Search result for

prolonges

(175 entries)
(0.0639 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolonges-, *prolonges*, prolonge
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา prolonges มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *prolonges*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolong[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolongate
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prolong(พระลอง') vt. ทำให้ยาวออก,ยืดออก,ต่อ,ขยายออก,หน่วงเหนี่ยว., See also: prolongation n. prolonger n. prolongment n., Syn. lengthen

English-Thai: Nontri Dictionary
prolong(vt) ยืดออกไป,ต่อออกไป,ขยายออก
prolongation(n) การยืดออก,การต่อออกไป,การขยายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, prolongedการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolongationการต่อออกไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, prolonged; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, protracted; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, tedious; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tedious labour; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerosol Therapy, Prolonged Intermittentการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงยาว [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Atrophy, Prolong Retardation ofชลอการเกิดกล้ามเนื้อลีบเล็ก [การแพทย์]
Bleeding, Prolongedเลือดออกง่ายและหยุดยาก [การแพทย์]
Depressive Reaction, Prolongedปฏิกิริยาซึมเศร้าที่เกิดอยู่นาน [การแพทย์]
Diarrhea, Prolongedท้องเดินติดต่อกันนานๆ [การแพทย์]
Drug Action, Prolongยาฉีดออกฤทธิ์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Duration, Prolongedช่วงเวลานาน [การแพทย์]
Fever, Prolonged Unexplainedไข้ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Fever, Prolonged Unexplainedไข้ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Gastric Drainage, Prolongedการดูดน้ำออกจากกระเพาะเป็นเวลานาน [การแพทย์]
Labor, Prolongการคลอดล่าช้า [การแพทย์]
Labor, Prolongedการคลอดใช้เวลานานกว่าปกติ, การเจ็บครรภ์คลอดเนิ่นนาน, การคลอดล่าช้า, การคลอดที่นานเกินไป, การคลอดที่ล่าช้า, การคลอดกินเวลานาน, การคลอดติดขัด, คลอดช้า, คลอดนาน, ระยะเวลาการคลอดนาน [การแพทย์]
Lactation, Prolongedการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ระยะเวลานาน ๆ [การแพทย์]
Membrane, Prolonged Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด [การแพทย์]
Menstrual Cycle, Prolongedรอบประจำเดือนยาวกว่าปกติ [การแพทย์]
Menstruation, Prolongedประจำเดือนนานวันกว่าปกติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know your husband paid tuition in advance for a year... but if you will refer to the rules and regulations manual we sent you... you will see that unless there is a valid excuse for prolonged absence... your tuition will be forfeit.ดิฉันทราบว่าสามีคุณ จ่ายค่าเล่าเรียนล่วงหน้าเป็นปีไว้... แต่ถ้าคุณได้อ่านถึงกฏและระเบียบ ที่เราส่งให้คุณ... คุณจะเห็นว่าอย่างน้อยต้องมีเหตุผล ในการขาดเรียนเป็นเวลานาน... Léon: The Professional (1994)
For 60 years, the Ring lay quiet in Bilbo's keeping prolonging his life, delaying old age.- ใช่ 60 ปีที่บิลโบ้ครอบครองแหวนอยู่เงียบๆ ทำให้เขาอายุยืน ชลอความแก่เฒ่า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Why don't you just prolong my treatmentคุณเขียนรายงานให้ผมรักษาต่อได้มั้ย Infernal Affairs (2002)
