ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

proctoring

P R AA1 K T ER0   
74 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -proctoring-, *proctoring*, proctor
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา proctoring มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *proctoring*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proctor[N] ตัวแทน, Syn. appointee, representative
proctor[N] ผู้ควบคุมการสอบ
proctor[VI] ควบคุมการสอบ
proctor[VT] ควบคุมการสอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proctor(พรอค'เทอะ) n. ทนาย,ผู้ดูแลความประพฤติของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย,เจ้าหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อย. vt.,vi. ดูแลความประพฤติ,ดูแลความสงบเรียบร้อย, See also: proctorial adj. proctorship n., Syn. agent,proxy

English-Thai: Nontri Dictionary
proctor(n) เจ้าหน้าที่ควบคุมนักเรียน,ทนาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proctor๑. ผู้ได้รับแต่งตั้งให้กระทำการแทน๒. ผู้แทนในคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
proctorrhagiaการตกเลือดจากไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proctorrhaphy; rectorrhaphyศัลยกรรมซ่อมไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectorrhaphy; proctorrhaphyศัลยกรรมซ่อมไส้ตรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He'll be your proctor for the exam today.เขาจะเป็นคนคุมสอบของคุณในวันนี้ Here Comes the Flood (2008)
Oh, my god. That's senator proctor.โอ้ นั่นใช่ทนายวุฒิสมชิกรึเปล่า The Grandfather: Part II (2009)
Proctor. That was his Daddy's last name.พรอคเตอร์ นั่นเป็นนามสกุลของพ่อเค้า The Blind Side (2009)
More of like a proctor than a partner.เหมือนเป็นคนคุมมากกว่าคู่หูน่ะ Chuck Versus the Final Exam (2010)
Well, they called and said they needed proctors.- เขาต้องการคนคุมสอบ The Perfect Storm (2010)
Tommy Proctor.ทอมมี่ พรอกเตอร์ Devil's Night (2010)
Or it's overkill. He wanted Proctor to suffer the most.หรือเป็นการฆ่าอย่างเกินความจำเป็น เขาอยากให้พรอกเตอร์เจ็บปวดที่สุด Devil's Night (2010)
Has he ever been arrested with a man named Tommy Proctor?เขาเคยถูกจับช่วงเดียวกับ ชายที่ชื่อ ทอมมี่ พรอกเตอร์ไหม Devil's Night (2010)
He was hit by that guy, Tommy Proctor.เขาถูกชนโดยคนนั้นแหละ ทอมมี่ พรอกเตอร์ Devil's Night (2010)
Sit in front of the proctor and take my dictationนั่งด้านหน้าเจ้าหน้าที่ แล้วเขียนตามที่ฉันบอก While You Weren't Sleeping (2011)
Angela Proctor and Marcy Owens. Both are 19 years old.แองเจลล่า พรอคเตอร์ กับ เมอร์ซี่ โอเว่น อายุ 19 ทั้งคู่ Out of the Light (2011)
We ID'd the body as Isaac Proctor.ระบุตัวศพ คือไอแซ็ค พร็อกเตอร์ Maiden Quest (2015)
Proctor?พร็อกเตอร์เหรอ? Maiden Quest (2015)
Isaac is the son of criminal defense attorney Amanda Proctor.ไอแซ็คเป็นลูกชายของ ทนายคดีอาญา อแมนด้า พร็อกเตอร์ Maiden Quest (2015)
Isaac Proctor was arrested five years ago for aggravated assaults and some misdemeanors too.ไอแซ็ก พร็อกเตอร์ เคยถูกจับเมื่อห้าปีก่อน Maiden Quest (2015)
Isaac Proctor is too.ไอแซ็ก พร็อกเตอร์ก็เป็นเวเซ่น Maiden Quest (2015)
Have you told Amanda Proctor yet?พวกนายบอก อแมนด้าน พร็อกเตอร์รึยัง? Maiden Quest (2015)
Do you know Isaac Proctor?คุณรู้จักไอแซ็ก พร็อกเตอร์ไหมครับ? Maiden Quest (2015)
- Amanda Proctor's here.- อแมนด้า พร็อกเตอร์มาครับ Maiden Quest (2015)
That's East Proctor, and all about 'ere are t'moors.Da geht's nach East Proctor. Sonst ist alles Moor. An American Werewolf in London (1981)
Sergeant McManus,... ..are you suggesting that David and Jack were attacked by some animal,... ..and that the officialdom of East Proctor has conspired to keep it a secret?Sergeant McManus, glauben Sie etwa, dass die beiden von einem Tier angegriffen wurden und wir es mit einer Verschwörung der Beamten in East Proctor zu tun haben? An American Werewolf in London (1981)
Did you talk to the police in East Proctor?Was sagt die Polizei in East ProctorAn American Werewolf in London (1981)
