
It's a superficial graze, proteins are binding, plus we need to discuss ammunition production and manufacture, so let's roll.แค่รอยข่วนตื้นๆ โปรตีนเป็นสิ่งจำเป็น แถมเราก็ต้องการ จะหารือกันเรื่องผลิตกระสุน และเรื่องการสร้าง ดังนั้น อย่าเสียเวลาเลย Last Day on Earth (2016)
Some kind of catalyst that allows the proteins from the serum to bond with the enzymes produced by each individual's adrenals.ตัวเร่งที่จะทำให้โปรตีน จากเซรุ่มไปเกาะกับเอ็นไซม์ ที่ผลิตมาจากต่อมหมวกไตของแต่ละข้าง Chapter Nine 'It's Coming' (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROTEINS    P R OW1 T IY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proteins    (n) (p r ou1 t ii n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
補体[ほたい, hotai] (n) complement (blood proteins) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top