Search result for

pros

(158 entries)
(0.2119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pros-, *pros*, pro
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Prospective Buyer[พรอสเป็คถีฟ บายเออร์] (n ) ผู้จะซื้อ (สำหรับใช้ในสัญญาจะซื้อจะขายต่าง ๆ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prose[N] ร้อยแก้ว, See also: ความเรียง, Syn. composition, exposition
prose[N] ข้อความที่จืดชืด
prose[ADJ] ที่เป็นร้อยแก้ว, See also: ที่เป็นความเรียง
prose[ADJ] น่าเบื่อ
prosy[ADJ] ซึ่งไม่น่าสนใจ, See also: น่าเบื่อ, ธรรมดาๆ, พื้นๆ, Syn. common, prosaic
proser[N] ผู้มีท่าทางน่าเบื่อ
prosty[SL] หญิงโสเภณี, See also: ผู้หญิงขายตัว
prosaic[ADJ] ธรรมดาๆ, See also: จืดชืด, น่าเบื่อ, Syn. common, trite
prosody[N] ฉันทลักษณ์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการประพันธ์, Syn. versification, metrics
prosody[N] จังหวะหรือทำนองเสียงในการพูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prosaic(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
prosaical(โพรเซ'อิค,-เคิล) adj. ธรรมดา,จืดชืด,น่า-เบื่อ,คล้ายร้อยแก้ว, See also: prosaically adv. prosaicalness n., Syn. vapid
proscenium(โพรซี'เนียม) n. ส่วนหน้าของเวทีที่กั้นระหว่างเวทีกับผู้ชม,ส่วนหน้า,เวที,เวทีนอกม่าน (ตอนหน้า) pl. proscenia
proscribe(โพรสไครบ') vt. ประณาม,ห้าม,เนรเทศ,ไล่ออกไป,เพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriber n. (denounce,condemn)
proscription(โพรสคริพ'เชิน) n. การประณาม,การห้าม,การเนรเทศ,การไล่ออกไป,การเพิกถอนสิทธิการเป็นพลเมือง., See also: proscriptive adj.
prose(โพรซ) n. ร้อยแก้ว,สำนวนหรือถ้อยคำที่ไม่ใช่โครง กลอน ฉันท์ กาพย์,ข้อความที่จืดชืดที่น่าเบื่อ,การขับร้องต่อ. adj. เกี่ยวกับ prose,จืดชืด,ธรรมดาvt.เขียนร้อยแก้ว,เขียนปกิณกะ
prosecute(พรอส'ซิคิวทฺ) vt. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ปฏิบัติ,ดำเนินถึงที่สุด. vi. ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,ทำหน้าที่เป็นอัยการ., See also: prosecutability adj., Syn. pursue,sue
prosecuting attorneyn. อัยการ
prosecution(พรอสซิคิว'เชิน) n. การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การดำเนินถึงที่สุด
prosecutor(พรอส'ซะคิวเทอะ) n. อัยการ,ผู้ฟ้องร้อง,โจทก์

English-Thai: Nontri Dictionary
prosaic(adj) ธรรมดา,น่าเบื่อ,จืดชืด
proscribe(vt) เนรเทศ,ไล่ออก,ห้าม,ประณาม,เพิกถอนสิทธิ์
proscription(n) การเนรเทศ,การไล่ออก,การห้าม,การเพิกถอนสิทธิ์
prose(n) ร้อยแก้ว,ความน่าเบื่อ
prosecute(vt) ฟ้องร้อง,ดำเนินคดี,เรียกร้องสิทธิ์
prosecution(n) การฟ้องร้อง,การดำเนินคดี,การเรียกร้องสิทธิ์
prosecutor(n) ผู้ฟ้องร้อง,อัยการ,โจทก์
proselyte(n) ผู้เปลี่ยนศาสนา,ผู้เปลี่ยนลัทธิ
proselyte(vt) ทำให้เปลี่ยนใจ,ทำให้เปลี่ยนศาสนา,ทำให้เปลี่ยนลัทธิ
prosody(n) ฉันทลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proscribed organizationองค์การที่ต้องห้าม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proseร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prose poemบทกวีร้อยแก้ว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecuting attorneyพนักงานอัยการ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutionการฟ้องคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecution clauseข้อกำหนดการฟ้องคดี [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ, อัยการแผ่นดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
prosecutor, public; public prosecutorพนักงานอัยการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prosecutionการฟ้องคดีอาญา [TU Subject Heading]
