Search result for

proles

(442 entries)
(0.1208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proles-, *proles*, prole
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proles*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prolong[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolongate
prolong[VT] ยืดเวลา, Syn. extend, prolongate
prolapse[N] การย้อยของอวัยวะภายใน
prolapse[VI] มีลักษณะย้อย
prolific[ADJ] ที่มีลูกดก, Syn. productive
prologue[N] ส่วนนำ, See also: บทนำ, Syn. preface, proem, preamble
prologue[N] การเริ่มเปิดฉาก
prologize[VT] เขียนหรือกล่าวส่วนนำ
prolocutor[N] ประธานหรือประธานสภา
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong
prolongate[VT] ทำให้ขยายหรือยาวขึ้น, Syn. extend, prolong
proletarian[N] เกี่ยวกับคนชนชั้นต่ำ
proletariat[N] ชนชั้นที่ต่ำที่สุด (ในสังคมโรมันโบราณ)
proliferate[VT] ทำให้เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
proliferate[VI] เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว
proliferous[ADJ] ซึ่งแพร่ออกไป, See also: ซึ่งเผยแพร่
proliferation[N] การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว, Syn. increase, propagation, generation
approlpriate to[PHRV] จัดสรร (สถานที่หรือเงิน) เพื่อ, See also: จัดสรรไว้สำหรับ
nonproliferation[N] การป้องกันการเผยแพร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coprology(โคพรอล'ละจี) n. ความลามก,ความหยาบโลน
prolapse(โพรแลพซฺ') n. การหย่อนย้อย,การยื่นย้อย,ส่วนที่หย่อนย้อย.vi. หย่อนย้อย,ยื่นย้อย
proletarian(โพรลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับพวกกรรมการหรือพวกไพร่,เกี่ยวกับชนชั้นต่ำ. n. ชนชั้นกรรมกร,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ., See also: proletarianism n.
proletariat(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proletariate(โพรลิแท'เรียท) n. ชนชั้นกรรมกร,ชนชั้นต่ำ,ไพร่,ชนชั้นกรรมาชีพ
proliferate(โพรลิฟ'เฟอเรท) vi.,vt. แพร่พันธุ์,แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี., See also: proliferative adj., Syn. abound
proliferation(โพรลิฟ'เฟอเร'เชิน) n. การแพร่พันธุ์,การแพร่หลาย,การเผยแพร่,การเพิ่มทวี
proliferous(โพรลิฟ'เฟอเริส) adj. แพร่หลาย,เผยแพร่,ขยาย,งอก,เพิ่มทวี,ออกลูกมาก
prolific(โพรลิฟ'ฟิค) adj. ออกลูกมาก,มีลูกมาก,แพร่หลาย,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก., See also: prolificacy n. prolifically ,prolificly adv., Syn. fruitful
prolix(โพรลิคซฺ',โพร'ลิคซฺ) adj. ยืดยาว,น้ำท่วมทุ่ง,พูดหรือเขียนเสียยืดยาวอย่างน่าเบื่อ., See also: prolixity,prolixness n.
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก <คำอ่าน>ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction
prolong(พระลอง') vt. ทำให้ยาวออก,ยืดออก,ต่อ,ขยายออก,หน่วงเหนี่ยว., See also: prolongation n. prolonger n. prolongment n., Syn. lengthen
turbo prologเทอร์โบ โปรลอก <คำอ่าน>เป็นชื่อตัวแปลภาษาโปรลอก (ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม) ที่ที่บริษัทบอร์แลนด์เป็นผู้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์

English-Thai: Nontri Dictionary
proletarian(adj) เกี่ยวกับคนสามัญ,เกี่ยวกับไพร่,เกี่ยวกับพวกกรรมกร
proletariat(n) ไพร่,กรรมกร,คนธรรมดาสามัญ,ชนชั้นกรรมาชีพ
prolific(adj) มีลูกดก,มีลูกมาก,อุดมสมบูรณ์,มีผลมาก
prolix(adj) ยืดยาว
prolixity(n) ความยืดยาว
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
prolong(vt) ยืดออกไป,ต่อออกไป,ขยายออก
prolongation(n) การยืดออก,การต่อออกไป,การขยายออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
prolapse of the intervertebral disk; prolapse of the intervertebral discหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the irisม่านตาโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the mitral valveลิ้นไมทรัลปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the rectumไส้ตรงยื่นย้อย, ดากโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the uterusมดลูกยื่นย้อย, มดลูกโผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolate spheroidทรงคล้ายทรงกลมแบนข้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
proleptic-เกิดก่อนเวลา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proletarianเกี่ยวกับกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proletariatชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proletariatชั้นชนกรรมาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolapseยื่น, ย้อย, ยื่นย้อย, ปลิ้น, โผล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the cordสายสะดือย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolapse of the intervertebral disc; prolapse of the intervertebral diskหมอนกระดูกสันหลังยื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
protracted labour; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pregnancy, prolongedการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferating retinitis; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferationการงอกขยาย, การเพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative; proliferous-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferative retinopathy; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferous; proliferative-งอกขยาย, -เพิ่มจำนวน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proliferousเฝือ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prolific-ลูกดก, -ผลดก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proligerous-ผลิตลูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proloculum; proloculusห้องแรกเกิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
