ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

promis

   
118 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -promis-, *promis*, promi
English-Thai: Longdo Dictionary
promise(vi vt n) ให้สัญญา, คำสัญญา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
promise[N] คำสัญญา, See also: คำมั่นสัญญา, คำปฏิญาณ, Syn. assurance, avowal, agreement, warrant
promise[VI] สัญญา, See also: รับปาก, ให้คำมั่น, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promise[VT] สัญญา, See also: รับปาก, ยืนยัน, ทำให้มั่นใจ, Syn. plight, engage, Ant. deny, deceive
promisee[N] ผู้รับสัญญา
promisor[N] ผู้ทำสัญญา, See also: ผู้ให้สัญญา
promising[ADJ] ที่มีความหวัง, Syn. assuring, encouraging, hopeful
promise to[PHRV] สัญญากับ, See also: ให้คำสัญญากับ
promissory[ADJ] เกี่ยวกับสัญญา, See also: ซึ่งเป็นสัญญา
promiscuity[N] ความสำส่อน
promiscuous[ADJ] ที่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ, Syn. diverse, mixed

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
promiscuity(พรอมมิสคิว'อิที) n. ความสำส่อน,การสังวาสแบบสำส่อน,ความแพศยา, Syn. profligacy
promiscuous(พระมิส'คิวเอิส) adj. สำส่อน,ไม่เลือกหน้า,สับสนปนเป,ยุ่งเหยิง, See also: promiscuousness n., Syn. mixed,varied,
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promise landn. สวรรค์,สุขาวดี
promisee(พรอมมิซี') n. ผู้รับสัญญา
promising(พรอม'มิสซิง) adj. มีอนาคตดี,มีความหวัง.
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
promissory(พรอม'มิโซรี,-ซอรี) adj. เกี่ยวกับสัญญา,เกี่ยวกับคำมั่น
breach of promisen. การฝ่าฝืนคำสัญญา
compromise(คอม'พระไมซ) n. การประนีประนอม,การยอมรับ,การตกลงกันได้,สิ่งที่เป็นครึ่ง ๆ กลาง ๆ vt. ประนีประนอม,ยอม,เป็นอันตราย,เป็นภัยต่อ,พัวพัน. vi. ประนีประนอม,อ่อนข้อให้อย่างเสียเกียรติ, See also: compromiser n. ดูcompromise, Syn. arra

English-Thai: Nontri Dictionary
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
promise(n) ข้อตกลง,คำสัญญา,คำมั่นสัญญา
promise(vt) สัญญา,ตกลง,แสดงท่าทีว่า,รับปากว่า
promising(adj) มีหวัง
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
compromise(n) การประนีประนอม,การยอมความ,การออมชอม,การอะลุ้มอล่วย
compromise(vt) ประนีประนอม,ยอมความ,ยอมอ่อนข้อ,ออมชอม,อะลุ้มอล่วย
uncompromising(adj) ไม่ละลด,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ไม่ยอมแพ้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
promiseคำมั่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promise of saleคำมั่นในการซื้อขาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
promisory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Promise (Law)คำมั่น (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Promissory noteตั๋วสัญญาใช้เงิน [การบัญชี]
Promissory notesตั๋วสัญญาใช้เงิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
promise to pay (n jargon) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
promised land (n) ดินแดนแห่งความหวัง
promising (adj) ที่สดใส
promissing[พรอมมิสซิ่ง] (adj ) การแสดงสัญญาณที่ดีหรือบ่งถึงความสำเร็จ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Promise.สัญญา The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Pinky promise.สัญญาย่ะ Thanksgiving (2012)
Promise not to tell?สัญญาว่าจะไม่บอก? Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Promising these things, brutes have risen.มีแนวโน้มว่า อาชญากรรม จะเพิ่มขึ้น The Great Dictator (1940)
But they lie! They do not fulfill that promise. They never will!แต่พวกเขาโกหก พวกเขาไม่รู้สึก ขอสัญญา ว่าจะไม่มีคนเหล่านั้น The Great Dictator (1940)
Now let us fight to fulfill that promise!ตอนนี้ให้เราสู้ เพื่อได้มาซึ้งคำมั่นของผม The Great Dictator (1940)
And another thing, please promise me never to wear black satin or pearls, or to be 36 years old.แล้วอีกอย่าง สัญญากับผมนะว่า คุณจะไม่ใส่ชุดซาตินสีดําเเละสร้อยไข่มุก - หรือว่าอายุ 36 Rebecca (1940)
I promise you I won't bring this up again, but before we end this conversation, would you answer just one more question?เอาล่ะ ฉันสัญญาว่าจะไม่ยกเรื่องนี้มาพูดอีก แต่ก่อนที่เราจะจบเรื่องนี้กัน คุณจะตอบคําถามฉันอีกสักข้อได้มั้ย Rebecca (1940)
And I promise you, you wouldn't be ashamed of me.เเละฉันสัญญาว่าคุณจะไม่ขายหน้าเเน่ Rebecca (1940)
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ Rebecca (1940)
I promise.- ไม่ว่าพวกเขาจะถามอะไรคุณ... Rebecca (1940)
I promise you, I won't be any trouble to you.ฉันสัญญาว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณ Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
promisAbide by your promise.