ProShow Goldโปรโชว์ โกลด์ [TU Subject Heading]
Prosodic analysis (Linguistics)การวิเคราะห์ทางสัทสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
prospectiveprospective, การวิเคราะห์เนื้อเยื่อ/เลือดที่ยังไม่มีการเก็บไว้ (analysis of tissues yet-to-be-collected) [ชีวจริยธรรม]
Prospectusหนังสือชี้ชวน
เอกสารที่บริษัทผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนั้น หนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัท โครงการในอนาคต โครงสร้างการบริหารงานผู้บริหารบริษัท ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปในอนาคตประเภทของหุ้นที่เสนอขาย จำนวนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหุ้น ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนที่จะใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหุ้นนั้น ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนจองซื้อหุ้น หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน เอกสารที่ บลจ. จัดทำขึ้นเพื่อชี้ชวนให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม โดยหนังสือชี้ชวนจะมี 2 ส่วนคือ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ และส่วนข้อมูลโครงการ และต้องมีรายละเอียดตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด [ตลาดทุน]
Prostaglandinsพรอสตาแกลนดินส์ [TU Subject Heading]
Prostateต่อมลูกหมาก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prostateต่อมลูกหมาก [TU Subject Heading]
prostate glandต่อมลูกหมาก, ต่อมขนาดใหญ่ล้อมรอบท่อฉีดอสุจิ  มีหน้าที่ผลิตสารพวกด่างเพื่อทำลายฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Prostate-specific antigenแอนติเจนจำเพาะจากต่อมลูกหมาก [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pros and cons (n ) ข้อดีและข้อเสีย, ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ
prospectant (adj ) พยานแวดล้อม
prospectiveที่มุ่งหวัง
prospectus (n ) (ธุรกิจ,การเงิน) หนังสือชี้ชวน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Did you just call my girlfriend a prostitute?นี่นายเรียกแฟนฉันว่าเป็นพวกกะหรี่งั้นหรอ? The Serena Also Rises (2008)
No, we already told the prosecutors we don't know where he is.ไม่,เราบอกอัยการไปแล้ว เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน Never Been Marcused (2008)
The federal prosecutor has taken your father's leaving town as an admission of guilt.กลุ่มอัยการได้คิดว่า การไปของพ่อเป็นการยอมรับสารภาพ Never Been Marcused (2008)
It's the season for flings-- tennis pros and townies. I'm his secret summer shame.มันเป็นฤดูสำหรับความสัมพัสธ์สั้นๆ--ฉันเป็นความความลับที่น่าอายของเขา Never Been Marcused (2008)
She's a prostitute.เธอเป็นโสเภณี Brave New World (2008)
You willing to bet your top rocker on that, prospect?นายยินดีจะพนัน คำหนักแน่นของนายได้ไหม ไอ้เด็กฝึกงาน Better Half (2008)
This is it, prospect. The final fight.ไอ้เด็กฝึกงาน นี่มันคือรอบตัดเชือก Old Bones (2008)
- My prospect.- ไอ้เด็กฝึกงานของฉัน The Pull (2008)
If you ever want to own a top rocker prospect, then you better bring 15 grand to the table, sharpish.ถ้าหากนายต้องการ เลื่อนขั้นจากเด็กฝึกงาน งั้นนายหาเงินมาเพิ่มอีก หมื่นห้าเอามาวางบนโต๊ะจะดีกว่า The Pull (2008)
- Relax, prospect.- ใจเย็นๆน่า ไอ้เด็กฝึกงาน Old Bones (2008)
You ain't thinking about betting on the prospect?นายไม่คิดถึงเงินเดิมพัน ไอ้เด็กฝึกงานเหรอ Old Bones (2008)
- The prospect? - Yeah.- ไอ้เด็กฝึกงานนั่นใช่ไหม AK-51 (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prosThat poem mixes prose with poetry.