proloculus; proloculumห้องแรกเกิด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
PROLOG (Programming in Logic)(ภาษา)โปรล็อก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
prologueอารัมภบท [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolongationการขยายกำหนดเวลา, การยืดกำหนดเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
prolongationการต่อออกไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
prolonged labour; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
prolonged pregnancyการตั้งครรภ์เกินกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprologistนักวิทยาโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
leprologyวิทยาโรคเรื้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, prolonged; labour, protracted; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, protracted; labour, prolonged; labour, tediousการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labour, tedious; labour, prolonged; labour, protractedการคลอดยืดเยื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis, proliferating; retinitis proliferans; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinitis proliferans; retinitis, proliferating; retinopathy, proliferativeโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, proliferative; retinitis proliferans; retinitis, proliferatingโรคจอตาเหตุหลอดเลือดงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stercorolith; coprolith; faecalith; fecalith; stercolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stercolith; coprolith; faecalith; fecalith; stercorolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scatology; coprologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saproliteหินผุคงสภาพ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coproliteมูลสัตว์โบราณ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
coprolith; faecalith; fecalith; stercolith; stercorolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coprology; scatologyคูถวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dictatorship of the proletariatลัทธิเผด็จการโดยชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
faecalith; coprolith; fecalith; stercolith; stercorolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fecalith; coprolith; faecalith; stercolith; stercorolithนิ่วอุจจาระ, นิ่วคูถ [มีความหมายเหมือนกับ enterolith; splanchnolith] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vanguard of the proletariatแนวหน้าของชนกรรมาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prolactinโปรแลคติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prolactinomaโปรแลคติโนมา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Proliferationการแพร่ขยายหรือการเพิ่มจำนวนเซลล์
การเพิ่มจำนวนของเซลล์ซึ่งเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ จากเซลล์เริ่มต้นหนึ่งเซลล์เป็นเซลล์ลูก (Daughter Cells) จำนวนสองเซลล์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Prolactinโปรแลคติน [TU Subject Heading]
Proletariatฐานันดรไพร่ [TU Subject Heading]
Prolog (Computer program language)โปรลอก (ภาษาคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (1968)สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ (ค.ศ. 1968) [TU Subject Heading]
Turbo prologเทอร์โบ โปรล็อค [TU Subject Heading]
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weaponsสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ [การทูต]
nuclear non-proliferationการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ หมายถึง การไม่ส่งมอบอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่ประเทศที่ไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ และการไม่รับหรือแสวงหาอาวุธหรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์จากประเทศที่มีอาวุธ นิวเคลียร์ [การทูต]
Proliferation Security Initiativeความร่วมมือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการขนส่งอาวุธ ที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ระบบเครื่องส่ง และวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ทางบก ทะเล และอากาศ [การทูต]
Aerosol Therapy, Prolonged Intermittentการบำบัดด้วยฝอยละอองเป็นช่วงยาว [การแพทย์]
Amenorrhea, Prolactin Inducedขาดระดูเพราะโปรแลคตินสูงในเลือด [การแพทย์]
Apnea, Prolongedการหยุดหายใจนาน [การแพทย์]
Apneusis, Prolongedการหายใจเข้ายาวหายใจออกสั้น [การแพทย์]
Atrophy, Prolong Retardation ofชลอการเกิดกล้ามเนื้อลีบเล็ก [การแพทย์]
Bile Ductular Proliferationการงอกของท่อน้ำดีเล็กๆ [การแพทย์]
Bleeding, Prolongedเลือดออกง่ายและหยุดยาก [การแพทย์]
Cartilage, Proliferatingกระดูกอ่อนที่กำลังเจริญเติบโต [การแพทย์]
Cervix, Prolapsedปากมดลูกที่หย่อนยื่นออกมา [การแพทย์]
Cord, Prolapseสายสะดือย้อย [การแพทย์]
Cord, Prolapsedสายสะดือย้อย [การแพทย์]
Depressive Reaction, Prolongedปฏิกิริยาซึมเศร้าที่เกิดอยู่นาน [การแพทย์]
Diarrhea, Prolongedท้องเดินติดต่อกันนานๆ [การแพทย์]
Dimercaprolไดเมอแคพรอล,ยาดีเมอร์คาร์พรอล,ไดเมอคาพรอล [การแพทย์]
Disc, Prolapseภาวะเคลื่อนที่ของหมอนรองกระดูกสันหลัง,หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนที่ [การแพทย์]
Disc, Prolapsedหมอนรองกระดูกสันหลังโป่งนูน,หมอนกระดูกหลังเคลื่อน [การแพทย์]
Disproportionate Proliferationการแบ่งตัวอย่างไม่ได้สัดส่วน [การแพทย์]
Drug Action, Prolongยาฉีดออกฤทธิ์แบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Duration, Prolongedช่วงเวลานาน [การแพทย์]
Endometrium, Proliferativeเยื่อบุโพรงมดลูกระยะโปรลิเฟอเรทิฟ [การแพทย์]