Our research indicates the presence of a chemical in Perrinia immortalis that can significantly prolong cellular life.จากการวิจัยของเรานั้น ชี้ชัดแล้วว่า สารเคมีที่อยู่ในตัวยาเพอริเนียนั้น มันมีนัยสำคัญ ในการยืดอายุให้กับเซลล์ของสิ่งมีชีวิต Anacondas: The Hunt for the Blood Orchid (2004)
Did you know your sister's opinion about artificially prolonging life?คุณพอจะทราบทัศนคติของน้องคุณ เกี่ยวกับการต่อชีวิตไว้มั้ยครับ Just Like Heaven (2005)
We sometimes find that it's easier just to ask God's forgiveness and not prolong the inevitable.บางทีมันก็เป็นการดีที่จะ วิงวอนให้พระเจ้ายกโทษ และก็ไม่ยื้อต่อ... Just Like Heaven (2005)
- To prolong it?เพื่อยืดเวลา? Extreme Aggressor (2005)
If you attempt to take this to trial, I can assure you, you'll only be prolonging the inevitable.ถ้าคุณต้องการอย่างนั้น ผมจะจัดการให้ มันก็แค่ช่วยยืดเวลาเท่านั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอก Babel (2006)
-And it prolonged his life?แล้วก็เป็นการต่ออายุเขา? Ending Happy (2007)
In certain cases, it's prolonged a patient's life and resulted in remission.ผู้ป่วยต้องใช้เวลารักษายาวนาน และอาการทุเลาลง Cancer Man (2008)
Whatever it is, he got a prolonged dose of it in very close contact.ไม่ว่ามันจะเป็นอะไร Page Turner (2008)
Big prolong.มันยาวนาน Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
It's attributed to prolonged mutual exposure.มันคือความเหมือน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากการอยู่ร่วมกัน Memoriam (2008)
We prolong it,we deny it.เราเลื่อนมันออกไป เราปฏิเสธมัน Rise Up (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
Prolonged exposure will lead to faintness,ถ้ายิ่งนาน มันจะทำให้สิ้นสติได้ Safe and Sound (2008)
Wikus Van De Merwe was recently apprehended after prolonged sexual activity with aliens in District 9.วิกัส วานเดอเมอร์ เป็นอันตราย หลังจากได้ติดโรคจากเอเลี่ยน District 9 (2009)
My guess is that it was prolonged abuse of cocaine or methamphetamine.ฉันเดาว่า โคเคน หรือ ยาบ้าเป็นเหตุ Demonology (2009)
Prolonged repeated abuse Suffered at the hands Of a dominant maleโรคสองบุคลิก Conflicted (2009)
Are you referring to ultra-secret military experiments to prolong life by inducing hibernation?คุณกำลังหมายถึงการทดลอง ลับสุดยอดของกองทัพ เพื่อยืดอายุ ด้วยการเร่งให้เกิด ปฏิกิริยาการจำศีลแบบกบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Prolonged sickness and pain for 72 hours.ยืดอายุคนไข้ ได้ตั้ง 72 ชั่วโมง Carriers (2009)
Well, I'm not prolonging it anymore.จะไม่มีการยืดอายุใดๆอีกแล้ว Carriers (2009)
Well, excuse me for trying to prolong the innocenceขอโทษละกันที่ผมพยายาม ยืดระยะความไร้เดียงสา In This Home on Ice (2010)
That prolonged exposure to the pulseเสียงสั่นสะเทือนที่เปิดยาวนั้น Johari Window (2010)
Senator Padme Amidala, recognizing that more troops will only prolong the fighting.วุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาลา รู้สึกได้ว่าการเพิ่มจำนวนทหาร ย่อมหมายถึงการทำให้การรบยืดเยื้อ Senate Murders (2010)
Penny, as you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared a short video.เพนนี อย่างที่เธอรู้ ฉันรู้สึกอึดอัด กับการลานานๆ และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นมา The Bozeman Reaction (2010)
As you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared this short video.เหมือนที่นายรู้ ฉันไม่ชอบที่จะบอกลา และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นนี้ The Bozeman Reaction (2010)
For it prolongs the torment of man."เพราะมันทำให้ความทรมาน ยืดยาวออกไป" Mosley Lane (2010)