promisAlbert is the last person to break a promise.
promisAlways come by the time of the promise.
promisA man who breaks his promises cannot be trusted.
promisAn evening glow often promises good weather.
promisAnyone who has made a promise should keep it.
promisA promise given under a threat is worthless.
promisA promise is a promise.
promisA promise made is a debt unpaid.
promisAs is often the case with her, she broke her promise.
promisBut, he didn't keep his promise.
promisBut Susan promised that she would call.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รับคำ[V] promise, See also: give one's word, vow, pledge, undertake, Example: ผมแน่ใจว่าเธอต้องมา เพราะเธอรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว, Thai definition: แสดงว่าจะทำตามคำ
ความสำส่อน[N] promiscuity, Example: สังคมไทยยอมรับความสำส่อนของเพศชายได้ แต่ยอมรับให้เพศหญิงทำไม่ได้, Thai definition: การยอมให้มีการร่วมประเวณีกันโดยไม่เลือกหน้า
สัญญา[V] promise, See also: vow, Syn. ให้คำมั่น, รับประกัน, ให้สัญญา
หลักประกัน[N] security, See also: promise, assurance, Example: การตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้นมาคัดเลือกครูนั้น ไม่มีหลักประกันใดที่จะรับรองว่าจะไม่มีการใช้อิทธิพลจากนักการเมืองท้องถิ่น, Thai definition: หลักที่ยืนยันเพื่อความมั่นคง หรือปลอดภัย
สัตย์[N] promise, See also: pledge, oath, faith, Syn. คำมั่น, คำสาบาน, คำสัญญา, Example: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่, Thai definition: คุณลักษณะที่ประกอบด้วยความจริง ความแน่แท้ ความซื่อตรงไม่กลับเป็นอย่างอื่น
สำส่อน[ADJ] promiscuous, See also: licentious, immoral, debauched, debauched, libertine, Example: ภาพของเธอในสายตาของใครๆ เธอเป็นหญิงสำส่อน, Thai definition: ที่ปะปนโดยไม่เลือก เช่น ในการคบค้าสมาคมหรือในการซ่องเสพเป็นต้น
ตกปากรับคำ[V] promise, See also: assure, give one's word, give an undertaking, pledge, undertake, vow, Example: เขาตกปากรับคำแล้วว่าจะช่วยดูแลลูกของเราเป็นอย่างดี, Thai definition: ตกลงหรือรับรองว่าจะทำตามนั้น
รับปาก[V] give one's word, See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge, Syn. สัญญา, ให้คำมั่น, Example: ท่านประธานาธิบดีรับปากอย่างไม่มีเลศนัย, Thai definition: สัญญาว่าจะทำตามถ้อยคำที่พูดกัน
คำสัตย์[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำปฏิญาณ, คำมั่น, สัจจะ, Example: เขาให้คำสัตย์ว่าจะไม่หนี, Thai definition: คำรับรองซึ่งบุคคลหนึ่งให้ไว้กับบุคคลอื่นว่าจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง
คำสาบาน[N] promise, See also: vow, oath, pledge, swearer, guarantee, warrant, Syn. คำสัญญา, คำมั่น, คำมั่นสัญญา, Thai definition: คำปฏิญาณโดยกล่าวอ้าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
เบี้ยว[v. exp.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit   FR: renier sa parole
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman   FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.)
