Search result for

procès

(118 entries)
(0.1332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -procès-, *procès*, procè
English-Thai: Longdo Dictionary
processing(phrase) กำลังดำเนินการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
process[N] แนวทางปฏิบัติ, See also: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน, Syn. means, rule, method
process[N] การพัฒนาต่อเนื่อง, See also: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
process[N] ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)
process[VT] ดำเนินการ, See also: ลงมือปฏิบัติ
processor[N] ผู้ดำเนินการ
processor[N] หน่วยประมวลผลกลาง
processor[N] อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อสร้าง จัดเก็บ ตรวจแก้ พิมพ์คำ ข้อความ (ทางคอมพิวเตอร์), See also: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลข้อความ
processing[N] การดำเนินการ, See also: การจัดการ
processing[N] การดำเนินการ, See also: ช่วงดำเนินการ
procession[N] การดำเนินการ, See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป, Syn. method, procedure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
processing unitหน่วยประมวลผลมีความหมายเหมือน processor เป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
processor(โพรเซส'เซอะ) n. ผู้ดำเนินการ,ผู้แปรรูป,เครื่องจัด,ตัวประมวลผลเป็นส่วนที่เรียกกันว่า "สมอง" ของคอมพิวเตอร์ ตรงกับคำว่าหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) ทำหน้าที่ประมวลผลต่าง ๆ เช่น บวก ลบ คูณ หาร เปรียบเทียบ ฯ ดู process ประกอบ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
central processing unitหน่วยประมวลผลกลางนิยมใช้ตัวย่อว่า CPU (ซีพียู) หมายถึง ส่วนที่เป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือส่วนที่เรียกว่าตัวประมวลผล (microprocessor) และหน่วยความจำ ประกอบด้วยชิป (chip) ส่วนนี้นับเป็นส่วนสำ คัญที่สุด เพราะเป็นส่วนที่ใช้ทำหน้าที่ในการประมวลผล หรือทำการคำนวณ เมื่อทำการประมวลผล หรือคำนวณในส่วนนี้เสร็จแล้ว ก็จะถ่ายโอนผลลัพธ์ที่ได้ไปไว้ในส่วนอื่นอีกชั้นหนึ่ง ดู input unit และ output unit ประกอบ
child processโปรแกรมลูกหมายถึง การที่กำหนดให้โปรแกรมที่กำลังใช้อยู่สามารถ เรียกโปรแกรมอื่นมาทำงานได้ เช่น ในขณะที่กำลังใช้โปรแกรมประมวลผลคำพิมพ์เอกสารอยู่ เราสามารถสั่งให้โปรแกรมประมวลผลคำนั้นไปเรียกโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดมาทำงานได้ โปรแกรม ประมวลผลคำนั้นจะเรียกว่าโปรแกรมแม่ (parent program) และโปรแกรมตรวจเช็คตัวสะกดเรียกว่าโปรแกรมลูก
concurrent processingการประมวลผลพร้อมกันหมายถึง การประมวลผลตั้งแต่สองโปรแกรมขึ้นไปพร้อม ๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว เครื่องจะปฏิบัติงานได้ครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น เพียงแต่ว่าทำในอัตราที่รวดเร็วมาก จนดูประหนึ่งว่าทำงานหลาย ๆ โปรแกรมพร้อมกัน
coprocessorตัวประมวล (ผล) ร่วมหมายถึง ตัวประมวลผลตัวหนึ่ง ที่แยกออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ทำงานในส่วนที่เกินความสามารถของตัวประมวลผลหลัก เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น เช่น ตัวประมวลภาพจะทำหน้าที่เฉพาะในเรื่องการแสดงภาพ ตัวประมวลผลคณิตก็จะทำหน้าที่เฉพาะด้านการคำนวณ

English-Thai: Nontri Dictionary
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
procession(n) ขบวน,แถว,ขบวนแห่
processional(adj) เป็นขบวน,เป็นแถว,เกี่ยวกับขบวนแห่
processional(n) เพลงร้องระหว่างเดินขบวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process๑. ส่วนยื่น, ปุ่ม๒. กระบวนการ, กรรมวิธี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
processกระบวนการ, กรรมวิธี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
process๑. กรรมวิธี, กระบวนการ๒. ประมวล(ผล) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
processส่วนยื่น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
process chartแผนภูมิประมวลผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process controlการควบคุมกรรมวิธี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