prosYou must realize that prosperity does not last forever.
prosI am excited at the prospect of seeing her.
prosThis poem reads like a piece of prose.
prosIt will threaten the prosperity of the town.
prosHe prostrated himself and begged my pardon.
prosFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
prosThe prosecution condemned the defendant for kidnapping a child.
prosOur prospects for victory are excellent at the moment.
prosFormerly this harbor was prosperous.
prosThe town has an air of prosperity.
prosPlease hurry and finish the prospectus.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานประพันธ์[N] poetry, See also: prose, poem, Syn. งานเขียน, บทประพันธ์, Example: ภาพของชาวบ้านในชนบทไทยในงานประพันธ์ที่เขียนโดยคนเมืองมักเน้นหนักที่ความเชื่ออย่างงมงายไร้เหตุผล
การค้าประเวณี[N] prostitution, Syn. การขายบริการทางเพศ, Example: พวกผู้ร้ายข้ามชาติหันมาทำการค้าประเวณีกันอย่างเปิดเผย ท้าทายกฎหมายมาก, Thai definition: การขายตัวร่วมเพศกับผู้อื่นเพื่อหาเงิน
โสเภณี[N] prostitute, See also: whore, harlot, Syn. หญิงงามเมือง, ผู้หญิงหากิน, กะหรี่, Count unit: คน
หมอบคลาน[V] prostrate, See also: crouch, crawl, grovel, fall into swoon, kowtow, Example: ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ประกาศยกเลิกประเพณีหมอบคลาน ซึ่งใครมาเฝ้าพระองค์ ไม่ต้องหมอบคลาน และทรงอนุญาตให้นั่งเก้าอี้ได้
กราบกราน[V] prostrate oneself, See also: kowtow, Syn. หมอบกราบ, Thai definition: เคารพนบนอบ ก้มหัวลง
ร้อยแก้ว[N] prose, Syn. ความเรียง, Ant. ร้อยกรอง, Example: พระมหาสมณเจ้าองค์นี้ได้ทรงนิพนธ์หนังสือทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองไว้มากมาย, Thai definition: ความเรียงที่สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะด้วยเสียงและความหมาย
วุฒิ[N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หญิงหากิน[N] prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
หมอบ[V] crouch, See also: prostrate, kowtow, Syn. ยอบตัว, หมอบราบ, Example: แมวตัวหนึ่งหมอบอยู่กับพื้นตาจ้องนกกระจอกกำลังจิกหนอน, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคล้ายคลึงเช่นนั้น
รุ่งโรจน์[V] prosper, See also: flourish, succeed, shine, thrive, become a success, Syn. รุ่งเรือง, Ant. ตกต่ำ, ถดถอย, Example: ชีวิตราชการของท่านเคยรุ่งโรจน์เกือบถึงขั้นสูงสุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อนาคต[n.] (anākhot) EN: future ; prospect   FR: futur [m]
อาชญาบัตร[n.] (ātyābat) EN: license for prospecting for minerals, fising, slaughtering animals   
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phūkkhāt) EN: exclusive prospecting license for minerals   
ใบปลิว[n.] (baipliū = baipliu) EN: leaflet ; handbill   FR: imprimé [m] ; prospectus [m]
เบญจางคประดิษฐ์[n.] (benjāngkhapradit) EN: Thai mode of salutation using five parts of the body ; prostration in which the head, hands and feet touch the ground ; kowtow   FR: prosternement à la chinoise [m]
ชั่งน้ำหนักผลได้ผลเสีย[xp] (chang nāmnak phondāi phonsīa) EN: weigh the pros and cons   FR: peser le pour et le contre
ดำเนินคดี[v. exp.] (damnoēnkhadī) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings   FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดิสโพรเซียม[n.] (ditsaphrōsīem ) EN: dysprosium   FR: dysprosium [m]
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROS    P R OW1 Z
PROST    P R AA1 S T
PROSE    P R OW1 Z
PROSS    P R AO1 S
PROS'    P R OW1 Z
PROSCH    P R AO1 SH
PROSKE    P R OW1 S K
PROSEK    P R OW1 S EH0 K