Endothelial Cells, Proliferatedการเพิ่มจำนวนของเอนโดธีเลียมเซลล์ [การแพทย์]
Endothelial Proliferationการงอกงามของเซลล์บุ,เซลล์ผนังหลอดเลือดเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
Epithelial Proliferationเซลล์บุผิวเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
Fever, Prolonged Unexplainedไข้ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Fever, Prolonged Unexplainedไข้ไม่ทราบสาเหตุ [การแพทย์]
Fibrous Proliferation, Intimalไฟบรัสชั้นในเพิ่มจำนวน [การแพทย์]
prolactinโพรแลกทิน, ดู lactogenic hormone (LTH) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
lactogenic hormone (LTH) [prolactin]แลกโทเจนิกฮอร์โมน (แอลทีเอช), ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองส่วนหน้า ทำหน้าที่กระตุ้นต่อมน้ำนมให้สร้างน้ำนมสำหรับเลี้ยงลูกอ่อน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gastric Drainage, Prolongedการดูดน้ำออกจากกระเพาะเป็นเวลานาน [การแพทย์]
Gastric Mucosa Prolapseกระเพาะอาหาร, เยื่อเมือกปลิ้น [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Membranoproliferativeเมมเบรโนโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติส [การแพทย์]
Glomerulonephritis, Proliferative, Acuteโพรลิเฟอเรทีฟโกลเมอรูโลเนไฟรติสชนิดเฉียบพลัน [การแพทย์]
Intimal Proliferationผนังชั้นในแบ่งตัวเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Iris-Prolapseการยื่นแลบออกมาของม่านตา [การแพทย์]
Labor, Prolongการคลอดล่าช้า [การแพทย์]
Labor, Prolongedการคลอดใช้เวลานานกว่าปกติ, การเจ็บครรภ์คลอดเนิ่นนาน, การคลอดล่าช้า, การคลอดที่นานเกินไป, การคลอดที่ล่าช้า, การคลอดกินเวลานาน, การคลอดติดขัด, คลอดช้า, คลอดนาน, ระยะเวลาการคลอดนาน [การแพทย์]
Lactation, Prolongedการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมแม่ระยะเวลานาน ๆ [การแพทย์]
Lesions, Proliferativeลักษณะโปรลิเฟอราทีฟ [การแพทย์]
Membrane, Prolonged Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pelvic organ prolapse (n medical term ) อวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน
prolly (slang ) problably, เป็นไปได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
4-0 prolene.4-0 Prolene. From a Whisper to a Scream (2006)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
A nuclear nonproliferation treaty should ease tension in Asia.การใช้รังสีบำบัดฟรี อาจช่วยแก้ความตึงเครียดที่เอเชียได้ The House Bunny (2008)
Mr. President, you came to office promising peace, but no sooner did you get into the White House than US involvement in Vietnam deepened and the war was prolonged with calamitous consequences.ท่านปธน. ท่านเข้าไปยัง สำนักงานพร้อมสัญญาสร้างสันติภาพ แต่ท่านเข้าไปอยู่ในทำเนียบขาวได้ไม่นาน Frost/Nixon (2008)
A direct consequence of mitral valve prolapse?อันเป็นผลมาจากลิ้นหัวใจล้มเหลว Pathology (2008)
Mitral valve prolapse bullshit!ที่คุณวินิจฉัยมามันผิด Pathology (2008)
Prolonged exposure will lead to faintness,ถ้ายิ่งนาน มันจะทำให้สิ้นสติได้ Safe and Sound (2008)
The same hopes and illusions that proliferate along with our needs, increasingly insatiable desires and profligacy.ความหวังและภาพลวงตาเดิมๆ ที่มาพร้อมกับความต้องการของพวกเรา ความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอ และไม่มีที่สิ้นสุด Home (2009)
Wikus Van De Merwe was recently apprehended after prolonged sexual activity with aliens in District 9.วิกัส วานเดอเมอร์ เป็นอันตราย หลังจากได้ติดโรคจากเอเลี่ยน District 9 (2009)
My guess is that it was prolonged abuse of cocaine or methamphetamine.ฉันเดาว่า โคเคน หรือ ยาบ้าเป็นเหตุ Demonology (2009)
Prolonged repeated abuse Suffered at the hands Of a dominant maleโรคสองบุคลิก Conflicted (2009)
And wmd proliferation.และการขยายตัวของอาวุธชีวภาพ Amplification (2009)
He believes in preparedness, not proliferation. Well, he obviously felt like peopleเขาเชื่อในเรื่องป้องกันตัว ไม่ใช่การแพร่เชื้อ Amplification (2009)
For a 4-0 prolene suture asap, okay?เย็บแผล 4-0 โพรลีน อย่างเร็วที่สุด โอเคมั้ย ? Chapter Eight 'Shadowboxing' (2009)
Are you referring to ultra-secret military experiments to prolong life by inducing hibernation?คุณกำลังหมายถึงการทดลอง ลับสุดยอดของกองทัพ เพื่อยืดอายุ ด้วยการเร่งให้เกิด ปฏิกิริยาการจำศีลแบบกบ The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Prolemuris. They're not aggressive.ลิงเพอลีมิวเรียนี่ มันไม่ใช่สัตว์ดุร้าย Avatar (2009)
Prolonged sickness and pain for 72 hours.ยืดอายุคนไข้ ได้ตั้ง 72 ชั่วโมง Carriers (2009)
Well, I'm not prolonging it anymore.จะไม่มีการยืดอายุใดๆอีกแล้ว Carriers (2009)
She prolly moved to a nicer place.บางทีเธออาจจะย้ายไปอยู่ที่ๆดีกว่านี้ The Blind Side (2009)
Well, excuse me for trying to prolong the innocenceขอโทษละกันที่ผมพยายาม ยืดระยะความไร้เดียงสา In This Home on Ice (2010)
Who will stand between us, the jackboots and the proletarian abyss?วันใดที่พ่อตายไป เจ้านั่นคงทำตัวเอง ครอบครัว และประเทศนี้พินาศ ภายในปีหนึ่งเป็นแน่ แล้วใครจะมาช่วยเรา The King's Speech (2010)
That prolonged exposure to the pulseเสียงสั่นสะเทือนที่เปิดยาวนั้น Johari Window (2010)
Senator Padme Amidala, recognizing that more troops will only prolong the fighting.วุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาลา รู้สึกได้ว่าการเพิ่มจำนวนทหาร ย่อมหมายถึงการทำให้การรบยืดเยื้อ Senate Murders (2010)
You're very prolific.นายนะเจ๋งมาก Chuck Versus the American Hero (2010)
Penny, as you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared a short video.เพนนี อย่างที่เธอรู้ ฉันรู้สึกอึดอัด กับการลานานๆ และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นมา The Bozeman Reaction (2010)
