ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

profession

P R AH0 F EH1 SH AH0 N   
115 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -profession-, *profession*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
profession[N] การปฏิญาณตัว, See also: การประกาศ, การแสดงตัว, การประกาศความศรัทธา, Syn. declaration, avowal
profession[N] การนับถือศาสนา, See also: การประกาศความนับถือในศาสนา
profession[N] อาชีพ, See also: อาชีพที่สุจริต, การงาน
professional[ADJ] ที่มีความเชี่ยวชาญ, See also: ชำนาญ
professional[ADJ] เกี่ยวกับอาชีพ
professional[ADJ] ที่ทำเป็นอาชีพ, Ant. unprofessional
professional[N] ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ, See also: ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ, Syn. expert, pro, Ant. amateur
professional[N] ผู้ที่เล่นกีฬาหรือทำงานศิลปะเป็นอาชีพ
professionally[ADV] อย่างมืออาชีพ
professionalise[VT] ทำให้เป็นมืออาชีพ, Syn. professionalize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
profession(โพรเฟส'เชิน) n. อาชีพ,วิชาชีพ,บรรดาผู้มีอาชีพเดียวกัน,การยอมรับ,การแสดงตัว,การปฏิญาณตัว,การนับถือศาสนา,การประกาศความศรัทธา, Syn. calling,avowal
professional(โพรเฟส'เชินเนิล) adj. เกี่ยวกับอาชีพ,โดยอาชีพ,เป็นอาชีพ,ชำนาญ,เชี่ยวชาญ n. ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ,ผู้มีวิชาชีพ,ผู้เชี่ยวชาญ,นักเล่นอาชีพ., Syn. expert
unprofessional(อันโพรเฟส'เชินเนิล) adj. ไม่ใช่อาชีพ,ไม่ชำนาญ,สมัครเล่น. n. นักสมัครเล่น,ผู้ไม่ชำนาญ., See also: unprofessionally adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
profession(n) อาชีพ,วิชาชีพ,การปฏิญาณตัว,การแสดงตัว,การยอมรับ
professional(adj) ในวิชาชีพ,เป็นอาชีพ,เชี่ยวชาญ
professionally(adv) เป็นอาชีพ,โดยอาชีพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
professionวิชาชีพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
professionวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional misconductการประพฤติมิชอบในวิชาชีพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional reinsurerผู้รับประกันภัยต่ออาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional schoolโรงเรียนวิชาชีพ, สถานศึกษาวิชาชีพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
professional spasm; spasm, occupationภาวะหดเกร็งเหตุอาชีพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Professional associationsสมาคมวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional educationการศึกษาทางวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional employeesบุคลากรระดับวิชาชีพ [TU Subject Heading]
Professional Ethic Auditorมรรยาทของผู้สอบบัญชี [การบัญชี]
Professional ethicsจรรยาบรรณ [TU Subject Heading]
Professional librarianบรรณารักษ์วิชาชีพ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Professional sports contractsสัญญากีฬาระดับอาชีพ [TU Subject Heading]
Professionsวิชาชีพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional allowanceเงินวิชาชีพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why is it, do you think, that of all the professions in the world... you chose protection?มีงานมากมายในโลก ทำไมคุณถึงเลือกงานคุ้มครองคน Unbreakable (2000)
It's better that they make some public profession than the opposite.การประกาศเจตนารมณ์ต่อสาธารณะ มันก็ดีกว่าไม่ทำ The Corporation (2003)
Honestly, most in our profession feel that way.จะว่าไป หมอส่วนใหญ่ ก็จะเห็นไปในทางเดียวกัน Just Like Heaven (2005)
Hippocrates (460BC-? Those aspiring to the medical profession have to read it.สำหรับคนใฝ่ฝันที่จะเป็นเภสัชกรเก่งๆละก็ต้องอ่านนี่เลย Episode #1.1 (2006)
Yes, a toast from one member of the profession to another.ถือว่าเป็นการฉลอง จากคนต่างอาชีพก็แล้วกัน Becoming Jane (2007)
Oh,that's more the profession than the person.ไม่หรอก,คุณดูเป็นมืออาชีพมากกว่าใครหลายคนนะ. Last Man Standing (2008)
Do you think it's a profession worth pursuing for men?เธอคิดว่า มันเป็นอาชีพที่ควรค่าแกผู้ชาย ที่จะไล่ล่า หรือไม่? Episode #1.9 (2008)
Initially I thought it's a profession filled with hostility...ในขั้นต้น ผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่เต็มไปด้วยศัตรู... Episode #1.9 (2008)
Regardless, her profession is immaterial here.ไม่เอาอาชีพของเธอมาพิจารณาในที่นี้ New York Sucks (2009)
The tattoo reveals the nature of the man and illuminates the four noble professions in The Book of Five Rings:มันเป็นการสัก ที่เป็นการเปิดเผยตัวตนของลูก ...และทำให้เราได้รู้ถึง 4 อาชีพสูงศักดิ์ ในตำราป้องกันตัว Ninja Assassin (2009)
See, in our profession we consider that a "slam dunk"เหนยัง นี่แหละที่พวกเราเรียกกันว่า แสลมดั้งก์ Law Abiding Citizen (2009)
To better protect their privacy, we have changed the names and professions of many of the people involved.เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราได้เปลี่ยนชื่อและอาชีพ กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
professionA professional is painting the house.
professionBecause of his great professional skill, the lawyer has a large number of clients.
professionExperience is requirement for this profession.
professionFlorence Nightingale is famous as the woman who began professional nursing.
professionFor a professional, he gave a poor account of himself in today's game.
professionHe is a dentist by profession.
professionHe is a doctor by profession.
professionHe is a lawyer by profession.
professionHe is almost professional.
professionHer acting is on the level of a professional.
professionHer handicraft is more than a hobby, It's more like a profession.
professionHe was a doctor by profession and he had a practice in the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือโปร[ADJ] professional, See also: master, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเงิน ผมขอแนะนำให้ไปปรึกษานักธุรกิจมือโปรที่ชื่อสมมาตร, Thai definition: เกี่ยวกับผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
มือโปร[N] professional, See also: pro, Syn. มืออาชีพ, Ant. มือสมัครเล่น, Example: หากคุณมาเรียนคอมพิวเตอร์ที่สถาบันของเรา เรามือมือโปรทางด้านคอมพิวเตอร์สอนโดยเฉพาะ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีฝีมือระดับใช้เป็นอาชีพได้, Notes: (ปาก)
สถานศึกษาวิชาชีพ[N] vocational school, See also: professional school, Example: สถานศึกษาวิชาชีพในวิทยาลัยชุมชนมุ่งเน้นการสอนวิชาชีพทั่วไป และสอนหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
นักมวยอาชีพ[N] professional boxer, See also: pugilist, prizefighter, Ant. นักมวยสมัครเล่น, Example: นักมวยสมัครเล่น ในที่สุดก็กลายเป็นนักมวยอาชีพ, Count unit: คน
วิชาชีพ[N] vocation, See also: profession, occupation, career, Thai definition: อาชีพที่ต้องอาศัยวิชาความรู้ความชำนาญ
งานอาชีพ[N] occupation, See also: profession, job, Syn. งานประจำ, งานหลัก, Ant. งานอดิเรก, งานว่าง, Example: นอกจากงานอาชีพที่ต้องทำเป็นประจำทุกวันแล้ว ยังมีอีกหลายคนที่หารายได้พิเศษจากงานอดิเรก, Count unit: งาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work   FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.)
อาชีพ[adj.] (āchīp) EN: professional   FR: professionnel
อาชีพนิยม[n.] (āchīpniyom) EN: professionalism   FR: professionnalisme [m]
อาชีวะ[n.] (āchīwa) EN: trade ; occupation ; vocation ; profession ; career ; calling   
อาชีวศึกษา[n.] (āchīwaseuksā) EN: vocational education ; vocational training   FR: enseignement professionnel [m]
จรรยาบรรณวิชาชีพ[n. exp.] (janyāban wichāchīp) EN: professional code of conduct   
การแพทย์[n.] (kān phaēt) EN: medical profession ; medication ; general practice ; family practice   FR: médecine générale [f]
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp) EN: preparation for professional experience   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพกฎหมาย[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp kotmāi) EN: preparation for professional experience in law   
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวัฒนธรรม[n. exp.] (kān trīem feuk prasopkān wichāchīp thāng dān watthanatham) EN: preparation for professional experience in cultural studies   