Well, uh, yes, of course I could, but I don't think either of us would necessarily benefit from a prolonged...เอาล่ะ เอ่อ ใช่ แน่นอมผมน่าจะชี้แจง แต่ผมไม่คิดว่าเราทั้งคู่ จำเป็นต้องได้รับผลประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง... I See You (2010)
Prolong the situation.สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป Episode #1.5 (2010)
Well, you did have a prolonged interaction with Nikitaคุณมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับนิกิต้า Kill Jill (2010)
There's no need to prolong the disappointment.คงไม่ต้องการยืดเวลาความผิดหวังออกไปอีกหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
I think prolonged exposure to Penny has turned her into a bit of a Gabby Gertie.ฉันว่าการใช้เวลาอยู่กับเพนนีเป็นเวลานาน ทำให้เธอกลายเป็นพววกปากมากนิดๆ The Herb Garden Germination (2011)
Try to understand, even if you gave a year to a million people, you're just prolonging their agony.เข้าใจหน่อยสิ ต่อให้นายแจกกันคนละปี มันก็แค่หยุดความทรมานของพวกเค้า In Time (2011)
You're prolonging their lives.เราจะช่วยยืดอายุพวกเค้า In Time (2011)
No more prolonging the inevitable.ไม่มีการยืดเยื้ออีก ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ End Times (2011)
They're still dragging their feet, prolonging their dynasty.นี่คือการขัดความประสงค์ของประชาชน กล้าฝืนทำอะไรเกินตัว 1911 (2011)
Fighting will only prolong your discomfort.การต่อสู้รังแต่จะยื้อความทรมาน Sense Memory (2011)
I recently emerged from a period of prolonged numbness.ช่วงนี้ผมได้หลุดจาก ความตายด้านอันยาวนาน The Fasting and the Furious (2011)
Might as well, while I got it. You're prolonging the inevitable. I can find you anywhere!คงต้องทำ ถ้าทำได้ คุณกำลังยื้อสิ่งที่หยุดไม่ได้ ฉันหาคุณเจอได้ทุกที่ Death's Door (2011)
Yes. It'll prolong her humiliation.ใช่ มันจะทำให้เธอยิ่งน่าสมเพซไปอีก Tekken: Blood Vengeance (2011)
In cases like this involving prolonged legal investigation, it can take some time to settle out.ในกรณีเช่นนี้มีความเกี่ยวข้อง กับการสืบสวนทางกฏหมาย จึงต้องใช้เวลาพอสมควร Ghosts (2011)
Why keep the name? Why prolong the charade?ทำไมถึงต้องปกปิดชื่อ ทำไมต้องทำเหมือนเล่นะละครใบ้กันด้วย Charade (2011)
If he gave it to me willingly, his suffering would not be prolonged.ถ้าเขาให้ฉันอย่างเต็มใจ\ เขาจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมาน The Secret Sharer (2011)
You've only prolonged the inevitable.นายแค่ยืดเวลาออกไป Fae-nted Love (2012)
We shall draw lots, and cut but shallow to prolong the game.เราจะจับสลาก, และตัด แต่ตื้น เพื่อยืดอายุการเล่นเกม Empty Hands (2012)
Prolonged exposure could lead to severe respiratory problems.ถ้าสัมผัสเป็นเวลานานอาจทำให้ เกิดปัญหาระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง Cloudy with a Chance of Murder (2012)
However, prolonged exposure can lead to violence...แต่การสัมผัสมันเป็นเวลานานจะนำไปสู่ความรุนแรง There's Always a Downside (2012)
He was sued six times for prolonging the stay of his patients in order to increase his billings.เขาถูกฟ้องมา 6 ครั้งแล้ว ในเรื่องการเลี้ยงไข้ เพื่อเพิ่มตัวเลขในบิลเก็บเงิน Destiny (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prolongI'd like to prolong my stay in America.
prolongProlong the agony.
prolongThe economist anticipated the prolonged depression.
prolongThe prolonged drought did severe damage to crops.
prolongThere followed an prolonged silence.
prolongThe session will be prolonged again.
