Search result for

produktive

(52 entries)
(1.2769 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -produktive-, *produktive*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา produktive มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *produktive*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, perhaps now you can devote your energies to more enriching endeavors.Vielleicht erlaubt Ihnen das, Ihre Energie in produktivere Kanäle zu lenken. The Hot Rod (1981)
The point is that the state is concerned that areas such as this are productively used by competent men of business so that they...Der Staat hat ein Interesse daran, daß produktive Gebiete wie dieses ... in die Hände von kompetenten Leuten kommen ... und nicht brachliegen. Fitzcarraldo (1982)
With luck, we shall continue a long and fruitful relationship.Mit etwas Glück werden wir also eine lange produktive Beziehung weiterführen. Goliath: Part 1 (1983)
...productive and fruitful partnership...- ...produktive, fruchtbare Partnerschaft... Dreadnought (1984)
And then the next couple days, I just have busywork.Die nächsten Tage stehen nur unproduktive Arbeiten an. Car Wars (1985)
Yeah dad. He's realy excited about working. Let's give him a chance.Ja, endlich fühle ich mich wie ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Keepin' the Faith (1986)
That's good. lt just seems to me that... six months or a year, if you spent it more productively...Gut. Es scheint mir nur... sechs Monate oder ein Jahr, damit könntest du was Produktiveres... Hannah and Her Sisters (1986)
Perhaps you would agree to a more productive relationship?Vielleicht wollen Sie eine produktive Zusammenarbeit? The Last Outpost (1987)
I'm gonna go do something productive.Ich werde was Produktives tun. The 'Burbs (1989)
Flowers are the plant's reproductive organs, usually odoriferous and brightly coloured.Blüten sind die reproduktiven Organe von Pflanzen, im Allgemeinen duftend und farbenfroh. Isle of Flowers (1989)
They know there've been many good times in the past, and there's more... of good, productive time ahead.Es gab gute Zeiten und noch mehr gute, produktive Zeiten liegen vor uns. Roger & Me (1989)
That's what we need here, people who produce.Wir brauchen mehr produktive Mitarbeiter wie Sie. Gremlins 2: The New Batch (1990)
"People who produce.""Produktive Mitarbeiter". Gremlins 2: The New Batch (1990)
Sounds like you had a really productive day.Klingt nach einem produktiven Tag. Sisters in Crime (1991)
Yeah, you're a rat.Ich kann ein produktives Mitglied der Gesellschaft werden. Blood In, Blood Out (1993)
Now the fact is I'm a productive human being.Tatsache ist, daß ich ein produktiver Mensch bin. Mr. Jones (1993)
It can make your factory more efficient and do things that are impossible for humans.Sie sind produktiver als das Handwerk. Auch Ihre Fabrik wird erst dadurch zu einem florierenden Unternehmen. Once Upon a Time in China III (1992)
We tend to be tribal, aggressively territorial, oriented by selfish sexual and reproductive drives that make co-operation beyond the family or tribe extremely hard for us.Wir neigen zu Stammesdenken, aggressivem Besitzergreifen,... ..werden von sexuellen und reproduktiven Trieben geleitet,... ..welche eine Kooperation über Familie oder Stamm hinaus für uns schwierig machen. The Jersey Devil (1993)
Alixus is quite a prolific author.Alixus ist eine produktive Autorin. Paradise (1994)
He has wasted precious time that could have been put to productive use.Er verschwendete eigennützig kostbare Zeit, die produktiver hätte angewendet werden können. Paradise (1994)
Mr O'Brien, if it sounds immodest of me, I apologise, but the role of public conservator is key to the productive functioning of our courts.Mr O'Brien, wenn es sich unbescheiden anhört, bitte ich um Entschuldigung, aber die Rolle des Konservators ist der Schlüssel zum produktiven Funktionieren unserer Gerichte. Tribunal (1994)
I think because it implies senseless, directionless, unproductive motion.Ich glaube, weil es eine sinnlose, ziellose, unproduktive Bewegung ist. The Langoliers (1995)
- ... some productive activity for them.- eine produktive Tätigkeit finden. The Coming of Shadows (1995)
Therefore, a happy ghost is a productive ghost.Und nur ein produktiver Geist ist ein glücklicher Geist. The Frighteners (1996)
I'd feel better if I were here to supervise the security detail.Ich wäre produktiver, wenn ich mich nicht regenerieren müsste. For the Cause (1996)