ให้สัญญา[v. exp.] (hai sanyā) EN: promise   FR: donner sa parole
หัวชนฝา[adv.] (hūa chon fā) EN: stubbornly ; obstinately ; uncompromisingly   FR: obstinément
การผิดสัญญา[n. exp.] (kān phit sanyā) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default   FR: rupture de contrat [f]
การประนีประนอม[n.] (kān pranīpranøm) EN: compromise   FR: compromis [m]
คำมั่น[n.] (khamman) EN: promise ; vow ; oath ; pledge ; swearer ; guarantee ; warrant ; undertaking   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำมั่นสัญญา[n.] (khamman sanyā) EN: promise ; vow ; pledge ; oath ; swearer   FR: promesse [f] ; voeu [m] ; engagement [m]
คำสัญญา[n.] (khamsanyā) EN: promise   FR: promesse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROMISE    P R AA1 M AH0 S
PROMISED    P R AA1 M AH0 S T
PROMISES    P R AA1 M AH0 S AH0 Z
PROMISING    P R AA1 M AH0 S IH0 NG
PROMISSORY    P R AA1 M AH0 S AO2 R IY0
PROMISCUITY    P R OW2 M AH0 S K Y UW1 AH0 T IY0
PROMISCUOUS    P R OW1 M AH0 S K W AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
promise    (v) prˈɒmɪs (p r o1 m i s)
promised    (v) prˈɒmɪst (p r o1 m i s t)
promises    (v) prˈɒmɪsɪz (p r o1 m i s i z)
promising    (v) prˈɒmɪsɪŋ (p r o1 m i s i ng)
promissory    (j) prˈɒmɪsəriː (p r o1 m i s @ r ii)
promiscuity    (n) prˌɒmɪskjˈuːɪtiː (p r o2 m i s k y uu1 i t ii)
promiscuous    (j) prˈəmˈɪskjuəʴs (p r @1 m i1 s k y u@ s)
promisingly    (a) prˈɒmɪsɪŋliː (p r o1 m i s i ng l ii)
promiscuously    (a) prˈəmˈɪskjuəʴsliː (p r @1 m i1 s k y u@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nuò, ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; consent, #2,907 [Add to Longdo]
许诺[xǔ nuò, ㄒㄩˇ ㄋㄨㄛˋ, / ] promise; pledge, #16,517 [Add to Longdo]
有为[yǒu wéi, ㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] promising; to show promise, #18,703 [Add to Longdo]
淫乱[yín luàn, ˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] promiscuous, #47,082 [Add to Longdo]
期票[qī piào, ㄑㄧ ㄆㄧㄠˋ, ] promissory note; IOU, #68,542 [Add to Longdo]
约言[yuē yán, ㄩㄝ ㄧㄢˊ, / ] promise; one's word; pledge; abbreviation, #165,167 [Add to Longdo]
头角峥嵘[tóu jiǎo zhēng róng, ㄊㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] promise of brilliant young person (成语 saw); showing extraordinary gifts, #238,787 [Add to Longdo]
说话要算数[shuō huà yào suàn shù, ㄕㄨㄛ ㄏㄨㄚˋ ㄧㄠˋ ㄙㄨㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] promises must be kept [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Promiskuität {f}; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit {f}promiscuity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てもいい;ていい[, temoii ; teii] (exp,adj-i) (1) (after the ren'youkei form of a verb) indicates concession or compromise; (2) indicates permission [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
コンプロミー[, konpuromi-] (n) compromis [Add to Longdo]
プロミスキャスモード[, puromisukyasumo-do] (n) {comp} promiscuous mode [Add to Longdo]
安請け合い;安請合い[やすうけあい, yasuukeai] (n,vs) promising without due consideration [Add to Longdo]
易しい人[やさしいひと, yasashiihito] (exp) promiscuous person [Add to Longdo]
易感染性[いかんせんせい, ikansensei] (adj-na) compromised [Add to Longdo]
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
違える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck) [Add to Longdo]
一国一城[いっこくいちじょう, ikkokuichijou] (n) (1) (possession of) one feudal domain and one castle; being independent (acting without compromise or assistance); (2) establishing only one castle in each feudal domain (edict issued by the shogunate in 1615) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top