process democratผู้ยึดมั่นกระบวนการประชาธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Processกระบวนการ [การจัดการความรู้]
Processกระบวนการ
การทำงานที่เรียงต่อกันเป็นชุด โดยผู้ใช้จะต้องทำกิจกรรมที่กำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ [Assistive Technology]
processกระบวนการ, กรรมวิธี, การกระทำเป็นขั้นตอนต่อเนื่องกันโดยมีการพิจารณาวางแผนกำหนดไว้ล่วงหน้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Process (Law)กระบวนการทางกฎหมาย [TU Subject Heading]
Process controlการควบคุมกระบวนการผลิต [TU Subject Heading]
Process costing [การบัญชี]
Process of Risk Assessment กระบวนการประเมินความเสี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Process philosophyปรัชญากระบวนการ [TU Subject Heading]
Process Waste ของเสียจากกระบวนการผลิต [สิ่งแวดล้อม]
Process Water น้ำใช้ในกระบวนการผลิต [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
process[โพรเซส] (computer) งานที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
process (n ) หมายเรียก
processing of personal data (phrase ) การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องประมวลผล[N] processor, Example: โต๊ะวางไมโครคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้ มักจะเป็นโต๊ะที่มีหน้าที่วางอุปกรณ์ไมโครคอมพิวเตอร์ เช่น แป้นพิมพ์ เครื่องพิมพ์ เครื่องประมวลผล และจอภาพเท่านั้น
ขบวนรถ[N] procession of vehicles, Example: เขาเห็นเงาคนสี่คนกำลังวิ่งเรียงแถวสวนไปกับขบวนรถ, Thai definition: รถจำนวนมากที่มีการจัดให้เป็นแถวเป็นแนว หรือเป็นหมวดหมู่
ประมวลผลข้อมูล[V] process data (information), See also: evaluate data (information), Example: ดิจิตอลคอมพิวเตอร์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในลักษณะของตัวเลข, Thai definition: รวบรวมผลของข้อมูลให้เป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่
ล้างรูป[V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ
แห่[N] parade, See also: procession, array, cavalcade, Syn. ขบวน, Example: เขาชะโงกหน้าออกไปทางหน้าต่างเพื่อดูขบวนแห่, Count unit: ขบวน, Thai definition: ขบวนที่เดินไปพร้อมด้วยการตกแต่งต่างๆ อย่างครึกครื้น
ขบวนแห่[N] procession, See also: parade, cortege, cavalcade, Syn. ขบวน, กระบวน, Example: วัฒนธรรมล้านนายังนิยมใช้กลองหลวงเพื่อเข้าขบวนแห่หรือขบวนฟ้อน
พยุหยาตรา[N] procession of troops, See also: unit, troops, Syn. กระบวนทัพ, Example: ขบวนพยุหยาตราเคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆ, Count unit: ขบวน
พยุหะ[N] procession, See also: troops, army, legion, hordes, Syn. พยู่ห์, กระบวน, หมู่, กองทัพ
ฟ้องศาล[V] sue, See also: process, Example: ทนายความยื่นฟ้องศาลดำเนินคดีกับน้องชายต่างบิดาแล้วในข้อหานิติกรรมอำพราง, Thai definition: ยื่นข้อกล่าวหาผู้กระทำผิดต่อศาล
แปรรูป[V] process, See also: transmute, transform, transfigure, Syn. เปลี่ยนรูป, Ant. คงรูป, Example: เศษกระดาษ 1 ตันนำมาแปรรูปเป็นกระดาษขาวหรือกระดาษทิชชูใหม่ได้ 1 ตัน, Thai definition: กระทำด้วยประการอื่นใดให้เปลี่ยนแปรสภาพไปจากเดิมเพื่อถือเอาวัตถุธาตุหรือผลพลอยได้จากวัตถุดิบเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชิป[n.] (chip) EN: chip   FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ดั้ง[n.] (dang) EN: boat used in procession   
ฟ้องศาล[v. exp.] (føng sān) EN: sue ; take a legal action ; process   FR: intenter un procès
แห่[n.] (haē) EN: parade ; procession ; array ; cavalcade ; demonstration   FR: procession [f] ; parade [f] ; cavalcade [f]
อีดีพี[abv.] (Ī.Dī.Phī.) EN: EDP (Electronic Data Processing)   
จัดการข้อมูล[v. exp.] (jatkān khømūn) EN: process data   
กำลัง...[v.] (kamlang ...) EN: being ; in the act of ; in the process of ; just   FR: en train de ; occupé à
กำลัง...อยู่[v. exp.] (kamlang ... yū) EN: be -ing ; being ; be in the act of ; be in the process of   FR: être en train de ... ; être occupé à ...