As you know, I'm not comfortable with prolonged good-byes and maudlin displays of emotion, so I prepared this short video.เหมือนที่นายรู้ ฉันไม่ชอบที่จะบอกลา และการแสดงอารมณ์เศร้า ดังนั้น ฉันเตรียมวิดีโอสั้นนี้ The Bozeman Reaction (2010)
For it prolongs the torment of man."เพราะมันทำให้ความทรมาน ยืดยาวออกไป" Mosley Lane (2010)
Well, uh, yes, of course I could, but I don't think either of us would necessarily benefit from a prolonged...เอาล่ะ เอ่อ ใช่ แน่นอมผมน่าจะชี้แจง แต่ผมไม่คิดว่าเราทั้งคู่ จำเป็นต้องได้รับผลประโยชน์ อย่างต่อเนื่อง... I See You (2010)
Prolific writer, crazy inventor.นักเขียนที่มีผลงานมาก นักประดิษฐ์บ๊องๆ Miss Mystic Falls (2010)
Prolong the situation.สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไป Episode #1.5 (2010)
Our man here was a prolific journaler.นายคนนี้เป็นนักเขียนตัวยง ...A Thousand Words (2010)
I've planned a day of polite interaction with the proletariat.ฉันมีแผนในหนึ่งวัน ก็คือการเดตแบบคนธรรมดา Double Identity (2010)
Well, you did have a prolonged interaction with Nikitaคุณมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกับนิกิต้า Kill Jill (2010)
There's no need to prolong the disappointment.คงไม่ต้องการยืดเวลาความผิดหวังออกไปอีกหรอกนะ Letters to Juliet (2010)
It was the prologue, when Rothbart casts his spell.มันเป็นตอนเริ่มต้น ตอนที่โรธ์บาร์ทร่ายมนต์ Black Swan (2010)
I think prolonged exposure to Penny has turned her into a bit of a Gabby Gertie.ฉันว่าการใช้เวลาอยู่กับเพนนีเป็นเวลานาน ทำให้เธอกลายเป็นพววกปากมากนิดๆ The Herb Garden Germination (2011)
Try to understand, even if you gave a year to a million people, you're just prolonging their agony.เข้าใจหน่อยสิ ต่อให้นายแจกกันคนละปี มันก็แค่หยุดความทรมานของพวกเค้า In Time (2011)
You're prolonging their lives.เราจะช่วยยืดอายุพวกเค้า In Time (2011)
No more prolonging the inevitable.ไม่มีการยืดเยื้ออีก ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ End Times (2011)
They're still dragging their feet, prolonging their dynasty.นี่คือการขัดความประสงค์ของประชาชน กล้าฝืนทำอะไรเกินตัว 1911 (2011)
Oh, just checking out the proletariat, kissing a few babies.ก็แค่ตรวจสอบอะไรไปเรื่อยเปื่อย การยุ่งกับเด็กๆนะซิ Something Wicked This Fae Comes (2011)
Fighting will only prolong your discomfort.การต่อสู้รังแต่จะยื้อความทรมาน Sense Memory (2011)
Actually, it's called gloating, and I earned it, after you commandeered my network and gave your little propaganda speech to the proletariat.คุณโทรมาเพราะอย่างนี้เหรอ เพื่ออวดเหรอ? จริงๆ แล้วมันเรียกว่าความพึงพอใจ และฉันก็สมควรได้รับนะ The Next Seduction (2011)
Maybe because even you... with all your indiscretions... even you realized that such sacrilege cannot go unpunished... cannot be allowed to proliferate.บางที อาจเป็นเพราะเจ้า... กับความไม่รอบคอบทั้งหมดของเจ้า หรือเจ้าคิดว่า การลบหลู่เยี่ยงนั้น Dog Eat Dog (2011)
I cross-checked it with ones that have gone to local pharmacies to get schizophrenia medication like thorazine or prolixin.ฉันตรวจสอบคนหนึ่งในนั้น ที่ไปร้านขายยาท้องถิ่น เพื่อซื้อยากล่อมประสาท พวกทอราซีนหรือโพรลิซิน With Friends Like These (2011)
I recently emerged from a period of prolonged numbness.ช่วงนี้ผมได้หลุดจาก ความตายด้านอันยาวนาน The Fasting and the Furious (2011)
Might as well, while I got it. You're prolonging the inevitable. I can find you anywhere!คงต้องทำ ถ้าทำได้ คุณกำลังยื้อสิ่งที่หยุดไม่ได้ ฉันหาคุณเจอได้ทุกที่ Death's Door (2011)
Yes. It'll prolong her humiliation.ใช่ มันจะทำให้เธอยิ่งน่าสมเพซไปอีก Tekken: Blood Vengeance (2011)
In cases like this involving prolonged legal investigation, it can take some time to settle out.ในกรณีเช่นนี้มีความเกี่ยวข้อง กับการสืบสวนทางกฏหมาย จึงต้องใช้เวลาพอสมควร Ghosts (2011)
Why keep the name? Why prolong the charade?ทำไมถึงต้องปกปิดชื่อ ทำไมต้องทำเหมือนเล่นะละครใบ้กันด้วย Charade (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prolRespect is due to the proletariat.
prolThe session will be prolonged again.
prolProlong the agony.
prolThe economist anticipated the prolonged depression.
prolThere followed an prolonged silence.
prolYou're satisfied with your prologue.
prolThe prolonged drought did severe damage to crops.
prolThe stock market is in a prolonged slump.
prolI'd like to prolong my stay in America.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอรี[V] wait for, See also: await, hesitate, delay, prolong, Syn. รีรอ, ลังเล, ชักช้า, Example: เขาหันมองรอบตัวเพื่อหาที่ไว้ซุง ชะเง้อคอลังเลและรอรีจนช้างหยุดเดิน, Thai definition: คอยอย่างจดๆ จ้องๆ อย่างลังเล
เรื้อรัง[ADJ] chronic, See also: persistents lingering, prolonged, recurrent, Syn. ยืดเยื้อ, Example: รัฐบาลเข้ามาแก้ไขปัญหาหนี้สินเรื้อรังของครู, Thai definition: ที่เป็นไปอยู่นาน
ยืดอายุ[V] extend, See also: prolong, Syn. ต่ออายุ, Example: การควบคุมเอทธิลีนให้ถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลิตผลสดได้อย่างมาก
ยืดเยื้อ[V] be prolonged, See also: extend, drag on, last, go on, be protracted, Syn. กินเวลา, ไม่จบสิ้น, เรื้อรัง, Ant. จบสิ้น, Example: การชุมนุมยืดเยื้อกว่า 10 ชั่วโมง
ขยายเวลา[V] extend for, See also: prolong for, perpetuate, delay, Syn. เลื่อนเวลา, Example: ตำรวจขอขยายเวลาตรวจสอบสวนคดีออกไปอีก 30 วัน, Thai definition: ยืดเวลาของการดำเนินการให้ยาวออกไป