CMU English Pronouncing Dictionary
PROFESSION P R AH0 F EH1 SH AH0 N
PROFESSIONS P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFESSIONAL P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L
PROFESSION'S P R AH0 F EH1 SH AH0 N Z
PROFESSIONALS P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALLY P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IY0
PROFESSIONALS' P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L Z
PROFESSIONALISM P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L IH2 Z AH0 M
PROFESSIONALIZE P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z
PROFESSIONALIZED P R AH0 F EH1 SH AH0 N AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
profession (n) prˈəfˈɛʃən (p r @1 f e1 sh @ n)
professions (n) prˈəfˈɛʃənz (p r @1 f e1 sh @ n z)
professional (n) prˈəfˈɛʃənəl (p r @1 f e1 sh @ n @ l)
professionals (n) prˈəfˈɛʃənəlz (p r @1 f e1 sh @ n @ l z)
professionally (a) prˈəfˈɛʃənəliː (p r @1 f e1 sh @ n @ l ii)
professionalism (n) prˈəfˈɛʃənəlɪzəm (p r @1 f e1 sh @ n @ l i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
业务素质[yè wù sù zhì, ㄧㄝˋ ㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] professional quality (in ideological education) [Add to Longdo]
职业高尔夫球协会[Zhí yè Gāo ěr fū qiú Xié huì, ㄓˊ ㄧㄝˋ ㄍㄠ ㄦˇ ㄈㄨ ㄑㄧㄡˊ ㄒㄧㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Professional Golfer's Association (PGA) [Add to Longdo]
证照[zhèng zhào, ㄓㄥˋ ㄓㄠˋ, / ] professional certification; certificate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bekenntnis {n} (zu)profession (to) [Add to Longdo]
Beruf {m}; Stand {m} | Berufe {pl} | von Berufprofession | professions | by profession [Add to Longdo]
professionellprofessional [Add to Longdo]
professionell {adv}professionally [Add to Longdo]
professionell; beruflich {adv}professionally [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
professional (n) มืออาชีพ