prolongThe stock market is in a prolonged slump.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี[V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
ยืดอายุ[V] extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ยืด[V] extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ต่อเวลา[V] prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ทอดเสียง[V] say with softened voice sounding sweet, See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl, Example: แม่สอนไว้ว่าเวลาพูดจากับผู้ใหญ่ควรทอดเสียงให้อ่อนลงบ้าง
ประทัง[V] maintain, See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while, Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด, Example: เขาทำงานพอประทังชีพไปเท่านั้น
ประวิง[V] delay, See also: defer, impede, retard, encumber, detain, prolong, drag out, Syn. หน่วง, ถ่วง, Example: ทนายจำเลยพยายามประวิงความ
เจียร[ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
การขยายเวลา[n. exp.] (kān khayāi wēlā) EN: prolongation   FR: prolongation [f]
การยืดกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān yeūt kamnot rayawēlā) EN: prolongation   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plakfaifā) EN: plug   FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fai) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study   FR: prolonger ses études
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend   FR: étendre ; prolonger ; perpétuer
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement   FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ต่อเวลา[v.] (tø wēlā) FR: proroger ; prolonger
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong   FR: étendre ; prolonger
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend   FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดอายุ [v. exp.] (yeūt āyu) EN: extend ; prolong   
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi lānbin øk pai) EN: prolong the runway of an airfield   FR: allonger la piste d'atterissage
ยืดขยายทางรถไฟออก[v. exp.] (yeūt khayāi thāng rotfai øk) EN: extend a railway   FR: prolonger une voie ferrée
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLONG    P R AH0 L AO1 NG
PROLONGS    P R AH0 L AO1 NG Z
PROLONGED    P R AH0 L AO1 NG D
PROLONGING    P R OW0 L AO1 NG IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prolong    (v) (p r @1 l o1 ng)
prolongs    (v) (p r @1 l o1 ng z)
prolonged    (v) (p r @1 l o1 ng d)
prolonging    (v) (p r @1 l o1 ng i ng)
prolongation    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n)
prolongations    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
延长[yán cháng, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] to prolong; to extend; to delay, #4,174 [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] to prolong; to extend; to delay; surname Yan, #6,912 [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence, #167,191 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verlängerung {f} (zeitlich)prolongation [Add to Longdo]
Verlängerung des Zahlungszielsprolongation of the term of payment [Add to Longdo]
anhaltend; langanhaltend; ausgedehnt {adj}prolonged [Add to Longdo]
langwierig (Krankheit) {adj}prolonged [Add to Longdo]
verlängern; in die Länge ziehen (zeitlich) | verlängernd | verlängertto prolong | prolonging | prolonged [Add to Longdo]
verlängern | verlängernd | verlängert | verlängerndto elongate | elongating | elongated | prolongable [Add to Longdo]
verzögertprolongate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
延寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
延命治療[えんめいちりょう, enmeichiryou] (n) life-prolonging treatment [Add to Longdo]
延齢[えんれい, enrei] (n) longevity; prolonging one's life [Add to Longdo]
寿命を延ばす[じゅみょうをのばす, jumyouwonobasu] (exp,v5s) to prolong one's life [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
疎音[そいん, soin] (n) prolonged silence [Add to Longdo]
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded [Add to Longdo]
長引く(P);長びく[ながびく, nagabiku] (v5k,vi) to be prolonged; to drag on; (P) [Add to Longdo]
長音符[ちょうおんぷ, chouonpu] (n) katakana-hiragana prolonged sound mark; macron (indicating a long vowel); circumflex (indicating a long vowel); modifier letter triangular colon (IPA diacritical) [Add to Longdo]
長期間[ちょうきかん, choukikan] (n,adj-no) extended period of time; prolonged; long-range [Add to Longdo]
長期不況[ちょうきふきょう, choukifukyou] (n) prolonged recession; depression; protracted economic slump [Add to Longdo]
長居無用[ながいむよう, nagaimuyou] (exp) There's no point in staying (here) any longer; There's no point in prolonging a (the) visit; There's no point in extending one's stay [Add to Longdo]
湯中り;湯あたり[ゆあたり, yuatari] (n,vs) dizziness caused by prolonged hot bath [Add to Longdo]
湯疲れ[ゆづかれ, yudukare] (n,vs) weariness caused by prolonged hot bath [Add to Longdo]
連日[れんじつ, renjitsu] (n-adv,n-t) every day; prolonged; (P) [Add to Longdo]
霏々;霏霏[ひひ, hihi] (adj-t,adv-to) incessant falling (e.g. rain, snow); prolonged continuation (of something) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top