ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

procédure

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procédure-, *procédure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
procedure[N] ขั้นตอน, See also: กระบวนการ, การดำเนินงาน, Syn. scheme, mode

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course

English-Thai: Nontri Dictionary
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedureวิธีพิจารณาความ, วิธีดำเนินการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedureวิธีดำเนินการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure๑. กระบวนงาน๒. กระบวนคำสั่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
procedure oriented languageภาษาเชิงกระบวนงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
procedure, abuse of the rules ofการใช้กฎข้อบังคับโดยมิชอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, grievanceวิธีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, parliamentary; parliamentary procedureวิธีดำเนินการทางรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
procedure, rule ofข้อบังคับการประชุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Procedure [การบัญชี]
Procedure (Law)วิธีดำเนินการ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลำดับขั้น[N] procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count unit: ขั้น, ชั้น, Thai definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ขั้นตอน[N] step, See also: procedure, Example: วิธีทำขนมแบบไทยๆ มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากเลยหาคนทำยากขึ้นทุกวัน, Count unit: ขั้น, Thai definition: รายละเอียดต่างๆ ของกระบวนการที่เป็นลำดับเรียงกันไป
กระบวน[N] convention, See also: procedure, course, process, method, Syn. ขบวน, แบบแผน, Example: เขียนตามกระบวนหนังสือไทย
กระบวนความ[N] procedure, See also: method, strategy, system, process, Example: เขาบรรยายได้ครอบคลุมครบถ้วนทุกถ้อยกระบวนความ, Thai definition: แบบแผนของเนื้อความหรือเรื่องราว
กระบวนการ[N] procedure, See also: process, method, system, Syn. วิธีการ, ขั้นตอน, Example: กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด 4 ขั้นตอนคือ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การรวบรวมข้อมูล และการทดสอบ, Count unit: ขั้น, ตอน
ขบวนการ[N] process, See also: procedure, course, Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ, Example: ขบวนการการผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีขั้นตอนที่ซับซ้อน
ระเบียบวิธี[N] regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
ข้อปฏิบัติ[N] procedure, See also: practice, Syn. ข้อควรกระทำ, ข้อพึงกระทำ, ข้อพึงปฏิบัติ, Ant. ข้อยกเว้น, Example: กลุ่มประเทศ G10 ได้ร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดข้อปฏิบัติในการดำรงเงินกองทุนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพ, Count unit: ข้อ
ระเบียบวิธี[N] regulation, See also: procedure, mode, method, arrangement, Example: รัฐต้องใช้กฎมายเป็นเครื่องกำหนดระเบียบการปกครอง และเป็นแนวทางดำเนินการตามระเบียบวิธีของทางราชการ, Count unit: วิธี, Thai definition: วิธีการซึ่งจัดทำไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system   FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การดำเนินคดีอาญา[n. exp.] (kān damnoēnkhadī āyā) EN: criminal procedure ; criminal proceedings ; penal proceedings   
การดำเนินคดีแพ่ง[n. exp.] (kān damnoēnkhadī phaeng) EN: civil procedure ; civil proceedings ; civil litigation   
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn krabūankān dōi michøp) EN: abuse of process   FR: abus de procédure [m]
การรับพนักงาน[n. exp.] (kān rap phanak ngān) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
การรับพนักงานเข้ามา[n. exp.] (kān rap phanak ngān khao mā) FR: engagement de personnel [m] ; procédure d'engagement (de personnel) [f]
ขบวนการ[n.] (khabūankān) EN: process ; procedure ; course   
คดี[n.] (khadī) EN: course ; procedure ; operation   
คดีอาญา[n. exp.] (khadī āyā) EN: criminal case ; criminal procedure   FR: affaire criminelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCEDURE    P R AH0 S IY1 JH ER0
PROCEDURE    P R OW0 S IY1 JH ER0
PROCEDURES    P R AH0 S IY1 JH ER0 Z
PROCEDURES    P R OW0 S IY1 JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
procedure    (n) prˈəsˈiːʤər (p r @1 s ii1 jh @ r)
procedures    (n) prˈəsˈiːʤəz (p r @1 s ii1 jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] procedures; sequence; order, #1,687 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス保護手続き[アクセスほごてつづき, akusesu hogotetsuduki] (n) {comp} access security procedure [Add to Longdo]
アップグレード手順[アップグレードてじゅん, appugure-do tejun] (n) {comp} upgrade procedures [Add to Longdo]
エラー処理手順[エラーしょりてじゅん, era-shoritejun] (n) {comp} error procedure [Add to Longdo]
カタログドプロシジャ[, katarogudopuroshija] (n) {comp} cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[グリフてつづき, gurifu tetsuduki] (n) {comp} glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[グリフてつづきインタプリタ, gurifu tetsuduki intapurita] (n) {comp} glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[, suteppuakushon] (n) {comp} step-by-step procedure [Add to Longdo]
ストアドプロシージャ[, sutoadopuroshi-ja] (n) {comp} stored procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (n) {comp} (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] (n) {comp} token passing protocol; token passing procedure [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カタログドプロシジャ[かたろぐどぷろしじゃ, katarogudopuroshija] cataloged procedure [Add to Longdo]
グリフ手続き[ぐりふてつづき, gurifutetsuduki] glyph procedure [Add to Longdo]
グリフ手続きインタプリタ[ぐりふてつづきいんたぷりた, gurifutetsudukiintapurita] glyph procedure interpreter [Add to Longdo]
ステップアクション[すてっぷあくしょん, suteppuakushon] step-by-step procedure [Add to Longdo]
セットアップ手続き[セットアップてつづき, settoappu tetsuduki] (call) setup procedure [Add to Longdo]
トークンパッシング手順[トークンパッシングてじゅん, to-kunpasshingu tejun] token passing protocol, token passing procedure [Add to Longdo]
プロシージャ[ぷろしーじゃ, puroshi-ja] proc, procedure [Add to Longdo]
モジュール手続[モジュールてつづき, moju-ru tetsuduki] module procedure [Add to Longdo]
リモートプロシージャコール[りもーとぷろしーじゃこーる, rimo-topuroshi-jako-ru] remote procedure call (rpc) [Add to Longdo]
仮手続[かりてつづき, karitetsuduki] dummy procedure [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top