ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prolonger

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prolonger-, *prolonger*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study   FR: prolonger ses études
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend   FR: étendre ; prolonger ; perpétuer
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement   FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ต่อเวลา[v.] (tø wēlā) FR: proroger ; prolonger
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong   FR: étendre ; prolonger

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Prolonger \Pro*long"er\, n.
     One who, or that which, causes an extension in time or space.
     [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  prolonger /pʀɔlɔ̃ʒe/ 
   lengthen

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top