Japanese-English: EDICT Dictionary
その道[そのみち, sonomichi] (exp) line (of business); profession; trade [Add to Longdo]
ばくち打ち;博打打ち;博奕打ち[ばくちうち, bakuchiuchi] (n) (1) professional gambler; (2) gambling [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
やくざ者[やくざもの, yakuzamono] (n) (1) (See やくざ) professional gambler; (2) good-for-nothing; ne'er-do-well; hoodlum; ruffian [Add to Longdo]
アリバイ会社[アリバイがいしゃ, aribai gaisha] (n) (See ダミー会社) front company set up to hide someone's true profession by pretending to employ them (often used by call girls) [Add to Longdo]
セミプロ[, semipuro] (adj-no) (abbr) semiprofessional [Add to Longdo]
ノンプロ[, nonpuro] (n,adj-no) (abbr) non-professional (wasei [Add to Longdo]
パチプロ[, pachipuro] (n) (abbr) professional pachinko player [Add to Longdo]
フリーランサー[, furi-ransa-] (n) (See 自由業) free-lancer (in a profession where employment is the norm); (P) [Add to Longdo]
プロ[, puro] (n,adj-no) professional; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロフェショナル[ぷろふぇしょなる, purofeshonaru] professional [Add to Longdo]
プロ版[プロはん, puro han] professional version [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
棋士[きし, kishi] professioneller_Schachspieler [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Profession \Pro*fes"sion\, n. [F., fr. L. professio. See
   {Profess}, v.]
   1. The act of professing or claiming; open declaration;
    public avowal or acknowledgment; as, professions of
    friendship; a profession of faith.
    [1913 Webster]
 
       A solemn vow, promise, and profession. --Bk. of Com.
                          Prayer.
    [1913 Webster]
 
   2. That which one professed; a declaration; an avowal; a
    claim; as, his professions are insincere.
    [1913 Webster]
 
       The Indians quickly perceive the coincidence or the
       contradiction between professions and conduct. --J.
                          Morse.
    [1913 Webster]
 
   3. That of which one professed knowledge; the occupation, if
    not mechanical, agricultural, or the like, to which one
    devotes one's self; the business which one professes to
    understand, and to follow for subsistence; calling;
    vocation; employment; as, the profession of arms; the
    profession of a clergyman, lawyer, or physician; the
    profession of lecturer on chemistry.
    [1913 Webster]
 
       Hi tried five or six professions in turn.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: The three professions, or learned professions, are,
      especially, theology, law, and medicine.
      [1913 Webster]
 
   4. The collective body of persons engaged in a calling; as,
    the profession distrust him.
    [1913 Webster]
 
   5. (Eccl. Law.) The act of entering, or becoming a member of,
    a religious order.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 profession
   n 1: the body of people in a learned occupation; "the news
      spread rapidly through the medical profession"; "they
      formed a community of scientists"
   2: an occupation requiring special education (especially in the
     liberal arts or sciences)
   3: an open avowal (true or false) of some belief or opinion; "a
     profession of disagreement" [syn: {profession}, {professing}]
   4: affirmation of acceptance of some religion or faith; "a
     profession of Christianity"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 profession /pʀofɛsjɔ̃/ 
  profession

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 profession
  profession

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top