ยืด[V] extend, See also: lengthen, prolong, draw out, continue, spin out, expand, Example: หากเราใช้ของอย่างทะนุถนอมก็จะสามารถยืดอายุของมันไปได้อีก, Thai definition: ทำให้นานออกไป
ยืดเวลา[V] prolong, See also: lengthen, extend, continue, draw out, drag out, spin out, stretch, Syn. ขยายเวลา, Ant. ร่นเวลา, Example: การเปิดฉากบุกทางภาคพื้นดินควรจะยืดเวลาออกไปสัก 3-4 สัปดาห์, Thai definition: ทำให้นานออกไป
คำขึ้นต้น[N] introduction, See also: preface, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, บทนำ, Example: หนังสือแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเล่มหนึ่งของฝรั่งให้คำขึ้นต้นในเรื่องการเขียนบทกวีไว้น่าท้อถอยสำหรับคนที่คิดจะเป็นกวี
คำนำ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. อารัมภกถา, อารัมภบท, บทนำ, คำขึ้นต้น, Ant. คำลงท้าย, Example: ประธานชมรมได้รับเกียรติให้เขียนคำนำในหนังสือเล่มนี้, Thai definition: คำอธิบายหรือชี้แจงสาเหตุที่เขียนหรือพิมพ์หนังสือเรื่องนั้นๆ
คำปรารภ[N] preface, See also: introduction, foreword, prologue, preamble, Syn. คำนำ, คำกล่าวนำ, คำบอกเกริ่น, Example: คำปรารภในหนังสือเล่มนั้นใช้ภาษาไพเราะมาก, Thai definition: คำนำในหนังสือ กล่าวชี้แจงความดำริที่จัดพิมพ์หนังสือนั้น
ต่อเวลา[V] prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก
ต่ออายุ[V] renew, See also: prolong the life, extend one's life, perform a long life ceremony, lengthen one's life, pr, Syn. ยืดอายุ, สืบชะตา, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีเพื่อต่ออายุให้คุณยาย, Thai definition: ทำพิธีเพื่อให้มีอายุยืนตามความเชื่อทางไสยศาสตร์
ต่อ[V] renew, See also: extend, stretch out, prolong, expand, enlarge, lengthen, dilate, Syn. ขยาย, Example: เขาเอาเชือกหลายๆ เส้นมาต่อกันเพื่อทำราวตากผ้าชั่วคราว, Thai definition: ทำให้เชื่อมโยงกัน, ทำให้ขยายเพิ่มออกไป
ทอดเสียง[V] say with softened voice sounding sweet, See also: prolong a note so that it merges with the next, drawl, Example: แม่สอนไว้ว่าเวลาพูดจากับผู้ใหญ่ควรทอดเสียงให้อ่อนลงบ้าง
ประทัง[V] maintain, See also: keep, maintain, sustain, support, remain unchanged, prolong for a while, Syn. ทำให้ทรงอยู่, ทำให้ดำรงอยู่, พลางๆ, แก้ขัด, Example: เขาทำงานพอประทังชีพไปเท่านั้น
ประวิง[V] delay, See also: defer, impede, retard, encumber, detain, prolong, drag out, Syn. หน่วง, ถ่วง, Example: ทนายจำเลยพยายามประวิงความ
กรรมาชีพ[N] proletariat, See also: the class of wage earners, laborer, Syn. ชนกรรมาชีพ, Example: กลุ่มชนกรรมาชีพเหล่านี้ได้ค่าแรงต่ำมาก, Thai definition: คำเรียกชนชั้นกรรมกรหรือลูกจ้างผู้หาเลี้ยงชีพด้วยค่าจ้างแรงงานว่า ชนกรรมาชีพ
ดาก[N] a prolapsing of the rectum, Thai definition: ปลายลำไส้ใหญ่ที่ทวารหนัก
เจียร[ADJ] long, See also: prolonged, lengthy, protracted, Syn. นาน, ช้านาน, ยืนนาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารัมภกถา[n.] (āramphakathā) EN: preface ; introduction ; foreword ; introductory words ; prologue ; preamble   FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อายุยืน[v. exp.] (āyuyeūn) EN: extent life ; live long   FR: allonger la vie ; prolonger l'existence
บทนำ[n.] (botnam) EN: editorial   FR: éditorial [m] ; préambule [m] ; introduction [f] ; prologue [m] ; chapitre introductif [m]
ชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chan kammāchīp) EN: proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan kammāchīp) EN: working class ; proletariat   FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ดา[n.] (dā) EN: prolapsing of the rectum   
ดก[adj.] (dok) EN: prolific ; productive ; dense ; thick ; bushy ; abundant ; plentiful ; fruitful ; many   FR: abondant ; nombreux ; copieux ; épais ; dense
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp) EN: worker ; labourer ; working class   FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f]
การขยายเวลา[n. exp.] (kān khayāi wēlā) EN: prolongation   FR: prolongation [f]
การยืดกำหนดระยะเวลา[n. exp.] (kān yeūt kamnot rayawēlā) EN: prolongation   
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
คำนำ[n.] (khamnam) EN: preface   FR: préface [f] ; introduction [f] ; avant-propos [m] ; prologue [m]
ขยายเวลา[v. exp.] (khayāi wēlā) EN: extend for ; prolong for ; prolong ; perpetuate ; delay   FR: prolonger
ไพร่[n.] (phrai) EN: member of the proletariat ; commoner ; parvenu ; ordinary poor people   FR: prolétaire [m] ; individu de bas étage [m] ; prolétariat [m] ; bas peuple [m] ; populace [f] (péjor.)
ปลั๊กไฟฟ้า [n. exp.] (plakfaifā) EN: plug   FR: prise de courant [f] ; prise (électrique) [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กจ่ายไฟ[n. exp.] (plak jāi fai) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
ปลั๊กพ่วง[n. exp.] (plakphūang) EN: power strip ; extension power strip ; extension lead ; power board ; adapter power plug   FR: bloc multiprise [m] ; rallonge multiprise [f] ; rallonge (électrique) [f] ; prolongateur (électrique) [m]
เรื้อรัง[adj.] (reūarang) EN: chronic ; persistent ; lingering ; prolonged ; recurrent   FR: chronique ; persistant
เรียนต่อ[v.] (rīentø) EN: further study ; continue to study   FR: prolonger ses études
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend   FR: étendre ; prolonger ; perpétuer
ต่อ[v.] (tø) EN: extend ; renew ; prolong ; lengthen ; enlarge ; add   FR: prolonger ; renouveler
ต่ออายุ [v. exp.] (tø āyu) EN: renew ; prolong the life ; extend one's life ; perform a long life ceremony ; lengthen one's life ; prolong for more time   FR: renouveler ; prolonger ; proroger