I was thinking I might adapt some of the genetic engineering techniques I've developed for the orchids to make the airponic vegetable garden more productive.Ich könnte einige der genetischen Techniken, die ich für die Orchideen entwickelt habe, anpassen, um den hydroponischen Gemüsegarten produktiver zu machen. Basics: Part I (1996)
You see, most people seek to control life's events in order to secure a more positive productive and free existence.Die meisten Leute versuchen, ihr Leben zu kontrollieren, um sich eine positivere,... ..produktivere und freie Existenz zu sichern. Musings of a Cigarette Smoking Man (1996)
He's still a fully productive citizen.Er ist ein vollproduktiver Bürger. Gattaca (1997)
We thank you for what we are about to receive... ..and we ask that you bless this house and help the people in it to be more productive... ..more considerate and more honest.O Herr, wir danken dir für diese Gaben. Segne dieses Haus. Hilf den Menschen darin, produktiver, rücksichtsvoller und... ..ehrlicher zu sein. Ted (1997)
Another productive day in front of the TV?Ein weiterer produktiver Tag vor der Kiste? Witch (1997)
When I was his age, I was always doing productive stuff.In seinem Alter habe ich produktive Hobbys gehabt. A Night to Dismember (1997)
So I'm hoping we can work together, make everybody's stay here more productive.Also hab ich gehofft, wir arbeiten zusammen, damit alle produktiver werden. The Routine (1997)
Another productive meeting.Wieder ein produktives Meeting. The English Patient (1997)
Now that's what I call a busy and productive day.Das nenn ich einen ausgefüllten und produktiven Tag. Ferengi Love Songs (1997)
I hope you've had a productive day.Ich hoffe, Sie haben einen produktiven Tag. Ferengi Love Songs (1997)
He's Mr Normal Starfleet man. Mr Productive Member of Society.Er ist der normale Sternenflottenmann, das produktive Mitglied der Gesellschaft. Statistical Probabilities (1997)
We can still be full members of society.Aber wir können produktive Mitglieder der Gesellschaft sein. Statistical Probabilities (1997)
All we want to do is to take the one good thing that existed in the midst of all that horror-- our unique ability to cooperate and problem-solve-- and use it to create a safe and productive community.Wir wollen nur das eine Gute in all dem Horror für unsere Zwecke einsetzen: Die einzigartige Fähigkeit, zu kooperieren und Probleme zu lösen. So wollen wir eine sichere und produktive Gesellschaft kreieren. Unity (1997)
They're living productive lives because of us!Sie haben wegen uns Ianges, produktives Leben! Politics (1998)
I would like that time to be harmonious and productive.Ich möchte, dass das eine harmonische, produktive Zeit wird. Election (1999)
Not in a reproductive sense, of course, but in terms of approximating the physical sensation, you know, that occurs...Nicht in reproduktiver Hinsicht. Aber eine Annäherung an die... physische Empfindung, die auftritt... Bicentennial Man (1999)
- lf you can't be productive--- ...wenn du nichts Produktives... Let's Dance (1999)
Perhaps it would be more productive to examine your dreams.Vielleicht wäre es produktiver, deine Träume zu analysieren. Living Conditions (1999)
Shouldn't you be doing something productive?Sollten Sie nicht was Produktiveres tun? The Changing Face of Evil (1999)
She's in good hands. Well, this has been a very productive exchange.Das war ein sehr produktiver Austausch. Alice (1999)
Surely you could find something more productive to occupy your time.Sie haben doch bestimmt etwas Produktiveres zu tun. Riddles (1999)
We could focus on more productive things.Wir sollten uns auf produktivere Dinge konzentrieren. Stranded (2001)
Then I would be so much more productive, I would graduate sooner because I would finish my thesis sooner"Dann wäre ich viel produktiver, ich würde schneller den Abschluss machen denn ich könnte meine Arbeit schneller fertig stellen." Revolution OS (2001)
You know most people end up spending a lot of their time becoming more productive so that they ever actually worked on their thesis they'd finish it in a day.Weißt du, die meisten Leute verwenden viel von ihrer Zeit produktiver zu werden, so dass, wenn sie wirklich an ihrer Diplomarbeit gearbeitet hätten, sie diese in einem Tag fertig hätten. Revolution OS (2001)
-That's not a productive start.- Das ist kein produktiver Beginn. Nine One One (2001)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
produktiv {adj} | produktiver | am produktivstenproductive | more productive | most productive [Add to Longdo]
unproduktiv; unergiebig {adj} | unproduktiver | am unproduktivstenunproductive | more unproductive | most unproductive [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top