I was in East Proctor today.Ich war heute in East ProctorAn American Werewolf in London (1981)
So, I went to the pub in East Proctor today,... ..where I was convinced of two things:Also war ich heute im Pub von East Proctor, und dort habe ich zwei Dinge begriffen: An American Werewolf in London (1981)
I myself witnessed some form of mass neurosis in East Proctor.In East Proctor grassiert ganz offenbar eine Art Massenneurose. An American Werewolf in London (1981)
PROCTOR:- PROCTORPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
PROCTOR:- PROCTORPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
- Proctor!- ProctorPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Proctor!ProctorPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Proctor!ProctorPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
PROCTOR:PROCTORPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Really. Proctor!ProctorPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
PROCTOR:- PROCTORPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Proctor!ProctorPolice Academy 2: Their First Assignment (1985)
Proctor!ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
-Proctor.- ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
Come on, Proctor.Kommen Sie, ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
-Proctor.- ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
Proctor!ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
Proctor, what is this?Proctor, was soll das? Police Academy 3: Back in Training (1986)
Proctor, you're an idiot.Proctor, Sie sind ein Idiot. Police Academy 3: Back in Training (1986)
Move it, Proctor.Bewegung, ProctorPolice Academy 3: Back in Training (1986)
I'm Proctor.Ich bin ProctorThe Secret of My Success (1987)
What about this junk-bond king, Proctor?Mehr Fotogelegenheiten. Was ist mit ProctorSpeechless (1994)
Wealthy New Mexican businessman Alan Proctor christened the Santa Fe racetrack.Danke, Jim. Der reiche Geschäftsmann Proctor hat die Santa-Fe-Rennstrecke eingeweiht. Speechless (1994)
He's your guy. Tycoon Alan Proctor was in the news again with rumblings from a grand jury...Alan Proctor, Geschäftsmann aus New Mexiko, war wieder in den Schlagzeilen... Speechless (1994)
Have we got the documentation yet on the Proctor stuff?Haben wir die Unterlagen zur Proctor-Affäre schon? Speechless (1994)
I just got off the phone with a reporter who is going to run a story tonight from an unnamed source claiming that Ray Garvin accepted a $400,000 bribe from junk-bond king Alan Proctor.Ich sprach soeben mit einem Reporter, der heute Abend eine Reportage von ungenannter Quelle bringen wird, die behauptet, Garvin habe sich mit 400.000 Dollar bestechen lassen von Schmiergeld-König Alan ProctorSpeechless (1994)
Proctor, Garvin, and whoever gave the files over.Proctor, Garvin und der, der ihnen die Akten übergeben hat. Speechless (1994)
I ruled out Garvin and Proctor.Garvin und Proctor waren es nicht. Speechless (1994)

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCTOR    P R AA1 K T ER0
PROCTORS    P R AA1 K T ER0 Z
PROCTOR'S    P R AA1 K T ER0 Z
PROCTORSILEX    P R AO2 K T ER0 S AY1 L EH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proctor    (n) prˈɒktər (p r o1 k t @ r)
proctors    (n) prˈɒktəz (p r o1 k t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufsichtsführende {m}proctor [Add to Longdo]
Klausur {f}; Aufsichtsarbeit {f}proctored (written) examination [Add to Longdo]
Proktor {m}; Anwalt an Spezialgerichtenproctor [Add to Longdo]
vor den Proktor ladento proctorize [Add to Longdo]
beaufsichtigen | beaufsichtigend | beaufsichtigt | beaufsichtigt | beaufsichtigteto proctor | proctoring | proctored | proctors | proctored [Add to Longdo]
maßregelnto proctorize [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
試験監督[しけんかんとく, shikenkantoku] (n) proctoring of an exam; invigilation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top