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement   FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord
ต่อเวลา[v.] (tø wēlā) FR: proroger ; prolonger
ต่อวีซ่า[v. exp.] (tø wīsā) EN: renew a visa ; extend a visa   FR: renouveler un visa ; prolonger un visa
ยืน[v.] (yeūn) EN: extend ; prolong   FR: étendre ; prolonger
ยืด[v.] (yeūt) EN: expand ; stretch ; prolong ; lenghten ; extend   FR: étirer ; étendre ; allonger ; prolonger
ยืดอายุ [v. exp.] (yeūt āyu) EN: extend ; prolong   
ยืดขยายลานบินออกไป[v. exp.] (yeūt khayāi lānbin øk pai) EN: prolong the runway of an airfield   FR: allonger la piste d'atterissage
ยืดขยายทางรถไฟออก[v. exp.] (yeūt khayāi thāng rotfai øk) EN: extend a railway   FR: prolonger une voie ferrée
ยืดเวลา[v. exp.] (yeūt wēlā) EN: prolong ; lengthen ; extend ; continue ; draw out ; drag out ; spin out ; stretch   FR: prolonger ; faire durer
ยืดยาว[adj.] (yeūtyāo) FR: prolixe
ยืดเยื้อ[v.] (yeūtyeūa) EN: be prolonged ; extend ; drag on ; last ; go on ; be protracted   FR: traîner ; s'éterniser
เยอะ[v.] (yoe) EN: grow ; multiply   FR: proliférer ; se multiplier

CMU English Pronouncing Dictionary
PROLER    P R OW1 L ER0
PROLOG    P R OW0 L AA1 G
SPROLES    S P R OW1 L Z
PROLONG    P R AH0 L AO1 NG
PROLONGS    P R AH0 L AO1 NG Z
PROLOGUE    P R OW1 L AA0 G
PROLINEA    P R OW2 L IH1 N IY0 AH0
PROLIFIC    P R OW0 L IH1 F IH0 K
PROLACTIN    P R OW0 L AE1 K T AH0 N
PROLEUKIN    P R OW1 L UW0 K IH2 N
PROLONGED    P R AH0 L AO1 NG D
PROLONGING    P R OW0 L AO1 NG IH0 NG
PROLETARIAT    P R OW2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 T
PROLIFERATE    P R OW0 L IH1 F ER0 EY2 T
PROLETARIAN    P R OW2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N
PROLIFERATED    P R AH0 L IH1 F ER0 EY2 T AH0 D
PROLIFICALLY    P R OW0 L IH1 F IH0 K L IY0
PROLIFERATING    P R OW0 L IH1 F ER0 EY2 T IH0 NG
PROLIFERATION    P R OW2 L IH2 F ER0 EY1 SH AH0 N
NONPROLIFERATION    N AA0 N P R AH0 L IH2 F ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prole    (n) (p r ou1 l)
proles    (n) (p r ou1 l z)
prolix    (j) (p r ou1 l i k s)
prolong    (v) (p r @1 l o1 ng)
prolapse    (n) (p r ou1 l a p s)
prolapse    (v) (p r ou1 l a1 p s)
prolific    (j) (p r @1 l i1 f i k)
prologue    (n) (p r ou1 l o g)
prolongs    (v) (p r @1 l o1 ng z)
prolapsed    (v) (p r ou1 l a1 p s t)
prolapses    (n) (p r ou1 l a p s i z)
prolapses    (v) (p r ou1 l a1 p s i z)
prolixity    (n) (p r ou1 l i1 k s i t ii)
prologues    (n) (p r ou1 l o g z)
prolonged    (v) (p r @1 l o1 ng d)
prolapsing    (v) (p r ou1 l a1 p s i ng)
prolonging    (v) (p r @1 l o1 ng i ng)
proletarian    (n) (p r ou2 l i t e@1 r i@ n)
proletariat    (n) (p r ou2 l i t e@1 r i@ t)
proliferate    (v) (p r @1 l i1 f @ r ei t)
proletarians    (n) (p r ou2 l i t e@1 r i@ n z)
proletariats    (n) (p r ou2 l i t e@1 r i@ t s)
proliferated    (v) (p r @1 l i1 f @ r ei t i d)
proliferates    (v) (p r @1 l i1 f @ r ei t s)
prolongation    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n)
proliferating    (v) (p r @1 l i1 f @ r ei t i ng)
proliferation    (n) (p r @1 l i2 f @ r ei1 sh @ n)
prolongations    (n) (p r ou2 l o ng g ei1 sh @ n z)
proliferations    (n) (p r @1 l i2 f @ r ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atomwaffensperrvertrag {m}nonproliferation treaty [Add to Longdo]
Ausuferung {f}proliferation [Add to Longdo]
Banause {m}; Prolet {m}; Proletin {f}; Ignorant {m}; Ignorantin {f} (abschätzig) | Er ist ungebildet (ungehobelt; unkultiviert; ein Banause).peasant | He is a peasant. [Add to Longdo]
Diktatur des Proletariatsdictatorship of the proletariat [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}proliferation [Add to Longdo]
Fruchtbarkeit {f}prolificness [Add to Longdo]
Koprolith {n}coprolite [Add to Longdo]
Lumpenproletariat {n}lumpenproletariat [Add to Longdo]
Nichtweitergabe {f} von Atomwaffennonproliferation [Add to Longdo]
Prolet {m}redneck [Add to Longdo]
Prolet {m} | Proleten {pl}cad | cads [Add to Longdo]
Proletarier {m}; Proletarierin {f} | Proletarier {pl}proletarian | proletarians [Add to Longdo]
Prolin {n} [biochem.]Proline [Add to Longdo]
Prolog {m}prologue; prolog [Am.] [Add to Longdo]
Verlängerung {f} (zeitlich)prolongation [Add to Longdo]
Weitschweifigkeit {f}prolixity [Add to Longdo]
Verlängerung des Zahlungszielsprolongation of the term of payment [Add to Longdo]
abgeplattet; gestreckt; länglich {adj}prolate [Add to Longdo]
anhaltend; langanhaltend; ausgedehnt {adj}prolonged [Add to Longdo]
erfolgreich; zahlreich; üppig {adj}prolific [Add to Longdo]
sich stark erhöhen; um sich greifento proliferate [Add to Longdo]
fruchtbar; sehr produktiv {adj}prolific [Add to Longdo]
langwierig (Krankheit) {adj}prolonged [Add to Longdo]
produktivproliferous [Add to Longdo]
produktiv {adv}proliferously [Add to Longdo]
prolabieren | prolabierend | prolabiert | prolabiert | prolabierteto prolapse | prolapsing | prolapsed | prolapses | prolapsed [Add to Longdo]
proletenhaft; ordinär {adj}working-class [Add to Longdo]
reichprolific [Add to Longdo]
reichproliferative [Add to Longdo]
reich {adv}prolifically [Add to Longdo]
verlängern; in die Länge ziehen (zeitlich) | verlängernd | verlängertto prolong | prolonging | prolonged [Add to Longdo]