PROSAIC    P R OW0 Z EY1 IH0 K
PROSCIA    P R OW1 S CH AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pros    (n) (p r ou1 z)
prose    (n) (p r ou1 z)
prosy    (j) (p r ou1 z ii)
prosaic    (j) (p r @1 z ei1 i k)
prosier    (j) (p r ou1 z i@ r)
prosily    (a) (p r ou1 z i l ii)
prosody    (n) (p r o1 s @ d ii)
prosper    (v) (p r o1 s p @ r)
prosiest    (j) (p r ou1 z i i s t)
prospect    (n) (p r o1 s p e k t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Prosa {f}prose [Add to Longdo]
Proselytismus {m}proselytism [Add to Longdo]
Proseminar {n}proseminar; undergraduate seminar [Add to Longdo]
Prospekt {n}leaflet [Add to Longdo]
Prospekt {n}prospectus; catalogue [Add to Longdo]
Prospektion {f} | geophysikalische Prospektion | seismische Prospektionprospection | geophysical prospection | seismic prospection [Add to Longdo]
Prosperität {f}; Wohlstand {m}prosperity [Add to Longdo]
Prostituierte {m,f}; Nutte {f}; Dirne {f} | Prostituierten {pl}; Nutten {pl}; Dirnen {pl}prostitute | prostitutes [Add to Longdo]
Prostituierte {f}working girl [Add to Longdo]
Prostituition {f}; Hurerei {f}prostitution [Add to Longdo]
Proszenium {n} (Theater)proscenium [Add to Longdo]
prosaisch {adj}prosaic [Add to Longdo]
prosaisch; nüchternmundane [Add to Longdo]
prosaisch {adv}prosaically [Add to Longdo]
prospektieren; erkunden; nach Bodenschätzen suchento prospect [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありんす[, arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
さぶる児[さぶるこ, saburuko] (n) (arch) (uk) (See 浮かれ女・うかれめ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
さぶる少女[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil [Add to Longdo]
アンフィプロステュロス[, anfipurosuteyurosu] (adj-no) amphiprostyle [Add to Longdo]
オナガドチザメ属[オナガドチザメぞく, onagadochizame zoku] (n) Eridacnis (genus of finback catshark in the family Proscylliidae) [Add to Longdo]
ジスプロシウム[, jisupuroshiumu] (n) dysprosium (Dy) [Add to Longdo]
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei [Add to Longdo]
ソープレディ[, so-puredei] (n) prostitute working at a soapland (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hēng, ㄏㄥ, ] prosperous [Add to Longdo]
傍柳随花[bàng liǔ suí huā, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄡˇ ㄙㄨㄟˊ ㄏㄨㄚ, / ] prostitute [Add to Longdo]
利害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, ] pros and cons; advantages and disadvantages [Add to Longdo]
利弊[lì bì, ㄌㄧˋ ㄅㄧˋ, ] pros and cons; merits and drawbacks; advantages and disadvantages [Add to Longdo]
前列腺[qián liè xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] prostate [Add to Longdo]
前列腺炎[qián liè xiàn yán, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, ] prostatitis [Add to Longdo]
前列腺癌[qián liè xiàn ái, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] prostate cancer [Add to Longdo]
前列腺素[qián liè xiàn sù, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, ] prostaglandin [Add to Longdo]
前途[qián tú, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄨˊ, ] prospects; outlook (for the future); future [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] prostitute [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
売春[ばいしゅん, baishun] Prostitution [Add to Longdo]
散文[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  PROS
         ??? [protocol]
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top