กรรมวิธี[n.] (kammawithī) EN: process ; manufucturing process ; procedure ; pratice ; method ; way ; means ; working procedure ; course   
การดำเนินกระบวนการโดยมิชอบ[n. exp.] (kān damnoēn krabūankān dōi michøp) EN: abuse of process   FR: abus de procédure [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PROCESO    P R OW2 S EH1 S OW0
PROCESS    P R AA1 S EH2 S
PROCESSOR    P R AA1 S EH2 S ER0
PROCESSES    P R AA1 S EH0 S AH0 Z
PROCESSED    P R AA1 S EH0 S T
PROCESSING    P R AA1 S EH0 S IH0 NG
PROCESSION    P R OW0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSORS    P R AA1 S EH2 S ER0 Z
PROCESSION    P R AH0 S EH1 SH AH0 N
PROCESSOR'S    P R AA1 S EH2 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
process    (v) (p r ou1 s e s)
process    (v) (p r @1 s e1 s)
processed    (v) (p r ou1 s e s t)
processed    (v) (p r @1 s e1 s t)
processes    (v) (p r ou1 s e s i z)
processes    (v) (p r @1 s e1 s i z)
processor    (n) (p r ou1 s e s @ r)
processing    (v) (p r ou1 s e s i ng)
processing    (v) (p r @1 s e1 s i ng)
procession    (n) (p r @1 s e1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しつつある[, shitsutsuaru] (exp,v5r-i) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
しつつ行なう[しつつおこなう, shitsutsuokonau] (exp,v5u) (1) to be carrying out; to be in the process of carrying out; (2) to be performing; to be in the process of performing [Add to Longdo]
しわ加工;皺加工[しわかこう, shiwakakou] (n) crease effect (textiles); crease process; wrinkle effect [Add to Longdo]
つつある[, tsutsuaru] (suf) (See つつ・1) (with masu stem) to be doing; to be in the process of doing [Add to Longdo]
アイデアプロセッサ[, aideapurosessa] (n) {comp} idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[, autorainpurosessa] (n) {comp} outline processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサー[, autorainpurosessa-] (n) outline processor [Add to Longdo]
アナログ信号処理[アナログしんごうしょり, anarogu shingoushori] (n) analog signal processing [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] (n) {comp} analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アプリケーションプロセッサ[, apurike-shonpurosessa] (n) {comp} application processor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分色镜头[fēn sè jìng tóu, ㄈㄣ ㄙㄜˋ ㄐㄧㄥˋ ㄊㄡˊ, / ] process lens (working by color separation) [Add to Longdo]
加工厂[jiā gōng chǎng, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄔㄤˇ, / ] processing plant [Add to Longdo]
加工效率[jiā gōng xiào lǜ, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, ] processing efficiency [Add to Longdo]
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] process trade; trade involving assembly [Add to Longdo]
寄存器[jì cún qì, ㄐㄧˋ ㄘㄨㄣˊ ㄑㄧˋ, ] processor register [Add to Longdo]
处理器[chǔ lǐ qì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] processor [Add to Longdo]
处理能力[chǔ lǐ néng lì, ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, / ] processing capability; throughput [Add to Longdo]
行列[háng liè, ㄏㄤˊ ㄌㄧㄝˋ, ] procession [Add to Longdo]
进程[jìn chéng, ㄐㄧㄣˋ ㄔㄥˊ, / ] process; course [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アイデアプロセッサ[あいであぷろせっさ, aideapurosessa] idea processor [Add to Longdo]
アウトラインプロセッサ[あうとらいんぷろせっさ, autorainpurosessa] outline processor [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]
アレイプロセッサー[あれいぷろせっさー, areipurosessa-] array processor [Add to Longdo]
アレイ処理[アレイしょり, arei shori] array processing [Add to Longdo]
アレイ処理機構[あれいしょりきこう, areishorikikou] array processor, vector processor [Add to Longdo]
アレイ処理装置[あれいしょりそうち, areishorisouchi] array processor, vector processor [Add to Longdo]
イメージ処理[イメージしょり, ime-ji shori] image processing [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
コプロセッサ[こぷろせっさ, kopurosessa] coprocessor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  procès [prosɛ]
     action; lawsuit
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top