verlängern | verlängernd | verlängert | verlängerndto elongate | elongating | elongated | prolongable [Add to Longdo]
sich stark vermehrento proliferate [Add to Longdo]
verzögertprolongate [Add to Longdo]
weitschweifigprolix [Add to Longdo]
weitschweifig {adv}prolixly [Add to Longdo]
wuchern; sich stark ausbreiten | wuchert | wucherteto proliferate | proliferates | proliferated [Add to Longdo]
wucherndproliferating [Add to Longdo]
Bandscheibenvorfall {m} [med.]prolapsed intervertebral disc; herniated disc [Add to Longdo]
Prolaps {m}; Vorfall eines Gewebes [med.]prolapse [Add to Longdo]
Wucherung {f} [med.]proliferate [Add to Longdo]
Wucherung {f} [med.]excrescence; tumor [Am.]; tumour [Br.]; proliferation [Add to Longdo]
antiproliferativ {adj}; die Gewebevermehrung hemmend [med.]antiproliferative [Add to Longdo]
wuchern [med.]to proliferate [Add to Longdo]
Lamprolia [ornith.]Silktail [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しくしく[, shikushiku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See しくしく泣く) weeping; sobbing; crying; (2) with a dull pain; prolonged dull pain [Add to Longdo]
カプロラクタム[, kapurorakutamu] (n) caprolactam [Add to Longdo]
プロラクチン[, purorakuchin] (n) prolactin [Add to Longdo]
プロリニア[, purorinia] (n) {comp} PROLINEA [Add to Longdo]
プロリン[, purorin] (n) proline [Add to Longdo]
プロレタリア[, puroretaria] (n) proletarian (ger [Add to Longdo]
プロレタリアート[, puroretaria-to] (n) (See ブルジョワジー) proletariat (ger [Add to Longdo]
プロレタリア革命[プロレタリアかくめい, puroretaria kakumei] (n) proletarian revolution [Add to Longdo]
プロレタリア国際主義[プロレタリアこくさいしゅぎ, puroretaria kokusaishugi] (n) proletarian internationalism [Add to Longdo]
プロレタリア独裁[プロレタリアどくさい, puroretaria dokusai] (n) proletarian dictatorship [Add to Longdo]
プロレタリア文学[プロレタリアぶんがく, puroretaria bungaku] (n) proletarian literature [Add to Longdo]
プロローグ[, puroro-gu] (n) (1) prologue; (2) {comp} Programming in Logic; PROLOG; (P) [Add to Longdo]
プロログ[, purorogu] (n) (1) prolog; (2) PROLOG [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引き延ばし(P);引き伸ばし;引伸ばし;引延ばし[ひきのばし, hikinobashi] (n) (1) extension; prolongation; (2) (See 引き伸ばし写真) enlargement; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
淫雨[いんう, in'u] (n) prolonged rain which damages crops [Add to Longdo]
延寿[えんじゅ, enju] (n) longevity; prolongation of life [Add to Longdo]
延長[えんちょう, enchou] (n,vs) (1) extension; elongation; prolongation; lengthening; (n) (2) Enchou era (923.4.11-931.4.26); (P) [Add to Longdo]
延命[えんめい(P);えんみょう(ok), enmei (P); enmyou (ok)] (n,vs,adj-no) keeping alive longer; prolonging life; life extension; life-support; (P) [Add to Longdo]
延命治療[えんめいちりょう, enmeichiryou] (n) life-prolonging treatment [Add to Longdo]
延齢[えんれい, enrei] (n) longevity; prolonging one's life [Add to Longdo]
汚言症[おげんしょう, ogenshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
下層階級[かそうかいきゅう, kasoukaikyuu] (n,adj-no) proletariat; lower classes [Add to Longdo]
害魚[がいぎょ, gaigyo] (n) harmful fish (e.g. non-native and prolific, etc.) [Add to Longdo]
核拡散[かくかくさん, kakukakusan] (n) nuclear proliferation [Add to Longdo]
核拡散防止条約[かくかくさんぼうしじょうやく, kakukakusanboushijouyaku] (n) Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons; Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
核不拡散[かくふかくさん, kakufukakusan] (n) nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
核不拡散条約[かくふかくさんじょうやく, kakufukakusanjouyaku] (n) Nuclear Non-Proliferation Treaty; NPT [Add to Longdo]
急増[きゅうぞう, kyuuzou] (n,vs) rapid increase; proliferation; surge; explosion; (P) [Add to Longdo]
口上[こうじょう, koujou] (n) (1) vocal message; speech; statement; (2) prologue at the start of a kabuki performance; (P) [Add to Longdo]
子宮脱[しきゅうだつ, shikyuudatsu] (n) uterine prolapse [Add to Longdo]
寿命を延ばす[じゅみょうをのばす, jumyouwonobasu] (exp,v5s) to prolong one's life [Add to Longdo]
醜語[しゅうご, shuugo] (n) (1) swear word; dirty word; (2) (See 醜語症) coprolalia [Add to Longdo]
醜語症[しゅうごしょう, shuugoshou] (n) coprolalia; uncontrollable use of obscene language [Add to Longdo]
序章[じょしょう, joshou] (n) prologue; preface [Add to Longdo]
序幕[じょまく, jomaku] (n,adj-no) curtain-raiser; prologue; (P) [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] (adj-na,n) (1) tedious; verbose; prolix; (2) redundancy [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P) [Add to Longdo]
[みず, mizu] (n) (1) (See 湯・ゆ・1) water (esp. cool, fresh water, e.g. drinking water); (2) fluid (esp. in an animal tissue); liquid; (3) flood; floodwaters; (4) (See 力水) water offered to sumo wrestlers just prior to a bout; (5) (See 水入り) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout; (P) [Add to Longdo]
水入り[みずいり, mizuiri] (n) break granted to sumo wrestlers engaged in a prolonged bout [Add to Longdo]
前書き[まえがき, maegaki] (n) preface; preamble; prolog; (P) [Add to Longdo]
前説[まえせつ, maesetsu] (n) (1) warm-up (before an act or a TV show recording); (2) prologue; introduction [Add to Longdo]
疎音[そいん, soin] (n) prolonged silence [Add to Longdo]
鼠算;ネズミ算;ねずみ算[ねずみざん(鼠算;ねずみ算);ネズミざん(ネズミ算);ねずみさん(鼠算;ねずみ算), nezumizan ( nezumi san ; nezumi san ); nezumi zan ( nezumi san ); nezumisan ( nezum] (n) (1) geometric progression; (2) proliferation; multiplying like rats [Add to Longdo]
増殖性[ぞうしょくせい, zoushokusei] (adj-f) proliferative; productive; proliferating; multiplicative [Add to Longdo]
息の長い[いきのながい, ikinonagai] (adj-i) (1) lasting (work); sustained (effort); prolonged; (2) long-winded [Add to Longdo]
多岐亡羊[たきぼうよう, takibouyou] (n) too many options making selection difficult; truth being hard to find as paths to it proliferate [Add to Longdo]
多作[たさく, tasaku] (adj-na,adj-no) (1) prolific; productive; (vs) (2) to be prolific; to write prolifically [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不扩散核武器条约[bù kuò sàn hé wǔ qì tiáo yuē, ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ ㄏㄜˊ ˇ ㄑㄧˋ ㄊㄧㄠˊ ㄩㄝ, / ] Nuclear Non-Proliferation Treaty [Add to Longdo]
二硫基丙醇[èr liú jī bǐng chún, ㄦˋ ㄌㄧㄡˊ ㄐㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄔㄨㄣˊ, ] dimercaprol [Add to Longdo]
俞文豹[Yú Wén bào, ㄩˊ ㄨㄣˊ ㄅㄠˋ, ] Yu Wenbao (lived around 1240), prolific Song dynasty poet [Add to Longdo]
催乳激素[cuī rǔ jī sù, ㄘㄨㄟ ㄖㄨˇ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, ] prolactin [Add to Longdo]
全世界无产者联合起来[quán shì jiè wú chǎn zhě lián hé qǐ lai, ㄑㄩㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] Proletarier aller Länder, vereinigt euch!; Workers of the world, unite! [Add to Longdo]
多产[duō chǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄢˇ, / ] prolific; fertile; high yield [Add to Longdo]
多育[duō yù, ㄉㄨㄛ ㄩˋ, ] prolific; bearing many offspring [Add to Longdo]
太阳照在桑干河上[tài yáng zhào zài sāng gān hé shàng, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄓㄠˋ ㄗㄞˋ ㄙㄤ ㄍㄢ ㄏㄜˊ ㄕㄤˋ, / ] The Sun Shines over the Sanggan River, proletarian novel by Ding Ling, winner of 1951 Stalin prize [Add to Longdo]
序幕[xù mù, ㄒㄩˋ ㄇㄨˋ, ] prologue [Add to Longdo]
[yán, ㄧㄢˊ, ] to prolong; to extend; to delay; surname Yan [Add to Longdo]
延长[yán cháng, ㄧㄢˊ ㄔㄤˊ, / ] to prolong; to extend; to delay [Add to Longdo]
张怡[Zhāng yí, ㄓㄤ ㄧˊ, / ] Zhang Yi (1608-1695), prolific author and poet spanning interregnum between Ming and Qing [Add to Longdo]
抑素[yì sù, ㄧˋ ㄙㄨˋ, ] chalone (protein inhibiting cell proliferation) [Add to Longdo]
扩散[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] spread; proliferation; diffusion [Add to Longdo]
普罗列塔利亚[pǔ luó liè tǎ lì yà, ㄆㄨˇ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄧㄝˋ ㄊㄚˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] transliteration of proletariat [Add to Longdo]
核不扩散[hé bù kuò sàn, ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] nuclear nonproliferation [Add to Longdo]
核扩散[hé kuò sàn, ㄏㄜˊ ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] nuclear proliferation [Add to Longdo]
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]
流氓无产者[liú máng wú chǎn zhě, ㄌㄧㄡˊ ㄇㄤˊ ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] lumpenproletariat (in marxist theory) [Add to Longdo]
浩然[Hào Rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] Hào Rán (1932-2008), journalist and proletarian novelist [Add to Longdo]
无产者[wú chǎn zhě, ˊ ㄔㄢˇ ㄓㄜˇ, / ] proletariat; non-propertied person [Add to Longdo]
无产阶级[wú chǎn jiē jí, ˊ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ, / ] proletariat [Add to Longdo]
秦牧[Qín Mù, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ, ] Qin Mu (1919-1992), educator and prolific writer [Add to Longdo]
红星[hóng xīng, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧㄥ, / ] red star; five pointed star as symbol or communism or proletariat; hot film star [Add to Longdo]
续假[xù jià, ㄒㄩˋ ㄐㄧㄚˋ, / ] extended leave; prolonged absence [Add to Longdo]
脯氨酸[pú ān suān, ㄆㄨˊ ㄢ ㄙㄨㄢ, ] proline (Pro), an amino acid [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
旧民主主义革命[jiù mín zhǔ zhǔ yì gé mìng, ㄐㄧㄡˋ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] old democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]
血统论[xuè tǒng lùn, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄨㄥˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] class division into proletariat and bourgeoisie class enemy, in use esp. during the cultural revolution [Add to Longdo]
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution) [Add to Longdo]
赵树理[Zhào Shù lǐ, ㄓㄠˋ ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ, / ] Zhao Shuli (1906-1970), proletarian novelist [Add to Longdo]
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, / ] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor) [Add to Longdo]
开场白[kāi chǎng bái, ㄎㄞ ㄔㄤˇ ㄅㄞˊ, / ] prologue of play; fig. preamble (of speech or article) [Add to Longdo]
陈仁锡[Chén Rén xī, ㄔㄣˊ ㄖㄣˊ ㄒㄧ, / ] Chen Renxi (1581-1636), late Ming scholar and prolific author [Add to Longdo]
类球面[lèi qiú miàn, ㄌㄟˋ ㄑㄧㄡˊ ㄇㄧㄢˋ, / ] prolate spheroid (math.) [Add to Longdo]
高尔基[Gāo ěr jī, ㄍㄠ ㄦˇ ㄐㄧ, / ] Gorkii (name); Maxim Gorkii (1868-1936), Russian proletarian writer and propagandist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロローグ[ぷろろーぐ, puroro-gu] prologue, PROLOG, Programming in Logic [Add to Longdo]
冗長[じょうちょう, jouchou] verbose (an), redundant, prolix [Add to Longdo]
前書き[まえがき, maegaki] prolog [Add to Longdo]
プロリニア[ぷろりにあ, purorinia] PROLINEA [Add to Longdo]
プロログ[ぷろろぐ, purorogu] PROLOG [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
序幕[じょまく, jomaku] Vorspiel, Prolog [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

  proles
     child; offspring; young
     offspring; successor
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top